ORDIN nr. 1463 din 26 septembrie 2014 privind desemnarea organismului de inspecţie a echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor şi responsabilităţile acestuia
Văzând Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale Fitosanitare nr. 119.105 din 28 noiembrie 2013, având în vedere prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/2013,
În temeiul art. 3 lit. ş) şi al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite prezentul ordin.
Art. 1
(1)Se desemnează Agenţia Naţională Fitosanitară, prin unităţile fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, aflate în coordonarea tehnică a Agenţiei Naţionale Fitosanitare şi în structura direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, ca organism care efectuează inspecţia echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor de uz profesional, denumit în continuare organism de inspecţie.
(2)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, înfiinţează şi organizează centre de testare a echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor, denumite în continuare centre de testare, la nivel de compartiment, în cadrul unităţilor fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu avizul directorului executiv al direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(3)Organismul de inspecţie are în structura sa centrele de testare menţionate la alin. (2).
(4)Responsabilităţile organismului de inspecţie se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene - Direcţia achiziţii, investiţii şi patrimoniu, organizează licitaţia publică pentru achiziţionarea echipamentelor de testare şi calibrare a echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor, potrivit legislaţiei în vigoare, în vederea dotării centrelor de testare.
Art. 3
În vederea dezvoltării şi implementării sistemului de inspecţie a echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, poate semna protocoale de colaborare cu instituţii de cercetare-dezvoltare şi de învăţământ superior din domeniul agricol, precum şi cu alte entităţi publice şi/sau private, cu atribuţii în domeniul de reglementare al prezentului ordin.
Art. 4
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, elaborează planul de acţiune în vederea acreditării organismului de inspecţie, respectiv al centrelor de testare de către organismele naţionale de acreditare şi, de asemenea, a introducerii sistemului de management al calităţii şi a certificării personalului din cadrul centrelor de testare, în conformitate cu standardele şi reglementările europene armonizate în domeniu, precum şi cu legislaţia specifică naţională.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

ANEXĂ: Responsabilităţile organismului de inspecţie
(1)Agenţia Naţională Fitosanitară:
1.iniţiază şi implementează actele normative care reglementează, pe teritoriul României, inspecţia echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor, denumite în continuare echipamente de aplicate: definiţia echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor se regăseşte la art. 3 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/2013;
2.elaborează şi aprobă norme, proceduri şi instrucţiuni pentru dezvoltarea, gestionarea şi implementarea uniformă a sistemului de inspecţie la nivelul tuturor centrelor de testare, împreună cu instituţiile menţionate la art. 3 din ordin, potrivit legislaţiei şi standardelor tehnice în vigoare;
3.coordonează procesul de organizare şi implementare a sistemului de inspecţie a echipamentelor de aplicare la nivel naţional şi local;
4.elaborează, împreună cu unităţile fitosanitare şi direcţiile pentru agricultură judeţene, regulamentul de organizare şi funcţionare al centrelor de testare şi stabileşte atribuţiile personalului din cadrul acestora;
5.asigură, împreună cu Direcţia generală industrie alimentară - Compartimentul consultanţă, extensie şi formare profesională, în baza Protocolului de colaborare nr. 160.380/140.134 din 14 mai 2014 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de instruire şi certificare în domeniul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor, organizarea de sesiuni de instruire pentru pregătirea şi perfecţionarea atât a personalului din cadrul centrelor de testare cu privire la modalitatea de testare şi calibrare a echipamentelor de aplicare, cât şi a utilizatorilor profesionişti, în baza art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012, aprobată prin Legea nr. 63/2013, precum şi furnizarea de servicii de consultanţă specializate;
6.asigură elaborarea Registrului oficial al maşinilor şi echipamentelor de aplicare şi coordonează procesul de înregistrare a acestora, ca o condiţie obligatorie în vederea efectuării verificării tehnice/inspecţiei maşinilor şi a echipamentelor de aplicare de către centrele de testare;
7.elaborează, împreună cu unităţile fitosanitare şi centrele de testare, un plan de control şi monitorizare pentru implementarea optimă a sistemului de inspecţie pe baza unui calendar de activităţi specifice operaţiunilor de inspecţie a echipamentelor de aplicare;
8.monitorizează performanţa schemelor de inspecţie şi certificare implementate de fiecare centru de testare şi formulează recomandări specifice pentru îmbunătăţirea activităţilor în cadrul procesului de implementare a sistemului de inspecţie a echipamentelor de aplicare;
9.asigură dezvoltarea unei baze de date pentru înregistrarea tuturor informaţiilor specifice privind implementarea şi monitorizarea sistemului de inspecţie a echipamentelor de aplicare;
10.analizează posibilitatea utilizării unor dispozitive mobile pentru verificarea tehnică a echipamentelor de aplicare, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
11.asigură dezvoltarea unei pagini de internet dedicate sistemului de inspecţie a echipamentelor de aplicare pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la secţiunea FITOSANITAR/Utilizarea durabilă a pesticidelor;
12.întocmeşte un raport anual cu privire la implementarea sistemului de inspecţie a echipamentelor de aplicare, pe baza informaţiilor primite din partea fiecărui centru de testare, pe care îl prezintă conducerii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi membrilor Grupului de lucru care va monitoriza implementarea Planului naţional de acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 683/2013, respectiv ai Grupului de lucru constituit în baza prevederilor pct. 14;
13.participă la procesul de elaborare la nivel naţional, european şi internaţional al standardelor tehnice în domeniul inspecţiei echipamentelor de aplicare;
14.organizează o reuniune anuală privind evaluarea implementării sistemului de inspecţie, la care vor participa coordonatorii centrelor de testare şi reprezentanţii instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în domeniul de reglementare al ordinului;
15.asigură coordonarea implementării proiectelor specifice în domeniu, cu finanţare de la bugetul de stat sau din fonduri externe;
16.organizează, împreună cu centrele de testare, campanii de informare şi conştientizare cu privire la cerinţele şi beneficiile implementării sistemului de inspecţie a echipamentelor de aplicare.
(2)Direcţia pentru agricultură Judeţeană - Unitatea fitosanitară:
1.avizează înfiinţarea centrelor de testare în cadrul unităţilor fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti;
2.asigură toate condiţiile necesare pentru dezvoltarea centrelor de testare, respectiv pentru crearea infrastructurii şi disponibilizarea logisticii aferente, luând în considerare şi cerinţele de mediu şi sănătate;
3.coordonează activitatea centrului de testare de pe raza judeţului.
(3)Centrul de testare:
1.centrul de testare va fi coordonat de către un inspector fitosanitar desemnat de conducerea Agenţiei Naţionale Fitosanitare, la propunerea coordonatorului unităţii fitosanitare judeţene şi cu avizul directorului executiv al direcţiei pentru agricultură judeţene, care va fi responsabil de organizarea, coordonarea şi implementarea sistemului de inspecţie la nivel teritorial, precum şi de stabilirea echipei de experţi (minimum două persoane) pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor specifice;
2.numărul minim de experţi se stabileşte în funcţie de complexitatea activităţilor identificate la nivelul fiecărui centru de testare, respectiv de numărul de echipamente de aplicare inventariate la nivel teritorial;
3.asigură evaluarea şi certificarea conformităţii echipamentelor de aplicare, în principal cu prevederile anexei nr. 2 la Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acţiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor, respectiv ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012, aprobată prin Legea nr. 63/2013, precum şi cu normele, procedurile, instrucţiunile, legislaţia şi standardele tehnice în domeniu, în baza unui contract individual de prestări de serviciu semnat între proprietarii şi/sau deţinătorii de echipamente de aplicare şi organismul de inspecţie, reprezentat prin centrul de testare teritorial;
4.întocmeşte un raport anual de inspecţie pentru echipamentele de aplicare testate, pe care îl transmite Agenţiei Naţionale Fitosanitare;
5.asigură, în baza raportului de inspecţie pentru examinarea echipamentelor de aplicare, înregistrarea informaţiilor cu privire la rezultatele testelor şi ale inspecţiilor efectuate într-un registru întocmit la nivelul fiecărui centru de testare, document care va fi disponibil în cazul operaţiunilor de control şi audit. Modelul registrului va fi stabilit în cadrul normelor şi al instrucţiunilor care vor fi elaborate de Agenţia Naţională Fitosanitară;
6.eliberează certificatul de inspecţie şi un talon adeziv care se aplică pe echipament în cazul în care echipamentul de aplicare îndeplineşte condiţiile de funcţionare. Modelul certificatului de inspecţie şi al talonului vor fi stabilite în cadrul normelor şi al instrucţiunilor elaborate de Agenţia Naţională Fitosanitară;
7.transmite către deţinătorii/proprietarii de echipamente de aplicare certificatul de inspecţie, talonul adeziv şi rezultatele testelor efectuate, în baza unei cereri adresate coordonatorilor unităţilor fitosanitare;
8.gestionează baza de date cu privire la monitorizarea procesului de implementare a sistemului de inspecţie la nivel teritorial;
9.elaborează ghiduri de întreţinere şi utilizare a echipamentelor de aplicare pentru utilizatorii profesionişti;
10.asigură respectarea secretului profesional/a confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor furnizate de deţinătorii/proprietarii de echipamente de aplicare necesare pentru îndeplinirea sarcinilor şi a obligaţiilor specifice sistemului de inspecţie.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 756 din data de 17 octombrie 2014