ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 27 octombrie 2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice şi de reducere a inflaţiei şi atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,
având în vedere analiza execuţiei bugetare pe primele 8 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate, prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,
având în vedere asigurarea fondurilor necesare pentru plata diferenţelor rezultate în urma procesului de revizuire a pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pentru păstrarea echilibrelor bugetare la un nivel care să permită respectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1
Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2012, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 294/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 22 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 2
(1)Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(2)Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2012 se majorează la venituri cu suma de 69.089 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 106.502 mii lei şi majorarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 175.591 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 69.089 mii lei.
(3)Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2012 se diminuează la venituri cu suma de 73.898 mii lei, se majorează la cheltuieli cu suma de 911 mii lei, iar excedentul se diminuează cu suma de 74.809 mii lei.
Art. 3
(1)Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2012, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(2)Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2012 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se diminuează la cheltuieli cu suma de 205.000 mii lei, iar subvenţiile acordate de la bugetul de stat se diminuează cu aceeaşi sumă.
(3)Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la cheltuieli cu suma de 4.000 mii lei, excedentul diminuându-se cu aceeaşi sumă.
Art. 4
Prin derogare de la prevederile art. 16 şi 56 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 şi de la prevederile art. 3 alin. (5) din Legea nr. 291/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar aplicabile până la 1 ianuarie 2014, se majorează cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat şi se diminuează plafonul nominal al soldului acestui buget pe anul 2012, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 5
(1)Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în anexele la acestea pe anul 2012.
(2)Ordonatorii principali de credite, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, comunică Ministerului Finanţelor Publice detalierea influenţelor aprobate.
Art. 6
- Anexele nr. 1, 1/01, 1/03, 1/04 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

Anexa nr. 1:
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT pe anul 2012
- SINTEZA -
- mii lei -

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Influenţe

A

B

1

0001

03

    

VENITURI - TOTAL

-4.809

0002

03

    

I. VENITURI CURENTE

-180.400

2000

03

    

B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI

-180.400

2003

     

CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR

-191.827

 

01

    

Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori

-117.989

 

04

    

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori

-73.838

2103

     

CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR

11.427

 

04

    

Contribuţii de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe bază de contract de asigurare

213.642

 

06

    

Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurarea

30

 

07

    

Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)

-85.326

 

09

    

Contribuţii de asigurări sociale de la persoane care realizează venituri de natură profesională cu caracter ocazional

-450

 

10

    

Contribuţii de asigurări sociale ale persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, plătite de angajatori

-4.810

 

12

    

Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică

-138.976

 

13

    

Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

8.300

 

14

    

Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent

19.000

 

15

    

Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară

17

3000

03

    

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

-83

3003

     

VENITURI DIN PROPRIETATE

-90

 

07

    

Alte venituri pentru asigur[rile de accidente de muncă şi boli profesionale

-90

3103

     

VENITURI DIN DOBÂNZI

7

 

05

    

Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat

7

3300

03

    

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

83

3303

     

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

-28.619

 

08

    

Venituri din prestări de servicii

50

 

50

    

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

-28.669

3603

     

DIVERSE VENITURI

28.702

 

50

    

Alte venituri

28.702

4100

03

    

IV. SUBVENŢII

175.591

4200

03

    

SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

175.591

4203

     

SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT

175.591

 

24

    

Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat

175.591

4903

01

    

Venituri sistem public de pensii

69.089

4903

02

    

Venituri sistem accidente de muncă şi boli profesionale

-73.898

5003

     

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

70.000

   

01

  

CHELTUIELI CURENTE

72.295

   

10

  

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20.000

   

20

  

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

-14.412

   

57

  

TULUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

66.707

   

70

  

CHELTUIELI DE CAPITAL

-2.295

   

71

  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-2.295

6800

03

    

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

70.000

   

01

  

CHELTUIELI CURENTE

72.295

   

10

  

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20.000

   

20

  

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

-14.412

   

57

  

TULUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

66.707

   

70

  

CHELTUIELI DE CAPITAL

-2.295

   

71

  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-2.295

6803

     

ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

69.089

   

01

  

CHELTUIELI CURENTE

71.384

   

10

  

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

19.089

   

20

  

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

-14.412

   

57

  

TULUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

66.707

   

70

  

CHELTUIELI DE CAPITAL

-2.295

   

71

  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-2.295

6903

     

ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE

911

   

01

  

CHELTUIELI CURENTE

911

   

10

  

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

911

9903

     

EXCEDENT/DEFICIT

-74.809

9903

11

    

Excedent/Deficit sistem accidente de muncă şi boli profesionale

-74.809

Anexa nr. 101:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
- mii lei -

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Influenţe

A

B

1

5003

     

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

-107.628

   

01

  

CHELTUIELI CURENTE

-105.333

   

10

  

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20.000

   

20

  

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

-12.213

   

57

  

TULUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-113.120

   

70

  

CHELTUIELI DE CAPITAL

-2.295

   

71

  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-2.295

6800

03

    

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

-107.628

   

01

  

CHELTUIELI CURENTE

-105.333

   

10

  

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20.000

   

20

  

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

-12.213

   

57

  

TULUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-113.120

   

70

  

CHELTUIELI DE CAPITAL

-2.295

   

71

  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-2.295

6803

     

ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-108.539

   

01

  

CHELTUIELI CURENTE

-106.244

   

10

  

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

19.089

   

20

  

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

-12.213

   

57

  

TULUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-113.120

   

70

  

CHELTUIELI DE CAPITAL

-2.295

   

71

  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-2.295

6903

     

ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE

911

   

01

  

CHELTUIELI CURENTE

911

   

10

  

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

911

Anexa nr. 103:
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
- mii lei -

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Influenţe

A

B

1

5003

     

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

180.557

   

01

  

CHELTUIELI CURENTE

180.557

   

57

  

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

180.557

6800

03

    

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

180.557

   

01

  

CHELTUIELI CURENTE

180.557

   

57

  

TULUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

180.557

6803

     

ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

180.557

   

01

  

CHELTUIELI CURENTE

180.557

   

57

  

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

180.557

Anexa nr. 104:
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII
Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
- mii lei -

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Influenţe

A

B

1

5003

     

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

-2.929

   

01

  

CHELTUIELI CURENTE

-2.929

   

20

  

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

-2.199

   

57

  

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-730

6800

03

    

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

-2.929

   

01

  

CHELTUIELI CURENTE

-2.929

   

20

  

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

-2.199

   

57

  

TULUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-730

6803

     

ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-2.929

   

01

  

CHELTUIELI CURENTE

-2.929

   

20

  

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

-2.199

   

57

  

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-730

Anexa nr. 2:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ pe anul 2012
- SINTEZA -
- mii lei -

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Influenţe

A

B

1

0001

04

    

VENITURI - TOTAL

-205.000

4100

04

    

IV. SUBVENŢII

-205.000

4200

04

    

SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

-205.000

4204

     

SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT

-205.000

 

25

    

Subvenţii primite de bugetul asigurărilor pentru şomaj

-205.000

4904

01

    

Venituri sistem asigurari pentru soinaj

-205.000

5004

     

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

-201.000

   

01

  

CHELTUIELI CURENTE

-197.000

   

40

  

TITLUL IV SUBVENŢII

-1.000

   

51

  

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

-70.000

   

57

  

TULUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-130.000

   

59

  

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

4.000

   

70

  

CHELTUIELI DE CAPITAL

-4.000

   

71

  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-4.000

6400

04

    

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

-200.000

   

01

  

CHELTUIELI CURENTE

-196.000

   

51

  

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

-70.000

   

57

  

TULUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-130.000

   

59

  

TITLUL. X ALTE CHELTUIELI

4.000

   

70

  

CHELTUIELI DE CAPITAL

-4.000

   

71

  

TITLUL. XII ACTIVE NEFINANCIARE

-4.000

6404

     

CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE

4.000

   

01

  

CHELTUIELI CURENTE

4.000

   

59

  

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

4.000

6504

     

ÎNVĂŢĂMÂNT

-1.580

   

70

  

CHELTUIELI DE CAPITAL

-1.580

   

71

  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-1.580

6804

     

ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-202.420

   

01

  

CHELTUIELI CURENTE

200.000

   

51

  

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

-70.000

   

57

  

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-130.000

   

70

  

CHELTUIELI DE CAPITAL

-2.420

   

71

  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-2.420

8000

04

    

Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE

-1.000

8004

     

ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

-1.000

   

01

  

CHELTUIELI CURENTE

-1.000

   

40

  

TITLUL IV SUBVENŢII

-1.000

8904

01

    

Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj

-205.000

8901

02

    

Cheltuieli fond garantare pentru plata creanţelor salariale

4.000

9904

     

EXCEDENT/DEFICIT

-4.000

9904

11

    

Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanţelor salariale

-4.000

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 731 din data de 29 octombrie 2012