Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, prevederile art. 72 alin. (2) din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, prevederile art. 6 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă,
în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Operatorii economici care derulează proiecte investiţionale pentru unităţi noi sau retehnologizate în centrale de cogenerare, operatorii economici care deţin sau exploatează comercial unităţi de cogenerare, furnizorii clienţilor casnici şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
(2)Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2010 privind aprobarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 7 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 16 din data de 10 ianuarie 2014