Văzând Referatul de aprobare nr. 2.454 din 13 iulie 2015, întocmit de Direcţia generală control oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
având în vedere prevederile art. 10 lit. b) şi art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Contractele de concesiune a activităţilor sanitar - veterinare publice de interes naţional şi a bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară, respectiv contractele de servicii de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale şi al bolilor transmisibile de la animale la om, de protecţie a animalelor şi a mediului, de identificare şi înregistrare a animalelor şi a mişcării acestora, precum şi de corectare a eventualelor erori sau neconformităţi generate de nerespectarea termenelor de înregistrare ori de greşeli de înregistrare, aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se completează în mod corespunzător, prin act adiţional, cu obligaţiile medicului veterinar împuternicit/reprezentatul legal al societăţii comerciale, stabilite prin procedura prevăzută în anexă.
Art. 3
Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 5/2014 pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar - veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 5 februarie 2014, cu modificările ulterioare.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Dumitru Băiculescu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 769 din data de 15 octombrie 2015