METODOLOGIE din 12 mai 2014 pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat în medicină, sesiunea 29 iunie 2014, pentru posturile şi pe locurile rămase neocupate în sesiunea 17 noiembrie 2013
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Ministerul Sănătăţii organizează la data de 29 iunie 2014 concurs de intrare în rezidenţiat pentru domeniul medicină pentru posturile şi pe locurile rămase neocupate în sesiunea 17 noiembrie 2013.
(2)Concursul se desfăşoară numai în Centrul Universitar Cluj-Napoca - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca, care poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea concursului, alcătuirea clasificărilor şi alegerea locurilor.
(3)În cazul constatării unor încălcări flagrante ale prezentei metodologii sau a vicierii rezultatelor de concurs, Ministerul Sănătăţii îşi rezervă dreptul de a anula rezultatele concursului, situaţie în care concursul va fi reluat în acelaşi centru, pe cheltuiala Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca.
Art. 2
(1)Unităţile şi specialităţile pentru care se organizează rezidenţiat pe post sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
(2)Cifra de şcolarizare pe specialităţi este aprobată prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale.
Art. 3
(1)Pentru organizarea acestui concurs se constituie, prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului sănătăţii, o comisie centrală de rezidenţiat, formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, ai Ministerului Educaţiei Naţionale şi ai universităţilor de medicină şi farmacie din România.
(2)Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca aprobă prin decizie constituirea comisiei locale de concurs pentru centrul universitar Cluj - Napoca.
Art. 4
(1)Concursul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de 4 ore.
(2)Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări.
(3)Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor/posturilor publicate, alcătuindu-se o singură clasificare.
(4)Medicii care devin rezidenţi pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidenţiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidenţiat.
(5)Medicii care devin rezidenţi pe post încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul respectiv, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.
Art. 5
Rezidenţii au obligaţia să efectueze pregătirea şi să susţină examenul de specialist în specialitatea pentru care au optat în maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.
Art. 6
În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, rezidenţii pot efectua cumul de funcţii numai în condiţiile respectării integrale a curriculei şi a programului de pregătire stabilit pentru toţi rezidenţii în cursul dimineţii.
Art. 7
Informaţiile generale importante despre concursul de rezidenţiat sunt făcute publice prin presă, radio, televiziune, iar cele de detaliu, pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie din România, prin publicare în ziarul "Viaţa medicală", precum şi prin internet, la adresa rezidentiat.ms.ro
CAPITOLUL II: Tematică, bibliografie, întrebări
Art. 8
(1)Tematica concursului de rezidenţiat şi bibliografia aferentă sunt avizate de Colegiul Medicilor din România, sunt aprobate de ministrul sănătăţii şi au fost publicate în ziarul "Viaţa medicală" nr. 16 din 20 aprilie 2012 (inclusiv erata din anul 2013).
(2)Tematicile pot fi accesate pe paginile de internet rezidentiat.ms.ro şi, respectiv, pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie din România.
Art. 9
(1)Seturile de întrebări sunt create de un grup de lucru, aflat într-un sediu securizat. Coordonatorul grupului de lucru este desemnat de preşedintele comisiei locale de rezidenţiat, iar numele lui este făcut public doar după închiderea concursului.
(2)Coordonatorul răspunde de corectitudinea formulării întrebării, alegerea răspunsurilor corecte, de păstrarea secretului întrebării şi a răspunsului corect, precum şi de răspunsul la contestaţii. Coordonatorul semnează pentru setul de întrebări formulate de grupul de lucru respectiv.
(3)Coordonatorul dă avizul "bun de tipar" pentru multiplicarea caietelor cu întrebări.
CAPITOLUL III: înscrierea candidaţilor
Art. 10
(1)La concurs se pot prezenta:
a)candidaţii care au diplomă de licenţă în profil medico - farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta;
b)rezidenţii aflaţi în pregătire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare;
c)specialiştii care doresc să efectueze pregătire în cea de-a doua specialitate, cu respectarea prevederilor legale.
Specialiştii care au efectuat programul de pregătire prin rezidenţiat, forma pe post, pot obţine a doua specialitate după îndeplinirea condiţiei din actul adiţional încheiat la contractul de muncă;
d)candidaţii care îndeplinesc condiţiile privind cetăţenia stabilite de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi au diplomă de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta;
e)candidaţii cetăţeni de origine etnică română cu domiciliul stabil în străinătate, posesori ai diplomei de medic obţinute în România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene, susţin concursul în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, însă concurează pe locurile publicate de Ministerul Educaţiei Naţionale, care va distribui aceste locuri pe centrele universitare.
(2)Candidaţii trebuie să fie apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează.
Art. 11
A doua specialitate se poate obţine numai în regim cu taxă. Taxa anuală pentru efectuarea celei de-a doua specializări prin concurs de rezidenţiat este aceeaşi cu cea prevăzută pentru a doua specialitate fără concurs de rezidenţiat.
Art. 12
(1)Înscrierile se fac la direcţiile de sănătate publică în perioada 19 mai 2014-2 iunie 2014 (ora 16,00), inclusiv.
(2)Publicaţia de concurs cuprinde:
a)data, locul şi ora desfăşurării concursului;
b)condiţiile de participare;
c)locul şi perioada de înscriere;
d)numărul de locuri pe specialităţi şi centre de pregătire;
e)lista posturilor;
f)informaţii generale.
(3)Candidaţii cetăţeni de origine etnică română cu domiciliul stabil în străinătate, posesori ai diplomei de medic obţinute în România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene, se înscriu la concurs la Ministerul Educaţiei Naţionale, cu respectarea prevederilor publicaţiei de concurs, prin Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj - Napoca.
Art. 13
Dosarul de înscriere al candidatului trebuie să conţină următoarele documente:
a)cererea de înscriere la concurs, cu numele de familie, iniţiala tatălui şi toate prenumele înscrise în buletinul/cartea de identitate/paşaport. În cerere candidaţii vor menţiona acordul pentru folosirea numelui şi pentru afişarea rezultatului pe internet;
b)copie a buletinului/cărţii de identitate sau a paşaportului (paginile din care reies numele şi prenumele candidatului, precum şi data naşterii);
c)copia legalizată a diplomei de licenţă de medic. Absolvenţii promoţiei 2013 pot prezenta adeverinţă privind promovarea examenului de licenţă;
d)adeverinţa eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat şi tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenţi şi specialişti;
e)certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează;
f)copia legalizată a actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) ori alt document care dovedeşte schimbarea numelui;
g)chitanţa de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este stabilită de Ministerul Sănătăţii şi se achită în contul ministerului, care va fi indicat prin publicaţia de concurs.
Art. 14
După verificarea documentelor din dosare şi a condiţiilor de participare pentru fiecare candidat, direcţiile de sănătate publică vor completa on-line la adresa http://examene.meddb.ro lista nominală cu candidaţii înscrişi, care cuprinde următoarele rubrici:

Nr. crt.

DSP

Numele, iniţiala tatălui, prenumele

Promoţia

Universitatea de medicină şi farmacie absolvită

Locul actual de muncă

Nr. chitanţei de plată a taxei de concurs

CNP

Observaţii privind starea de sănătate

Acordul pentru folosirea numelui pe internet

Funcţia

Unitatea sanitară

Legendă:
DSP - direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti (se foloseşte indicativul auto; de exemplu: BZ pentru Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău, B pentru Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti).
Locul actual de muncă-pentru cei neîncadraţi se trece "FP" în rubrica "Unitatea sanitară", iar rubrica "Funcţia" se lasă necompletată.
Observaţii privind starea de sănătate - se completează numai cu "Apt" sau "Inapt".
Acordul pentru folosirea numelui pe internet - se va completa "DA" sau "NU", după caz.
NOTA:
Codul numeric personal (CNP) se va utiliza strict pentru validarea înscrierilor. Se interzice publicarea pe internet a listelor care să conţină CNP.
Art. 15
(1)Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după centralizarea şi verificarea tabelelor cu candidaţii înscrişi, redactează, în ordine alfabetică, lista finală cu candidaţii înscrişi la concurs, pe care o comunică Ministerului Sănătăţii în cel mult două zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
(2)Ministerul Sănătăţii centralizează listele cu candidaţii. Până la data de 6 iunie 2014, Ministerul Sănătăţii comunică Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj - Napoca numărul total de candidaţi, urmând ca până la data de 11 iunie 2014 să transmită în format electronic listele nominale ale acestor candidaţi.
(3)Listele cu candidaţii admişi în concurs se vor afişa pe site-ul rezidentiat.ms.ro şi pe site-ul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca la data de 19 iunie 2014.
(4)Repartizarea candidaţilor pe săli se face de Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca.
(5)La data de 26 iunie 2014, candidaţii pot afla sala şi ora începerii probei de concurs vizitând pagina de internet a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj - Napoca sau site-ul rezidentiat.ms.ro
(6)Cu cel puţin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se afişează lista candidaţilor repartizaţi în sala respectivă.
CAPITOLUL IV: Desfăşurarea concursului
Art. 16
(1)Concursul se desfăşoară în ziua de duminică, 29 iunie 2014.
(2)În dimineaţa zilei de concurs, la ora 7,30, şeful de sală şi supraveghetorii lipesc în dreptul fiecărui loc din sală o legitimaţie de bancă cu numărul de ordine al candidatului respectiv, număr corespunzător cu cel aflat în listele candidaţilor.
(3)Începând cu ora 8,30, candidaţii pot intra în sala în care au fost repartizaţi. La intrare se legitimează în faţa şefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiţi în sala de concurs.
Art. 17
(1)Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afişate, cu excepţia perechilor soţ-soţie, fraţi-surori, care au obligaţia, sub sancţiunea anulării lucrării şi eliminării din concurs, să semnaleze şefului de sală aceste situaţii, pentru a putea fi aşezaţi separat. Candidaţii aflaţi în sală pot declara, sub semnătură, situaţiile menţionate mai sus. Fiecare candidat se aşază la locul indicat prin legitimaţia de bancă. Candidaţii ocupă numai locurile indicate de organizatori şi nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat iniţial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicaţia şefului de sală.
(2)Candidaţii sunt aşezaţi în sală în aşa fel încât să rămână cel puţin un loc liber între 2 candidaţi.
(3)În prezenţa candidaţilor, şefii de sală citesc instrucţiunile privind modul de desfăşurare a concursului.
Art. 18
(1)Începând cu ora 9,00 candidaţilor li se împart grilele pentru răspuns şi câte o cariocă neagră pentru completarea grilei (atât pentru completarea răspunsurilor considerate corecte, cât şi pentru completarea datelor de identitate). Cele 4 tipuri de grile pentru răspuns se împart după algoritmul următor:
- rândul 1 primeşte grile tip A şi B, conform următoarei scheme:
A - B - A - B - A - B - etc.;
- rândul 2 primeşte grile tip C şi D conform următoarei scheme:
C - D - C - D - C - D - etc.;
- rândul 3 primeşte grile tip A şi B conform următoarei scheme:
B - A - B - A - B - A - etc.;
- rândul 4 primeşte grile tip C şi D conform următoarei scheme:
D - C - D - C - D - C - etc.
Începând cu rândul 5 se repetă schema de mai sus (rândul 5 = rândul 1, rândul 6 = rândul 2 etc.) până când toţi candidaţii vor primi o grilă de răspuns.
(2)Se procedează la verificarea de către fiecare candidat a grilei, pentru a se identifica eventualele greşeli de tipărire, caz în care grila respectivă este înlocuită. Fiecare candidat completează apoi datele personale în spaţiul special de pe grilă, cu litere majuscule.
(3)Şeful de sală şi supraveghetorii verifică corectitudinea datelor înscrise, confruntându-le cu actul de identitate al candidatului şi cu legitimaţia de bancă. După această operaţiune, actul de identitate al fiecărui candidat rămâne pe bancă pe toată durata probei scrise. Candidaţii poartă întreaga responsabilitate asupra datelor personale înscrise pe grilă.
(4)Sacii sigilaţi conţinând caietele cu întrebări sunt aduşi în săli în jurul orei 9,30. Integritatea acestor saci este constatată de şeful de sală şi de 3 candidaţi din sala respectivă. La ora 10,00 se desigilează sacii în toate sălile de concurs. Li se împart apoi candidaţilor caietele cu întrebări, ţinându-se cont de tipul de grilă primit anterior. Din momentul în care în sala de concurs a fost distribuit ultimul caiet începe măsurarea timpului de concurs, care este de 4 ore. Şeful de sală notează la loc vizibil (fie prin scriere pe tablă, fie pe o hârtie, care este afişată) şi informează candidaţii despre ora de începere şi ora de terminare a concursului.
(5)Fiecare candidat verifică caietul cu întrebări, fiind schimbate caietele cu greşeli de tipărire, precum şi corespondenţa dintre caietul cu întrebări şi tipul de grilă primit anterior.
(6)Întreaga responsabilitate asupra corespondenţei dintre tipul de grilă şi cel al caietului cu întrebări revine candidatului.
(7)Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii sacilor cu caietele cu întrebări (ora 10,00) nu mai au acces în sala de concurs.
(8)În timpul concursului candidaţii nu au voie să consulte niciun fel de materiale, să discute cu ceilalţi candidaţi, să copieze sau să aibă asupra lor aparatură electronică de comunicare. Materialele documentare sunt depozitate într-un colţ al sălii, unde candidaţii nu au acces până la terminarea concursului. Tot aici se vor depozita şi telefoanele mobile, închise pe toată durata probei de concurs.
(9)La terminarea concursului candidaţii predau şefului de sală, sub semnătură, grila de răspuns. Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidaţilor, cu excepţia celor care, din indiferent ce motiv, părăsesc sala în primele 3 ore de concurs.
(10)Candidaţii absenţi şi cei care se retrag din concurs sunt menţionaţi ca atare în procesul-verbal (nominal). Cei care se retrag predau grila de răspuns şi caietul cu întrebări, sub semnătură, şi pot părăsi sala doar după expirarea primelor 30 de minute de la începerea concursului. Şeful de sală scrie pe grila lor "Retras din concurs" Aceste grile sunt preluate, constituind documente pe baza cărora, în lista finală, pentru candidatul care S-a retras, se face menţiunea "Retras din concurs". După părăsirea sălii, niciunui candidat nu îi este permisă revenirea (pe perioada desfăşurării probei) pentru niciun motiv, cu excepţia situaţiei în care un candidat părăseşte sala pentru necesităţi fiziologice, caz în care este însoţit de 2 supraveghetori şi poate lipsi din sală maximum 10 minute. Timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidatul respectiv.
(11)Grilele de răspuns bune de corectat se predau de către candidaţi, sub semnătură, şefului de sală. Corectura acestor grile se face în mod electronic, prin scanare, în sala de concurs, în prezenţa autorului şi a încă 2 candidaţi din sala respectivă, care vor fi nominalizaţi în procesul-verbal al sălii şi care vor semna pe acesta şi pe grilele candidaţilor. După anunţarea punctajului tuturor candidaţilor din sala respectivă, şeful de sală, în prezenţa a 3 candidaţi, ambalează şi sigilează plicul cu grilele corectate şi unităţile de memorie externă (memory stick) pe care au fost stocate rezultatele candidaţilor din sala respectivă. Pe durata corectării lucrărilor candidaţii rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală.
(12)Grilele de răspuns cu menţiunea "Retras din concurs" se ambalează separat.
(13)Grilele de răspuns greşite şi cele nefolosite sunt ambalate separat şi poartă menţiunea "Anulat".
(14)Pe fiecare plic cu grile (grile corectate, grile cu menţiunea "Retras din concurs" şi grile "Anulat" se menţionează sala, numărul de candidaţi, numărul de grile corectate, respectiv "Retras din concurs", Anulat".
(15)Şefii de sală completează un proces-verbal privind numărul de candidaţi înscrişi, de candidaţi prezenţi, de grile de răspuns, de caiete cu întrebări şi de unităţi de memorie externă (memory stick) returnate. Procesele-verbale sunt semnate de şefii de sală, de supraveghetori şi de 3 candidaţi.
(16)Coletele şi procesele-verbale sunt puse în saci, care sunt sigilaţi la rândul lor şi predaţi reprezentanţilor comisiei locale de concura. Pentru sigilare se folosesc cleşti speciali, care se găsesc la reprezentantul desemnat de comisia locală de concurs, răspunzător de locaţia respectivă de concurs.
(17)Sacii sunt transportaţi la sediul comisiei locale de concurs. Camerele în care se depozitează sacii sunt sigilate de preşedintele comisiei locale de concurs şi sunt puse sub pază.
CAPITOLUL V: Clasificarea candidaţilor
Art. 19
Preşedintele comisiei locale de concurs împreună cu colectivele care au alcătuit întrebările de concurs sunt prezenţi în ziua concursului, începând cu ora 11,00, la sediul comisiei. Grilele cu răspunsuri sunt multiplicate în prezenţa membrilor comisiei locale de concura şi sunt transmise în săli prin delegaţi însoţiţi de personal de pază (2-3 persoane pentru fiecare corp de clădire), în plicuri sigilate. Plicul este înmânat şefului de sală de către delegaţi la expirarea celor 4 ore de concurs şi după predarea de către candidaţi a grilelor pentru corectat.
Art. 20
(1)Eventualele contestaţii privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidaţi în termen de 24 de ore din momentul transmiterii grilelor în sălile de concurs. Contestaţiile se depun la sediul comisiei locale de concurs stabilit de către universitatea de medicină şi farmacie organizatoare.
(2)Comisia locală de concurs analizează şi comunică răspunsurile corecte rămase definitive, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comunicarea grilei corecte rămase definitive se face prin publicarea pe pagina de internet a universităţii de medicină şi farmacie şi prin afişarea la sediul comisiei locale de concurs şi constituie răspuns la contestaţiile primite.
(3)În urma analizării contestaţiilor şi stabilirii grilei corecte rămase definitive, punctajele comunicate în săli pot suferi modificări.
(4)Dacă în urma contestării întrebărilor, comisia locală de concurs apreciază că există întrebări care prezintă vicii de formulare, aceste întrebări sunt anulate (hotărârea luată urmând a fi consemnată într-un proces-verbal semnat de toţi responsabilii grupurilor de lucru). Anularea întrebărilor duce la anularea punctelor acordate la întrebările respective, pentru toţi candidaţii.
Art. 21
(1)Prelucrarea rezultatelor stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitive se face de către o comisie de specialişti propuşi de comisia locală de concurs şi desemnaţi de rector. Membrii acestei comisii nu au voie să introducă sau să scoată în/din sala respectivă niciun fel de material. În sala respectivă nu au acces decât persoanele care formează comisia menţionată.
(2)Grila corectă rămasă definitivă este aplicată tuturor candidaţilor, indiferent dacă au contestat sau nu grila cu răspunsuri anunţată în sălile de concurs.
Art. 22
Înainte de alcătuirea clasificărilor, comisia desemnată la art. 21 alin. (1) procedează la desfacerea sacilor şi la verificarea conţinutului fiecărui colet, semnalând într-un proces-verbal eventualele neconcordanţe.
Art. 23
(1)Clasificarea rezultă prin unificarea electronică a rezultatelor stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitive.
(2)Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca are obligaţia de a transmite Ministerului Sănătăţii, în format electronic, cu cel puţin 24 de ore înainte de afişare, clasificările definitive, în vederea emiterii ordinului ministrului sănătăţii de confirmare a rezultatelor.
CAPITOLUL VI: Rezultate. Alegerea postului sau a locului în specialitate şi a centrelor de pregătire
Art. 24
(1)Data afişării clasificărilor este anunţată în timp util prin mass-media şi pe pagina de internet a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca şi pe site-ul rezidentiat.ms.ro.
(2)Clasificările, data şi locul alegerii locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire pot fi accesate pe pagina de internet a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca şi pe site-ul rezidentiat.ms.ro.
Art. 25
Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în baza punctajului şi a clasificărilor, la o dată stabilită de comun acord cu Ministerul Sănătăţii, în intervalul orar 9,00-21,00. Candidaţii se vor prezenta în centrul universitar Cluj-Napoca, unde au susţinut concursul de rezidenţial Dacă repartiţia nu se finalizează în prima zi, va continua în ziua următoare, în acelaşi interval orar, iar locurile şi posturile rămase disponibile se vor afişa pe pagina de internet la sfârşitul primei zile de repartiţie. În urma alegerii locului/postului şi a centrului de pregătire în specialitate se vor înainta Ministerului Sănătăţii listele nominale, inclusiv în format electronic, privind locurile/posturile, specialităţile şi centrele alese şi procesele-verbale ale sesiunii de alegeri (cu semnăturile candidaţilor), în termen de 3 zile lucrătoare.
Art. 26
(1)Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs.
(2)Locurile şi posturile rămase neocupate în urma finalizării alegerilor nu se vor putea redistribui altor candidaţi, acestea urmând a fi ocupate numai printr-un alt concurs de rezidenţiat.
CAPITOLUL VII: Exemplificări privind tipurile de întrebări şi modul de punctare
Art. 27
Caietele de concurs conţin un număr de 200 de întrebări. Toate întrebările de concurs sunt elaborate de comisiile de specialişti stabilite de comisia locală de rezidenţiat şi sunt diferite de cele deja publicate.
Art. 28
(1)Cele 200 de întrebări de concurs sunt de două tipuri, astfel:
a)25% din total sunt întrebări tip complement simplu, cu un singur răspuns corect posibil din 5; se notează fiecare întrebare cu răspuns corect cu 4 puncte; dacă la aceste întrebări candidaţii marchează mai mult sau mai puţin de un răspuns corect, întrebarea se anulează (punctaj 0);
b)75% din total sunt întrebări tip complement multiplu cu 2- 4 răspunsuri corecte; fiecare întrebare cu răspunsuri corecte este notată cu 5 puncte; dacă la aceste întrebări candidatul marchează mai puţin de două sau mai mult de 4 răspunsuri, întrebarea se anulează (punctaj 0).
(2)În caietul de concurs se precizează întrebările de tip complement simplu şi întrebările de tip complement multiplu.
Exemplu de punctare:
A B C D E = întrebare cu două răspunsuri corecte A şi C
- În cazul în care candidatul marchează corect A şi C, acesta primeşte 5 puncte, astfel:

A

B

C

D

E

 

X

 

X

   

1

1

1

1

1

= 5 puncte

- în cazul în care candidatul marchează A şi B, acesta primeşte 3 puncte, astfel:

A

B

C

D

E

 

X

X

    

1

0

0

1

1

= 3 puncte

(3)Departajarea candidaţilor cu punctaj egal se face pe baza punctajului ponderat, care reprezintă calculul statistic în funcţie de răspunsurile corecte date de toţi candidaţii la întrebarea considerată cu gradul de dificultate cel mai mare.
(4)Departajarea candidaţilor care au obţinut punctajul maxim posibil se face prin susţinerea unei probe suplimentare de departajare. Această probă constă în 100 de întrebări din tematica şi bibliografia aprobate, de tip complement multiplu, alcătuite cu 24 de ore înainte de susţinerea probei, într-un sediu securizat. Această probă are loc în ziua de sâmbătă, 5 iulie 2014, în centrul universitar în care s-a desfăşurat concursul. Corectura se face în mod electronic în sala de concurs, în prezenţa candidaţilor. Rezultatele sunt folosite pentru alcătuirea unei ierarhizări a candidaţilor care au obţinut punctajul maxim posibil. Candidaţii care nu se prezintă la proba de departajare figurează în clasificare în ordine alfabetica, după ierarhizarea candidaţilor care au susţinut proba de departajare.
(5)Pentru susţinerea probei de departajare nu se percepe taxă.
CAPITOLUL VIII: Probleme de organizare
Art. 29
Pentru buna desfăşurare a concursului de rezidenţiat se stabilesc grupuri de lucru pentru îndeplinirea următoarelor obligaţii:
a)publicarea tematicii şi a bibliografiei de concurs, precum şi a metodologiei de desfăşurare a concursului;
b)publicarea numărului de locuri şi de posturi pe specialităţi şi centre de pregătire, conform prevederilor legale;
c)rezolvarea problemelor financiare (încasarea taxei de concurs, cheltuieli pentru chirii, materiale, plata personalului care a contribuit la concurs etc.).
Art. 30
Pentru buna desfăşurare a concursului de rezidenţiat, la nivel local se stabilesc grupuri de lucru pentru îndeplinirea următoarelor obligaţii:
a)închirierea sălilor pentru concurs, prezentarea unui tabel cu locul, numele şi capacitatea fiecărei săli, avându-se grijă să rămână în fiecare sală 1-3 locuri libere (în funcţie de capacitatea sălii), şi verificarea cu o săptămână înainte a condiţiilor de lucru în sala respectivă (căldură, lumină, aerisire, scaune bune etc.) - responsabil este preşedintele comisiei locale de concurs;
b)asigurarea materialelor necesare întregii sesiuni [hârtie, carioci de culori diferite, hârtie de împachetat, plicuri pentru grile, sfoară, unităţile de memorie externă (memory stick), cleşti pentru sigilat etc.] - responsabil este preşedintele comisiei locale de concurs;
c)organizarea supravegherii concursului - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat, care are următoarele atribuţii:
- asigurarea unui număr suficient de supraveghetori (un supraveghetor la 25 de candidaţi cu un minimum de 3 persoane pentru o sală);
- desemnarea şefilor de clădire, de sală şi a supraveghetorilor pe săli de concurs;
- instruirea acestora cu o săptămână înainte de concurs;
d)întocmirea şi tipărirea listelor cu candidaţi, a legitimaţiilor de bancă şi împărţirea candidaţilor pe săli în funcţie de capacitatea fiecăreia, afişarea listelor şi transmiterea spre webmaster pentru publicare pe internet - responsabil este preşedintele comisiei locale de concurs;
e)elaborarea şi tipărirea instrucţiunilor pentru şefii de clădire, de sală, supraveghetori şi candidaţi - coordonator este preşedintele comisiei locale de concurs,
f)elaborarea şi tipărirea documentelor nesecrete [procese - verbale, diferenţiate pentru şefii de clădiri şi de sală, de predare-primire a sacilor cu caiete cu întrebări şi de predare - primire de la sfârşitul concursului, pentru plicuri cu grile corectate, pentru unităţile de memorie externă (memory stick), pentru plicuri cu grile anulate sau nefolosite, pentru grile "Retras din concurs", pentru caiete cu întrebări nefolosite, atât ale şefilor de sală către şefii de clădire, cât şi ale şefilor de clădire către comisia locală de concurs; procese-verbale privind derularea concursului, completate şi semnate de şefii de sală şi de supraveghetori, grile de răspuns] - responsabilă este comisia locală de concura;
g)tipărirea caietelor cu întrebări într-un sediu securizat (personalul care va lucra în acest sediu nu are voie să comunice cu exteriorul şi nici să părăsească sediul până în ziua de 29 iunie 2014, ora 11,00, şi va semna o declaraţie de confidenţialitate conform modelului transmis de Ministerul Sănătăţii) - responsabil este preşedintele comisiei locale de concurs;
h)transportul caietelor cu întrebări la sălile de concurs şi apoi al grilelor corectate la locul stabilit de comisia locală de concurs, pregătirea maşinilor şi a personalului de însoţire - responsabil este preşedintele comisiei locale de concurs;
i)pregătirea pentru corectură, după aducerea la săli a aparaturii electronice şi asigurarea personalului necesar, altul decât şefii de sală sau supraveghetorii - responsabil este preşedintele comisiei locale de concurs;
j)instruirea personalului care va asigura corectura grilelor prin scanare - responsabil este preşedintele comisiei locale de concurs;
k)citirea grilelor prin scanare (pe baza softului pus la dispoziţie de Ministerul Sănătăţii) - responsabil este preşedintele comisiei locale de concurs;
l)stabilirea grilei de răspuns - responsabil este preşedintele comisiei locale de concurs;
m)stabilirea clasificărilor finale în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu departajare conform prevederilor art. 28 alin. (3)-(5) - responsabil este preşedintele comisiei locale de concurs;
n)afişarea clasificărilor finale - responsabil este preşedintele comisiei locale de concurs;
o)crearea unei pagini web pe internet în care se publică toate informaţiile nesecrete legate de concurs (distribuţia pe săli a candidaţilor, locul de afişare a acestor date, instrucţiuni pentru candidaţi, punctaje obţinute, cataloagele finale în ordinea clasificării etc.) - responsabil este preşedintele comisiei locale de concurs;
p)alegerea posturilor şi a locurilor publicate la rezidenţiat şi a centrelor de pregătire - responsabil este preşedintele comisiei locale de concurs.
Art. 31
(1)Pregătirea materialelor necesare desfăşurării concursului presupune realizarea grilelor pentru răspuns, pregătirea sacilor cu materiale nesecrete şi realizarea caietelor cu întrebări.
(2)Grilele pentru răspuns se tipăresc până la data de 19 iunie 2014, într-un număr dublu faţă de numărul candidaţilor înscrişi pe liste plus o rezervă de 10% din fiecare tip, pentru a preîntâmpina posibilele dificultăţi generate de distribuţia diferită a fiecărui tip de grilă în săli. Grilele sunt de 4 tipuri, notate cu A, B, C şi D, corespunzător cu notarea caietelor cu întrebări, astfel încât în săli candidaţii care au locurile apropiate să aibă grile şi caiete de tipuri diferite.
(3)Pregătirea sacilor pentru săli conţinând toate materialele nesecrete necesare (cu excepţia caietelor cu întrebări) se face de comisia locală de concurs, în săptămâna premergătoare concursului. Fiecare sac, pe care se scriu domeniul, clădirea, sala, precum şi conţinutul sacului, cuprinde următoarele materiale:
- colete sigilate cu grile pentru răspuns; numărul grilelor pentru răspuns este dublu faţă de numărul candidaţilor din sala respectivă (+10%), în aşa fel încât să se asigure posibilitatea schimbării grilei cu una de acelaşi tip, o dată pentru fiecare candidat, în cazul în care candidatul a făcut greşeli şi solicită schimbarea grilei; pe fiecare colet se scriu sala, numărul de candidaţi din sala respectivă, numărul de grile pentru răspuns conţinute de colet (numărul candidaţilor din sala respectivă x 2 + 10%);
- pixuri-cariocă negre pentru completarea grilei de răspuns; numărul pixurilor-cariocă este corespunzător numărului candidaţilor din sala respectivă + 30% rezervă;
- plicuri format C4 pentru împachetarea grilelor corectate;
- coli albe format A4 pentru protejarea grilelor ce se introduc în plicuri;
- plicuri format C5 conţinând plumbii şi sârma pentru sigilat sacii;
- bandă adezivă pentru sigilarea plicurilor cu grilele corectate şi a coletelor cu grile anulate şi retrase din concurs;
- sfoară pentru legarea coletelor cu grile;
- hârtie de împachetat pentru coletele cu grile anulate şi retrase din concurs;
- sârme cu plumbi;
- pixuri-cariocă de culoare roşie;
- prelungitoare pentru aparatura electronică;
- ştampilă de concurs, conform modelului transmis de Ministerul Sănătăţii, care se aplică inclusiv pe grilele candidaţilor (în spaţiul special desemnat) şi pe materiale din sala de concurs.
(4)Sacii cu materialele nesecrete sigilaţi sunt depozitaţi prin grija comisiei locale de concurs, cu două zile înainte de concurs. Sediul este sigilat. În dimineaţa zilei de concurs, sacii sigilaţi, conţinând cele de mai sus, separat pentru fiecare sală de concurs, sunt transportaţi de comisiile special desemnate la locurile de desfăşurare a concursului.
(5)Pentru crearea şi multiplicarea caietelor cu întrebări se desfăşoară următoarele activităţi:
a)preşedintele comisiei locale de concurs, împreună cu coordonatorul colectivului desemnat pentru stabilirea întrebărilor pentru concurs, alege grupurile de lucru pentru conceperea întrebărilor. Aceste grupuri de lucru sunt făcute publice în ziua concursului;
b)întrebările sunt create după tematica şi bibliografia deja anunţate. Ele sunt prezentate în anumite condiţii de punere în pagină şi/sau pe dischetă pe un anumit tipar;
c)caietele cu întrebări sunt alcătuite şi multiplicate de colectivul special desemnat care lucrează într-un loc de unde nu are nicio legătură cu exteriorul şi nu părăseşte locul respectiv decât după minimum o oră de la începerea probei scrise (nu mai devreme de ora 11,00). La locul respectiv, colectivul desemnat dispune de toate materialele şi echipamentele necesare multiplicării caietelor cu întrebări şi ambalării lor în sacii ce vor fi sigilaţi. Caietele sunt multiplicate într-un număr stabilit în funcţie de numărul candidaţilor din fiecare sală, plus o rezervă de 20% pentru înlocuire, în cazul unor eventuale greşeli de tipărire şi pentru preîntâmpinarea dificultăţilor legate de distribuţia diferită a fiecărui tip în sală. Caietele sunt multiplicate pe 4 tipuri, notate A, B, C şi D. Caietele conţin aceleaşi întrebări, dar ordinea acestor întrebări este diferită pentru fiecare dintre cele 4 tipuri de caiete;
d)după multiplicarea caietelor într-un număr corespunzător din fiecare tip, acestea sunt împachetate, pachetele sunt sigilate cu bandă adezivă şi ştampilate (ştampila este emisă de comisia locală de concurs), puse în saci, iar sacii sunt sigilaţi cu cleştii transmişi de comisia locală. Rezerva de caiete pentru fiecare tip este pusă în sacul desemnat pentru fiecare sală de concurs;
e)în dimineaţa zilei de concurs, sacii sigilaţi, separat pentru fiecare sală de concurs, sunt transportaţi la locul de desfăşurare a concursului de comisiile special desemnate. În fiecare maşină se vor găsi minimum 2 însoţitori (dintre care o persoană de pază-jandarm);
f)după terminarea operaţiunilor de multiplicare, toate materialele rămase (rebuturi, plusuri, matriţe din copiatoare etc.) sunt împachetate separat, sigilate şi transportate la sediul comisiei locale de concurs, unde se păstrează până după alegerea posturilor, a locurilor în specialitate şi a centrelor de pregătire.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 358 din data de 15 mai 2014