ORDIN nr. 3892 din 31 mai 2016 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2016
În temeiul art. 4 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4, art. 9 alin. (3) lit. c) şi art. 10 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Procesului-verbal al Comisiei centrale numite prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.736/2016*) încheiat în data de 31 mai 2016, precum şi al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
(1)Se aprobă Lista nominală a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2016, cuprinzând 12.024 de beneficiari, potrivit anexei**), care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Venitul maxim brut lunar pe membru de familie, pentru care se acordă ajutorul financiar beneficiarilor prevăzuţi în anexă, este de 150 lei.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3
Direcţia generală juridic, Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală buget-finanţe, Direcţia patrimoniu şi achiziţii, Direcţia minorităţi şi Unitatea pentru tehnologia informaţiei în educaţie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
-****-

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

_____
*) Nepublicat la data emiterii prezentului ordin.
**) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 450 din data de 16 iunie 2016