ORDIN nr. 873 din 10 mai 2016 privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate Pădurea Fundeanu, cod 2.407
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108.296/AC din 26 ianuarie 2016 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de Decizia SEA nr. 232 din 8 aprilie 2013 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi, Avizul Ministerului Culturii nr. 5.278 din 11 septembrie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 211.362 din 7 octombrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 77.286 din 11 septembrie 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 154.864/I.M. din 6 octombrie 2015,
În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Planul de management al ariei naturale protejate Pădurea Fundeanu, cod 2.407, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

____
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 641 din data de 22 august 2016