HOTĂRÂRE nr. 4 din 21 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină
În temeiul art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, şi al art. 12 alin. (5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012,
Conferinţa naţională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Regulamentul Comisiei de etică şi disciplină, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 2/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 31 mai 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Condiţiile de executare a sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. b), precum şi efectele neexecutării acesteia se stabilesc prin normele de punere în aplicare, adoptate conform art. 31."
2.După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:
"Art. 31
(1) Comisia de etică şi disciplină are competenţa să elaboreze normele şi procedurile necesare pentru aplicarea unitară a prezentului regulament.
(2) Normele şi procedurile prevăzute la alin. (1) se aprobă de Consiliul director, prin hotărâre."
3.La articolul 5, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
"d) elaborează norme şi proceduri pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, precum şi modificări şi completări ale acestora, atunci când este cazul, pe care le supune spre aprobare Consiliului director."
4.La articolul 13 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice interesate;
b) prin autosesizarea preşedintelui Asociaţiei, inclusiv ca urmare a unor articole din mass-media, în conformitate cu procedura de autosesizare aprobată de Consiliul director, la propunerea Comisiei de etică şi disciplină."
5.La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Pentru începerea cercetării disciplinare propriu-zise sunt obligatorii efectuarea cercetării prealabile şi audierea persoanei cercetate, cu excepţia situaţiei când aceasta nu se prezintă la convocarea făcută de preşedintele Comisiei de etică şi disciplină."
6.La articolul 25 alineatul (9), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"h) semnătura preşedintelui Asociaţiei."
Art. II
Normele de punere în aplicare a Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină se adoptă în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. III
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România,

Marian Petre

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 261 din data de 9 mai 2013