HOTĂRÂRE nr. 1 din 13 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente
În temeiul dispoziţiilor art. 64 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 51 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 21 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) Autoritatea Electorală Permanentă, instituţie publică administrativă autonomă, se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) şi art. 62-65 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 35-40 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament."
2.Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
(1) Autoritatea are misiunea de a asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi finanţarea partidelor politice, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale în materie.
(2) Pentru îndeplinirea misiunii prevăzute la alin. (1), Autoritatea exercită următoarele funcţii:
a) de strategie, prin care se asigură stabilirea obiectivelor sectoriale din domeniul său de activitate;
b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea şi supunerea spre aprobare a cadrului normativ privind domeniul său de activitate, precum şi elaborarea şi aprobarea actelor normative proprii;
c) de management, prin care se asigură organizarea şi coordonarea activităţilor şi resurselor necesare pentru derularea proceselor electorale;
d) de autoritate de stat, prin care asigură aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul său de activitate;
e) de control, prin care se realizează verificarea respectării legii şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege, unde este cazul;
f) de informare, prin care se asigură transmiterea de informaţii corecte privind procesele electorale către alegători, autorităţi şi organisme publice, precum şi partide politice;
g) de educare, prin care se realizează instruirea alegătorilor şi se încurajează exercitarea drepturilor electorale;
h) de instruire, prin care se transmit competenţe profesionale persoanelor implicate în organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale;
i) de reprezentare a statului român în domeniul său de activitate, în plan intern şi extern.
(3) Principiile care stau la baza activităţii Autorităţii sunt:
a) independenţa;
b) imparţialitatea;
c) legalitatea;
d) transparenţa;
e) eficienţa;
f) profesionalismul;
g) responsabilitatea;
h) sustenabilitatea;
i) predictibilitatea;
j) legitimitatea."
3.Articolul 3 se abrogă.
4.La articolul 4, alineatele (2), (21) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Prin aparatul propriu, Autoritatea asigură la nivel central îndeplinirea următoarelor atribuţii principale:
a) aplicarea unitară a dispoziţiilor legale în domeniul său de activitate;
b) elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative din domeniul său de activitate;
c) elaborarea şi implementarea de strategii, programe şi proiecte în domeniul său de activitate;
d) organizarea şi coordonarea activităţilor şi resurselor necesare pentru derularea proceselor electorale;
e) administrarea registrului electoral;
f) administrarea registrului secţiilor de votare;
g) actualizarea delimitării colegiilor uninominale pentru alegerea celor două Camere ale Parlamentului;
h) controlul şi monitorizarea îndeplinirii sarcinilor care revin autorităţilor publice şi altor organisme în pregătirea şi organizarea proceselor electorale;
i) alocarea subvenţiei de stat pentru partidele politice;
j) controlul finanţării partidelor politice;
k) controlul finanţării campaniilor electorale;
l) acreditarea observatorilor electorali şi a reprezentanţilor mass-mediei care doresc să observe alegerile;
m) informarea Parlamentului asupra activităţii proprii, a modului de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi referendumurilor, precum şi asupra altor aspecte din domeniul său de activitate;
n) informarea, educarea şi instruirea participanţilor la procesele electorale.
(21) Compartimentele de specialitate prezintă preşedintelui Autorităţii rapoarte trimestriale de activitate.
(3) În perioadele electorale, personalul aparatului propriu al Autorităţii îşi poate desfăşura activitatea în cadrul birourilor electorale sau în aparatul tehnic al acestora, potrivit desemnării făcute de preşedintele Autorităţii, conform legii."
5.Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 8
(1) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, preşedintele Autorităţii emite ordine.
(2) Se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii următoarele regulamente şi metodologii:
a) regulamentul intern al Autorităţii;
b) codul de conduită etică şi profesională a personalului din aparatul propriu al Autorităţii;
c) regulamentul concediului de odihnă şi al altor concedii acordate funcţionarului public parlamentar din aparatul propriu al Autorităţii;
d) regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de disciplină din cadrul Autorităţii;
e) regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei paritare din cadrul Autorităţii şi de încheiere a acordurilor colective;
f) metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice parlamentare şi posturilor contractuale vacante din aparatul propriu al Autorităţii;
g) metodologia de promovare a funcţionarului public parlamentar din aparatul propriu al Autorităţii;
h) metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de contestare a calificativelor pentru personalul din aparatul propriu al Autorităţii;
i) criteriile pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din aparatul propriu al Autorităţii;
j) planul strategic şi anual de formare profesională continuă a personalului din aparatul propriu al Autorităţii;
k) metodologia de evaluare a posturilor şi criteriile de evaluare a posturilor;
l) metodologia privind circuitul documentelor în cadrul Autorităţii.
(3) Regulamentele şi metodologiile aplicabile personalului din serviciile Camerei Deputaţilor şi Senatului se aplică în mod corespunzător."
6.Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 12
Aparatul propriu al Autorităţii are următoarea structură organizatorică:
a) în cadrul aparatului central:
1. cabinetele demnitarilor;
2. Biroul juridic;
3. Biroul resurse umane;
4. Biroul de audit public intern;
5. Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale;
6. Departamentul de organizare a proceselor electorale:
6.1. Direcţia management, monitorizare şi logistică electorală;
6.2. Direcţia control electoral, instruire şi coordonarea activităţii în teritoriu;
7. Direcţia legislaţie, legătura cu Parlamentul şi contencios electoral;
8. Direcţia informatică şi registru electoral;
9. Direcţia comunicare şi relaţii externe;
10. Direcţia financiar-administrativă;
11. Registratura (la nivel de birou);
12. Biroul achiziţii publice;
b) în teritoriu:
13. filiale;
14. birouri judeţene."
7.La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) În realizarea atribuţiilor care le revin, directorii pot fi ajutaţi de directori adjuncţi. Înfiinţarea acestor posturi se aprobă de preşedintele Autorităţii conform alin. (2)."
8.La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) La stabilirea structurii organizatorice, în condiţiile alin. (2), precum şi la organizarea şi funcţionarea aparatului propriu nu se aplică prevederile art. XVI din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice, aprobată prin Legea nr. 144/2009."
9.Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 14
(1) În cadrul Autorităţii sunt organizate şi funcţionează cabinetul preşedintelui şi cabinetele vicepreşedinţilor.
(2) Angajarea personalului din cadrul cabinetelor, precum şi stabilirea atribuţiilor acestuia se fac potrivit legii.
(3) Cabinetul preşedintelui asigură înregistrarea dezbaterilor din Colegiul consultativ."
10.La capitolul III secţiunea a 2-a, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3. Registratura
Art. 16
Registratura este organizată la nivel de birou şi este subordonată secretarului general.
Art. 17
(1) Registratura îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) primeşte şi înregistrează corespondenţa adresată Autorităţii şi o transmite, pe bază de condică, compartimentelor de specialitate competente; avertizările în interes public se înaintează, de îndată, după caz, cabinetului preşedintelui sau şefului compartimentului căruia îi este adresată sesizarea;
b) preia, pe bază de borderouri, corespondenţa adresată de Autoritate terţilor, întocmeşte documentaţia necesară în vederea expedierii sale şi o predă unităţii poştale desemnate;
c) asigură programul zilnic de lucru cu publicul pentru depunerea de petiţii, cereri, sesizări sau alte solicitări de informaţii şi/sau solicitări telefonice;
d) asigură constituirea arhivei curente, potrivit legii.
(2) Registratura îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de prezentul regulament, încredinţate de secretarul general sau de preşedintele Autorităţii."
11.La capitolul III secţiunea a 2-a, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"4. Biroul juridic
Art. 18
(1) Biroul juridic funcţionează în subordinea preşedintelui Autorităţii şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) reprezintă Autoritatea în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe jurisdicţionale, pe baza delegaţiei date de conducerea Autorităţii, precum şi în raporturile cu alte organe, cu persoane fizice ori juridice şi/sau formulează propuneri de delegare a dreptului de reprezentare;
b) redactează, în termenele procedurale, cererile de chemare în judecată, întâmpinările, notele de şedinţă, concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care Autoritatea este parte; întocmeşte orice alte acte procedurale legate de reprezentarea Autorităţii în faţa organelor jurisdicţionale;
c) transmite spre executare compartimentului economic de specialitate hotărârile judecătoreşti definitive şi/sau irevocabile privind obligaţiile stabilite în sarcina Autorităţii, în dosarele având ca obiect acţiuni promovate de personalul din aparatul propriu;
d) formulează propuneri, ori de câte ori apreciază necesar, cu privire la executarea pe cale amiabilă a obligaţiilor stabilite prin hotărârile judecătoreşti;
e) păstrează dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi le transmite ulterior spre arhivare;
f) elaborează şi prezintă conducerii Autorităţii, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol;
g) elaborează şi prezintă conducerii Autorităţii, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri privind oportunitatea promovării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile Autorităţii;
h) verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, clauzele contractelor şi actelor adiţionale încheiate de Autoritate, atribuite în urma aplicării unor proceduri de achiziţie publică;
i) verifică şi avizează notele justificative elaborate în materia achiziţiilor publice, în situaţiile în care legea prevede expres avizul compartimentului juridic;
j) verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, ordinele emise de preşedintele Autorităţii, de înlocuitorul de drept al acestuia sau de persoana căreia i s-a delegat dreptul de semnătură;
k) formulează observaţii sau propuneri cu privire la aspectele juridice ale documentaţiei de atribuire întocmite de Biroul achiziţii publice odată cu elaborarea proiectelor de contract de achiziţie publică;
l) avizează sub aspectul legalităţii măsurile dispuse de Autoritate, în calitate de autoritate contractantă, în situaţia în care sunt formulate contestaţii în materia achiziţiilor publice.
(2) Biroul juridic îndeplineşte şi alte atribuţii şi însărcinări stabilite de lege, de prezentul regulament şi de preşedintele Autorităţii."
12.Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 19
(1) Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale are următoarele atribuţii principale:
a) elaborează planul anual privind controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, care este dezbătut de Colegiul consultativ şi aprobat de preşedintele Autorităţii;
b) elaborează programe lunare privind acţiunile de control în domeniul finanţării partidelor politice, incluzând obiectivele urmărite în timpul controlului;
c) întocmeşte rapoarte lunare privind activitatea desfăşurată în domeniul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale;
d) întocmeşte estimări şi bugete de cheltuieli necesare pentru desfăşurarea activităţii;
e) desfăşoară acţiuni de control referitoare la respectarea dispoziţiilor legale privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, potrivit obiectivelor cuprinse în planul anual de control;
f) desfăşoară acţiuni de control când există suspiciuni de încălcare a prevederilor legale privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, pe baza sesizărilor sau din oficiu;
g) publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Autorităţii rezultatele fiecărui control, în termen de 15 zile de la efectuare;
h) propune sancţiunile ce urmează să fie aplicate în urma constatării unor încălcări ale legii, care se dezbat în Colegiul consultativ şi se aprobă de preşedintele Autorităţii;
i) păstrează evidenţa donaţiilor primite în decursul unui an de către formaţiunile politice, precum şi a celor declarate după începerea campaniilor electorale, de către mandatarii financiari;
j) păstrează evidenţa cotizaţiilor semestriale primite de către formaţiunile politice;
k) păstrează evidenţa altor surse de venituri înregistrate în decursul unui an de către formaţiunile politice;
l) elaborează propuneri privind suspendarea temporară a acordării subvenţiei de la bugetul de stat;
m) înregistrează şi păstrează evidenţa mandatarilor financiari desemnaţi de către formaţiunile politice şi candidaţii independenţi;
n) păstrează declaraţiile întocmite de către formaţiunile politice şi candidaţii independenţi privind numărul materialelor de propagandă electorală produse, defalcat pe categorii;
o) păstrează declaraţiile conducerii formaţiunilor politice sau, după caz, ale candidaţilor independenţi referitoare la respectarea plafoanelor de cheltuieli pentru campania electorală;
p) păstrează rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmite de către mandatarii financiari cu ocazia alegerilor generale sau parţiale;
q) asigură aducerea la cunoştinţa publică a listei partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse, prin publicări succesive în Monitorul Oficial al României, Partea I;
r) publică rapoartele menţionate la lit. q) în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor;
s) păstrează registrul fiscal al partidelor politice, al alianţelor politice şi al candidaţilor independenţi în care vor fi completate toate datele referitoare la activitatea financiară a acestora, precum şi sancţiunile aplicate;
t) elaborează propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale;
u) desfăşoară activităţi de monitorizare şi control al finanţării campaniilor electorale;
v) desfăşoară activităţi de instruire şi informare a mandatarilor financiari desemnaţi de către formaţiunile politice şi candidaţii independenţi;
w) realizează acţiuni de îndrumare a formaţiunilor politice şi a candidaţilor independenţi privind legalitatea finanţării;
x) colaborează cu celelalte structuri din cadrul Autorităţii şi cu alte instituţii publice pentru exercitarea în bune condiţii şi potrivit legii a controlului finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale;
y) coordonează activitatea de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale desfăşurată în teritoriu;
z) formulează răspunsuri la cererile de informaţii de interes public şi la petiţiile repartizate spre soluţionare Departamentului.
(2) Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de prezentul regulament şi de preşedintele Autorităţii."
13.La capitolul III secţiunea a 2-a, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"6. Departamentul de organizare a proceselor electorale
Art. 20
(1) Departamentul de organizare a proceselor electorale cuprinde Direcţia management, monitorizare şi logistică electorală şi Direcţia control electoral, instruire şi coordonarea activităţii în teritoriu.
(2) Departamentul de organizare a proceselor electorale este condus de un şef de departament, asimilat, inclusiv din punctul de vedere al salarizării, cu şefii de departamente din cadrul structurilor de specialitate ale Parlamentului.
(3) Şeful Departamentului de organizare a proceselor electorale are următoarele atribuţii principale:
a) asigură coordonarea activităţilor şi resurselor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale;
b) conduce personalul compartimentelor aflate în subordine;
c) propune preşedintelui Autorităţii persoanele care vor face parte din aparatul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central;
d) coordonează activitatea personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central;
e) coordonează activitatea reprezentanţilor Autorităţii în birourile electorale.
(4) Şeful Departamentului de organizare a proceselor electorale îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de prezentul regulament şi de preşedintele Autorităţii."
14.La capitolul III secţiunea a 2-a, după articolul 20 se introduc două noi articole, articolele 201 şi 202, cu următorul cuprins:
"Art. 201
(1) Direcţia management, monitorizare şi logistică electorală are următoarele atribuţii principale:
a) urmăreşte asigurarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de votare: urne şi cabine tipizate, ştampile, tuşiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot şi altele asemenea;
b) asigură evidenţa la nivel naţional a resurselor necesare organizării procesului electoral; centralizează la nivel naţional neajunsurile privitoare la asigurarea materialelor şi dotărilor logistice, precum şi propunerile privitoare la o mai bună organizare şi desfăşurare a alegerilor; asigură elaborarea unor proiecte-tip pentru logistica necesară derulării votării;
c) elaborează propuneri privind logistica electorală şi managementul operaţiunilor electorale; urmăreşte şi controlează modul de realizare de către autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv de către prefecţi, a măsurilor stabilite în acest domeniu; urmăreşte modul de păstrare a cabinelor de vot, a urnelor şi a recipientelor pentru transportul buletinelor de vot în condiţii corespunzătoare pentru a putea fi utilizate în mod repetat;
d) administrează Registrul naţional al secţiilor de votare cuprinzând delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare de pe teritoriul României, potrivit legii;
e) ţine evidenţa localurilor secţiilor de votare şi a sediilor birourilor electorale; stabileşte condiţiile minimale necesare pentru organizarea localurilor secţiilor de votare; stabileşte procedura de constatare şi atestare a îndeplinirii condiţiilor minimale necesare pentru organizarea localurilor secţiilor de votare;
f) face propuneri pentru proiectul de buget necesar alegerilor, altor tipuri de consultări şi pentru acţiuni legate de acestea;
g) elaborează propuneri pentru asigurarea protecţiei secţiilor de votare, a buletinelor de vot şi a celorlalte documente specifice;
h) actualizează delimitarea colegiilor uninominale constituite pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului;
i) ţine evidenţa comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi a judeţelor în care sunt vacante posturile de primar, de preşedinte al consiliului judeţean sau în care au fost dizolvate consiliile locale sau consiliile judeţene; ţine evidenţa locurilor vacante de deputat sau senator; colaborează cu Direcţia legislaţie, legătura cu Parlamentul şi contencios electoral la elaborarea propunerilor privind stabilirea datei de organizare şi desfăşurare a alegerilor parţiale;
j) urmăreşte modul de obţinere eşalonată a fondurilor necesare pentru asigurarea logisticii; realizează propuneri, estimări şi previziuni privind resursele necesare derulării operaţiunilor electorale, centralizează necesarul cheltuielilor pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale şi întocmeşte propuneri de buget;
k) asigură transparenţa cheltuielilor realizate de autorităţile şi instituţiile publice cu pregătirea, organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale;
l) realizează studii şi analize privind finanţarea procesului electoral şi asigurarea logisticii electorale; elaborează proiecte, materiale de informare şi instruire în domeniul specific de activitate şi sprijină instruirea participanţilor la procesul electoral;
m) asigură legătura cu mediul academic şi societatea civilă în vederea stabilirii de către Autoritate a unor parteneriate pentru realizarea de studii, programe şi campanii naţionale şi internaţionale vizând educarea şi responsabilizarea civică, promovarea participării la vot, dezvoltarea managementului electoral şi îmbunătăţirea capacităţii administrative a organismelor electorale prin adecvarea la standardele şi practicile recunoscute internaţional;
n) organizează şi asigură funcţionarea Centrului de studii, parteneriate şi programe pentru dezvoltarea managementului electoral;
o) elaborează şi derulează, cu sprijinul celorlalte compartimente, programe privind exercitarea dreptului de vot de către categoriile speciale de alegători (persoanele neştiutoare de carte sau cu handicap etc.);
p) asigură monitorizarea, analiza, evaluarea şi planificarea strategică a operaţiunilor electorale în vederea realizării unui management integrat al procesului electoral;
q) avizează propunerile de preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi de locţiitori ai acestora;
r) formulează răspunsuri la cererile de informaţii de interes public şi la petiţiile repartizate spre soluţionare Direcţiei.
(2) Direcţia management, monitorizare şi logistică electorală îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de prezentul regulament şi de şeful Departamentului de organizare a proceselor electorale.
Art. 202
(1) Direcţia control electoral, instruire şi coordonarea activităţii în teritoriu are următoarele atribuţii principale:
a) coordonează şi monitorizează activitatea filialelor şi a birourilor judeţene, potrivit ordinului preşedintelui Autorităţii;
b) controlează şi monitorizează modalitatea de îndeplinire a atribuţiilor legale în materie electorală de către autorităţile administraţiei publice locale;
c) controlează şi monitorizează actualizarea registrului electoral, potrivit legii;
d) întocmeşte, la solicitarea conducerii, informări, sinteze, note, analize şi rapoarte, pe diverse teme în materie electorală, pe baza datelor transmise de către filiale şi birourile judeţene;
e) elaborează şi actualizează periodic metodologiile şi instrumentele necesare îndeplinirii atribuţiilor filialelor şi birourilor judeţene;
f) asigură îndrumarea şi instruirea prefecţilor, primarilor, secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a altor categorii de persoane din administraţia publică centrală şi locală cu privire la atribuţiile în materie electorală care le revin potrivit legii;
g) asigură instruirea în materie electorală a persoanelor care pot deveni preşedinţi şi locţiitori ai birourilor electorale;
h) asigură instruirea preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor electorale ale secţiilor de votare;
i) asigură aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege, când situaţia o impune, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
j) organizează, în baza dispoziţiilor primite, întâlniri de lucru şi instruiri ale personalului filialelor şi birourilor judeţene;
k) sprijină organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale, face propuneri privind asigurarea permanenţei la nivelul Autorităţii, filialelor şi birourilor judeţene;
l) propune reprezentanţii Autorităţii în birourile şi oficiile electorale şi monitorizează activitatea acestora;
m) elaborează ghiduri, pliante şi materiale de informare pentru persoanele implicate în pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor;
n) asigură, la solicitarea Direcţiei legislaţie, legătura cu Parlamentul şi contencios electoral, consultarea filialelor şi birourilor judeţene la elaborarea proiectelor de legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, precum şi ale altor acte normative;
o) formulează răspunsuri la cererile de informaţii de interes public şi la petiţiile repartizate spre soluţionare Direcţiei.
(2) Direcţia control electoral, instruire şi coordonarea activităţii în teritoriu îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de prezentul regulament şi de şeful Departamentului de organizare a proceselor electorale."
15.La capitolul III secţiunea a 2-a, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"7. Direcţia legislaţie, legătura cu Parlamentul şi contencios electoral
Art. 21
(1) Direcţia legislaţie, legătura cu Parlamentul şi contencios electoral este compartimentul prin care se asigură îndeplinirea atribuţiilor şi funcţiilor Autorităţii privind elaborarea, susţinerea şi avizarea proiectelor de acte normative, cercetarea şi dezvoltarea sistemului electoral, legătura cu Parlamentul şi aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul de activitate al Autorităţii.
(2) Direcţia legislaţie, legătura cu Parlamentul şi contencios electoral îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) urmăreşte aplicarea unitară a legislaţiei din sfera de competenţă a Autorităţii; veghează la respectarea ordinii de drept şi a drepturilor electorale, prin mijloacele şi procedurile stabilite de lege;
b) elaborează şi avizează proiectele de acte normative în sfera de competenţă a Autorităţii şi participă la susţinerea acestora în Guvern sau Parlament, după caz;
c) asigură transpunerea acquis-ului comunitar în domeniul de competenţă al Autorităţii; formulează propuneri şi observaţii privind proiectele de acte normative comunitare în sfera de competenţă a Autorităţii;
d) întocmeşte proiecte de hotărâri, decizii şi instrucţiuni ale Autorităţii; avizează proiectele de hotărâri, decizii şi instrucţiuni ale Autorităţii întocmite de alte compartimente;
e) asigură transparenţa decizională şi consultarea structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative;
f) întocmeşte puncte de vedere referitoare la iniţiativele legislative ale parlamentarilor, în domeniul de competenţă al Autorităţii; formulează răspunsuri la întrebările şi interpelările parlamentarilor;
g) elaborează, cu sprijinul celorlalte compartimente de specialitate, rapoartele Autorităţii către Parlament;
h) urmăreşte ordinea de zi a comisiilor de specialitate ale Parlamentului şi a plenului celor două Camere ale Parlamentului şi informează conducerea Autorităţii ori de câte ori se dezbat sau se votează propuneri ori proiecte în domeniul de activitate al acesteia;
i) participă la prezentarea şi susţinerea propunerilor legislative şi a proiectelor de legi în domeniul de activitate al Autorităţii, precum şi a rapoartelor Autorităţii în plenul celor două Camere ale Parlamentului şi al comisiilor de specialitate ale Parlamentului;
j) elaborează buletine informative, culegeri de acte normative, de practică judiciară şi jurisprudenţă electorală, precum şi alte materiale de informare şi instruire din domeniul său de activitate;
k) realizează analize, evaluări, studii, puncte de vedere, note privind diverse probleme de drept din sfera de competenţă a Autorităţii;
l) realizează analize, studii şi cercetări pentru îmbunătăţirea sistemului electoral românesc;
m) formulează răspunsuri la cererile de informaţii de interes public şi la petiţiile repartizate spre soluţionare Direcţiei;
n) asigură sprijin de specialitate pentru activitatea de contencios electoral a birourilor şi oficiilor electorale;
o) urmăreşte evoluţia jurisprudenţei electorale şi formulează propuneri pentru unificarea practicii birourilor electorale;
p) reprezintă Autoritatea în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe jurisdicţionale în litigiile de contencios electoral, pe baza delegaţiei date de conducerea Autorităţii;
q) întocmeşte sau contribuie la întocmirea elementelor de poziţie ale României în domeniul de activitate al Autorităţii în relaţia cu Tribunalul Uniunii Europene, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, celelalte instituţii ale Uniunii Europene, Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei.
(3) Direcţia legislaţie, legătura cu Parlamentul şi contencios electoral îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de prezentul regulament şi de preşedintele Autorităţii."
16.La capitolul III secţiunea a 2-a, punctul 8 se abrogă.
17.La capitolul III secţiunea a 2-a, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"9. Direcţia financiar-administrativă
Art. 23
(1) Direcţia financiar-administrativă are următoarele atribuţii principale:
a) elaborează şi fundamentează proiectul bugetului propriu anual al Autorităţii şi urmăreşte realizarea acestuia, în condiţiile legii;
b) răspunde de respectarea dispoziţiilor legale privind utilizarea fondurilor cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii;
c) verifică şi avizează pentru controlul financiar preventiv, în faza de angajare, lichidare, ordonanţare şi de plată, toate documentele care cuprind sau din care derivă operaţiuni patrimoniale privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondurilor prevăzute în bugetul Autorităţii, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului, utilizarea şi gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, cele din care derivă drepturi şi obligaţii faţă de persoane juridice sau fizice, precum şi instrumente de plată întocmite ca urmare a efectuării operaţiunilor respective;
d) înregistrează operaţiunile patrimoniale în evidenţa contabilă sintetică şi analitică privind cheltuielile curente şi de capital;
e) valorifică inventarierile periodice şi anuale prin stabilirea diferenţelor dintre situaţia faptică şi cea scriptică; urmăreşte ducerea la îndeplinire a măsurilor aprobate, potrivit competenţelor, privind valorificarea rezultatelor inventarierii;
f) întocmeşte bilanţul contabil şi contul anual de execuţie a bugetului Autorităţii;
g) gestionează fondul de salarii aprobat; întocmeşte documentele necesare calculului şi acordării drepturilor legale;
h) calculează şi virează la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale de stat, la fondurile speciale sau la terţi sumele reţinute de la salariaţi, precum şi obligaţiile financiar-fiscale legale ale Autorităţii;
i) asigură raportarea lunară a cheltuielilor de personal către Ministerul Finanţelor Publice;
j) asigură raportarea angajamentelor bugetare şi legale la departamentul de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
k) asigură raportarea activităţii de control financiar preventiv propriu la departamentul de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
l) verifică şi asigură plata pentru deconturile de cheltuieli materiale şi de deplasare pentru structurile teritoriale (filiale şi birouri judeţene);
m) asigură plata pentru facturile de utilităţi, achiziţii de bunuri şi servicii pentru structurile teritoriale;
n) înregistrează operaţiunile patrimoniale în evidenţa contabilă sintetică şi analitică privind cheltuielile curente şi de capital pentru structurile teritoriale (filiale şi birouri judeţene);
o) valorifică inventarierile periodice şi anuale prin stabilirea diferenţelor dintre situaţia faptică şi cea scriptică pentru structurile teritoriale (filiale şi birouri judeţene);
p) urmăreşte ducerea la îndeplinire a măsurilor aprobate, potrivit competenţelor, privind valorificarea rezultatelor inventarierii pentru structurile teritoriale (filiale şi birouri judeţene);
q) urmăreşte modul de executare a contractelor pentru asigurarea utilităţilor şi a contractelor de achiziţii publice;
r) organizează activitatea de dotare, de întreţinere a sediului Autorităţii şi a bunurilor sale şi stabileşte măsuri pentru folosirea acestora;
s) organizează activitatea de protecţie, de securitate a muncii, precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor;
t) asigură activitatea de transport pentru conducerea şi compartimentele Autorităţii;
u) asigură procurarea documentelor de călătorie pentru deplasările externe;
v) gestionează magazia Autorităţii;
w) organizează activitatea de protocol la nivelul Autorităţii;
x) ia măsuri pentru asigurarea pazei sediului Autorităţii;
y) calculează cuantumul subvenţiei de la bugetul de stat, pe baza dispoziţiilor legale în vigoare;
z) întocmeşte şi depune lunar la Ministerul Finanţelor Publice cererea privind deschiderea creditelor bugetare necesare acordării subvenţiilor pentru luna următoare;
aa) întocmeşte lunar documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata subvenţiilor către partidele politice;
bb) depune lunar prin virament subvenţia de la bugetul de stat în contul fiecărui partid politic;
cc) publică pe pagina de internet a Autorităţii subvenţiile acordate lunar partidelor politice;
dd) colaborează cu Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în vederea suspendării temporare a acordării subvenţiei de la bugetul de stat ca urmare a neregulilor constatate în urma controlului şi cu privire la ridicarea suspendării tranşelor lunare în urma remedierii acestora;
ee) deschide conturi pentru constituirea depozitelor candidaţilor la funcţia de deputat sau de senator; restituie, potrivit legii, depozitele candidaţilor la funcţia de deputat sau de senator; varsă, potrivit legii, către bugetul de stat depozitele candidaţilor la funcţia de deputat sau de senator;
ff) aduce la cunoştinţă publică în cel mult 5 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin publicarea pe pagina de internet a Autorităţii, lista competitorilor electorali care au îndeplinit condiţiile prevăzute de Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru restituirea depozitelor;
gg) îndeplineşte atribuţiile specifice pe linie de subvenţii prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare;
hh) formulează răspunsuri la cererile de informaţii de interes public şi la petiţiile repartizate spre soluţionare Direcţiei.
(2) Direcţia financiar-administrativă îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de prezentul regulament şi de preşedintele Autorităţii."
18.La capitolul III secţiunea a 2-a, punctele 10-12 se abrogă.
19.La capitolul III secţiunea a 2-a, punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"13. Direcţia informatică
Art. 27
(1) Direcţia informatică are următoarele atribuţii:
a) asigură organizarea şi funcţionarea sistemului informatic al Autorităţii, al filialelor şi al birourilor judeţene;
b) sprijină constituirea bazei materiale specifice sistemului informaţional la nivel naţional necesar stabilirii rezultatului alegerilor, prin realizarea programelor informatice necesare pentru procesul electoral şi pentru întocmirea evidenţelor folosite în organizarea şi desfăşurarea alegerilor;
c) administrează registrul electoral, potrivit legii;
d) ia măsuri pentru asigurarea serviciilor şi aplicaţiilor informatice pentru centralizarea rezultatelor votării, repartizarea şi atribuirea mandatelor, precum şi pentru întocmirea altor evidenţe electorale;
e) certifică, spre neschimbare, programele de calculator achiziţionate potrivit legii şi le pune la dispoziţia partidelor politice înscrise în competiţia electorală, în cazul în care acestea le solicită;
f) administrează pagina de internet a Autorităţii;
g) asigură securitatea şi protecţia reţelei informatice a Autorităţii;
h) asigură administrarea, mentenanţa şi înnoirea reţelei informatice a Autorităţii;
i) asigură protecţia prelucrărilor datelor cu caracter personal, conform legii;
j) formulează răspunsuri la cererile de informaţii de interes public şi la petiţiile repartizate spre soluţionare Direcţiei.
(2) Direcţia informatică îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de prezentul regulament şi de preşedintele Autorităţii."
20.La capitolul III secţiunea a 2-a, punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"14. Direcţia comunicare şi relaţii externe
Art. 28
(1) Direcţia comunicare şi relaţii externe are următoarele atribuţii principale:
a) gestionează vizibilitatea Autorităţii şi relaţia acesteia cu societatea civilă şi mass-media;
b) asigură actualizarea paginii de internet a Autorităţii;
c) asigură relaţionarea şi comunicarea directă cu petiţionarii prin preluarea apelurilor telefonice;
d) asigură relaţionarea şi comunicarea directă cu petiţionarii pe probleme de specialitate juridică prin acordarea audienţelor, la cerere, prin personalul de specialitate juridică desemnat;
e) la solicitarea cetăţenilor români care doresc să candideze la alegerile pentru Parlamentul European şi la alegerile locale în alt stat membru al Uniunii Europene, eliberează adeverinţe care atestă că nu au fost lipsiţi de dreptul de a fi ales în România sau că o asemenea interdicţie nu este cunoscută de autorităţile române;
f) formulează răspunsuri la cererile de informaţii de interes public şi la petiţiile repartizate spre soluţionare Direcţiei;
g) elaborează programe de informare şi educare a alegătorilor;
h) analizează dosarele de acreditare a observatorilor electorali şi a reprezentanţilor mass-mediei şi propune eliberarea adeverinţelor privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, respectiv acreditarea sau respingerea solicitărilor de eliberare a adeverinţelor ori de acreditare;
i) elaborează şi prezintă spre dezbatere Colegiului consultativ Planul anual de relaţii externe al Autorităţii şi urmăreşte realizarea acestuia;
j) întocmeşte documentaţia pentru deplasările în interes de serviciu în străinătate ale delegaţiilor Autorităţii;
k) întocmeşte documentaţia, inclusiv programul delegaţiilor străine, şi asigură însoţirea acestora pe toată perioada şederii lor în România, conform legii;
l) informează preşedintele Autorităţii şi Colegiul consultativ în legătură cu evenimentele externe care privesc activitatea instituţiei;
m) prezintă conducerii Autorităţii propuneri de colaborare şi cooperare cu instituţiile similare din străinătate şi cu organizaţiile internaţionale cu activitate în domeniul electoral; asigură stabilirea şi menţinerea legăturii Autorităţii cu acestea;
n) înaintează preşedintelui Autorităţii propuneri de participare la activităţi de monitorizare/observare a alegerilor din alte state, precum şi la misiuni de asistenţă electorală sub egida unor organizaţii internaţionale sau în nume propriu;
o) ia măsuri şi asigură realizarea traducerilor unor analize şi sinteze documentare privind diferite aspecte ale problematicii electorale ce urmează a fi utilizate în activitatea Autorităţii;
p) asigură coordonarea, programarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei financiare nerambursabile şi coordonează programele de asistenţă în care România acţionează ca furnizor de expertiză tehnică şi/sau financiară către alte state în domeniul de activitate al Autorităţii, în conformitate cu principiile şi rigorile managementului de proiect;
q) pune în practică, cu sprijinul celorlalte compartimente din cadrul Autorităţii, documentele de cooperare bilaterală sau multilaterală încheiate cu alte autorităţi similare.
(2) Direcţia comunicare şi relaţii externe îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de prezentul regulament şi de preşedintele Autorităţii."
21.La capitolul III secţiunea a 2-a, punctul 15 se abrogă.
22.La articolul 291, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 291
(1) Biroul achiziţii publice are următoarele atribuţii principale:
a) achiziţionează, în numele Autorităţii, produse, servicii sau lucrări necesare bunei desfăşurări a activităţilor şi proiectelor instituţiei;
b) elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza referatelor de necesitate anuală ale tuturor structurilor Autorităţii;
c) întocmeşte şi transmite în format electronic, până la data de 31 martie a fiecărui an, Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) raportul anual privind monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publică;
d) întocmeşte pentru achiziţiile ce urmează a fi derulate note justificative, invitaţii de participare şi documentaţii de atribuire;
e) întocmeşte şi transmite Unităţii de control şi verificare a achiziţiilor publice (UCVAP) fişele de prezentare a achiziţiilor publice pe care Autoritatea le derulează prin aplicarea procedurilor de achiziţie publică;
f) publică în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) anunţul de intenţie/participare/atribuire sau invitaţia de participare, după caz;
g) publică în SEAP documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie publică şi solicitările de clarificări, însoţite de răspunsurile aferente;
h) asigură, potrivit legii, preşedinţia comisiilor de evaluare a ofertelor economico-financiare depuse de operatorii economici în cadrul derulării procedurilor de achiziţie publică;
i) identifică oferte economico-financiare de pe piaţă sau prin utilizarea catalogului de produse/servicii/lucrări disponibil în cadrul SEAP în vederea achiziţionării de produse/servicii/lucrări necesare bunei desfăşurări a activităţilor şi proiectelor instituţiei;
j) constituie şi păstrează dosarele de achiziţie publică."
23.La capitolul III secţiunea a 2-a, după punctul 151 se introduce un nou punct, punctul 152, cu următorul cuprins:
"152. Biroul resurse umane
Art. 292
(1) Biroul resurse umane are următoarele atribuţii principale:
a) întocmeşte şi transmite raportări către Ministerul Finanţelor Publice;
b) întocmeşte şi transmite raportări statistice către Institutul Naţional de Statistică;
c) gestionează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ce cad în sarcina Autorităţii, conform actelor normative în vigoare;
d) întocmeşte şi transmite proiectul de buget privind salariile de bază;
e) întreţine şi exploatează aplicaţia informatică REVISAL;
f) elaborează proceduri interne specifice activităţii de resurse umane;
g) întocmeşte proiecte de ordine ale preşedintelui Autorităţii pe domeniul său de activitate;
h) întocmeşte organigrama Autorităţii;
i) întocmeşte statul de funcţii al Autorităţii;
j) întocmeşte statul de personal al Autorităţii;
k) întocmeşte planul de pregătire profesională a personalului instituţiei şi urmăreşte modul de realizare a acestuia;
l) organizează concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante;
m) gestionează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului Autorităţii;
n) gestionează activitatea de evidenţă şi actualizare a dosarelor profesionale;
o) gestionează activitatea de promovare a personalului;
p) ţine legătura cu toate compartimentele Autorităţii privind problemele de personal apărute, pe care le soluţionează legal;
q) ţine evidenţa prezenţei la lucru, a concediilor, a biletelor de voie, a orelor suplimentare, a vechimii în muncă pentru personalul Autorităţii;
r) întocmeşte pontajele lunare;
s) elaborează documente tipizate specifice;
t) soluţionează corespondenţa internă şi externă specifică compartimentului.
(2) Biroul resurse umane îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de prezentul regulament şi de preşedintele Autorităţii."
24.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II
(1)În cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se procedează la reîncadrarea personalului corespunzător tranşelor de vechime în muncă avute, la nivelul maxim de salarizare prevăzut de lege pentru categoria, gradul şi/sau treapta profesională corespunzătoare funcţiilor deţinute, stabilindu-se clasa de salarizare şi coeficientul de ierarhizare corespunzător acestora.
(2)Personalul pentru care aplicarea prevederilor alin. (1) conduce la diminuarea drepturilor salariale avute îşi păstrează nivelul de salarizare avut la momentul punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa comună a birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului din 13 februarie 2013.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

ANEXĂ:
(- Anexa nr. 1 la regulament)
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Autorităţii Electorale Permanente
Numărul maxim de posturi = 284
(exclusiv demnitarii şi cabinetul preşedintelui şi al vicepreşedinţilor)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 99 din data de 19 februarie 2013