METODOLOGIE din 5 august 2016 de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Metodologia de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră reprezintă ansamblul activităţilor legate de pregătirea şi perfecţionarea profesională, precum şi examinarea persoanelor în vederea obţinerii atestatului de auditor de siguranţă rutieră.
Art. 2
(1)Cursurile de formare şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră se organizează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R, în colaborare cu instituţii de învăţământ superior acreditate.
(2)Instituţiile de învăţământ superior menţionate la alin. (1) vor fi selectate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. dacă sunt acreditate pentru a desfăşura cursuri în domeniile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, transporturilor rutiere, autovehiculelor rutiere sau siguranţei rutiere.
(3)Instituţiile de învăţământ superior selectate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pot coopta şi/sau se pot asocia cu universităţi, cadre didactice, formatori sau auditori de siguranţă rutieră cu experienţă în domeniu pentru modulele prevăzute în programele-cadru din domeniile menţionate la alin. (2).
(4)Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. organizează cursurile menţionate la alin. (1) în situaţia în care instituţiile de învăţământ selectate de la alin. (2) îşi manifestă disponibilitatea şi capabilitatea pentru realizarea programelor de formare şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră.
Art. 3
Cursurile de formare şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră se desfăşoară în baza programelor-cadru prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la prezenta metodologie.
Art. 4
(1)Cursurile de formare şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră trebuie să fie adaptate activităţilor desfăşurate de către aceştia pentru toate categoriile de drum ale reţelei rutiere.
(2)Formarea auditorilor de siguranţă rutieră are ca obiectiv însuşirea de către candidaţi a tuturor competenţelor necesare desfăşurării activităţilor de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, audit de siguranţă rutieră şi inspecţie de siguranţă rutieră.
CAPITOLUL II: Organizarea cursurilor de formare şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră
SECŢIUNEA 1: Condiţii pentru înscrierea la cursurile de formare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră
Art. 5
Persoana care solicită înscrierea la cursul de formare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi experienţă profesională prevăzute la art. 4 din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.
Art. 6
(1)În vederea înscrierii la cursurile de formare a auditorilor de siguranţă rutieră, solicitantul depune la registratură sau transmite prin poştă cu confirmare de primire, la sediul central al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., un dosar cu următoarele documente:
a)cererea de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie;
b)actul de identitate, în copie;
c)permisul de conducere valabil pentru categoria B, în copie;
d)documentele doveditoare privind îndeplinirea condiţiei de competenţă profesională:
I.(i) _
1.actul de studii în copie legalizată din care să rezulte că are studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă şi diplomă de maşter recunoscute, în una dintre specialităţile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, construcţii civile, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente, în copie legalizată; şi
2.documentul sau documentele care atestă deţinerea unei experienţe profesionale de cel puţin 3 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile menţionate la lit. d) pct. (i) subpct. 1; sau
II.(ii) _
1.documentul care atestă că a activat ca poliţist rutier în grad de ofiţer eliberat de Inspectoratul General al Poliţiei Române; şi
2.documentul sau documentele care atestă că are o experienţă de cel puţin 10 ani în sistematizarea traficului rutier eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române;
e)adeverinţă medicală, în original, din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea activităţilor auditorului de siguranţă rutieră;
f)certificatul de cazier judiciar, în original, valabil, din care să rezulte că nu are menţiuni înscrise;
g)actul, în copie legalizată, care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul.
(2)Experienţa profesională a solicitantului prevăzut la alin. (1) lit. d) pct. (i) subpct. 1 se referă la activităţi desfăşurate în profilul/specialitatea absolvită.
(3)Experienţa profesională minimă prevăzută la alin. (1) lit. d) se dovedeşte prin cumularea perioadelor de activitate şi se atestă prin adeverinţe emise de către persoanele juridice pentru care solicitantul a desfăşurat/desfăşoară aceste activităţi pe bază contractuală.
(4)Actele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin menţiunea "conform cu originalul", înscrierea numelui şi prenumelui şi semnare de către titular.
Art. 7
Calendarul privind perioadele prevăzute pentru înregistrarea cererilor de înscriere la cursuri, analizarea dosarelor, depunerea şi soluţionarea contestaţiilor cu privire la dosarele depuse, numărul de locuri prevăzut pentru curs şi desfăşurarea cursurilor se publică de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pe pagina sa de internet cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea cursului.
Art. 8
(1)Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. analizează dosarele şi înscrie la cursurile de formare profesională solicitanţii în ordinea înregistrării dosarelor, în cazul în care din documentele depuse reiese îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 şi 6.
(2)În situaţia în care dosarul nu este complet sau nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 5 şi 6 conform documentelor depuse la dosar, se comunică solicitantului decizia privind refuzul motivat al înscrierii la curs.
(3)În situaţia în care numărul solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 şi 6 este mai mare decât numărul de locuri prevăzut pentru curs, persoanele care nu au fost înscrise la cursul respectiv vor fi programate, în ordinea înregistrării dosarelor, pentru cursurile următoare.
(4)Situaţia persoanelor admise pentru înscrierea la cursuri se publică de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pe pagina sa de internet.
(5)Persoanele care nu au fost admise pentru înscrierea la cursurile organizate în baza prezentelor norme pot depune contestaţie la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în termen de 10 zile de la data publicării situaţiei prevăzute la alin. (4).
(6)Contestaţiile se soluţionează în termen de 10 zile de la data depunerii, iar rezultatul se publică pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
SECŢIUNEA 2: Condiţii pentru înscrierea la cursurile de perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră
Art. 9
(1)Auditorii de siguranţă rutieră au obligaţia să participe o dată la 2 ani la cursurile de perfecţionare profesională organizate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
(2)Calendarul privind perioadele prevăzute pentru înregistrarea cererilor de înscriere la cursuri, analizarea dosarelor, depunerea şi soluţionarea contestaţiilor cu privire la dosarele depuse, precum perioadele de desfăşurare a cursurilor de perfecţionare a auditorilor de siguranţă rutieră se publică pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române - ARR cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea cursurilor.
Art. 10
Înscrierea auditorilor de siguranţă rutieră la cursurile de perfecţionare profesională este condiţionată de dovada menţinerii condiţiilor privind cazierul judiciar şi permisul de conducere, prevăzute la art. 4 lit. a) şi f) din Lege.
Art. 11
(1)În vederea înscrierii la cursurile de perfecţionare, persoanele care au calitatea de auditor de siguranţă rutieră trebuie să depună la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. un dosar cu următoarele documente:
a)cererea de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie;
b)actul de identitate, în copie;
c)permisul de conducere valabil pentru categoria B, în copie;
d)certificatul de cazier judiciar, în original, valabil, din care să rezulte că nu are menţiuni înscrise;
e)actul, în copie legalizată, care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul.
(2)Actele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin menţiunea "conform cu originalul", înscrierea numelui şi prenumelui şi semnare de către titular.
Art. 12
(1)Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. analizează dosarele şi înscrie la cursurile de perfecţionare solicitanţii în ordinea înregistrării dosarelor, în cazul în care din documentele depuse reiese îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1).
(2)În situaţia în care dosarul nu este complet sau nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) conform documentelor depuse la dosar, se comunică solicitantului refuzul motivat al înscrierii la curs.
(3)În situaţia în care numărul solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) este mai mare decât numărul de locuri prevăzut pentru curs, persoanele care nu au fost înscrise la cursul respectiv vor fi programate, în ordinea înregistrării dosarelor, pentru cursurile următoare.
(4)Situaţia persoanelor admise pentru înscrierea la cursuri se publică de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pe pagina sa de internet.
(5)Persoanele care nu au fost admise pentru înscrierea la cursurile organizate în baza prezentelor norme pot depune contestaţie la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în termen de 3 zile de la data publicării situaţiei prevăzute la alin. (4).
(6)Contestaţiile se soluţionează în termen de 15 zile de la data depunerii, iar rezultatul se publică pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
SECŢIUNEA 3: Organizarea şi desfăşurarea cursurilor
Art. 13
Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. încheie cu fiecare persoană care urmează să participe la cursurile de formare şi/sau perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră un contract care va conţine cel puţin următoarele prevederi:
a)datele de identificare ale părţilor contractante;
b)obiectul contractului;
c)obligaţiile părţilor;
d)durata contractului;
e)clauze de reziliere;
f)tariful aferent cursului şi modalitatea de plată;
g)alte clauze.
Art. 14
(1)Înregistrarea fiecărei persoane admise la cursurile de formare şi/sau perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră se face sub număr unic în registrul de evidenţă a cursanţilor.
(2)În cazul cursurilor de formare şi/sau perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, dosarul prevăzut la art. 6 alin. (1) sau, după caz, la art. 11 alin. (1) se completează cu următoarele documente:
a)contractul de şcolarizare, prevăzut la art. 13, în copie;
b)dovada achitării tarifului prevăzut la art. 13 lit. f).
Art. 15
(1)Cursurile de formare şi/sau perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră se organizează şi se desfăşoară pe grupe şi serii.
(2)Grupa, ca unitate organizatorică de bază a activităţilor de pregătire, este formată din maximum 25 de persoane.
(3)Seria de curs este formată din una sau mai multe grupe.
Art. 16
Pentru o grupă de cursanţi se întocmesc următoarele documente de şcolarizare:
a)tabelul nominal al grupei de cursanţi;
b)orarul de desfăşurare a cursului.
Art. 17
(1)Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. comunică instituţiilor cu care colaborează la realizarea cursurilor numele şi datele de identificare ale persoanelor înscrise.
(2)Cursanţii înscrişi la cursurile de formare şi/sau perfecţionare a auditorilor de siguranţă rutieră trebuie să parcurgă toate modulele prevăzute în programele-cadru de pregătire.
(3)Evidenţa participării la cursuri se ţine de către instituţia care asigură personalul didactic necesar desfăşurării cursurilor, separat pentru fiecare curs.
Art. 18
(1)Cursurile de formare a auditorilor de siguranţă rutieră au durata de 120 de ore şi trebuie să asigure dobândirea competenţelor necesare pentru:
a)efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere ca parte integrantă a studiului de prefezabilitate sau, după caz, a studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructură, care se construieşte sau se modifică substanţial;
b)desfăşurarea operaţiunilor de audit în domeniul siguranţei rutiere pentru următoarele stadii ale unui proiect de infrastructură rutieră:
- studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii;
- proiect tehnic şi detalii de execuţie;
- anterior recepţiei la terminarea lucrărilor la drumul public;
- imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic;
c)întocmirea şi prezentarea raportului de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere şi/sau a raportului de audit de siguranţă rutieră;
d)efectuarea inspecţiei de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă rutieră suplimentară şi întocmirea rapoartelor respective.
(2)Programa-cadru în baza cărora se desfăşoară cursurile de formare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră este prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.
Art. 19
(1)Cursurile de perfecţionare a auditorilor de siguranţă rutieră au durata de 8 ore şi urmăresc actualizarea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor pe baza evoluţiilor şi progreselor legislative, normative şi tehnice din domeniul auditului de siguranţă rutieră.
(2)Programele-cadru în baza cărora se organizează cursurile de perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
Art. 20
Cursurile de formare şi/sau perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră trebuie să asigure o îmbinare a pregătirii teoretice cu pregătirea practică, să utilizeze metode activ-participative de predare-învăţare, cu folosirea sistematică a studiilor de caz şi a aplicaţiilor practice pe reţeaua de drumuri.
Art. 21
(1)Participanţii la cursurile de formare vor fi evaluaţi prin:
a)evaluare iniţială, care se realizează la începutul perioadei de pregătire în vederea stabilirii nivelului de competenţe privind siguranţa infrastructurii rutiere, ingineria şi managementul traficului şi proiectarea activităţilor viitoare;
b)evaluare periodică, care se realizează la finalul fiecărui modul de curs, prin teste de evaluare sau lucrări scrise ori verificări orale;
c)evaluare sumativă, care se realizează la finalul cursului.
(2)Evaluarea sumativă de la finalul cursului de formare se face în baza unui studiu de caz finalizat prin redactarea unui raport de audit de siguranţă rutieră.
(3)Raportul de audit de siguranţă rutieră de la alin. (2) trebuie să cuprindă toate elementele de siguranţă identificate şi să reflecte o judecată matură referitoare la natura problemelor de siguranţă identificate şi măsura în care acestea afectează potenţialul de siguranţă al proiectului.
Art. 22
Instituţiile de învăţământ superior acreditate eliberează cursanţilor care au urmat cursul şi au promovat evaluarea sumativă un certificat de absolvire a cursurilor de formare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră.
Art. 23
(1)Durata unei ore didactice de pregătire teoretică sau practică este de 50 de minute.
(2)După fiecare oră didactică de pregătire teoretică se va lua o pauză de 10 minute.
(3)Cu acordul cursanţilor se pot efectua 2 ore didactice de pregătire consecutive, urmate de o pauză de 20 de minute.
(4)Durata zilnică a pregătirii teoretice sau practice programată pentru o grupă de cursanţi nu poate depăşi 10 ore didactice.
CAPITOLUL III: Atestarea auditorilor de siguranţă rutieră
Art. 24
(1)În vederea atestării calităţii de auditor de siguranţă rutieră, persoanele care au urmat cursurile de pregătire profesională trebuie să promoveze un examen.
(2)Comisia stabileşte şi comunică Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. data şi locul susţinerii examenului prevăzut la alin. (1).
(3)Informaţiile privind organizarea examenului prevăzut la alin. (1) şi documentele necesare pentru înscrierea la examen se publică cu cel puţin 30 de zile înainte de data examenului pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
Art. 25
Pentru înscrierea la examen, candidaţii depun la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu cel puţin 14 zile înainte de data stabilită pentru examen, următoarele documente în vederea completării dosarului menţionat la art. 14 alin. (2):
a)cerere de înscriere pentru susţinerea examenului;
b)copia certificatului de absolvire a cursului, prevăzut la art. 22;
c)dovada achitării taxei pentru susţinerea examenului de atestare ca auditor de siguranţă rutieră.
Art. 26
Examinarea candidaţilor se efectuează de către Comisia de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, denumită în continuare Comisia.
Art. 27
(1)Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. transmite Comisiei tabelul nominal cu persoanele care deţin certificat de absolvire a cursurilor de formare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră şi au solicitat susţinerea examenului, precum şi dosarele acestora, completate cu documentele prevăzute la art. 25, cu cel puţin 7 zile înainte de data stabilită pentru examen.
(2)În vederea susţinerii examenului, candidatul se va prezenta la examen cu actul de identitate însoţit de permisul de conducere, ambele în original.
Art. 28
Tematica probelor de examen se stabileşte de către Comisie şi va fi afişată pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru examen.
Art. 29
(1)Examenul pentru atestarea calităţii de auditor de siguranţă rutieră constă în următoarele probe:
a)o probă scrisă, eliminatorie, cu o durată de 60 de minute, care presupune rezolvarea unui test tip grilă cu 40 de întrebări;
b)un interviu care constă în prezentarea şi susţinerea proiectului elaborat în cadrul cursului pentru formarea auditorilor de siguranţă rutieră.
(2)Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a)să răspundă corect la cel puţin 80% din întrebările testului tip grilă;
b)să obţină calificativul admis la interviu.
(3)Candidatul este declarat admis la interviu dacă, în urma deliberării, Comisia hotărăşte acordarea calificativului admis cu votul a 2/3 din membri.
Art. 30
(1)Fiecare candidat semnează fişa individuală de examinare pentru luarea la cunoştinţă a rezultatului probei scrise şi, respectiv, a rezultatului interviului, în cazul candidaţilor care au promovat proba scrisă.
(2)Fişa individuală de examinare face parte din dosarul candidatului.
Art. 31
Candidaţii respinşi la examen vor putea susţine o nouă examinare la o dată ulterioară, cu achitarea taxei pentru susţinerea examenului.
Art. 32
Comisia comunică Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. tabelul cu numele şi datele de identificare ale candidaţilor admişi la examenul organizat în vederea atestării calităţii de auditor de siguranţă rutieră în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data desfăşurării acestuia, în vederea înscrierii în Registrul auditorilor de siguranţă rutieră şi eliberării atestatelor corespunzătoare.
Art. 33
(1)Atestatul de auditor de siguranţă rutieră se eliberează la cererea titularului de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu plata taxei aferente.
(2)Modelul atestatului de auditor de siguranţă rutieră este prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie.
Art. 34
(1)Pierderea, sustragerea sau deteriorarea atestatului de auditor de siguranţă rutieră se anunţă, de către titularul acestuia, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în termen de 5 zile de la data publicării anunţului referitor la pierderea/sustragerea acestuia în Monitorul Oficial al României.
(2)Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va elibera un nou atestat, la cererea titularului, cu plata taxei aferente.
CAPITOLUL IV: Tarife percepute
Art. 35
(1)Tarifele percepute pentru activităţile legate de organizarea şi realizarea cursurilor de formare şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, examinare şi eliberare a atestatelor sunt prevăzute în anexa nr. 5 la prezenta metodologie.
(2)Dovada achitării tarifului reprezintă condiţie de înscriere la cursurile de formare şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, după caz.
CAPITOLUL V: Dispoziţii finale
Art. 36
În vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin potrivit prevederilor Legii, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va asigura formarea şi perfecţionarea profesională a personalului propriu cu atribuţii pe linia gestionării siguranţiei circulaţiei pe infrastructura rutieră.
Art. 37
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
-****-
ANEXA nr. 1:
Domnule/Doamnă Director general,
Subsemnatul(a), ............................, născut(ă) la data de ................. în localitatea ............................, judeţul ................, domiciliat(ă) în ........................., str. ................................... nr. .........., bl. .........., sc. ....., et. ........, ap. ........, cod numeric personal ................................., angajat(ă) al/a ................................., în funcţia de .......................... la ................................, e-mail ......................., telefon: ..................., vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la:
|_| cursul de formare a auditorilor de siguranţă rutieră, efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; sau
|_| cursul de perfecţionare a auditorilor de siguranţă rutieră, efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- Anexez următoarele documente:
-- a) actul de identitate, în copie;
-- b) permisul de conducere, în copie;
-- c) doveditoare pentru îndeplinirea condiţiei de competenţă profesională:
(i)_
1.actul de studii în copie legalizată din care să rezulte că am studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă şi diplomă de maşter recunoscute, în una dintre specialităţile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, construcţii civile, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente, în copie legalizată, şi
2.documentul care atestă deţinerea unei experienţe profesionale de cel puţin 3 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile menţionate la lit. d), sau
(ii)_
1.documentul care atestă că am activat ca poliţist rutier în grad de ofiţer eliberat de Inspectoratul General al Poliţiei Române şi
2.documentul sau documentele care atestă că am o experienţă de cel puţin 10 ani în sistematizarea traficului rutier eliberat/eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române;
-- d) avizul medical, în original, cu menţiunea "apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor rutiere care necesită permis de conducere categoria B";
-- e) certificatul de cazier judiciar, în original, valabil;
-- f) actul care atestă schimbarea numelui în copie legalizată, dacă este cazul.
Semnătura ......................................
Data ...............................................
Domnului/Doamnei Director general a(l) Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este operator de date cu caracter personal nr. 3115
Confidenţial date cu caracter personal prelucrate conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXA nr. 2: Programul-cadru de formare a auditorilor de siguranţă rutieră

Nr. crt.

Disciplina de învăţământ

Zile

Ore

Total ore

curs

seminar

 

I

Noţiuni de bază

5

31

9

40

1

Clasificarea reţelelor rutiere

 

2

 

2

2

Concepţia traseelor rutiere: drumul în plan de situaţie, profil longitudinal şi profil transversal, analiza vizibilităţii etc.

 

10

4

14

3

Inginerie de trafic: caracteristicile traficului rutier, capacitatea de circulaţie, intersecţii etc.

 

6

2

8

4

Echipament pentru infrastructura rutieră

 

4

 

4

5

Interacţiunea pneu carosabil

 

4

 

4

6

Statistică matematică în analiza datelor

 

2

2

4

7

Legislaţie în domeniul infrastructurii rutiere şi a ingineriei de trafic

 

3

1

4

II

Siguranţa infrastructurii rutiere - EISR, ASR, ISR, ISRS

10

46

34

80

1

Prezentare generală a siguranţei rutiere atât la nivel internaţional, cât şi naţional

 

8

 

8

2

Drumuri interurbane - principii de proiectare, măsuri tehnice de sporire a siguranţei rutiere, analiza accidentelor rutiere

 

4

 

4

3

Inspecţia de Siguranţă Rutieră (ISR) pe drumuri interurbane

 

2

2

4

4

Vizită în teren cu identificarea elementelor ce trebuie analizate în cadrul unei ISR

  

8

8

5

Inspecţia de Siguranţă Rutieră Suplimentară (ISRS) - scop, obiective, elemente componente

 

2

  

6

Elaborarea şi susţinerea raportului de ISR

  

14

14

7

Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere (EISR) - scop, obiective, elemente componente

 

3

 

3

8

Planificarea reţelei rutiere şi clasificarea acesteia

 

1

 

1

9

Auditul de siguranţă rutieră conform Directivei Europene, cât şi normelor din România

 

4

 

4

10

Analiza drumurilor urbane din perspectiva siguranţei rutiere

 

6

2

8

11

Analiza drumurilor interurbane din perspectiva siguranţei rutiere

 

6

2

8

12

Analiza autostrăzilor din perspectiva siguranţei rutiere

 

6

2

8

13

Studii de caz cu ASR din România

 

4

4

8

 

Total

15

77

43

120

Abrevieri:
ISR - inspecţia de siguranţă rutieră
ISRS - inspecţia de siguranţă rutieră suplimentară
EISR - evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere
ASR - audit de siguranţă rutieră
ANEXA nr. 3: Program-cadru pentru perfecţionarea auditorilor de siguranţă rutieră

Nr. crt.

Tematica

Nr. de zile

Nr. de ore

Total ore

Curs

Seminar

1

Noi concepte în abordarea realizării auditului de siguranţă rutieră, a inspecţiei de siguranţă rutieră şi a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere

 

4

 

4

2

Prezentarea cadrului legislativ, a manualelor de lucru şi a unor noi documentaţii

 

2

 

2

3

Evaluarea cunoştinţelor

 

0

2

2

Total

1

6

2

8

ANEXA nr. 4:

ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR

ATESTAT DE AUDITOR DE SIGURANŢĂ RUTIERĂ
În baza Deciziei Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor nr. ..... din .......se atestă calitatea de "AUDITOR DE SIGURANŢĂ RUTIERĂ" obţinută în urma examenului promovat în data de .................. în ..................... de către domnul/doamna ......................., născut(ă) la data de ....................... în ............................. .
Titularul beneficiază de toate drepturile stabilite de legislaţia în vigoare.

Valabil de la ..............

(semnătura şi ştampila)

Seria ASR nr. ..............

Emitent,

..........

- faţă -
- verso -
Menţiuni privitoare la cursurile de perfecţionare profesională (PP) la care a participat titularul:

Tip curs/

Perioada/

Furnizor

Tip curs/

Perioada/

Furnizor

_______/

_______/

L.S.

_______/

_______/

L.S.

_______/

_______/

L.S.

_______/

_______/

L.S.

_______/

_______/

L.S.

_______/

_______/

L.S.

_______/

_______/

L.S.

_______/

_______/

L.S.

_______/

_______/

L.S.

_______/

_______/

L.S.

_______/

_______/

L.S.

_______/

_______/

L.S.

_______/

_______/

L.S.

_______/

_______/

L.S.

ANEXA nr. 5: Tarife percepute pentru activităţile legate de organizarea şi realizarea cursurilor de formare şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, examinare şi eliberare a atestatelor
Tarifele practicate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru activităţile legate de organizarea şi realizarea cursurilor de formare şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră sunt, după cum urmează:

Descriere

Tarif

Curs de formare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră

5.500 lei/persoană

Curs de perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră

500 lei/persoană

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 656 din data de 26 august 2016