ORDIN nr. 3895 din 31 mai 2016 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifica şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi al Hotărârii Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare,
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.
(2)În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice - INCDSB Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - Bucureşti şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" Bucureşti în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ "HORIA HULUBEI" - IFIN-HH BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

208035

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

206535

a) Venituri din activitatea de bază

03

186071

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

464

c) Alte venituri din exploatare

05

20000

2. VENITURI FINANCIARE

06

1500

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

207429

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

204906

a) Bunuri şi servicii

10

40334

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

85740

- cheltuieli cu salariile din care:

12

64073

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

260

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

260

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

10124

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

319

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

3332

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

160

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

545

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

160

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

7027

- tichete de masă

23

 

- deplasări, detaşări

24

7027

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

24741

d) Cheltuieli de protocol

26

80

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

202

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) litera b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

60

h) Alte cheltuieli

30

53749

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

2523

- cheltuieli privind dobânzile

32

100

- alte cheltuieli financiare

33

2423

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

606

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

108

V. REZULTATUL NET

37

498

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

498

a) pentru cointeresarea personalului

40

100

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

299

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

99

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

325284

1. Surse proprii

44

10400

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

10300

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

304584

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

325284

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

325284

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

   

1. Venituri totale (rd. 01)

55

208035

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

207429

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

606

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

902

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

608

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

5878

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

6210

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0.29

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

231

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

0.07

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

3.500

ANEXA nr. 2: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ TEHNICĂ - IFT IAŞI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

18704

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

18434

a) Venituri din activitatea de bază

03

15360

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

50

c) Alte venituri din exploatare

05

3024

2. VENITURI FINANCIARE

06

270

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

18699

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

18388

a) Bunuri şi servicii

10

7816

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

7068

- cheltuieli cu salariile din care:

12

5263

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

139

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

235

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

831

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

26

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

274

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

13

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

45

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

13

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

603

- tichete de masă

23

 

- deplasări, detaşări

24

603

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

3469

d) Cheltuieli de protocol

26

17

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

18

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

 

h) Alte cheltuieli

30

 

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

311

- cheltuieli privind dobânzile

32

61

- alte cheltuieli financiare

33

250

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

5

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

3

V. REZULTATUL NET

37

2

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

2

a) pentru cointeresarea personalului

40

0.4

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

1.2

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

0.4

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

4225

1. Surse proprii

44

25

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

4200

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

4225

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

4225

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

   

1. Venituri totale (rd. 01)

55

18704

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

18699

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

5

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

85

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

64

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

4850

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4850

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0.03

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

220

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

0.05

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 
ANEXA nr. 3: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ŞTIINŢE BIOLOGICE - INCDSB BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

17870

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

17800

a) Venituri din activitatea de bază

03

16000

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

200

c) Alte venituri din exploatare

05

1600

2. VENITURI FINANCIARE

06

70

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

17715

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

17715

a) Bunuri şi servicii

10

1250

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

12194

- cheltuieli cu salariile din care:

12

9350

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

175

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

199

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1477

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

46

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

486

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

23

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

79

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

23

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

710

- tichete de masă

23

210

- deplasări, detaşări

24

500

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1500

d) Cheltuieli de protocol

26

3

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

30

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

187

h) Alte cheltuieli

30

2551

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

 

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

 

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

155

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

25

V. REZULTATUL NET

37

130

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

130

a) pentru cointeresarea personalului

40

26

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

78

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

26

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

989

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

989

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

989

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

989

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

   

1. Venituri totale (rd. 01)

55

17870

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

17715

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

155

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

200

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

176

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3759

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4407

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0.87

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

89.35

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

2.87

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

356

ANEXA nr. 4: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI - BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

20406

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

20380

a) Venituri din activitatea de bază

03

20120

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

110

c) Alte venituri din exploatare

05

150

2. VENITURI FINANCIARE

06

26

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

19616

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

19574

a) Bunuri şi servicii

10

6785

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

8806

- cheltuieli cu salariile din care:

12

6488

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

135

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

115

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1025

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

32

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

337

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

16

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

55

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

16

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

837

- tichete de masă

23

285

- deplasări, detaşări

24

552

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

2673

d) Cheltuieli de protocol

26

33

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

21

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

14

h) Alte cheltuieli

30

1242

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

42

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

42

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

790

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

129

V. REZULTATUL NET

37

661

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

661

a) pentru cointeresarea personalului

40

132

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

397

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

132

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

 

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

 

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

   

1. Venituri totale (rd. 01)

55

20406

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

19616

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

790

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

135

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

103

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3879

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4413

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

4.03

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

151

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

5.43

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 
ANEXA nr. 5: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ŞI ŞTIINŢELOR BIOMEDICALE "VICTOR BABEŞ" BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

18479

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

18439

a) Venituri din activitatea de bază

03

15328

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

3000

c) Alte venituri din exploatare

05

111

2. VENITURI FINANCIARE

06

40

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

18131

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

17991

a) Bunuri şi servicii

10

4500

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

9313

- cheltuieli cu salariile din care:

12

7215

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

151

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

200

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1140

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

36

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

375

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

18

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

61

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

18

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

450

- tichete de masă

23

200

- deplasări, detaşări

24

250

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

3860

d) Cheltuieli de protocol

26

4

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

14

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 23 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

 

h) Alte cheltuieli

30

300

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

140

- cheltuieli privind dobânzile

32

135

- alte cheltuieli financiare

33

5

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

348

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

56

V. REZULTATUL NET

37

292

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

292

a) pentru cointeresarea personalului

40

58

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

175

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

59

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

7459

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

7459

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

7459

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

7459

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

   

1. Venituri totale (rd. 01)

55

18479

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

18131

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

348

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

260

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

135

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

2208

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

2965

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

2

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

71

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

23

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 569 din data de 27 iulie 2016