ORDIN nr. 712 din 11 aprilie 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0119 Muntele Mare
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108.517 din 11 februarie 2016 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de Decizia nr. 3.819 din 24 iulie 2014 privind etapa de încadrare a planului, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba, Avizul Ministerului Culturii nr. 7.460 din 14 decembrie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 83.129/163.347/328.774 din 30 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 125.713 din 30 decembrie 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 156.792/I.M. din 10 decembrie 2015,
În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0119 Muntele Mare, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0119 Muntele Mare, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

____
*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 480 din data de 28 iunie 2016