HOTĂRÂRE nr. 175 din 23 martie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ - teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Şeful Cancelariei Primului-Ministru

Ioan-Dragoş Tudorache

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,

Odeta Cristinela Nestor

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

p. Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Gabriel Lungu,

secretar de stat

ANEXĂ:
OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC
Operatorul economic: Compania Naţională "Loteria Română" - S.A.
Sediul/Adresa: str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: RO 12397185
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2016

0

1

2

3

4

I.

   

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

850.500,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

850.160,00

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

2

 

Venituri financiare

5

340,00

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II

   

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

782.700,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

782.678,00

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

64.194,01

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

10

46.055,48

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

106.603,93

 

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

85.684,63

C1

ch. cu salariile

13

68.527,24

C2

bonusuri

14

17.157,39

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

1.951,48

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

892,94

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

18.074,88

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

565.824,58

2

 

Cheltuieli financiare

20

22,00

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III

   

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

67.800,00

IV

   

IMPOZIT PE PROFIT

23

9.785,64

V

   

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

58.014,36

 

1

 

Rezerve legale

25

0,00

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,00

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,00

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor do capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor fi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,00

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29

30

58.014,36

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

4.298,02

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

52.965,52

   

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

52.965,52

   

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,00

   

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

5.048,84

VI

   

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

VII

   

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0,00

   

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

   

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

   

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

   

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,00

   

e)

alte cheltuieli

42

0,00

VIII

   

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

46.886.19

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,00

     

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,00

IX

   

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

46.886.19

X

   

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2.663

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

2.580

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

2.663

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rtf.49)/12*1000

51

2,213

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

329,52

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

X

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

920,28

 

8

 

Plăţi restante

55

0,00

 

9

 

Creanţe restante

56

21.110,80

Notă:
Preţurile medii prognozate în anul 2016 sunt aceleaşi ca în anul 2015
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 221 din data de 24 martie 2016