ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Având în vedere că transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 2011/90/UE a Comisiei din 14 noiembrie 2011 de modificare a anexei I partea II la Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului care prezintă ipotezele suplimentare pentru calculul dobânzii anuale efective trebuie realizată până la data de 31 decembrie 2012, adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se impune având în vedere şi art. 288 paragraful 3 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, care prevede că "directiva este obligatorie pentru fiecare stat membru destinatar".
Ţinând cont de faptul că Directiva 2011/90/UE stabileşte modalităţile de calcul al dobânzii anuale efective, astfel încât să se asigure un mod uniform de calcul în toate statele membre, un grad înalt de transparenţă şi de comparabilitate a ofertelor,
pentru a se evita posibilitatea declanşării procedurii de infringement de către Comisia Europeană împotriva României,
ţinând cont de faptul că aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I
1.La anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 11 iunie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010, punctul II se modifică şi va avea următorul cuprins:
"II. Ipoteze suplimentare necesare pentru calculul dobânzii anuale efective
a) În cazul în care prin contractul de credit se acordă consumatorului libertate în privinţa efectuării tragerilor, se consideră că valoarea totală a creditului este trasă imediat şi în întregime.
b) În cazul în care prin contractul de credit se oferă, în general, consumatorului libertate în privinţa efectuării tragerilor, dar se impune, printre diferitele modalităţi de tragere, o limitare în ceea ce priveşte valoarea creditului şi perioada de timp, se consideră că valoarea creditului este trasă în conformitate cu aceste limite de tragere şi la prima dată prevăzută în contract.
c) În cazul în care prin contractul de credit se prevăd modalităţi de tragere diferite, cu costuri diferite sau cu rate ale dobânzii aferente creditului diferite, se consideră că valoarea totală a creditului este trasă la nivelul cel mai mare al costurilor şi al ratei dobânzii aferente creditului aplicate mecanismului de tragere cel mai frecvent utilizat pentru respectivul tip de contract de credit.
d) În cazul unui contract de credit sub forma «descoperit de cont», se consideră că valoarea totală a creditului este trasă în totalitate şi pe întreaga durată a contractului de credit, în cazul în care durata facilităţii de tip «descoperit de cont», nu este cunoscută, dobânda anuală efectivă se calculează pe baza ipotezei că durata creditului este de 3 luni.
e) În cazul unui contract de credit cu durată nedeterminată, altul decât cel sub forma «descoperitului de cont», se prezumă că:
1. creditul se acordă pentru o perioadă de un an, începând de la data tragerii iniţiale, şi că plata finală efectuată de consumator lichidează soldul valorii totale a creditului, dobânzile şi alte eventuale costuri;
2. valoarea totală a creditului este rambursată de consumator în tranşe lunare egale, începând cu o lună după data tragerii iniţiale. Totuşi, în cazurile în care valoarea totală a creditului trebuie să fie rambursată în totalitate, într-o singură tranşă, în cadrul fiecărei perioade de plată, tragerile şi rambursările succesive ale valorii totale efectuate de către consumator se presupune că sunt efectuate de-a lungul unei perioade de un an. Dobânzile şi alte costuri se aplică în conformitate cu aceste trageri şi rambursări ale valorii totale şi astfel cum se prevede în contractul de credit.
În sensul prezentei litere, un contract de credit pe durată nedeterminată este un contract de credit fără durată fixă şi care include creditele care trebuie să fie rambursate în totalitate în cadrul unei perioade de timp sau după o perioadă de timp, dar care, odată ce au fost rambursate, devin disponibile pentru O altă tragere.
f) În cazul unor contracte de credit, altele decât cele privind «descoperitul de cont» şi creditele pe durată nedeterminată, astfel cum sunt menţionate în ipotezele stabilite la lit. d) şi e):
1. se presupune că rambursarea se efectuează la prima dată prevăzută pentru aceasta în contractul de credit şi pentru suma cea mai mică prevăzută în acest contract, dacă data sau valoarea unei rambursări din valoarea totală a creditului, care trebuie să fie efectuată de către consumator, nu poate fi stabilită;
2. dacă data încheierii contractului de credit nu este cunoscută, se presupune că data tragerii iniţiale este data care reiese din intervalul cel mai scurt dintre data tragerii iniţiale şi data primei plăţi efectuate de către consumator.
g) În cazul în care data sau valoarea unei plăţi care trebuie să fie efectuată de către consumator nu poate fi stabilită pe baza contractului de credit sau a ipotezelor menţionate la lit. d), e) sau f), se presupune că plata se efectuează în conformitate cu datele şi condiţiile solicitate de către creditor şi, atunci când acestea nu sunt cunoscute:
1. dobânzile sunt achitate împreună cu rambursările din valoarea totală a creditului;
2. un cost care nu este purtător de dobânzi, exprimat sub forma unei sume unice, este achitat la data încheierii contractului de credit;
3. costurile care nu sunt purtătoare de dobânzi, exprimate sub forma mai multor plăţi, sunt achitate la intervale regulate, începând cu data primei rambursări din valoarea totală a creditului, şi, în cazul în care valoarea acestor plăţi nu este cunoscută, se presupune că acestea au valori egale;
4. plata finală lichidează soldul valorii totale a creditului, dobânzile şi alte costuri eventuale.
h) În cazul în care plafonul creditului nu a fost încă convenit, acesta este considerat a fi de 5.367 lei.
i) În cazul în care sunt oferite rate ale dobânzii aferente creditului şi costuri diferite pentru o perioadă sau sumă limitată, rata dobânzii aferente creditului şi costurile se consideră a fi la nivelul cel mai mare din întreaga durată a contractului de credit.
j) Pentru contractele de credit în cadrul cărora s-a convenit o rată fixă a dobânzii aferente creditului pentru perioadă iniţială, la sfârşitul căreia se stabileşte o nouă rată a dobânzii aferente creditului care este ulterior ajustată periodic în funcţie de un indice convenit, calculul dobânzii anuale efective se bazează pe ipoteza că, la sfârşitul perioadei cu rată fixă a dobânzii, rata dobânzii aferente creditului este aceeaşi ca la momentul calculării dobânzii anuale efective, pe baza valorii indicelui convenit la acel moment."
Art. II
(1)Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.
(2)Contractele de credit în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se supun legii în vigoare la data la care au fost încheiate, dacă părţile nu convin altfel.
*
Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile Directivei 2011/90/UE a Comisiei din 14 noiembrie 2011 de modificare a anexei I partea II la Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului care prezintă ipotezele suplimentare pentru calculul dobânzii anuale efective, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 296 din 15 noiembrie 2011.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Bogdan Cristian Nica

p. Ministrul afacerilor europene,

Răzvan Cotovelea,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 803 din data de 29 noiembrie 2012