NORMA din 20 noiembrie 2012 PROCEDURALĂ privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea şi redobândirea calităţii de membru al Camerei Consultanţilor Fiscali
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Normele procedurale privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea şi redobândirea calităţii de membru al Camerei Consultanţilor Fiscali, denumite în continuare Norme procedurale, sunt emise în vederea aplicării unitare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţă, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, denumit în continuare Regulament.
CAPITOLUL II: Consultanţi fiscali activi şi consultanţi fiscali inactivi
Art. 2
(1)Sunt consultanţi fiscali activi persoanele înscrise în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală la secţiunea "persoane active".
(2)Persoana fizică înscrisă în Registrul consultanţilor fiscali ca membru activ poate, la cerere, să fie înregistrată ca şi consultant inactiv, concomitent cu înregistrarea în stare de inactivitate a societăţii de consultanţă fiscală la care are calitatea de administrator, cu excepţia cazului în care îşi continuă activitatea ca şi consultant fiscal persoană fizică. În situaţia în care persoana fizică înscrisă în Registrul consultanţilor fiscali care solicită înregistrarea ca şi consultant inactiv deţine şi calitatea de unic administrator al unei societăţi de consultanţă fiscală, aceasta este obligată să solicite şi înregistrarea în stare de inactivitate a societăţii de consultanţă fiscală la care are calitatea de administrator. Obligaţia înregistrării în stare de inactivitate a unei societăţi de consultanţă fiscală concomitent cu solicitarea înregistrării ca şi consultant inactiv nu intervine în situaţia în care persoana fizică în cauză deţine orice altă poziţie în cadrul societăţii comerciale de consultanţă fiscală.
(3)Sunt consultanţi fiscali inactivi persoanele prevăzute la art. 4 alin. (2) din Regulament.
(4)Consultanţii fiscali care trec de la o stare la alta sunt obligaţi să efectueze orele de pregătire profesională conform stării în care s-au aflat mai mult de 6 luni în anul respectiv.
Art. 3
Persoanele care declară situaţia de inactivitate depun o cerere la Direcţia de servicii pentru membri, însoţită de documentul doveditor ori o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notarul public sau atestată de avocat, din care să rezulte motivul pentru care declară situaţia de inactivitate.
CAPITOLUL III: Suspendarea activităţii
Art. 4
Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali, denumită în continuare Camera, persoane fizice consultanţi fiscali activi, pot solicita suspendarea activităţii în condiţiile prevăzute de art. 15 din Regulament, prin depunerea unei cereri.
Art. 5
(1)Cererea de suspendare se depune la Direcţia de servicii pentru membri, însoţită de documente justificative şi de o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notarul public sau atestată de avocat, din care să rezulte că nu au contracte în derulare şi că nu sunt desemnaţi experţi judiciari de către instanţele judecătoreşti. La data depunerii cererii, consultantul fiscal care solicită suspendarea activităţii, în condiţiile prevăzute de art. 15 din Regulament, trebuie să aibă achitate la zi toate obligaţiile prevăzute de Ordonanţă şi/sau Regulament.
(2)Temeinicia cererii se apreciază în funcţie de documentele justificative doveditoare de către Consiliul superior al Camerei.
Art. 6
În nicio situaţie consultanţii fiscali inactivi nu pot solicita suspendarea activităţii.
Art. 7
Cererea prevăzută la art. 4 se soluţionează în prima şedinţă a Consiliului superior al Camerei de după data înregistrării. În cazul aprobării cererii, suspendarea activităţii consultanţilor fiscali se acordă de la data înregistrării acesteia.
Art. 8
Pe perioada suspendării activităţii consultanţii fiscali nu datorează cotizaţia de membru.
Art. 9
(1)În cazul în care pe perioada suspendării activităţii, potrivit art. 15 din Regulament, intervine oricare dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 4 alin. (2) din Regulament, suspendarea acordată potrivit art. 15 din Regulament încetează de drept, fără nicio altă formalitate, consultantul fiscal fiind declarat inactiv. După încetarea motivului care a determinat declararea ca inactiv, consultantul fiscal poate depune o nouă cerere pentru suspendarea activităţii potrivit art. 15 din Regulament, dispoziţiile art. 5 aplicându-se corespunzător.
(2)Suspendarea activităţii, potrivit art. 15 din Regulament, nu poate fi solicitată pentru perioade anterioare datei înregistrării cererii şi nu se acordă consultanţilor fiscali persoane fizice, care înregistrează obligaţii restante faţă de Cameră. Suspendarea activităţii, potrivit art. 15 din Regulament, nu se acordă consultanţilor fiscali persoane fizice, care au calitatea de asociat/administrator în societăţi de consultanţă fiscală care au obligaţii restante faţă de Cameră.
Art. 10
(1)Cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost aprobată suspendarea, consultanţii fiscali pot să solicite în scris revenirea la statutul de membru activ, ori prelungirea perioadei de suspendare, fără a depăşi perioada maximă de 3 ani prevăzută de art. 15 din Regulament. În cazul în care se solicită prelungirea perioadei de suspendare, prevederile art. 5 se aplică în mod corespunzător.
(2)În cazul în care la expirarea termenului pentru care a fost aprobată suspendarea, potrivit art. 15 din Regulament, consultantul fiscal nu solicită prelungirea perioadei de suspendare a activităţii, acesta revine la statutul de membru activ fără nicio altă formalitate.
(3)La data revenirii la statutul de membru activ, consultanţii fiscali au obligaţia de a plăti taxa de înscriere şi cotizaţia aferentă anului în curs. În cazul în care consultanţii nu achită taxa de înscriere sau cotizaţia, Direcţia de servicii pentru membri va notifica în scris această situaţie Direcţiei de conduită şi disciplină profesională, pentru constatarea eventualei abateri disciplinare.
Art. 11
Cererile pentru suspendarea activităţii, potrivit art. 15 din Regulament, depuse la Cameră sau la poştă înainte de data intrării în vigoare a Regulamentului, vor fi soluţionate potrivit prevederilor reglementărilor în vigoare la data depunerii, în termen de maximum 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme. În acest scop, Direcţia de servicii pentru membri va înainta Consiliului superior al Camerei documentaţia necesară, în termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.
Art. 12
(1)Persoanele juridice care nu desfăşoară activităţile declarate o perioadă de maximum 3 ani, potrivit legii, depun cerere pentru a fi declarate inactive, potrivit prevederilor art. 15 alin. (5) din Regulament, împreună cu documentele justificative eliberate de registrul comerţului şi organele fiscale competente, la Direcţia de servicii pentru membri. Direcţia de servicii pentru membri va înregistra la secţiunea "persoane inactive" din Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală consultanţii fiscali respectivi după achitarea tuturor obligaţiilor către Cameră şi le va notifica cu privire la aceasta.
(2)Pe perioada în care sunt declarate inactive pentru motivul prevăzut la alin. (1), societăţile de consultanţă fiscală nu datorează cotizaţia.
(3)Revenirea la statutul de membru activ se face după plata taxei de înscriere şi a cotizaţiei aferente anului în curs. În cazul în care, la expirarea perioadei pentru care societatea a declarat că nu desfăşoară activitate, aceasta nu a solicitat revenirea la statutul de membru activ şi/sau nu a achitat taxa de înscriere sau cotizaţia, Direcţia de servicii pentru membri va notifica în scris această situaţie Direcţiei de conduită şi disciplină profesională, pentru constatarea eventualei abateri disciplinare.
CAPITOLUL IV: Incompatibilitate
Art. 13
În cazul consultanţilor fiscali care nu au dreptul să exercite profesia de consultant fiscal, deoarece se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de art. 4 alin. (2) din Regulament, Direcţia de servicii pentru membri va înregistra la secţiunea "persoane inactive" din Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală consultanţii fiscali respectivi şi le va notifica cu privire la aceasta.
Art. 14
Când sunt indicii că neîndeplinirea condiţiilor de obţinere a vizei anuale prevăzută de art. 4 alin. (2) din Regulament poate constitui abatere disciplinară, Direcţia de servicii pentru membri va sesiza Direcţia de conduită şi disciplină profesională, pentru eventuala constatare a abaterii disciplinare.
Art. 15
În perioada în care consultanţii fiscali nu au dreptul să exercite profesia de consultant fiscal, deoarece se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de art. 4 alin. (2) din Regulament, consultanţii fiscali plătesc cotizaţia fixă pentru consultanţi inactivi şi efectuează numărul obligatoriu de ore de pregătire profesională pentru membrii inactivi, potrivit Programului de pregătire profesională continuă aprobat de Consiliul superior al Camerei.
Art. 16
În termen de 30 de zile de la încetarea stării de incompatibilitate, consultanţii fiscali inactivi, ca urmare a faptului că au desfăşurat o activitate incompatibilă conform prevederilor art. 4 alin. (2) sau (3) din Regulament, sunt obligaţi să solicite în scris revenirea la statutul de membru activ şi să prezinte actele doveditoare care atestă încetarea stării de incompatibilitate.
Art. 17
În situaţia în care Camera ia cunoştinţă în orice mod despre încetarea stării de incompatibilitate, iar consultantul fiscal inactiv nu a respectat obligaţia prevăzută la art. 16, Direcţia de servicii pentru membri va notifica respectivului consultant fiscal cu privire la obligaţia membrilor Camerei de a comunica producerea unor evenimente semnificative în activitatea lor, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. i) din Regulament. Dacă după 30 de zile de la comunicarea notificării consultantul fiscal nu solicită revenirea la statutul de membru activ ori renunţarea la calitatea de membru al Camerei, Direcţia de servicii pentru membri va notifica în scris această situaţie Direcţiei de conduită şi disciplină profesională, pentru constatarea eventualei abateri disciplinare.
CAPITOLUL V: Căi de atac în cazul respingerii cererii de înregistrare în Registrul consultanţilor fiscali şi ai societăţilor comerciale de consultanţă fiscală
Art. 18
Deciziile prin care au fost respinse cererile pentru înregistrarea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală, prevăzute la art. 5 alin. (5), art. 6 alin. (3) şi art. 7 alin. (4) din Regulament, formulate de persoanele fizice care au promovat examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, de persoanele provenite dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori de societăţile comerciale de consultanţă fiscală înfiinţate conform Ordonanţei, pot fi contestate potrivit dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 19
(1)Plângerea prealabilă prevăzută la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se soluţionează în termenul legal de către Biroul permanent al Consiliului superior al Camerei, pe baza referatului cu propuneri de soluţionare al Direcţiei de servicii pentru membri, avizat de secretarul general al Camerei.
(2)În cazul unor opinii divergente, directorul Direcţiei de servicii pentru membri şi secretarul general vor prezenta propunerile lor motivate' în şedinţa Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei.
(3)Decizia de soluţionare a plângerii prealabile se ia în condiţiile prevăzute de art. 37 alin. (3) din Regulament.
(4)Opiniile separate ale membrilor Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei se consemnează în procesul - verbal al şedinţei.
(5)Decizia prin care este soluţionată plângerea prealabilă este semnată de către preşedinte sau înlocuitorul legal al acestuia şi se comunică autorului plângerii, prin scrisoare cu confirmare de primire, de către Direcţia de servicii pentru membri.
CAPITOLUL VI: Evenimente semnificative în activitatea membrilor Camerei
Art. 20
În cazul în care membrii Camerei, persoane fizice sau juridice, nu îndeplinesc ori îndeplinesc defectuos obligaţiile prevăzute de art. 10 din Regulament, iar Camera ia cunoştinţă, în orice mod, despre acest aspect sau despre producerea unor evenimente dintre cele prevăzute de art. 10 din Regulament, Direcţia de conduită şi disciplină profesională procedează la constatarea eventualei abateri disciplinare.
CAPITOLUL VII: Renunţarea la calitatea de membru al Camerei
Art. 21
(1)Consultanţii fiscali persoane fizice şi juridice care intenţionează să renunţe la calitatea de membru al Camerei, potrivit prevederilor art. 11 din Regulament, transmit o notificare în acest sens Direcţiei de servicii pentru membri, înainte de a transmite notificarea, membrii Camerei trebuie să achite la zi cotizaţiile şi orice alte obligaţii.
(2)Documentul prevăzut la alin. (1), împreună cu referatele întocmite potrivit competenţelor fiecăreia de către Direcţia de monitorizare şi control, Direcţia de disciplină şi conduită profesională şi Direcţia de servicii pentru membri, se înaintează Consiliului superior al Camerei.
(3)Consiliul superior al Camerei va lua act de renunţarea la calitatea de membru al Camerei sau va hotărî amânarea încetării calităţii de membru, după caz.
Art. 22
Hotărârea Consiliului superior al Camerei de amânare a încetării calităţii de membru poate fi contestata potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare Dispoziţiile cap. V se aplică în mod corespunzător.
Art. 23
În toate situaţiile renunţarea la calitatea de membru al Camerei produce efecte numai pentru viitor, renunţarea la calitatea de membru al Camerei neputând fi solicitată pentru perioade anterioare datei înregistrării cererii.
Art. 24
Notificările privind renunţarea la calitatea de membru depuse la Cameră sau la poştă înainte de data intrării în vigoare a Regulamentului sunt soluţionate potrivit prevederilor reglementărilor în vigoare la data depunerii, în termen de maximum 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme. În acest scop, direcţiile menţionate la art. 21 alin. (2) înaintează documentaţia necesară Consiliului superior al Camerei în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.
CAPITOLUL VIII: Retragerea calităţii de membru al Camerei
Art. 25
Retragerea calităţii de membru al Camerei potrivit prevederilor art. 12 din Regulament se face şi cu respectarea prezentelor norme procedurale.
Art. 26
În cazul retragerii calităţii de membru ca urmare a neachitării cotizaţiilor şi taxelor datorate, Direcţia de servicii pentru membri va înainta Consiliului superior al Camerei un referat cu propunerea de retragere a calităţii de membru, însoţit de situaţia la zi a plăţii obligaţiilor şi documentele care atestă că întârzierea depăşeşte 12 luni, consultantului fiscal fiindu-i notificate aceste situaţii.
Art. 27
În cazul retragerii calităţii de membru ca urmare a dizolvării societăţii comerciale, referatul Direcţiei de servicii pentru membri va fi însoţit de certificatele privind radierea emise de registrul comerţului şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. De la data dizolvării şi până la data lichidării societăţii comerciale Direcţia de servicii pentru membri urmăreşte recuperarea tuturor obligaţiilor restante către Cameră ale societăţii dizolvate, în condiţiile legii.
Art. 28
(1)În cazul retragerii calităţii de membru ca urmare a faptului că după data de înregistrare la Cameră se constată că societăţile comerciale de consultanţă fiscală nu mai îndeplinesc condiţiile legale de funcţionare, potrivit Ordoianţei şi Regulamentului, Consiliul superior al Camerei este sesizat de către Direcţia de disciplină şi conduită profesională.
(2)Oricare direcţie care în orice mod ia cunoştinţă despre faptul că societăţile comerciale de consultanţă fiscală nu mai îndeplinesc condiţiile legale de funcţionare, potrivit Ordonanţei şi Regulamentului, are obligaţia să sesizeze de îndată Direcţia de disciplină şi conduită profesională cu privire la această situaţie.
Art. 29
În toate cazurile de retragere a calităţii de membru, Biroul permanent al Consiliului superior, pe baza propunerilor Direcţiei de servicii pentru membri, va analiza căile legale de recuperare a debitelor restante de la persoanele fizice şi juridice cărora le-a fost retrasă calitatea de membru al Camerei, oportunitatea declanşării acţiunilor şi va mandata corespunzător persoanele care să reprezinte Camera în toate acţiunile judiciare şi extrajudiciare pentru recuperarea debitelor. Biroul permanent al Consiliului superior poate angaja avocaţi ori societăţi specializate în recuperarea debitelor.
Art. 30
Hotărârea de retragere a calităţii de membru al Camerei poate fi contestată potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Dispoziţiile cap. V se aplică în mod corespunzător.
CAPITOLUL IX: Depunerea carnetului profesional, a autorizaţiei şi a parafei
Art. 31
(1)De la data intrării în vigoare a prezentelor norme, depunerea carnetului profesional, respectiv a autorizaţiei, prevăzută la art. 12 alin. (2) din Regulament, se va realiza la Direcţia de servicii pentru membri.
(2)Publicarea pe site-ul Camerei a retragerii carnetului profesional de consultant fiscal sau a autorizaţiei societăţilor comerciale de consultanţă fiscală în cauză şi interdicţia acestora de a practica profesia şi de a utiliza titlurile respective, precum şi înştiinţarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a Consiliului Concurenţei, potrivit prevederilor art. 12 alin. (4) din Regulament, se vor realiza, de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, de către Direcţia de servicii pentru membri.
CAPITOLUL X: Trecerea la statutul de membru inactiv
Art. 32
(1)Pot solicita trecerea la statutul de membru inactiv în condiţiile art. 66 din Regulament consultanţii fiscali care nu vor desfăşura activitate de consultanţă fiscală pe o perioadă de minimum un an. În acest scop, consultanţii fiscali depun o cerere la Direcţia de servicii pentru membri, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notarul public sau atestată de avocat, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 66 din Regulament, precum şi că nu au contracte în derulare şi nu sunt desemnaţi experţi judiciari de către instanţele judecătoreşti.
(2)La data depunerii cererii prevăzute la alin. (1), consultanţii fiscali care solicită trecerea la statutul de membru inactiv trebuie să aibă achitate la zi toate obligaţiile prevăzute de Ordonanţă şi/sau Regulament. După depunerea cererii consultanţii fiscali nu vor mai desfăşura activitate.
Art. 33
(1)După ce constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 32, Direcţia de servicii pentru membri înaintează cererea, împreună cu documentaţia aferentă, Consiliului superior al Camerei. Cererea se soluţionează în prima şedinţă a Consiliului superior al Camerei de după data înregistrării. În cazul aprobării cererii, se procedează la înscrierea persoanei în cauză în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală la secţiunea "persoane inactive" de la data înregistrării cererii. Prevederile art. 16 din Regulament se aplică în mod corespunzător.
(2)În perioada în care consultanţii fiscali sunt înregistraţi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală la secţiunea "persoane inactive" plătesc cotizaţia fixă pentru consultanţi inactivi şi efectuează numărul obligatoriu de ore de pregătire profesională pentru membrii inactivi, potrivit Programului de pregătire profesională continuă aprobat de Consiliul superior al Camerei.
Art. 34
Revenirea la statutul de membru activ se face la cerere, după plata cotizaţiei aferente anului în curs, şi se depune la Direcţia de servicii pentru membri. Prevederile art. 16 din Regulament se aplică în mod corespunzător.
CAPITOLUL XI: Comunicarea actelor către membrii Camerei
Art. 35
(1)Comunicarea oricărui înscris către membrii Camerei se face prin orice salariat al acesteia ori prin poştă, cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, membrii Camerei cărora li se comunică actul în cauză având obligaţia să confirme primirea acestuia.
(2)În cazul în care comunicarea actelor nu s-a putut realiza prin niciuna dintre modalităţile prevăzute la alin. (1), comunicarea se poate face şi prin fax, e-mail sau prin alte mijloace care asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.
(3)Dacă după ce s-a încercat comunicarea prin modalităţile prevăzute la alin. (1) sau (2) nu a fost posibilă comunicarea înscrisului, se poate proceda la comunicarea prin publicitate. Comunicarea prin publicitate constă în afişarea, concomitent, la sediul Camerei şi pe pagina de internet a acesteia a înscrisului în cauză. În cazul în care înscrisul nu poate fi afişat din orice motiv, se va publica un anunţ în care se menţionează că a fost emis actul pe numele membrului Camerei. În toate cazurile, actul se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării sale sau a anunţului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 894 din data de 28 decembrie 2012