HOTĂRÂRE nr. 1120 din 20 noiembrie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Excedentul din anii precedenţi în execuţie poate fi utilizat numai după constituirea şi utilizarea integrală a veniturilor prevăzute a se încasa în anul 2012, conform anexei nr. 1.
Art. 3
Lunar, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aferente lunii precedente, pe care o va depune la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului să o transmită până la data de 15 a lunii curente Ministerului Finanţelor Publice.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Eduard Hellvig

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXA nr. 1:
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2012
mii lei

Cod

Denumirea indicatorilor

Program 2012

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

116.642

 

I. VENITURI CURENTE

42.682

 

C. VENITURI NEFISCALE

42.682

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

35.682

31.10

Venituri din dobânzi

35.682

31.10.03

Alte venituri din dobânzi

35.682

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

7.000

38.10

Diverse venituri

7.000

36.10.50

Alte venituri

7.000

 

II. VENITURI DIN CAPITAL

14.000

39.10

Venituri din valorificarea unor bunuri

14.000

39.10.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

14.000

 

IV. SUBVENŢII

59.960

42.10

Subvenţii de la bugetul de stat

59.960

42.10.56

Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL

59.960

 

Subvenţii pentru, sprijinirea construirii de locuinţe

42.874

 

Sume aferente programelor cu finanţare rambursabilă

15.340

 

Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 3%*)

1.746

 

TOTAL CHELTUIELI

115.644

 

Capitolul 70.10 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ

115.644

 

CHELTUIELI CURENTE

31.034

10

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10.720

10.01

Cheltuieli salariale în bani

8.000

10.01.01

Salarii de bază

7.753

10.01.12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

79

10.01.13

Indemnizaţii de delegare

168

10.02

Cheltuieli salariale în natură

520

10.02.01

Tichete de masă

520

10.03

Contribuţii

2.200

10.03.01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

1.664

10.03.02

Contribuţii de asigurări de şomaj

40

10.03.03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

416

10.03.04

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

12

10.03.06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

68

20

TITLUL II. BUNURI ŞI SERVICII

4.514

20.01

Bunuri şi servicii

2.325

20.01.01

Furnituri birou

300

20.01.02

Materiale pentru, curăţenie

50

20.01.03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

300

20.01.04

Apă, canal şi salubritate

40

20.01.05

Carburanţi şi lubrifianţi

500

20.01.06

Piese de schimb

200

20.01.07

Transport

10

20.01.08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

200

20.01.30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

725

20.02

Reparaţii curente

1.000

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

25

20.05.01

Uniforme şi echipament

5

20.05.30

Alte obiecte de inventar

20

20.06

Deplasări, detaşări, transferări

230

20.06.01

Deplasări interne, detaşări, transferări

200

20.06.02

Deplasări în străinătate

30

20.12

Consultanţă şi expertiză

100

20.13

Pregătire profesională

25

20.14

Protecţia muncii

19

20.24

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

10

20.24.02

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne

10

20.30

Alte cheltuieli

700

20.30.02

Protocol şi reprezentare

19

20.30.04

Chirii

150

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

611

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

15.800

65.01

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă

15.800

 

Construcţii locuinţe pentru tineri

15.340

 

Construcţii locuinţe pentru tineri - cota 3%

460

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

84.610

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

84.610

71.01

Active fixe

84.160

71.0.1.01

Construcţii

84.160

 

Construcţii locuinţe pentru tineri - surse proprii

40.000

 

Construcţii locuinţe pentru tineri

42.874

 

Construcţii locuinţe pentru tineri - cota 3%

1.286

71.01.03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

400

71.01.30

Alte active fixe

50

 

EXCEDENT DIN ANUL CURENT

998

 

EXCEDENT/DEFICIT ANII PRECEDENŢI

26.615

ANEXA nr. 2:
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012 - sume alocate de la bugetul de stat pentru programe de construcţii locuinţe
mii lei

Denumirea indicatorilor

Cod

Program 2012

1

2

3

TOTAL VENITURI

 

59.960

IV SUBVENŢII

 

59.960

Subvenţii de la bugetul de stat

42.10

59.960

Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL

42.10.56

59.960

Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe

 

42.874

Sume aferente programelor cu finanţare rambursabilă

 

15.340

Sume de la bugetul de stat pentru ANL reprezentând cota de 3%

 

1.746

TOTAL CHELTUIELI

 

59.960

Cap. "LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ"

70.10

59.960

CHELTUIELI CURENTE

01

15.800

Titlul XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

65

15.800

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă

65.01

15.800

Construcţii locuinţe pentru tineri

 

15.340

Construcţii locuinţe pentru tineri - cota 3%

 

460

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

44.160

Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

44.160

Active fixe

71.01

44.160

Construcţii

71.01.01

44.160

Construcţii locuinţe pentru tineri

 

42.874

Construcţii locuinţe pentru tineri - cota 3%

 

1.286

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 798 din data de 28 noiembrie 2012