ORDIN nr. 864 din 21 iulie 2016 privind aprobarea Procedurii de verificare a documentaţiei pentru înregistrarea unei indicaţii geografice şi dobândirea protecţiei băuturilor spirtoase, a Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiei geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară nr. 111.150 din 28 iunie 2016, în baza prevederilor art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 276/2014 pentru înfiinţarea sistemului privind protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase,
în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Procedura de verificare a documentaţiei pentru înregistrarea unei indicaţii geografice şi dobândirea protecţiei băuturilor spirtoase, Procedura de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi Procedura de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiei geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

ANEXA nr. 1: PROCEDURA de verificare a documentaţiei pentru înregistrarea unei indicaţii geografice şi dobândirea protecţiei băuturilor spirtoase
Art. 1
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase, verifică documentele menţionate la art. 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013 al Comisiei din 25 iulie 2013 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase, pentru înregistrarea şi dobândirea protecţiei unei indicaţii geografice a unei băuturi spirtoase, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013.
Art. 2
Pentru înregistrarea indicaţiei geografice a unei băuturi spirtoase, în vederea dobândirii protecţiei, documentele menţionate la art. 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013 se elaborează de către solicitant, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.576/89 al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 110/2008. şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013.
Art. 3
Pentru înregistrarea indicaţiei geografice a unei băuturi spirtoase, în vederea dobândirii protecţiei, documentele menţionate la art. 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013 şi cele menţionate la art. 4 din prezenta procedură se depun în format letric la direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Bucureşti, bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3, şi se transmit în format electronic pe adresa de e-mail: dopigp@madr.ro
Art. 4
Dosarul tehnic menţionat la art. 17 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 este însoţit de următoarele documente:
a)declaraţie pe propria răspundere prin care se atesta autenticitatea informaţiilor înscrise în documentele menţionate la art. 3 din prezenta procedură;
b)copie a contractului încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare pentru verificarea şi certificarea realităţii datelor cuprinse în dosarul tehnic;
c)copie a certificatului de conformitate, emis de organismul de inspecţie şi certificare.
Art. 5
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase, examinează dacă documentele menţionate la art. 3 şi 4 din prezenta procedură, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) şi (4) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 şi cu cele ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013, sunt motivate corespunzător şi îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezenta procedură.
Art. 6
În cazul în care documentele menţionate la art. 3 şi 4 nu sunt complete, direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase va informa în scris solicitantul, în termen de 30 de zile de la data primirii acestora, în vederea completării acestora. Dacă în termen de 30 de zile de la data informării scrise a solicitantului acesta transmite informaţii inadecvate sau nu transmite informaţiile solicitate, cererea de înregistrare a indicaţiei geografice a unei băuturi spirtoase menţionată la art. 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013 este respinsă ca fiind neconformă.
Art. 7
În cazul în care documentele menţionate la art. 3 şi 4 sunt complete şi conforme cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 110/2008 şi cu cele ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013, acestea se publică pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale http://www.madr.ro/, în vederea acordării unei perioade de opoziţie naţională, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la ordin.
ANEXA nr. 2: PROCEDURA de declarare a opoziţiei la nivel naţional
Art. 1
(1)Orice persoană fizică sau juridică legitim interesată, stabilită în România, poate declara opoziţie la nivel naţional faţă de cererea de înregistrare a indicaţiei geografice a unei băuturi spirtoase, printr-o declaraţie întemeiată corespunzător, conform modelului din anexa nr. 2a, care face parte integrantă din prezenta procedură, în termen de 60 de zile de la data publicării, pe site-ul http://www.madr.ro/, a documentelor menţionate la art. 3 şi 4 din anexa nr. 1 la ordin.
(2)Cererea de declarare a opoziţiei la nivel naţional se depune în format letric la direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Bucureşti, bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3, şi se transmite în format electronic pe adresa de e-mail: dopigp@madr.ro
(3)Se admit doar declaraţiile de opoziţie primite în termenul stabilit la alin. (1), care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii:
a)demonstrează nerespectarea condiţiilor menţionate la art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 110/2008;
b)demonstrează nerespectarea condiţiilor menţionate la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 110/2008;
c)demonstrează că înregistrarea denumirii băuturii spirtoase este contrară prevederilor Regulamentului (CE) nr 110/2008;
d)demonstrează că înregistrarea denumirii băuturii spirtoase este contrară prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013.
Art. 2
Direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase, în termen de 15 zile de la primirea declaraţiei de opoziţie, examinează admisibilitatea acesteia.
Art. 3
(1)În cazul în care opoziţia este admisibilă, în sensul art. 1 alin. (1), (2) şi (3), direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase solicită în scris părţilor interesate, respectiv solicitantului şi opozantului, să iniţieze consultări corespunzătoare, în termen de 15 zile de la data depunerii declaraţiei de opoziţie.
(2)În termen de 30 de zile de la solicitarea direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase, părţile interesate iniţiază consultări şi, în cazul în care se ajunge la un acord şi/sau documentele menţionate la art. 3 şi 4 din anexa nr. 1 la ordin au suferit modificări, acestea transmit direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase o notificare cu privire la toate elementele care au făcut posibil acordul, avizată de solicitant şi de opozant, conform modelului din anexa nr. 2b, care face parte integrantă din prezenta procedură,
(3)Modificările menţionate la alin. (2) sunt analizate de direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase, iar în cazul în care sunt considerate întemeiate, documentaţia se publică pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale http://www.madr.ro/ şi se aplică procedura prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.
(4)În cazul în care modificările menţionate la alin. (2) sunt considerate neîntemeiate, direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase respinge cererea de înregistrare a indicaţiei geografice a unei băuturi spirtoase.
(5)În cazul în care în termen de 30 de zile nu se ajunge la un acord între părţile interesate, direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase respinge cererea de înregistrare a indicaţiei geografice a unei băuturi spirtoase.
Art. 4
În cazul în care nu a fost înregistrată nicio declaraţie de opoziţie la nivel naţional, la finalizarea perioadei prevăzute la art. 1 alin. (1) se aplică procedura prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.
ANEXA nr. 2a: Declaraţie de opoziţie - formular
(- ANEXA nr. 2a la Procedura de declarare a opoziţiei la nivel naţional)
1.Denumirea produsului
[prezentat ca în dosarul tehnic publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale]
2.Date de contact
Persoana de contact:
Persoana fizică: (dl/dna): numele/prenume/date de identificare (serie B.I./C.I., CNP)
Persoana juridică: C.U.I./nr. de înregistrare în registrul comerţului/nume/prenume administrator/reprezentant legal/împuternicit
Adresă:
Telefon:
Adresă de e-mail:
3.Motive pentru opoziţie:
|_| Nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 110/2008
|_| Nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 110/2008
|_| Înregistrarea denumirii băuturii spirtoase este contrară prevederilor Regulamentului (CE) nr. 110/2008.
|_| Înregistrarea denumirii băuturii spirtoase este contrară prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013.
(Se bifează căsuţa corespunzătoare.)
4 Detalierea opoziţiei
Declaraţia trebuie să fie însoţită de motivaţii şi justificări pentru opoziţie. Interesul legitim economic al opozantului trebuie însoţit de o declaraţie justificată.

Data

......................

P.F./P.J.*

_______
* Declaraţia de opoziţie trebuie semnată, datată şi/sau ştampilată.
ANEXA nr. 2b: Notificarea finalizării consultărilor în cadrul procedurii de opoziţie la nivel naţional
(- ANEXA nr. 2b la Procedura de declarare a opoziţiei la nivel naţional)
1.Denumirea produsului
[Astfel cum este menţionată în cererea de înregistrare]
2.Referinţa oficială (astfel cum este pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale)
Numărul de referinţă:
Data postării pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale:
3.Rezultatul consultărilor
3.1.S-a ajuns la un acord cu următorul opozant (următorii opozanţi):
[Anexaţi copii ale scrisorilor care arată acordul şi toate elementele care au făcut posibil acordul, avizate de solicitant şi de opozant/opozanţi.]
3.2.Nu s-a ajuns la un acord cu următorul opozant (următorii opozanţi):
[Anexaţi informaţiile care arată câ nu s-a ajuns la un acord, avizate de solicitant şi de opozant/opozanţi.]
4.Dosarul tehnic şi specificaţia tehnică de bază din dosarul tehnic
[Se va completa doar în cazul în care s-a ajuns la un acord.]
4.1.Dosarul tehnic a fost modificat:
|_| Da |_| Nu
[Dacă "Da", anexaţi descrierea modificărilor şi dosarul tehnic modificat]
4.2.Specificaţia tehnică de bază din dosarul tehnic a fost modificată:
|_| Da |_| Nu
[Dacă "Da", anexaţi un exemplar al documentului actualizat.]
5.Data şi semnătura
Nume:
Departament/Organizaţie:
Adresă:
Telefon:
Adresă de e-mail:
ANEXA nr. 3: PROCEDURA de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiei geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene
Art. 1
În vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, cererea de înregistrare a indicaţiei geografice a unei băuturi spirtoase se transmite Comisiei Europene, în termen de 15 zile de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (3) şi art. 4 din anexa nr. 2 la ordin.
Art. 2
Declaraţia României, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), (2) şi (3) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008, este prezentată în anexa nr. 3a, care face parte integrantă din prezenta procedură.
Art. 3
Direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase transmite documentaţia şi declaraţia României, în conformitate cu prevederile art. 8a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013, către Direcţia Generală pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DG AGRI) a Comisiei Europene, în format electronic, de la adresa de e-mail: dopigp@madr.ro
Art. 4
Data dobândirii protecţiei unei indicaţii geografice a unei băuturi spirtoase la nivel comunitar este data la care Comisia Europeană va publica indicaţia geografică a unei băuturi spirtoase în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (8) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008.
ANEXA nr. 3a: Cererea de înregistrare a României
(- ANEXA nr. 3a la Procedura de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiei geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene)

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Cabinet ministru
Nr. ......... din ......................
CERERE de înregistrare pentru dobândirea protecţiei indicaţiei geografice
Denumirea produsului
Persoana juridică/Persoana fizică: datele de contact: numele, adresa, telefon şi e-mail
beneficiază de o decizie favorabilă şi îndeplineşte condiţiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 110/2008 şi respectă dispoziţiile adoptate în temeiul acestuia.
Data .................
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
.......................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 567 din data de 27 iulie 2016