HOTĂRÂRE nr. 304 din 20 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2"
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 11 alin. (6) şi art. 12 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 40/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2", cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Se aprobă completarea amplasamentului lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1 al Hotărârii Guvernului nr. 750/2010, cu amplasamentul suplimentar, potrivit hărţii topografice/planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*).
_____
*) - Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
2.La anexa nr. 2 se introduc 256 de noi poziţii, după cum urmează: după poziţia 52 se introduc 21 de noi poziţii, respectiv poziţiile 521-5221, după poziţia 74 se introduc 27 de noi poziţii, respectiv poziţiile 741-7427, după poziţia 157 se introduc 81 de noi poziţii, respectiv poziţiile 1571-15781, după poziţia 158 se introduc 2 noi poziţii, respectiv poziţiile 1581 şi 1582, după poziţia 189 se introduc 18 noi poziţii, respectiv poziţiile 1891-18918, după poziţia 288 se introduc 75 de noi poziţii, respectiv poziţiile 2881-28875, după poziţia 310 se introduc 18 noi poziţii, respectiv poziţiile 3101-31018, după poziţia 317 se introduc 14 noi poziţii, respectiv poziţiile 3171-31714, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 2.
Art. II
(1)Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, care fac parte din coridorul de expropriere aferent, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2", completat potrivit art. I pct. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
(2)Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii, situate pe raza localităţilor Chiajna, Chitila, Dragomireşti-Vale, Afumaţi, Pantelimon, Cernica, Glina din judeţul Ilfov şi sectorul 1 din municipiul Bucureşti, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.
Art. III
(1)Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, cuprinse în anexa nr. 2, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2", completat potrivit art. I pct. 1, aflate pe raza localităţilor Chiajna, Chitila, Dragomireşti-Vale, Afumaţi, Pantelimon, Cernica, Glina din judeţul Ilfov şi sectorul 1 din municipiul Bucureşti sunt în cuantum total de 14.035 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pentru anul 2016 nr. 339/2015, la capitolul 84.01 "Transporturi", subcapitolul 03 "Transport Rutier", titlul 58 "Proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.03 - "Programe din Fondul de Coeziune - FC".
(2)Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, completat potrivit art. I pct. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
Art. IV
Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, completat potrivit art. I pct. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art. V
Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, completat potrivit art. I pct. 1, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate, respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
Art. VI
Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru

secretar de stat

ANEXA nr. 1:
______
- Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
ANEXA nr. 2: LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2", pe raza localităţilor Chiajna, Dragomireşti-Vale, Chitila, Afumaţi, Pantelimon, Cernica, Glina, din judeţul Ilfov, şi sectorul 1 din municipiul Bucureşti

Nr. crt.

Judeţul

UAT

Nr. poz. plan

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului de teren/investiţie

Adresa/Tarla/Parcela

Categ. de folosinţă

Destinaţia imobilului

Număr cadastral/Număr topo

Număr carte funciară

Suprafaţa totală imobil

(mp)

Suprafaţa teren de expropriat

(mp)

Valoare teren

(lei)

Valoare construcţii/culturi agricole

(lei)

Valoare totală despăgubire, conform Legii nr. 255/2010

(teren şi construcţii/culturi agricole)

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

521

Ilfov

Chiajna

6

Ciobanu Nicolae

T 70, P 12

CC, A

intravilan

24

50447 (2655)

3.034

32

5.454,47

0,00

5.454,47

522

Ilfov

Chiajna

10

SC Hiproma SA

 

CC

intravilan

592/11/1

3550

50.748

341

58.124,16

0,00

58.124,16

523

Ilfov

Chiajna

11

Cherciu Mariana

T 70, P 7A

A

intravilan

3255

50496 (6185)

1.900

245

41.760,76

0,00

41.760,76

524

Ilfov

Chiajna

12

SC EVW Holding SRL

Şos. de Centură nr. 7-9

CC

intravilan

3522

56215 (8232)

20.434

91

15.511,14

0,00

15.511,14

525

Ilfov

Chiajna

33

Raiciu Iordan

Şos. de Centură nr. 43

CC

intravilan

58774

58774

12.400

127

21.647,41

0,00

21.647,41

526

Ilfov

Chiajna

48

Marcu Dumitra, Marcu Victoria, Marcu Ana Maria, Marcu Elena

T 51/2, P 1

A

intravilan

1631

50686 (1757)

4.000

12

2.045,42

0,00

2.045,42

527

Ilfov

Chiajna

52

Raiciu Gheorghe

T51/2, P4

A

intravilan

fără cad

  

268

45.681,16

0,00

45.681,16

528

Ilfov

Chiajna

54

SC Otter Distribution SRL

T51/9

CC

intravilan

1019

53687 (2668)

3.664

134

22.840,58

0,00

22.840,58

529

Ilfov

Chiajna

57

Purcel Florian

T 58, P249/1

CC

intravilan

3066

57143 (5511)

11.830

339

57.783,26

0,00

57.783,26

5210

Ilfov

Chiajna

62

SC Lukoil Romania SRL

Şos de Centură nr. 2 bis

CC

intravilan

58978

58978

2.020

92

15.681,59

0,00

15.681,59

5211

Ilfov

Chiajna

63

SC Lukoil Romania SRL

T48, P4,6

CC

intravilan

56546

56546 (8924)

2.446

1

170,45

0,00

170,45

5212

Ilfov

Chiajna

64

Marcu Nicolae

Chiajna, Şoseaua de Centură nr. 1A-2, 1A-3, T49, P6,7

A

intravilan

60783

60784

1.402

395

67.328,57

0,00

67.328,57

5213

Ilfov

Chiajna

66

Marcu Nicolae

T49/5

A

intravilan

60781

60781

5.473

1.639

279.370,96

53039,61 împrejmuire, culturi agricole

332.410,57

5214

Ilfov

Chiajna

67

Mocanu Marioara

T181, Lot 2

A

intravilan

3160

56056 (5842)

1.223

11

1.874,97

0,00

1.874,97

5215

Ilfov

Chiajna

69

Calinescu Gheorghe

drum acces

DR

intravilan

548/7

6585

 

2

340,90

0,00

340,90

5216

Ilfov

Chiajna

70

Com. Chiajna - domeniul privat

T49

CC

intravilan

fără cad

  

766

130.566,29

0,00

130.566,29

5217

Ilfov

Chiajna

71

Com. Chiajna - domeniul privat

T 52 P203 lot 1

P

intravilan

61281

61281

9.791

663

113.009,73

0,00

113.009,73

5218

Ilfov

Chiajna

72

Com. Chiajna - domeniul privat

T52

N

intravilan

fără cad

  

1.999

340.733,71

31279,77 împrejmuire

372.013,48

5219

Ilfov

Chiajna

73

Ilie Dumitru

T53, P15

A

intravilan

fără cad

  

1

170,45

0,00

170,45

5220

Ilfov

Chiajna

74

Radu Radu

T53, P16

A

intravilan

fără cad

  

55

9.374,86

0,00

9.374,86

5221

Ilfov

Chiajna

75

Tudor Lina

T53, P17

A

intravilan

61582

  

149

25.397,36

0,00

25.397,36

...................................................................................................

741

Ilfov

Dragomireşti-Vale

2

Comuna Dragomireşti-Vale - domeniul privat

Str. Republicii nr. 1

A

intravilan

fără cad

  

57

5.426,36

0,00

5.426,36

742

Ilfov

Dragomireşti-Vale

5

Tanasuica Melania Carmen

T72, P3/1

CC

intravilan

190

50269

550

13

1.237,59

0,00

1.237,59

743

Ilfov

Dragomireşti-Vale

6

Tanasuica Melania Carmen

 

CC

intravilan

189

50410 (108)

900

47

4.474,37

0,00

4.474,37

744

Ilfov

Dragomireşti-Vale

7

Radu Vasile

 

A

intravilan

548/2

50420 (400)

726

6

571,20

0,00

571,20

745

Ilfov

Dragomireşti-Vale

8

Radu Marian

T17 P1104-1107

A

intravilan

548/1

50419 (1382)

678

5

476,00

0,00

476,00

746

Ilfov

Dragomireşti-Vale

11

Gheorghe Gigel

T 17, P7

A

intravilan

fără cad

  

595

56.643,58

0,00

56.643,58

747

Ilfov

Dragomireşti - Vale

12

Gheorghiu Radu Adrian

T 17, P 7

A

intravilan

55415

55415

797

50

4.759,97

0,00

4.759,97

748

Ilfov

Dragomireşti-Vale

13

Antohe Florin

T 17, P 7

A

intravilan

643/2

50426

916

9

856,79

0,00

856,79

749

Ilfov

Dragomireşti-Vale

14

Coman Alexandru Florin

T17, P 1078, 1079, 1080

A

intravilan

643/1

50304 (465)

909

4

380,80

0,00

380,80

7410

Ilfov

Dragomireşti-Vale

17

Comuna Dragomireşti-Vale - domeniul privat

T72, P13

A

intravilan

fără cad

  

420

39.983,71

0,00

39.983,71

7411

Ilfov

Dragomireşti-Vale

18

Cioroianu Stelian Victor

T72, P 9/1

A

intravilan

50266

50266

2.429

176

16.755,08

0,00

16.755,08

7412

Ilfov

Dragomireşti-Vale

19

Constantin Ion

T72, P 13

A

intravilan

fără cad

  

239

22.752,63

0,00

22.752,63

7413

Ilfov

Dragomireşti-Vale

20

Dinu Vasile

T72, P 13

A

intravilan

2266

50226 (2958)

4.989

796

75.778,64

0,00

75.778,64

7414

Ilfov

Dragomireşti-Vale

21

Stanef Stanca, Mincu Maria, Stoian Tudor, Stoian Ionel

T72, P 15

A

intravilan

1625

50263 (1842)

4.000

730

69.495,49

0,00

69.495,49

7415

Ilfov

Dragomireşti-Vale

22

Titu Tudor

T72, P 16

A

intravilan

fără cad

  

422

40.174,10

0,00

40.174,10

7416

Ilfov

Dragomireşti-Vale

24

Proprietar neidentificat*

T64

A

extravilan

fără cad

  

1234

9.789,66

0,00

9.789,66

7417

Ilfov

Dragomireşti-Vale

25

SC Paradise Forest View SRL

T6, P 267/7/1

A

extravilan

716

53490 (3142)

2.000

7

55,53

0,00

55,53

7418

Ilfov

Dragomireşti-Vale

26

Proprietar neidentificat*

T64, P 183

A

extravilan

   

6

47,60

0,00

47,60

7419

Ilfov

Dragomireşti-Vale

27

SC Paradise Forest View SRL

T64, P 183/1/3 lot 1

A

extravilan

50303

50303

10.259

136

1.078,93

0,00

1.078,93

7420

Ilfov

Dragomireşti-Vale

29

Băeţelu Vasile

T64, P 266/2

A

extravilan

1828

50129 (2238)

3.000

38

301,46

0,00

301,46

7421

Ilfov

Dragomireşti-Vale

30

Radu Dumitru

P13

A

extravilan

fără cad

  

49

388,73

0,00

388,73

7422

Ilfov

Dragomireşti-Vale

31

Marin Cornel

T64, P 22/1

A

extravilan

616

50270 (3026)

4.000

49

388,73

0,00

388,73

7423

Ilfov

Dragomireşti-Vale

32

SC Mega Com Rany Import Export SRL

T64, P22

A

extravilan

155

50879

19.996

1285

10.194,26

0,00

10.194,26

7424

Ilfov

Dragomireşti-Vale

33

Com. Dragomireşti-Vale - domeniul privat

T63, P 1/1

A

extravilan

fără cad

  

300

2.379,98

0,00

2.379,98

7425

Ilfov

Dragomireşti-Vale

34

Tanase Marioara Florentina, Tanase Dan

T63, P1

A

extravilan

1715

54203 (1967)

7.500

31

245,93

0,00

245,93

7426

Ilfov

Dragomireşti-Vale

35

Costache Ion

T64, P264/2

A

extravilan

1698

54233 (2011)

5.700

91

721,93

0,00

721,93

7427

Ilfov

Dragomireşti-Vale

36

Ghita Petre

T63, P3

A

extravilan

2221

  

8

63,47

0,00

63,47

...................................................................................................

1571

Ilfov

Chitila

1

Tothe Ion

T36, P 171/1/1

A

intravilan

1714

51222 (1725)

603,42

4

313,70

0,00

313,70

1572

Ilfov

Chitila

2

SC Enid Impex SRL

T36, P 171/1

A

intravilan

1225

51516 (1033)

10.199

233

18.273,28

0,00

18.273,28

1573

Ilfov

Chitila

3

Cristea Gheorghe

T36, P A171/2, 173/3

A

intravilan

2505

50265 (5308)

4.516

27

2.117,50

0,00

2.117,50

1574

Ilfov

Chitila

4

Penciu Daniela, Constantin Viorica

T36, P 171/3, lot 1

A

intravilan

2324

50127 (3778)

2.004

3

235,28

0,00

235,28

1575

Ilfov

Chitila

5

SC Pin Plus Pin SRL

T36, P 171/4

A

intravilan

1722

51687 (1744)

5.012

33

2.588,06

0,00

2.588,06

1576

Ilfov

Chitila

6

Draghici Maria, Lupuleac Gheorghita, Obaciu Ioana, Muscalu Florica, Bucneru Vasile

T36, P 171/5

A

intravilan

1314

50314 (1056)

5.010

71

5.568,25

0,00

5.568,25

1577

Ilfov

Chitila

7

Tothe Ion

T36P, 171/6

A

intravilan

1699

50264 (1958)

1.907

35

2.744,91

0,00

2.744,91

1578

Ilfov

Chitila

8

Hoevenaars Elena

T36, P 171/7

A

intravilan

1308

50294 (1069)

2.500

49

3.842,88

0,00

3.842,88

1579

Ilfov

Chitila

9

Hoevenaars Elena

T36, P 171/8

A

intravilan

1230/1/1

50293 (1241)

5.000

441

34.585,91

0,00

34.585,91

15710

Ilfov

Chitila

10

Vasile Niculina, Manaş Victoria

T36, P 171/8

A

intravilan

1230/1/2

50219 (2608)

5.001

57

4.470,29

0,00

4.470,29

15711

Ilfov

Chitila

11

Neacsu Florin

T36, P 171/8

A

intravilan

1230/2

53629 (983)

10.000

90

7.058,35

0,00

7.058,35

15712

Ilfov

Chitila

12

Neacsu Florin

 

A

intravilan

1230/3

53630 (984)

10.002

81

6.352,51

0,00

6.352,51

15713

Ilfov

Chitila

14

Alkam Alexandra Teodora

T38, P 175/1

A

intravilan

161

50024

14.000

938

73.563,67

0,00

73.563,67

15714

Ilfov

Chitila

16

SC Concord Trading SRL

T38, P 175/1/1/1

A

intravilan

1738

50318 (1763)

1.818

30

2.352,78

0,00

2.352,78

15715

Ilfov

Chitila

17

SC Concord Trading SRL

T38, P 175/1/2

A

intravilan

50266

50266

1.779

31

2.431,21

0,00

2.431,21

15716

Ilfov

Chitila

19

SC EO Car Services SRL

T38, P 175/1/3, 175/1/4

A

intravilan

2244/2

53670 (5473)

3.700

210

16.469,48

0,00

16.469,48

15717

Ilfov

Chitila

20

Gheniu Doru Marian

T38, P 175/1/5

A

intravilan

2233

52036 (2628)

2.494

204

15.998,92

0,00

15.998,92

15718

Ilfov

Chitila

21

SC Cassiopee Forum SRL

T38, P 175/2

A

intravilan

1334

51534 (1085)

5.050

46

3.607,60

0,00

3.607,60

15719

Ilfov

Chitila

22

SC Cassiopee Forum SRL

T38, P 175/3

A

intravilan

1351

50086 (1081)

2.525

20

1.568,52

0,00

1.568,52

15720

Ilfov

Chitila

23

SC Cassiopee Forum SRL

T38, P 175/4, 175/5

A

intravilan

1301

50292 (1048)

7.575

46

3.607,60

0,00

3.607,60

15721

Ilfov

Chitila

24

SC Wirquin Romania SA

T38, P 175/6

A

intravilan

1408

50268 (1156)

5.050

24

1.882,23

0,00

1.882,23

15722

Ilfov

Chitila

25

SC Wirquin Romania SA

T38, P 175/6/1

A

intravilan

1409

50269 (1158)

2.525

13

1.019,54

0,00

1.019,54

15723

Ilfov

Chitila

26

SC Wirquin Romania SA

T38, P 175/7

A

intravilan

1407

50082 (1157)

3.367

2

156,85

0,00

156,85

15724

Ilfov

Chitila

27

SC Tim Eurosei SRL

T38, P 175/7

A

intravilan

2154/2

50302 (3697)

5.000

1

78,43

0,00

78,43

15725

Ilfov

Chitila

28

Lefter Ivana

T38 P175/8

A

intravilan

1810

50125 (1958)

7.575

204

15.998,92

0,00

15.998,92

15726

Ilfov

Chitila

29

Condruz Vasile

T38, P 175/9

A

intravilan

1820

50251 (1980)

2.520

188

14.744,10

0,00

14.744,10

15727

Ilfov

Chitila

30

Condruz Vasile

T38, P175/10

A

intravilan

1821

52270 (1977)

2.525

40

3.137,04

0,00

3.137,04

15728

Ilfov

Chitila

31

Costea Gheorghe, Costea Ion, Costea Marin, Putaru Maria

T38, P 175/11

A

intravilan

2237

50244 (2635)

5.050

202

15.842,07

0,00

15.842,07

15729

Ilfov

Chitila

32

Condruz Vasile

T38, P 175/12

A

intravilan

1868

50234 (2043)

4.040

201

15.763,64

0,00

15.763,64

15730

Ilfov

Chitila

33

Condruz Vasile

T38, P 175/12

A

intravilan

1864

50248 (2044)

4.000

199

15.606,79

0,00

15.606,79

15731

Ilfov

Chitila

34

Condruz Vasile

T38, P 175/11

A

intravilan

1747

50260 (1780)

2.120

104

8.156,31

0,00

8.156,31

15732

Ilfov

Chitila

35

Condruz Vasile

T38 P 175/14

A

intravilan

1900

50235 (2960)

3.030

148

11.607,06

0,00

11.607,06

15733

Ilfov

Chitila

36

Florea Mitica

T38,A 175/15

A

intravilan

171

52753 (4962)

35.350

453

35.527,02

0,00

35.527,02

15734

Ilfov

Chitila

37

SC RODIER SRL

T38,A 175/16

A

intravilan

172

51531 (1072)

16.449

71

5.568,25

0,00

5.568,25

15735

Ilfov

Chitila

38

SC RODIER SRL

T38, AI75/17

A

intravilan

173

51530 (1071)

12.421

52

4.078,16

0,00

4.078,16

15736

Ilfov

Chitila

39

Iancu Ioan

T38, P 175/17/1

A

intravilan

1882

50158

5.000

141

11.058,08

0,00

11.058,08

15737

Ilfov

Chitila

40

Baciu Paraschiva, Stoica Ioan, Duţă Dan, Duţă Elena, Dută Diana, Dută Raluca Elena

T38, P 175/17/1

A

intravilan

1883

50162 (2069)

5.050

141

11.058,08

0,00

11.058,08

15738

Ilfov

Chitila

41

Baciu Paraschiva, Stoica Ion, Iancu Stefana, Renghea Marioara

T38, P 175/17/1

A

intravilan

1746

50152

5.050

19

1.490,10

0,00

1.490,10

15739

Ilfov

Chitila

42

Stan Gheorghe

T38,A 175/18

A

intravilan

fără cad

  

98

7.685,76

0,00

7.685,76

15740

Ilfov

Chitila

43

Ciocârlan Dan Florin

T38, P 175/18/1

A

intravilan

1561

50226 (1437)

20.200

72

5.646,68

0,00

5.646,68

15741

Ilfov

Chitila

44

SC Stefi Primex SRL

T38, P175/19/1

A

intravilan

50150

50150

5.681

50

3.921,30

8749,27 împrejmuire

12.670,57

15742

Ilfov

Chitila

46

Ionescu Cristian

T38, P 175/20

CC

intravilan

50161

50161

5.000

57

4.470,29

0,00

4.470,29

15743

Ilfov

Chitila

47

Mihai Marin

T38, P 175/21 lot 1/3

A

intravilan

418/1/3

1663

1.278

14

1.097,97

0,00

1.097,97

15744

Ilfov

Chitila

48

SC Best Print Services SRL

T38, P 175/21 lot II/2, lot 3/2

CC

intravilan

51324

51324

9.038

99

7.764,18

0,00

7.764,18

15745

Ilfov

Chitila

50

SC Giotto Advertising SRL

T38, P175/21

A

intravilan

1371/2

50139 (1775)

5.337

231

18.116,43

0,00

18.116,43

15746

Ilfov

Chitila

52

SC Tehnologica Radion SRL

T39, P175/22

CC

intravilan

50379

50379

 

194

15.214,66

6391,95 împrejmuire

21.606,61

15747

Ilfov

Chitila

53

SC Heuver Banden SRL

T38, P 175/26,175/27

A

intravilan

2084/1

50126 (2450)

7.161

236

18.508,56

0,00

18.508,56

15748

Ilfov

Chitila

54

SC Heuver Banden SRL

T38, P 175/26,175/27

A

intravilan

2084/3

50187 (2452)

839

17

1.333,24

0,00

1.333,24

15749

Ilfov

Chitila

55

Costea-Stan Ana

T38, P 175/29

Cc

intravilan

54334

54334

11.206

42

3.293,90

1903,99 împrejmuire

5.197,89

15750

Ilfov

Chitila

127

Andrei Marin

Rudeni, nr. 5A, T38, P175/29, 175/30

Cc

intravilan

54335

54335

11.206

48

3.764,45

180098,94 clădire şi împrejmuire

183.863,39

15751

Ilfov

Chitila

56

SC Toyo Motor Center SRL

T38, P 175/31, P 175/32/2, P 175/33/2

A

intravilan

50223

50223 (1266)

12.700

98

7.685,76

0,00

7.685,76

15752

Ilfov

Chitila

57

Constantin Florea

 

A

intravilan

1472/2

54276

149

5

392,13

0,00

392,13

15753

Ilfov

Chitila

58

Constantin Florea

T38, P 175/34 lot 9 HCL 9/2005

CC

intravilan

50094

50094

5.237

34

2.666,49

4170,64 împrejmuire

6.837,13

15754

Ilfov

Chitila

59

Frosa Nicolae

T38, P175/34 lot 8

A

intravilan

1571

54270

5.231

26

2.039,08

0,00

2.039,08

15755

Ilfov

Chitila

60

Dumitru Ioana

T38 P175/34 lot 7

A

intravilan

1570

54269 (1464)

5.223

10

784,26

0,00

784,26

15756

Ilfov

Chitila

61

Frosa Radu, Frosa Dumitru

 

Cc

intravilan

fără cad

  

1

78,43

0,00

78,43

15757

Ilfov

Chitila

62

Frosa Marin, Frosa Petre

 

A

intravilan

fără cad

  

4

313,70

0,00

313,70

15758

Ilfov

Chitila

64

Irimescu Horia

T26, P112/3

A

intravilan

50604

50604

2.000

1.005

78.818,22

0,00

78.818,22

15759

Ilfov

Chitila

65

Oraş Chitila - domeniul privat

T40 P178

A

intravilan

53771

53771

2.915

6

470,56

0,00

470,56

15760

Ilfov

Chitila

66

Oraş Chitila - domeniul privat

 

A

intravilan

53772

53772

3.463

345

27.057,00

0,00

27.057,00

15761

Ilfov

Chitila

67

Oraş Chitila - domeniul privat

 

A

intravilan

53773

53773

1.223

132

10.352,24

0,00

10.352,24

15762

Ilfov

Chitila

68

Oraş Chitila - domeniul privat

T40 P178

A

intravilan

50893

50893

9.000

35

2.744,91

0,00

2.744,91

15763

Ilfov

Chitila

69

Oraş Chitila - domeniul privat

T40 P178

A

intravilan

1980/1

53539 (5640)

356

13

1.019,54

0,00

1.019,54

15764

Ilfov

Chitila

70

SC OMV Petrom Marketing SA

T26,P112

CC

intravilan

50587

50587

10.002

98

7.685,76

0,00

7.685,76

15765

Ilfov

Chitila

72

SC Dova Com SRL

T25, P 109/8

CC

intravilan

1803/1

50155 (5051)

4.564

43

3.372,32

0,00

3.372,32

15766

Ilfov

Chitila

73

SC Rombat SA

T25, P 109/8

CC

intravilan

1803/2

50153 (5052)

500

14

1.097,97

0,00

1.097,97

15767

Ilfov

Chitila

74

Stancu I. Nicolae

T25, P 109/8

A

intravilan

1826

50157 (1991)

5.064

40

3.137,04

0,00

3.137,04

15768

Ilfov

Chitila

77

Costache Vasile

T 25, P 109/4

A

intravilan

2037

50166 (2959)

27.504

63

4.940,84

0,00

4.940,84

15769

Ilfov

Chitila

78

Radulescu Catia Niculina, Olteanu Florin Manuel, SC All Est Europe SRL

T 25, P 109/3

A

intravilan

1235

50132 (969)

15.016

58

4.548,71

0,00

4.548,71

15770

Ilfov

Chitila

79

Radulescu Catia Niculina, Olteanu Florin Manuel, SC All Est Europe SRL

T 25, P 109/2

A

intravilan

834

50240 (986)

30.028

159

12.469,75

0,00

12.469,75

15771

Ilfov

Chitila

80

Săbăreanu Elena, Mihai Nicolae

T 25, P 109/1/1

A

intravilan

2567

fără cf

39.048

281

22.037,73

0,00

22.037,73

15772

Ilfov

Chitila

85

Stancu Ion, Cherciu Maria

T 23, P 87/5

A

intravilan

1901

50241 (2169)

48.007

254

19.920,23

0,00

19.920,23

15773

Ilfov

Chitila

86

Zaharia Niculina

T 23, P 87/6

A

intravilan

1631

50138 (1556)

11.201

404

31.684,14

0,00

31.684,14

15774

Ilfov

Chitila

87

Ivanof Lucian

T 23 A87/7

A

intravilan

fără cad

  

195

15.293,09

0,00

15.293,09

15775

Ilfov

Chitila

88

Pop Emil

T23, P87/7, 87/8

A

intravilan

2121

50207 (2387)

26.029

423

33.174,24

0,00

33.174,24

15776

Ilfov

Chitila

89

SC M Logistic Distribution SRL

Str. Rudeni nr. 93

CC

intravilan

50220

50220 (4317)

92.776

8

627,41

0,00

627,41

15777

Ilfov

Chitila

106

Darie Maria, Darie Alexandru

Str. Aurel Vlaicu

CC

intravilan

2069

51360

578

50

9.202,60

10313,26 împrejmuire, culturi agricole

19.515,86

15778

Ilfov

Chitila

108

Cobzariu Aurica, Chiran Nicolae

T66 P11322

A

intravilan

2115

53235 (2349)

203

45

5.793,56

413074,3 locuinţă, anexe gospodăreşti, platformă, alei, împrejmuire, culturi agricole

418.867,86

15779

Ilfov

Chitila

109

Dimitrof Vasile

 

Cc

intravilan

fără cad

  

130

16.736,94

354322,73 locuinţă, garaj, anexe, platforme, împrejmuire, cămin puţ, culturi agricole

371.059,67

15780

Ilfov

Chitila

110

Albu Marian

Str. Duzilor nr. 146

CC

intravilan

50623

50623

448

21

2.703,66

297157,82 locuinţă, anexe gospodăreşti, platformă, împrejmuire, culturi agricole

299.861,48

15781

Ilfov

Chitila

123

EP Petrom Ploieşti

 

CC

intravilan

fără cad

  

49

6.308,54

172900,06 clădiri, cămine canalizare, platformă beton, împrejmuire

179.208,60

1581

Bucureşti

Sectorul 1

2

SC Remat Holding CO SRL

Şos. Chitilei nr. 499

CC

intravilan

202442

202442

53417

670

482.932,45

30690,44 împrejmuire

513.622,89

1582

Bucureşti

Sectorul 1

4

Caloiu Nicolae Cristian

Şos. Chitilei nr. 497

CC

intravilan

218543

218543

18500

1262

909.642,91

0,00

909.642,91

...................................................................................................

1891

Ilfov

Afumaţi

3

SC Natura Construct SRL

Str. Linia de Centură nr. 17

CC

intravilan

51568

51568 (51446)

25.816

213

40.458,34

0,00

40.458,34

1892

Ilfov

Afumaţi

4

SC Natura Construct SRL

Str Linia de Centură nr. 17

CC

intravilan

51566

51566

2.101

19

3.608,96

0,00

3.608,96

1893

Ilfov

Afumaţi

6

Ichim Constantin

T 95, P 4636

CC

intravilan

3264/2

55657

4.700

15

2.849,18

2447,98 împrejmuire

5.297,16

1894

Ilfov

Afumaţi

9

Ichim Constantin

T 111, P 430

L

intravilan

561/2

fără CF

 

518

98.391,65

16274,55 împrejmuire, culturi agricole

114.666,20

1895

Ilfov

Afumaţi

10

Ichim Constantin

Şos. Linia de Centură stânga nr. 19

CC, A

intravilan

1372

50354 (1324 bis)

3.002

13

2.469,29

8386,61 clădiri, împrejmuire, drum, fosă septică, puţ

10.855,90

1896

Ilfov

Afumaţi

15

Damian Casandra

Şos. Centură nr. 16, CC 4647

CC

intravilan

fără cad

  

4

531,30

57210,25 locuinţă, împrejmuire, puţ culturi agricole

57.741,55

1897

Ilfov

Afumaţi

16

Mazilu Elena

Şos. Centură nr. 14, CC 4648

CC

intravilan

fără cad

  

95

12.618,44

117548,47 locuinţă, anexe, împrejmuire, culturi agricole

130.166,91

1898

Ilfov

Afumaţi

17

Raicu Maria

Şos. Linia de Centură nr. 12

CC

intravilan

fără cad

  

46

8.737,48

1677,32 împrejmuire

10.414,80

1899

Ilfov

Afumaţi

19

Bogaciu Ion

Str. Linia de Centură nr. 70

CC

intravilan

2662

50414 (3830)

1.089

46

8.737,48

0,00

8.737,48

18910

Ilfov

Afumaţi

20

Mazilu Elena

Şos. Linia de Centură

A

intravilan

fără cad

  

215

40.838,23

136 împrejmuire

40.974,23

18911

Ilfov

Afumaţi

21

Most. Cretu Tiberiu

Şos. Linia de Centură nr. 74

CC

intravilan

fără cad

  

78

10.360,40

41570,36 construcţie, împrejmuire

51.930,76

18912

Ilfov

Afumaţi

22

Sandu Constantin

Şos. Linia de Centură Dreapta nr. 76A

CC

intravilan

112

50593

8999

19

3.608,96

5394,63 platforme, împrejmuire

9.003,59

18913

Ilfov

Afumaţi

27

Gherghina Ileana, Gherghina Marioara

Str. Linia de Centură nr. 62

CC

intravilan

2758/1

50375 (4348)

554

64

8.500,84

304093,76 locuinţă, împrejmuire, cămin hidrofor, puţ

312.594,60

18914

Ilfov

Afumaţi

28

Bălăsoiu Dida

Str. Linia de Centură nr. 62

CC

intravilan

3457

fără CF

1.251

69

13.106,22

27177,13 împrejmuire, alei, anexă gospodărească, cămin fosă, culturi agricole

40.283,35

18915

Ilfov

Afumaţi

29

Nutu Aristina

Str. Linia de Centură nr. 62

CC

intravilan

1073

50377 (932)

253

65

12.346,44

34181,08 împrejmuire, fosă, culturi agricole

46.527,52

18916

Ilfov

Afumaţi

30

Barbu Ion

Str. Linia de Centură nr. 60

CC

intravilan

fără cad

  

111

14.743,65

78494,09 locuinţă, împrejmuire, anexe gospodăreşti, platformă betonată, puţ, cămin, fosă, culturi agricole

93.237,74

18917

Ilfov

Afumaţi

31

Barbu Ion

Str. Linia de Centură

CC

intravilan

2154

50380 (2533)

933

75

14.245,90

25567,81 garaj, împrejmuire, culturi agricole

39.813,71

18918

Ilfov

Afumaţi

32

Niţă Steliana

Str. Linia de Centură nr. 58

CC

intravilan

fără cad

  

4

531,30

77156,77 locuinţă, anexe gospodăreşti, împrejmuire, platformă, puţuri, culturi agricole

77.688,07

...................................................................................................

2881

Ilfov

Pantelimon

4

SC Pantelimon Logistic Center SRL

T39

CC

intravilan

101732

101732

8927

37

5.971,26

0,00

5.971,26

2882

Ilfov

Pantelimon

6

Oraş Pantelimon - domeniul privat

 

N

extravilan

fără cad

  

147

2.199,10

0,00

2.199,10

2883

Ilfov

Pantelimon

11

Tănase Constantin, Teodorescu Olimpia Corina, Georgescu Sebastian Alexandru Silvian, Georgescu Sebastian Ioan Mircea

T 8, P 55/26

A

extravilan

fără cad

  

467

6.986,27

0,00

6.986,27

2884

Ilfov

Pantelimon

12

Vladescu Valeria, Ionescu Dumitru

 

A

extravilan

fără cad

  

165

2.468,38

0,00

2.468,38

2885

Ilfov

Pantelimon

13

Stefan Niculina, Ivan Lia

T8 A50/2

A

extravilan

102797

102797

70000

8

119,68

0,00

119,68

2886

Ilfov

Pantelimon

15

SC Macon Grup SRL, SC Spectrum lnvest SRL

T 25, P 158

A

extravilan

3234

100420 (9298)

16666

423

6.328,03

0,00

6.328,03

2887

Ilfov

Pantelimon

39

SC Mondo Fruit SRL

T 25, P 158

A

intravilan

1406

100478 (1261)

10000

82

13.233,61

0,00

13.233,61

2888

Ilfov

Pantelimon

40

Oraş Pantelimon - domeniul privat

Drum exploatare

DR

intravilan

fără cad

  

32

5.164,34

0,00

5.164,34

2889

Ilfov

Pantelimon

45

Popescu Gheorghe, Popescu Lucia, Popescu Tudorel

T 33, P 291/7

A

intravilan

3282

100425 (9609)

2500

32

5.164,34

0,00

5.164,34

28810

Ilfov

Pantelimon

46

SC Holcim Romania SA

Şoseaua de Centură nr. 4

CC

intravilan

1536

100428 (1384)

10020

12

1.936,63

0,00

1.936,63

28811

Ilfov

Pantelimon

50

Popescu Elena

T 33, P 291

A

intravilan

352

100505 (169)

5000

55

8.876,20

0,00

8.876,20

28812

Ilfov

Pantelimon

51

Oraş Pantelimon - domeniul privat

DE 293 - Str. Depozitului

Dr

intravilan

fără cad

  

36

5.809,88

0,00

5.809,88

28813

Ilfov

Pantelimon

66

SC Franke România SRL

T34, P315

CC

intravilan

4

51

12600

3

484,16

121900,44 platforme beton, reţele utilităţi, catarge, culturi agricole

122.384,60

28814

Ilfov

Pantelimon

69

Proprietar neidentificat*

 

CC

intravilan

fără cad

  

1811

292.269,10

0,00

292.269,10

28815

Ilfov

Pantelimon

70

Oraş Pantelimon - domeniul privat

DE

DR

intravilan

fără cad

  

75

12.103,91

0,00

12.103,91

28816

Ilfov

Pantelimon

71

Vrteli Elena Vaduva

 

A

intravilan

801

104236

52827

11404

1.840.440,01

0,00

1.840.440,01

28817

Ilfov

Pantelimon

73

Radulescu Petre

 

A

intravilan

1086/1

106060

1000

8

1.291,08

0,00

1.291,08

28818

Ilfov

Pantelimon

74

Iancu Gabriel

 

A

intravilan

429/2

105025 (869)

2881

11

1.775,24

0,00

1.775,24

28819

Ilfov

Pantelimon

75

Duman Mihaela, Ion Romeo Daniel

 

A

intravilan

429/1/3/2

108147 (8313)

1348.. 00

22

3.550,48

0,00

3.550,48

28820

Ilfov

Pantelimon

79

Balcan Elena, Becker Valerica, Petre Victoria, Cherescu Daniel

 

A

intravilan

238/5

103831 (4386)

3647

148

23.885,05

0,00

23.885,05

28821

Ilfov

Pantelimon

80

Pandelus Leonard

T77 A790

A

intravilan

274/1

112050

1000

121

19.527,64

0,00

19.527,64

28822

Ilfov

Pantelimon

81

Pandelus Gratiel

T77 A790

A

intravilan

274/2

112051

2000

99

15.977,16

0,00

15.977,16

28823

Ilfov

Pantelimon

82

Ion Constantin, Panaitescu Marian

 

A

intravilan

fără cad

  

179

28.888,00

0,00

28.888,00

28824

Ilfov

Pantelimon

83

Olteanu Marian

 

A

intravilan

274/3

100157

3000

64

10.328,67

0,00

10.328,67

28825

Ilfov

Pantelimon

84

Gorgonea Gheorghita

T77 P790

A

intravilan

437

100933 (232)

35021

524

84.565,99

0,00

84.565,99

28826

Ilfov

Pantelimon

85

SC Eisberg SRL

T77, P 790

CC

intravilan

447

100477 (11241)

11627

1006

162.353,79

848225,76 împrejmuire, platforme beton, reţele utilităţi

1.010.579,55

28827

Ilfov

Pantelimon

86

Manastireanu Valentin Florin

T77 P790

CC

intravilan

2312

112052 (3961)

8000

438

70.686,84

0,00

70.686,84

28828

Ilfov

Pantelimon

89

SC Titan SA

Şos. Cernica nr. 119

CC

intravilan

113125

111632

24459

274

44.219,62

0,00

44.219,62

28829

Ilfov

Pantelimon

141

Goodmills Romania SA

Str. Cernica nr 119B

CC

intravilan

113025

113025

33603

188

30.340,47

0,00

30.340,47

28830

Ilfov

Pantelimon

90

SC United Romanian Breweries Bereprod SRL

T57, P 545

CC

intravilan

2350/1

100594 (8441)

38133

62

10.005,90

0,00

10.005,90

28831

Ilfov

Pantelimon

91

SC United Romanian Breweries Bereprod SRL

 

CC

intravilan

2350/2

111824 (8442)

663

23

3.711,87

0,00

3.711,87

28832

Ilfov

Pantelimon

92

Hussain Samir

T57, P 545

CC

intravilan

975/2/1

100520 (5879)

1871

88

14.201,92

0,00

14.201,92

28833

Ilfov

Pantelimon

93

Pana Marius

Şoseaua Cernica nr. 7-9, T57, PA 545

CC

intravilan

100954

100954

1000

36

5.809,88

0,00

5.809,88

28834

Ilfov

Pantelimon

94

Pană Marius

Şoseaua Cernica nr. 7-9, T57, PA 545

CC

intravilan

110447

110447

3173

13

2.098,01

0,00

2.098,01

28835

Ilfov

Pantelimon

96

Uniunea de conferinţe a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea

Str. Cernica nr. 101

CC

intravilan

102994

102994

9938

50

8.069,27

0,00

8.069,27

28836

Ilfov

Pantelimon

97

Uniunea de conferinţe a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea

Str. Cernica nr. 101

CC

intravilan

102995

102995

62

13

2.098,01

0,00

2.098,01

28837

Ilfov

Pantelimon

98

SC Razobeco Development SRL

Şos. Cernica nr. 93

A

intravilan

112357

107632

13658

301

48.577,03

0,00

48.577,03

28838

Ilfov

Pantelimon

99

SC Intracom Construct SA

T57, P 545

CC

intravilan

753/1

103648 (427)

31989

169

27.274,15

0,00

27.274,15

28839

Ilfov

Pantelimon

100

SC PAFS SRL

Şoseaua Cernica nr. 11

A

intravilan

102212

102212

1862

63

10.167,29

0,00

10.167,29

28840

Ilfov

Pantelimon

101

SC Compania Indiilor Orientale SRL

Şoseaua Cernica nr. 9

CC

intravilan

111051

111051

10017

120

19.366,26

0,00

19.366,26

28841

Ilfov

Pantelimon

103

SC Irmar Imp Exp SRL

 

CC

intravilan

606/1

103392

3397

6

968,31

0,00

968,31

28842

Ilfov

Pantelimon

104

SC Irmar Imp Exp SRL

 

CC

intravilan

606/2

103650

4143

201

32.438,48

0,00

32.438,48

28843

Ilfov

Pantelimon

105

SC According Group SRL

 

CC

intravilan

113088

106040

5240

34

5.487,11

0,00

5.487,11

28844

Ilfov

Pantelimon

107

Mitrea Voica

 

A

intravilan

110674

110674

537

21

3.389,10

0,00

3.389,10

28845

Ilfov

Pantelimon

108

Stanila Victor

 

CC

intravilan

3453/1/1

109655

596

48

7.746,50

0,00

7.746,50

28846

Ilfov

Pantelimon

109

Mitrea Voica

 

CC

intravilan

3453/6

109055

289

4

645,54

0,00

645,54

28847

Ilfov

Pantelimon

110

Odoroaga Dan Stefan

 

CC

intravilan

2677

108937

3003

6

968,31

0,00

968,31

28848

Ilfov

Pantelimon

112

SC Estella Design SRL

 

CC

intravilan

173/2/1

105279

700

7

1.129,70

0,00

1.129,70

28849

Ilfov

Pantelimon

113

SC Estella Design SRL

 

CC

intravilan

173/25/1

105280

72

3

484,16

0,00

484,16

28850

Ilfov

Pantelimon

114

Proprietar neidentificat*

Str. Borsec - drum privat

DR

intravilan

   

5

806,93

0,00

806,93

28851

Ilfov

Pantelimon

115

Jipa Radu

 

CC

intravilan

298/1/1/2/1\1

3435

324

27

4.357,41

0,00

4.357,41

28852

Ilfov

Pantelimon

116

Mogos Adrian

 

A

intravilan

1106/4

109916

2270

208

33.568,18

0,00

33.568,18

28853

Ilfov

Pantelimon

117

Mogos Adrian

 

A

intravilan

1106/5

112059

357

60

9.683,13

0,00

9.683,13

28854

Ilfov

Pantelimon

118

Badeca Paris

 

A

extravilan

174/1/1/1

107242

5318

723

10.816,00

0,00

10.816,00

28855

Ilfov

Pantelimon

119

Badeca Paris

 

CC

intravilan

174/1/1/10

107351

1122

17

2.743,55

0,00

2.743,55

28856

Ilfov

Pantelimon

120

Enache Cristian

 

CC

intravilan

299/1

110319

450

8

1.291,08

0,00

1.291,08

28857

Ilfov

Pantelimon

121

Enache Cristian

T75 P762/5

CC

intravilan

101638

101638

1223

344

55.516,61

0,00

55.516,61

28858

Ilfov

Pantelimon

122

Ulmeanu Camelia Nicoleta

T75 P762/4

A

intravilan

112186

104779

9079

349

56.323,53

0,00

56.323,53

28859

Ilfov

Pantelimon

142

Proprietar neidentificat*

  

intravilan

112187

 

3990

75

12.103,91

0,00

12.103,91

28860

Ilfov

Pantelimon

143

Proprietar neidentificat*

  

intravilan

112188

 

10331

181

29.210,77

0,00

29.210,77

28861

Ilfov

Pantelimon

123

Alecu Simona Silvia

T75 P762/3

A

intravilan

110894

110894

17636

255

41.153,30

0,00

41.153,30

28862

Ilfov

Pantelimon

124

Alecu Simona Silvia

T75 P762/3

A

intravilan

110895

110895

1971

37

5.971,26

0,00

5.971,26

28863

Ilfov

Pantelimon

126

Petcu Mihai

T76, L 762/3

A

intravilan

110898

110898

4768

85

13.717,77

0,00

13.717,77

28864

Ilfov

Pantelimon

127

Petcu Mihai

 

A

intravilan

1594/3

107265

2277

37

5.971,26

0,00

5.971,26

28865

Ilfov

Pantelimon

128

Petcu Mihai

T76, L 762

A

intravilan

1594/2

107264 (8030)

6196

103

16.622,70

0,00

16.622,70

28866

Ilfov

Pantelimon

129

Petcu Mihai

T76, L 762

A

intravilan

458

106704

34700

302

48.738,41

0,00

48.738,41

28867

Ilfov

Pantelimon

130

Petcu Mihai

T75, L 762\2

A

intravilan

459

103778

23197

145

23.400,89

0,00

23.400,89

28868

Ilfov

Pantelimon

131

Marculescu Gheorghe, Marculescu Elena

Str. Olăneşti - drum privat

A

intravilan

   

33

5.325,72

0,00

5.325,72

28869

Ilfov

Pantelimon

132

Hagiesteanu Nicoleta

T76 P777/1

A

intravilan

101322

101322

5000

183

29.533,54

0,00

29.533,54

28870

Ilfov

Pantelimon

133

Mira Clothing Manufacture SRL

 

Cc

intravilan

101356

101356

13795

211

34.052,34

0,00

34.052,34

28871

Ilfov

Pantelimon

134

Culcafa Mihai, Nasta Nicolae

T76, P A 778/2, lot 2

A

intravilan

1469/2

100561 (1422)

11080

37

5.971,26

0,00

5.971,26

28872

Ilfov

Pantelimon

135

Aloman Alexandru, George Ioan

T76, PA 778/2, lot 3

A

intravilan

1469

1313

16520

186

30.017,70

0,00

30.017,70

28873

Ilfov

Pantelimon

136

Ion Lenuta

T76, Şoseaua Cernica nr. 200

CC

intravilan

103875

103875

2024

178

28.726,62

254227,46 platformă beton teren tenis, împrejmuire, instalaţie electrică nocturnă, canalizare, puţ, culturi agricole

282.954,08

28874

Ilfov

Pantelimon

137

SC Porche Romania SRL

T779,780 P782,783,784,785

A

intravilan

100552

100552

48414

1153

186.077,46

0,00

186.077,46

28875

Ilfov

Pantelimon

144

Primăria Bucureşti

 

A

intravilan

1787

113364

713

23

3.711,87

0,00

3.711,87

...................................................................................................

3101

Ilfov

Cernica

2

S.C. Romdil Com S.R.L.

 

A

extravilan

211

 

1.200

185

1.635,39

0,00

1.635,39

3102

Ilfov

Cernica

3

Gkovaris Camelia Brandusa, Staicu Sandu

T9, P 99

A

extravilan

1015

50329 (653)

24814

3591

31.744,21

0,00

31.744,21

3103

Ilfov

Cernica

4

SC Hellenic Investimob SRL

T9, P 99

A

extravilan

1042

50227

18028

2565

22.674,43

0,00

22.674,43

3104

Ilfov

Cernica

6

Proprietar neidentificat*

T9, N 99

A

extravilan

fără cad

  

46

406,64

0,00

406,64

3105

Ilfov

Cernica

7

Chiriţă Florea

T9, P 124/3/58

A

extravilan

271

52901 (1682)

5000

272

2.404,46

0,00

2.404,46

3106

Ilfov

Cernica

8

Radu Traian

T9, P 124/3/57

A

extravilan

1126

52490 (714)

34585

410

3.624,37

0,00

3.624,37

3107

Ilfov

Cernica

9

Gheorghe Nicoale

T9 P124/3/56

A

extravilan

fără cad

  

71

627,64

0,00

627,64

3108

Ilfov

Cernica

13

Comuna Cernica - domeniul privat

T11, P 153

A

extravilan

fără cad

  

603

5.330,48

0,00

5.330,48

3109

Ilfov

Cernica

15

Comuna Cernica - domeniul privat

T11, P 153

A

extravilan

fără cad

  

1792

15.841,16

0,00

15.841,16

31010

Ilfov

Cernica

16

OMV Petrom

Schela Bolintin

CC

extravilan

fără cad

  

844

7.460,91

20354,52 platformă beton, împrejmuire

27.815,43

31011

Ilfov

Cernica

18

OMV Petrom

Parc Căldăraru

CC

intravilan

fără cad

  

2039

485.278,43

0,00

485.278,43

31012

Ilfov

Cernica

19

SC Proenerg SA

Şos. de Centură, nr. 2A, Căldăraru

CC

intravilan

54874

54874

8457

1937

461.002,61

85724,7 împrejmuire

546.727,31

31013

Ilfov

Cernica

20

SC Rompetrol Downstream SA

T12, P AI64

CC

intravilan

fără cad

  

825

196.348,56

0,00

196.348,56

31014

Ilfov

Cernica

21

Mateiciuc Ovidiu

T12, P AI64/3

CC

intravilan

3120

50238 (1187)

114000

67

15.945,88

16274,55 împrejmuire

32.220,43

31015

Ilfov

Cernica

22

Comuna Cernica - domeniul privat

T12, P164/2

CC

intravilan

fără cad

  

88

20.943,85

9519,93 împrejmuire

30.463,78

31016

Ilfov

Cernica

23

SC Busines Development Team SRL

Sat Căldăraru, T12, PA 164

CC

intravilan

50236

50236 (1919)

3400

82

19.515,86

0,00

19.515,86

31017

Ilfov

Cernica

24

SC Sanprod Trading SRL

T12, PA 164

CC

intravilan

54833

54833

10000

417

99.245,27

31778,43 împrejmuire, construcţie nefinalizată

131.023,70

31018

Ilfov

Cernica

25

S.C. M&N Italy Comprod Impex S.R.L.

T12, P A 164

CC

intravilan

264/2

50261 (2189)

719

89

21.181,84

4578,63 împrejmuire

25.760,47

...................................................................................................

3171

Ilfov

Glina

1

SC Rompetrol Downstream SRL

T1/1, PA 921/1, Şoseaua de Centură, lot 1

CC

intravilan

912/1

50285 (1103)

2800

191

18.183,07

141620,29 platforme, împrejmuire

159.803,36

3172

Ilfov

Glina

2

Ştefan Mihaela

T1/1, P 1

A

intravilan

912/2

50271 (692)

15388

946

90.058,54

0,00

90.058,54

3173

Ilfov

Glina

3

S.C. M&N Italy Comprod Impex S.R.L.

T1/1, P 1, 2, 3, 4, 5

A

intravilan

2813

50276 (4248)

42006

2119

201.727,32

0,00

201.727,32

3174

Ilfov

Glina

4

Stanciu Grigore

T1/1/P2

A

intravilan

818/2

54302 (656)

9095

779

74.160,25

0,00

74.160,25

3175

Ilfov

Glina

5

Delcea Valentin

T5/14, P 4

A

extravilan

1243

50260 (766)

3740

411

3.260,58

0,00

3.260,58

3176

Ilfov

Glina

6

SC Cars Trading SRL

T5/11, P 31

CC

intravilan

50358

50358

9500

753

71.685,07

0,00

71.685,07

3177

Ilfov

Glina

7

SC Euromat Group SRL

T5/11, P 31

A

intravilan

50016

50016

1029

112

10.662,32

0,00

10.662,32

3178

Ilfov

Glina

8

Dumitru Ştefan

T5/11, P 32, 33

A

intravilan

607

51777 (1037)

5000

102

9.710,33

0,00

9.710,33

3179

Ilfov

Glina

10

Anton Alexe

 

A

intravilan

1562

1127

14600

2582

245.804,59

0,00

245.804,59

31710

Ilfov

Glina

11

Vasile Teodora

T8/1 P10/1

A

intravilan

fără cad

  

853

81.205,00

0,00

81.205,00

31711

Ilfov

Glina

12

SC Millennium Tour SRL

 

A

intravilan

1043

52397 (612)

4571

288

27.417,40

0,00

27.417,40

31712

Ilfov

Glina

15

SC Cartogate Grup SRL

 

A

intravilan

1087/2

54590 (716)

218

94

8.948,73

0,00

8.948,73

31713

Ilfov

Glina

16

SC Benek Real Estate Office SRL

 

A

intravilan

1087/1

53888 (3700)

19818

1512

143.941,34

0,00

143.941,34

31714

Ilfov

Glina

17

SC Benek Real Estate Office SRL

 

A

intravilan

1546

51793 (1095)

5000

183

17.421,47

0,00

17.421,47

TOTAL:

78.777

10.138.440,71

3.895.614,30

14.034.055,01

Legendă categoria de folosinţă
CC - curs construcţii
A - arabil
N - neproductiv
DR - drum
L - livadă
P - păşune
* Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea "proprietar neidentificat", astfel cum reiese din evidenţele oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 316 din data de 25 aprilie 2016