HOTĂRÂRE nr. 42 din 21 ianuarie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi al art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
CAPITOLUL I: Organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri
SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale, principalele obiective, funcţii şi atribuţii
Art. 1
(1)Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniile energetic şi resurselor energetice, întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţiei şi mediului de afaceri, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici.
(2)Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri este minister cu rol de sinteză, instituţie publică cu personalitate juridică.
(3)Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, denumit în continuare ministerul, are sediul principal în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202E, sectorul 6, şi îşi desfăşoară activitatea şi în sediile prevăzute în anexa nr. 5, deţinute în condiţiile legii.
Art. 2
(1)Ministerul îndeplineşte următoarele funcţii:
a)de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile energetic şi resurselor energetice, întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţiei şi mediului de afaceri, precum şi a strategiilor şi a programelor privind creşterea economică în aceste domenii;
b)de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de responsabilitate, precum şi în ceea ce priveşte restructurarea şi, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcţionează sub autoritatea sa;
c)de reprezentare, prin care se asigură, în condiţiile legii, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniile sale de activitate;
d)de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniile energetic şi resurselor energetice, întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţiei şi mediului de afaceri;
e)de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniile sale de activitate, precum şi controlul funcţionării entităţilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;
f)de autoritate de stat în domeniile energetic şi resurselor energetice, întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţiei şi mediului de afaceri, prin care se asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor legale în vigoare;
g)de autoritate de stat, prin care exercită funcţiile de coordonare a politicilor şi a măsurilor de încurajare şi de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii, de monitorizare şi evaluare a acestora, prin oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie - instituţii publice cu personalitate juridică, ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite;
h)de autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului;
i)de autoritate competentă pentru coordonarea, constituirea, menţinerea, controlul şi supravegherea stocurilor minime de ţiţei şi produse petroliere, potrivit Legii nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere;
j)de administrare a proprietăţii publice din domeniul energetic, cu excepţia activelor reţelei electrice de transport şi a terenurilor pe care aceasta este amplasată, precum şi din domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri;
k)de coordonare, la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi competente, a activităţilor privind relaţiile economice internaţionale, fluxurile comerciale şi cooperarea economică, în domeniile aflate în responsabilitate;
l)de asigurare a participării în cadrul comisiilor interguvernamentale de colaborare economică cu alte state şi elaborarea componentei economice a întâlnirilor la nivelul conducerilor statului şi Guvernului pe domeniile aflate în responsabilitate;
m)de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană, în domeniile aflate în responsabilitatea sa;
n)de autoritate naţională competentă responsabilă cu facilitarea şi coordonarea procedurii de autorizare a proiectelor de interes comun, pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009.
(2)Principiile care stau la baza activităţii ministerului sunt următoarele:
a)coerenţa, stabilitatea şi predictibilitatea în domeniile aflate în responsabilitatea sa;
b)armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;
c)întărirea autorităţii instituţiei;
d)perfecţionarea managementului fondurilor publice;
e)transparenţa activităţii în toate domeniile sale de activitate;
f)colaborarea cu partenerii sociali;
g)asigurarea unui climat concurenţial pe piaţa energiei şi resurselor energetice, precum şi în domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţiei şi mediului de afaceri.
Art. 3
(1)În realizarea funcţiilor sale, ministerul exercită, în principal, următoarele atribuţii, în conformitate cu reglementările în vigoare:
A)În domeniile energetic şi resurselor energetice:
1.elaborează strategia energetică naţională şi soluţii de reformă energetică referitoare la evoluţia sectorului energetic;
2.asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 994/2010;
3.elaborează, conform legii, acte normative şi documentaţii în domeniul ajutorului de stat, cu avizul Consiliului Concurenţei;
4.elaborează studii şi sinteze referitoare la evoluţia şi la ajustarea structurală a industriilor energetică şi extractivă, precum şi la orientarea forţei de muncă şi urmăreşte implementarea lor;
5.asigură administrarea proprietăţii publice din domeniul energetic, cu excepţia activelor reţelei electrice de transport şi a terenurilor pe care aceasta este amplasată;
6.îndeplineşte atribuţiile privind exercitarea calităţii de acţionar al statului privind administrarea, restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz, lichidarea societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi a altor societăţi din domeniul producţiei, distribuţiei şi furnizării energiei electrice şi termice, precum şi din domeniul exploatării, prelucrării şi valorificării resurselor minerale energetice: cărbune, uraniu, petrol, ţiţei şi gaze naturale, precum şi a filialelor acestora şi, în această calitate:
6.1.a) administrează participaţiile statului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împuternicindu-i pe reprezentanţii săi în adunările generale ale acţionarilor să acţioneze pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei economice a acestor societăţi şi companii, pentru restructurarea şi pregătirea lor pentru privatizare;
6.2.b) desfăşoară activităţi de privatizare, potrivit legii, precum şi activităţi de monitorizare a modului de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare în cadrul activităţii de postprivatizare;
7.fundamentează, elaborează şi propune proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare, conform legii;
8.gestionează bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare;
9.gestionează contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, precum şi implementarea Planului naţional de investiţii;
10.asigură informarea, consultarea şi instruirea entităţilor aflate sub autoritatea ministerului cu privire la dezvoltarea durabilă, producţia şi consumul durabil, precum şi strategiile tematice ale Uniunii Europene;
11.urmăreşte realizarea sarcinilor ce îi revin din Planul naţional de gestionare a deşeurilor, referitoare la gestionarea deşeurilor generate de industria extractivă;
12.monitorizează preţul cărbunelui importat de România din state membre ale Uniunii Europene şi din afara Uniunii Europene;
13.participă în comisiile de control al exporturilor şi importurilor de cărbune;
14.stabileşte şi asigură aplicarea măsurilor de management al situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă în domeniile energetic şi resurselor energetice, precum şi de identificare, desemnare şi protecţie a obiectivelor de infrastructuri critice naţionale şi europene din domeniile energetic şi resurselor energetice, în condiţiile legii;
15.participă în comisiile şi grupurile de lucru interministeriale şi interguvernamentale privind apărarea şi securitatea naţională, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurilor critice naţionale şi europene;
16.întocmeşte şi prezintă informări, rapoarte şi propuneri de activităţi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;
17.aprobă, potrivit legii, investiţiile finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, ale societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor aflate sub autoritatea ministerului;
18.elaborează reglementări, implementează şi controlează politica de eficienţă energetică, de securitate a instalaţiilor din industria extractivă de cărbune şi uraniu;
19.coordonează activitatea de producere a energiei electrice şi de dezvoltare de proiecte pentru operatorii economici aflaţi sub autoritatea ministerului;
20.elaborează Programul de iarnă în domeniul energetic şi urmăreşte asigurarea necesarului de combustibil;
21.urmăreşte situaţia stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional privind resursele primare de energie şi, împreună cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, situaţia volumului de apă din lacurile de acumulare;
22.urmăreşte aplicarea de către operatorii economici din sectorul energetic a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale;
23.participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internaţională, care se desfăşoară în ţară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;
24.urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională, la care ministerul este parte;
25.iniţiază acţiuni de cooperare internaţională şi de colaborare economică externă, în plan bilateral sau pe terţe pieţe;
26.îndeplineşte atribuţiile privind atragerea de investiţii, a unor investitori străini şi români, pentru realizarea unor proiecte şi programe naţionale, regionale sau internaţionale de interes pentru România;
27.asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale bilaterale şi multilaterale la care România este parte;
28.îndeplineşte atribuţiile de organism intermediar pentru energie, conform acordului de delegare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", respectiv pentru Programul operaţional "Infrastructură Mare";
29.iniţiază măsuri pentru stimularea cooperării economice internaţionale în domeniile energetic şi resurselor energetice;
30.asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin din aplicarea reglementărilor europene, precum şi desfăşurarea activităţilor de către partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, în domeniile energetic şi resurselor energetice;
31.asigură implementarea măsurilor din domeniul de intervenţie "energie" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013, precum şi din cadrul Programului operaţional "Infrastructură Mare" 2014-2020;
32.asigură întâlniri periodice cu reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale şi cu operatori economici din domeniile energetic şi resurselor energetice, cu privire la aplicarea prevederilor legale;
33.exercită atribuţiile de instituţie publică implicată în domeniul privatizării pentru societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi din domeniul producţiei, distribuţiei şi furnizării energiei electrice şi termice, precum şi din domeniul exploatării, prelucrării şi valorificării resurselor minerale energetice: cărbune, uraniu, petrol, ţiţei şi gaze naturale, precum şi pentru filialele acestora;
34.eliberează certificatele de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru operatorii economici pentru care ministerul este minister de resort;
35.exercită calitatea de autoritate concedentă privind concesionarea în sectorul energiei electrice, cu excepţia activelor reţelei electrice de transport şi a terenurilor pe care aceasta este amplasată;
36.exercită calitatea de autoritate concedentă pentru serviciul public de distribuţie a gazelor naturale;
37.avizează documentaţia pentru obţinerea licenţelor din domeniul resurselor energetice, conform art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 47 lit. j) teza finală din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
38.desemnează reprezentanţi în comisiile de recepţie a lucrărilor de investiţii finanţate integral sau parţial din bugetul de stat pentru entităţile aflate sub autoritatea ministerului;
39.asigură relaţia cu investitorii, inclusiv cu investitorii pieţei de capital din România şi de pe alte pieţe internaţionale care deţin acţiuni la operatorii economici din domeniile energetic şi al resurselor energetice din România; organizează evenimente de promovare a societăţilor şi companiilor din domeniile energetic şi al resurselor energetice în relaţia cu investitorii, putând angaja cheltuieli în acest sens;
40.îndeplineşte atribuţiile de autoritate publică tutelară pentru operatorii economici din domeniul producţiei, distribuţiei şi furnizării energiei electrice şi termice, precum şi din domeniul exploatării, prelucrării şi valorificării resurselor minerale energetice: cărbune, uraniu, petrol, ţiţei şi gaze naturale, precum şi pentru filialele acestora;
41.asigură punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013;
42.asigură punerea în aplicare a Directivei 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei şi a motorinei şi de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului, respectiv derularea contractelor de prestare de servicii pentru eşantionarea benzinei şi motorinei, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare;
43.asigură punerea în aplicare a Directivei 2003/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 mai 2003 de promovare a utilizării biocombustibililor şi a altor combustibili regenerabili pentru transport şi a Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE, prin centralizarea raportărilor anuale privind cantităţile şi calităţile de biocombustibili introduse pe piaţă, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, cu modificările şi completările ulterioare;
44.centralizează, prelucrează şi transmite către Comisia Europeană informaţiile şi datele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 2.964/95/CE de introducere a înregistrării importurilor şi livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii, a Deciziei Consiliului Uniunii Europene 1999/280/CE privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi asupra preţurilor de consum ale produselor petroliere şi a Deciziei Comisiei Europene 1999/566/CE de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi a preţurilor de consum ale produselor petroliere;
45.gestionează resursele financiare alocate de la bugetul de stat şi monitorizează şi controlează modul de utilizare a acestora de către entităţile aflate sub autoritatea ministerului.
B)În domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţiei şi mediului de afaceri:
1.asigură elaborarea, gestionarea şi monitorizează implementarea proiectelor şi programelor pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi a societăţilor cooperative, precum şi pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei acestora în condiţiile mediului concurenţial şi ale fenomenelor specifice economiei de piaţă;
2.asigură corelarea şi monitorizarea îndeplinirii planurilor de măsuri elaborate de autorităţile publice interesate, pentru aplicarea în România a iniţiativei "Small Business Act";
3.asigură monitorizarea îndeplinirii prevederilor din domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei, cuprinse în acordurile guvernamentale încheiate de România cu alte state;
4.asigură stimularea şi corelarea acţiunilor destinate promovării principiilor cooperatiste;
5.reprezintă şi participă, în numele statului român, la activitatea organizaţiilor internaţionale din domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei;
6.exercită funcţiile de coordonare şi control privind Fundaţia de postprivatizare şi asigură reprezentarea intereselor acesteia în cadrul unor organe, organizaţii, instituţii şi autorităţi;
7.asigură corelarea şi monitorizarea îndeplinirii activităţilor şi acţiunilor cuprinse în Programul naţional de reformă pentru domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei;
8.solicită şi primeşte de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, în condiţiile legii, informări, analize, rapoarte, sinteze pe probleme ce ţin de dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei;
9.coordonează şi participă împreună cu alte organe ale administraţiei publice la elaborarea strategiilor în domeniile mediului de afaceri şi cooperaţiei;
10.elaborează criteriile, priorităţile şi procedurile necesare în vederea desfăşurării programelor şi proiectelor activităţilor specifice, după caz;
11.derulează, gestionează şi coordonează programe şi proiecte cu finanţare externă, prin înfiinţarea de unităţi de management de proiect, în condiţiile legii;
12.participă, în condiţiile legii, împreună cu alte organe ale administraţiei publice de specialitate, la elaborarea şi implementarea politicilor, proiectelor şi programelor de cercetare, inovare şi transfer de tehnologie în domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei;
13.coordonează cooperarea în cadrul programelor şi studiilor Uniunii Europene şi ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică a proiectelor şi programelor din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi în cadrul acordurilor bilaterale interguvernamentale încheiate de România în acest domeniu;
14.elaborează, actualizează, implementează şi monitorizează Planul de acţiuni pentru mediul de afaceri;
15.propune, derulează, asigură şi monitorizează acţiuni pentru elaborarea, adaptarea şi implementarea instrumentelor de identificare şi măsurare a costurilor administrative, impuse de reglementările mediului de afaceri, în concordanţă cu metodologiile şi practicile internaţionale de identificare, măsurare şi reducere a barierelor administrative;
16.organizează, participă şi coordonează derularea sondajelor periodice în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative şi procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia şi instrumentele preluate de la organizaţii şi organisme internaţionale în domeniul cercetărilor de piaţă;
17.colaborează direct pe proiecte specifice şi în regim permanent cu organizaţii şi organisme internaţionale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, asigurând coordonarea programelor şi activităţilor desfăşurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri;
18.identifică şi testează metode de îmbunătăţire a mediului de afaceri, pentru asigurarea transparenţei administrative, elaborării şi implementării unor coduri de bune practici, încurajarea şi sprijinirea iniţiativei antreprenoriale;
19.implementează şi coordonează politicile în domeniul mediului de afaceri în scopul respectării recomandărilor şi angajamentelor cu privire la "reforma reglementărilor" formulate de Comisia Europeană şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - O.E.C.D. - Investment Compact;
20.asigură, coordonează şi răspunde în domeniile de competenţă de îndeplinirea obiectivelor stabilite de Comisia Europeană prin Programul de acţiune, în vederea reducerii constrângerilor şi a barierelor administrative în Uniunea Europeană;
21.urmăreşte promovarea unui mediu de afaceri stimulativ, concurenţial, prin coordonarea aplicării următoarelor măsuri:
21.1.a) organizarea de consultări publice periodice între reprezentanţii sectorului public şi cei ai mediului de afaceri cu privire la implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie, în domeniul de activitate, precum şi al celorlalte politici publice cu impact asupra mediului de afaceri;
21.2.b) implementarea standardelor Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Uniunii Europene şi Organizaţiei Naţiunilor Unite în materia comportamentului etic în afaceri;
21.3.c) cunoaşterea şi aplicarea de bune practici internaţionale în implementarea programelor de conformitate între sectorul public şi mediul privat;
22.colaborează cu celelalte autorităţi şi instituţii publice care au competenţe în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei, inclusiv pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ;
23.reprezintă permanent, pe proiectele specifice mediului de afaceri, interesele statului român în cadrul organizaţiilor internaţionale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Reţeaua Internaţională pentru IMM (INSME), Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - asigurând coordonarea programelor şi activităţilor desfăşurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri;
24.elaborează cadrul normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice şi pentru implementarea politicilor din domeniul mediului de afaceri;
25.asigură reprezentarea statului român şi a Guvernului României pe plan intern şi extern în domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei;
26.asigură coordonarea la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi interesate, a activităţilor referitoare la cooperarea internaţională în domeniul mediului de afaceri;
27.reprezintă autoritatea competentă care asigură respectarea prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
28.acordă avizul pentru conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005, republicată, în vederea înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
29.participă la lucrările Consiliului consultativ al cooperaţiei, constituit conform Legii nr. 1/2005, republicată;
30.participă la lucrările Consiliului consultativ pentru întreprinderi mici şi mijlocii;
31.sprijină şi consiliază iniţiatorii de acte normative cu implicaţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi le trimite rezultatele Testului IMM;
32.atrage investiţii pentru sprijinirea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea internaţionalizării activităţilor economice ale acestora;
33.coordonează acţiunile desfăşurate în cadrul Programului naţional "România HUB", asigurând administrarea programului;
34.organizează cursuri în domeniul întreprinderi mici şi mijlocii;
35.elaborează studii, analize, statistici privitoare la impactul măsurilor de sprijin ale ministerului în activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii;
36.asigură dialogul cu entităţile publice şi private implicate în sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
37.acordă un aviz tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale;
38.gestionează resursele financiare alocate din bugetul de stat şi controlează modul de utilizare a acestora de către instituţiile publice din subordinea ministerului.
(2)În exercitarea funcţiilor, ministerul exercită, în domeniile sale de competenţă, următoarele atribuţii cu caracter general:
1.elaborează politici publice;
2.elaborează, iniţiază şi promovează proiecte de acte normative, coordonează şi controlează aplicarea acestora şi avizează proiectele de acte normative ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu impact în domeniile din responsabilitate;
3.participă la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale ale Guvernului, fundamentează, promovează şi asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare;
4.iniţiază, negociază sau participă la negocierea tratatelor internaţionale sau propune întocmirea formelor de aderare la cele existente şi ia măsuri de aplicare a acestora, în condiţiile legii;
5.asigură armonizarea reglementărilor legislative naţionale cu cele ale Uniunii Europene;
6.reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale;
7.monitorizează implementarea directivelor europene transpuse în legislaţia naţională;
8.asigură dialogul permanent cu patronatele şi asociaţiile sindicale, cu mass-media şi cu celelalte componente ale societăţii civile, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;
9.asigură relaţia cu Parlamentul României, cu Consiliul Economic şi Social şi cu exponenţi ai societăţii civile, în problemele specifice;
10.fundamentează, elaborează şi propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcţionării ministerului şi urmăreşte execuţia bugetului;
11.gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite interne, din credite externe, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, pentru domeniile sale de activitate;
12.colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului;
13.elaborează răspunsuri la petiţii şi acordă informaţii de interes public, care se înscriu în sfera sa de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;
14.realizează şi editează materiale promoţionale, materiale informative, buletine şi jurnale de informare comercială şi de afaceri.
(3)Ministerul îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de alte acte normative în vigoare, de acordurile internaţionale sau de acte încheiate potrivit dispoziţiilor legale, aplicabile şi corespunzătoare domeniilor coordonate.
Art. 4
În exercitarea atribuţiilor sale, ministerul colaborează, în condiţiile legii, cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte organisme şi instituţii publice.
Art. 5
În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministerul este autorizat:
a)să dea unităţilor aflate în subordine sau sub autoritate, ca urmare a controlului, dispoziţii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;
b)să ia măsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în competenţa sa;
c)să iniţieze şi să supună aprobării Guvernului bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici din domeniul producţiei, distribuţiei şi furnizării energiei electrice şi termice, precum şi din domeniul exploatării, prelucrării şi valorificării resurselor minerale energetice: cărbune, uraniu, petrol, ţiţei şi gaze naturale, precum şi pentru filialele acestora, în condiţiile legii;
d)să iniţieze şi să supună aprobării Guvernului, în condiţiile legii, strategiile de privatizare, restructurare şi/sau lichidare ale operatorilor economici din domeniul producţiei, distribuţiei şi furnizării energiei electrice şi termice, precum şi din domeniul exploatării, prelucrării şi valorificării resurselor minerale energetice: cărbune, uraniu, petrol, ţiţei şi gaze naturale, precum şi pentru filialele acestora;
e)să încheie protocoale de schimburi de informaţii şi documente, precum şi de colaborare cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice, operatori economici, instituţii de credit şi alte persoane, în condiţiile legii, în vederea realizării atribuţiilor, cu păstrarea confidenţialităţii acestora;
f)să solicite furnizarea informaţiilor relevante referitoare la activitatea de echilibrare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, respectiv a Sistemului electroenergetic naţional, în vederea desfăşurării activităţii autorităţii competente conform Regulamentul (UE) nr. 994/2010;
g)să stabilească orice alte măsuri, în condiţiile prevăzute de lege.
SECŢIUNEA 2: Organizarea ministerului
Art. 6
(1)Structura organizatorică a ministerului este prevăzută în anexa nr. 1.
(2)În condiţiile legii, în cadrul ministerului îşi desfăşoară activitatea unităţi de implementare a proiectelor, denumite în continuare UIP, şi unităţi de management a proiectelor, denumite în continuare UMP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri.
(3)Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale UIP şi UMP se stabilesc prin ordin al ministrului, fără a se modifica anexa nr. 1.
(4)Personalul ministerului este compus din demnitari publici şi asimilaţi ai acestora, funcţionari publici, cu funcţii publice generale sau specifice, precum şi din personal contractual.
(5)Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al ministerului este de 319 posturi, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.
Art. 7
(1)Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile structurilor din cadrul aparatului propriu al ministerului se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, aprobat prin ordin al ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri.
(2)Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din cadrul ministerului se stabilesc prin fişa postului, întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(3)Statul de funcţii, statul de personal şi structura posturilor pe direcţii generale, direcţii, servicii, birouri şi compartimente pentru aparatul propriu al ministerului, precum şi încadrarea personalului se aprobă prin ordin al ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, cu păstrarea statutului profesional şi a drepturilor salariale.
(4)Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat, pentru instituţiile publice aflate în subordinea ministerului, se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
(5)Structura organizatorică detaliată şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiilor publice aflate în subordinea ministerului se aprobă prin ordin al ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, în condiţiile legii.
(6)Conducătorii instituţiilor publice aflate în subordinea ministerului sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
SECŢIUNEA 3: Conducerea ministerului
Art. 8
(1)Conducerea ministerului se asigură de către ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, denumit în continuare ministrul.
(2)Ministrul reprezintă şi angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie şi în raporturile cu celelalte organe jurisdicţionale. În acest scop, ministrul poate da mandat de reprezentare persoanelor din subordine.
(3)În faţa autorităţilor jurisdicţionale, ministerul este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenţei stabilite prin ordin al ministrului.
(4)Ministrul este ordonator principal de credite pentru domeniile pentru care a fost învestit.
(5)Ministrul îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.
(6)În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul emite ordine şi instrucţiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.
(7)Prin ordin al ministrului pot fi delegate atribuţii.
(8)În cazul în care ministrul nu îşi poate exercita atribuţiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor, în condiţiile legii, dintre secretarii de stat.
(9)Pe lângă ministru funcţionează Colegiul ministerului. Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului.
Art. 9
(1)Ministrul este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat şi de un subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului, precum şi de un secretar general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii.
(2)Secretarii de stat şi subsecretarul de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului.
(3)Secretarul general al ministerului exercită atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. În realizarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general este ajutat de cei doi secretari generali adjuncţi. Aceştia pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri ori încredinţate de ministru, potrivit legii.
(4)Secretarul general asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile acestuia.
Art. 10
(1)Instituţiile publice cu personalitate juridică, finanţate de la bugetul de stat, aflate în subordinea ministerului, precum şi numărul de posturi aferente sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(2)Companiile naţionale, societăţile naţionale şi societăţile pentru care ministerul îndeplineşte atribuţiile de instituţie publică implicată în domeniul privatizării, precum şi regiile autonome aflate sub autoritatea acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 3.
CAPITOLUL II: Dispoziţii finale
Art. 11
Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în structura organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 12
Ministerul are în dotare un parc auto, iar, pentru activităţi specifice, numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 4, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 13
Ministerul şi instituţiile publice aflate în subordinea acestuia pot închiria spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii.
Art. 14
Patrimoniul ministerului se constituie prin preluarea patrimoniului Departamentului pentru Energie şi a Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, conform art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pe baza protocolului de predare-preluare ce urmează a se încheia în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 15
Bunurile imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea ministerului sunt redate în anexa nr. 6.
Art. 16
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 17
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 10 iulie 2013, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 10 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri
Numărul maxim de posturi - 319 (inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora)
ANEXA nr. 2: Instituţiile publice cu personalitate juridică, finanţate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri
1.Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Braşov - 10 posturi
2.Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Cluj-Napoca - 13 posturi
3.Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Constanţa - 13 posturi
4.Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Craiova - 10 posturi
5.Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Iaşi - 12 posturi
6.Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Ploieşti - 10 posturi
7.Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Târgu Mureş - 10 posturi
8.Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Timişoara - 11 posturi
ANEXA nr. 3: Companiile naţionale, societăţile naţionale şi societăţile pentru care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri îndeplineşte atribuţiile de instituţie publică implicată în domeniul privatizării, precum şi regiile autonome aflate sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

1.

Societatea OMV PETROM - S.A. Bucureşti - participaţia statului

2.

Societatea "Oil Terminal" - S.A. Constanţa

3.

Societatea "Conpet" - S.A. Ploieşti

4.

Societatea "Rompetrol Rafinare" - S.A. Năvodari

5.

Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş

6.

Societatea GDF SUEZ ENERGY România - S.A. Bucureşti - participaţia statului

7.

Societatea E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A. Târgu Mureş - participaţia statului

8.

Societatea E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA - S.A. - participaţia statului

9.

Societatea de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti, în dizolvare şi lichidare voluntară

10.

Societatea "Electrocentrale Grup" - S.A. Bucureşti şi filialele acesteia, Societatea "Electrocentrale" Titan - S.A. Bucureşti şi Societatea "Electrocentrale Galaţi" - S.A., în insolvenţă

11.

Societatea Electrocentrale Bucureşti - S.A. Bucureşti

12.

Societatea Electrocentrale Constanţa - S.A. Constanţa

13.

Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

14.

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

15.

Societatea Uzina Termoelectrica Midia - S.A. Năvodari

16.

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti, în insolvenţă, cu filiala sa, Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv - S.A.

17.

Societatea Naţională Nuclearelectrica - S.A. Bucureşti cu filiala sa, Societatea Energonuclear - S.A.

18.

Societatea de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele sale, Societatea "Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A., Societatea "Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A., Societatea "Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A., Societatea "Electrica Furnizare" - S.A., Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A., Societatea "Servicii Energetice Moldova" - S.A. - în dizolvare şi lichidare voluntară, Societatea "Servicii Energetice Dobrogea" - S.A. - în dizolvare şi lichidare voluntară, Societatea "Servicii Energetice Muntenia" - S.A. - în insolvenţă, Societatea "Servicii Energetice Oltenia" - S.A. - în insolvenţă, Societatea "Servicii Energetice Banat" - S.A. - în insolvenţă

19.

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A. Bucureşti

20.

Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani, în dizolvare şi lichidare voluntară

21.

Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti

22.

Societatea Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică Proiectare Mine pe Lignit - S.A. Craiova, în insolvenţă

23.

Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploieşti, cu filialele sale Societatea "Sălajul" - S.A. Şărmăşag - în insolvenţă, Societatea Carbonifera - S.A. Ploieşti - în faliment

24.

Societatea pentru Închiderea - Conservarea Minelor - S.A. Târgu Jiu, în faliment

25.

Societatea Minieră Banat - Anina - S.A., în dizolvare şi lichidare voluntară

26.

Societatea Naţională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A.

27.

Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, în insolvenţă

28.

Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN Mioveni

29.

Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A. Ploieşti, în faliment

ANEXA nr. 4: Mijloacele de transport şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice

Nr. crt.

Unitatea

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim aprobat

(bucăţi)

Consumul maxim de carburant pentru un vehicul

(litri/lună)

0

1

2

3

4

 

Aparatul propriu*)

   
 

Pentru transport marfă şi persoane (delegaţii)

Autovehicule

26

300

*) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
NOTE:
1.Nu se consideră depăşiri ale consumului de carburanţi normat pe autovehicul consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.
2.Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediul de afaceri.
ANEXA nr. 5: Sediile în care îşi desfăşoară activitatea Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri (aparatul central)
1.Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti
2.Strada Poteraşi nr. 11 sectorul 4, Bucureşti
3.Strada Ernest Juvara nr. 3-7, sectorul 6, Bucureşti
ANEXA nr. 6: Situaţia bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri
1.Imobil construcţie P+3, situat în str. Poteraşi nr. 11, sectorul 4, Bucureşti
2.Imobil situat în Şos. Olteniţei nr. 225A, sectorul 4, Bucureşti
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 75 din data de 28 ianuarie 2015