HOTĂRÂRE nr. 1145 din 27 noiembrie 2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - prin Unitatea Militară 0681 Piteşti în domeniul public al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Costeşti
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - prin Unitatea Militară 0681 Piteşti în domeniul public al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Costeşti, în vederea desfăşurării activităţilor de interes public local, prin serviciile sale de utilitate publică: sere, spaţii verzi, gospodărie comunală, precum şi pentru depozitarea utilajelor ce deservesc aceste servicii.
(2)În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului, acesta va reveni de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 2
Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3
Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

p. Ministrul delegat pentru administraţie,

Constantin Cătălin Chiper,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerul Administraţiei şi Internelor-prin Unitatea Militară 0681 Piteşti în domeniul public al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, şi la administrarea Consiliului Local al Oraşului Costeşti

Denumirea şi locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea contabilă
- lei -

Numărul M.F.P. şi codul de clasificare

Imobilul 45-249, oraşul Costeşti, Şos. Alexandriei nr. 1, judeţul Argeş

Ministerul Administraţiei şi Internelor - prin Unitatea Militară 0681 Piteşti
C.U.I. - 4229660

Domeniul public al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Costeşti
C.U.I. - 4834769

Suprafaţa totală a imobilului (teren) - 2.716 m2, din care:

Construcţii administrative şi social - culturale - Pavilion 45-249-01

Suprafaţă - 188 m2

Construcţii-anexă: garaje - pavilion 45-249-02

Suprafaţă - 79 m2

wc - pavilion 45- 249-03 - 10 m2

CF nr. 80987/2012

42.772,93

53.652,29


 

5.448,62

1.056,65

Valoarea totală - 113.772,48

101.050

8.19.01

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 811 din data de 4 decembrie 2012