HOTĂRÂRE nr. 853 din 14 octombrie 2015 pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2015 privind aplicarea de corecţii financiare în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013
Având în vedere:
- Scrisoarea Comisiei Europene Ares (2015) 805086-25/02/2015 privind întreruperea termenului de plată;
- Scrisoarea Comisiei Europene Ares (2015) 2669646-25/06/2015 privind procedura de suspendare a plăţilor intermediare ale FSE;
- Scrisoarea Comisiei Europene Ares (2015) 3925256/23.09.2015 privind întreruperea procedurii de suspendare a plăţilor intermediare ale FSE,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 571 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
După alineatul (2) al articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2015 privind aplicarea de corecţii financiare în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 21 august 2015, se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) Măsura, inclusiv metodologia de calcul, prevăzută la alin. (1) se aplică şi pentru Aplicaţia de plată nr. 41 care se transmite Comisiei Europene."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 775 din data de 16 octombrie 2015