ORDIN nr. 101 din 1 iulie 2014 privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, precum şi activităţile pentru care se acordă acest drept
Având în vedere prevederile art. 18 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, ale art. 137, 139, 141 şi 142 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (5)-(8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,
în temeiul art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2014 şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:
Art. 1
Prezentul ordin reglementează condiţiile de stabilire a majorării salariale prevăzute la art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi activităţile pentru care se acordă acest drept, pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I., care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.
Art. 2
În sensul prezentului ordin, prin personalul M.A.I. se înţelege personalul militar, poliţiştii şi personalul civil din Ministerul Afacerilor Interne, astfel cum este definit de lege.
Art. 3
(1)Personalul M.A.I. care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează beneficiază de o majorare de 75% din solda lunară/salariul de bază prevăzută/prevăzut de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009, denumită în continuare majorare, dacă timpul astfel lucrat nu se poate compensa cu timp liber corespunzător, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Compensarea cu timp liber corespunzător se efectuează prin acordarea aceluiaşi număr de ore libere cu numărul de ore lucrate, astfel:
a)în condiţiile art. 122 şi 137 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal; sau
b)în condiţiile art. 142 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru activitatea desfăşurată în zilele de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.
(3)Majorarea se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat în zilele respective, prin raportarea soldei lunare/salariului de bază prevăzute/prevăzut de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009 la durata programului normal de lucru din luna în care s-au desfăşurat activităţile.
(4)Dacă activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, în condiţiile alin. (2), majorarea se plăteşte prin adăugarea sumei rezultate potrivit alin. (3), după caz:
a)la drepturile salariale cuvenite în luna în care se efectuează plata, pentru activitatea care se desfăşoară în ture sau schimburi;
b)la drepturile salariale cuvenite în luna în care se efectuează plata şi la drepturile salariale corespunzătoare activităţii desfăşurate în zilele respective peste durata normală a timpului de muncă, indiferent de modul de organizare a programului de lucru.
Art. 4
(1)Stabilirea personalului M.A.I. care poate beneficia de majorare se face prin ordin/dispoziţie de personal întocmit/întocmită de structura de resurse umane cu nominalizarea întregului personal din cadrul unităţii.
(2)De majorare beneficiază personalul M.A.I. care desfăşoară următoarele activităţi:
a)specifice Poliţiei Române şi pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii publice şi private, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice;
b)de asigurare, menţinere şi restabilire a ordinii şi siguranţei publice;
c)de realizare a pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor, respectiv de prevenire şi combatere a terorismului;
d)care privesc lucrări urgente a căror executare imediată este necesară;
e)de asigurare a continuităţii în serviciile de permanenţă;
f)de suport al misiunilor sau decizional;
g)medico-sanitare şi sanitar-veterinare desfăşurate de unităţile din reţeaua sanitară a M.A.I.;
h)pentru apărarea vieţii, bunurilor şi a mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor, precum şi pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă şi gestionare a situaţiilor de urgenţă;
i)privind controlul şi supravegherea frontierelor;
j)privind asigurarea acţiunilor şi misiunilor specifice aviaţiei M.A.I.;
k)de informaţii şi protecţie internă;
l)de combatere a corupţiei;
m)de personalizare şi gestionare a documentelor electronice şi a altor documente;
n)în domeniul imigraţiei şi azilului;
o)de asigurare, menţinere şi restabilire a comunicaţiilor şi accesului la sistemele informatice sau la bazele de date ale M.A.I.;
p)de control şi de verificare a petiţiilor;
q)de organizare, planificare, coordonare şi monitorizare a misiunilor M.A.I.;
r)de audit public intern;
s)alte acţiuni care, dacă nu ar fi îndeplinite, ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii instituţiei.
(3)Majorarea se acordă personalului M.A.I. dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a)există o programare în ture sau schimburi a activităţii şi/sau există ordinul/dispoziţia şefului de desfăşurare a activităţii peste durata normală a timpului de muncă, scris/scrisă sau verbal/verbală, dar consemnat/consemnată ulterior în scris, emis/emisă conform competenţelor şi regulilor stabilite la nivelul fiecărei unităţi;
b)activitatea s-a desfăşurat în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează;
c)activitatea desfăşurată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, conform art. 3 alin. (2);
d)nu beneficiază de alte drepturi salariale sub formă de majorări, sporuri sau compensaţii ori de cuantumul acestora, prevăzute expres pentru activităţile desfăşurate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează;
e)se încadrează în cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul ordonatorilor de credite.
Art. 5
(1)Plata majorării se face pe baza centralizatorului lunar al orelor prestate, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Centralizatorul lunar prevăzut la alin. (1) se întocmeşte de şeful nemijlocit ori de către persoanele desemnate de conducătorul unităţii, de regulă din cadrul compartimentului cabinet/secretariat/similar, se aprobă de conducătorul unităţii sau, după caz, de persoanele delegate potrivit competenţelor şi se comunică structurii financiar-contabile, până la data de 5 a lunii.
(3)În cazul personalului M.A.I. delegat să desfăşoare activităţi la unităţi ale MAI sau la instituţii din afara M.A.I., plata majorării se face pe baza documentelor doveditoare eliberate de aceste instituţii şi transmise în termenul prevăzut la alin. (2), din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a)-c).
(4)Pentru personalul M.A.I. ale cărui raporturi de serviciu/muncă au încetat sau au fost suspendate, precum şi pentru cel transferat, plata majorării pentru activităţile care nu au putut fi compensate cu timp liber corespunzător până la data emiterii actului administrativ se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale.
(5)Pentru personalul M.A.I. detaşat, mutat, împuternicit pe o funcţie de conducere sau pus la dispoziţie la o unitate, alta decât cea la nivelul căreia a fost dispusă desfăşurarea activităţii, plata majorării pentru activităţile care nu au putut fi compensate cu timp liber corespunzător până la data emiterii actului administrativ se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale de către ordonatorul de credite cedent.
Art. 6
Direcţia generală financiară din M.A.I. comunică ordonatorilor de credite modificările bugetare corespunzătoare pentru plata majorării, cu încadrarea în bugetul alocat M.A.I.
Art. 7
Structurile cu atribuţii de control din M.A.I. verifică modul de respectare a dispoziţiilor prezentului ordin, conform competenţelor.
Art. 8
Conducătorii unităţilor/structurilor centrale şi teritoriale ale M.A.I. dispun măsurile necesare pentru aplicarea dispoziţiilor prezentului ordin.
Art. 9
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

ANEXĂ: CENTRALIZATOR LUNAR al orelor prestate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează de către personalul din .............. (denumirea structurii) în luna .............
(model)
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Unitatea ..................
Aprob
Conducătorul unităţii*,
.....................

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Data şi intervalul de timp

Nr. ore

Observaţii

     
     
     
     

Avizat**

.........................

Întocmit

.........................

_______
* Inclusiv persoana delegată potrivit competenţelor.
** Conform competenţelor şi regulilor privind circuitul documentului stabilite la nivelul unităţii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 489 din data de 1 iulie 2014