ORDIN nr. 889 din 9 mai 2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) - S.A., întreprindere publică a cărei autoritate tutelară este Ministerul Tineretului şi Sportului
În temeiul prevederilor:
- art. 4 alin. (1) lit. b) şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice, ministrul tineretului şi sportului şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul tineretului şi sportului,

Elisabeta Lipă

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

ANEXĂ:
MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
Operatorul economic: Societatea Comercială Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) - S.A.
Sediul/Adresa: Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, tronson 6, et. 12, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: RO 1573170
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (2016)

0

1

2

3

4

I.

   

VENITURI TOTALE

1

4.306

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

4.306

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

2

 

Venituri financiare

5

0

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II

   

CHELTUIELI TOTALE

7

4.225

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

4.225

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1.829

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

196

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1.216

C0

Cheltuieli de natură salarială
(Rd.13+Rd.14)

12

731

C1

ch. cu salariile

13

731

C2

bonusuri

14

0

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

257

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

228

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

984

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III

   

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

81

IV

   

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V

   

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

81

 

1

 

Rezerve legale

25

4

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

77

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

   

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

   

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

   

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI

   

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII

   

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

   

a)

cheltuieli materiale

38

0

   

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

   

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

   

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0

   

e)

alte cheltuieli

42

0

VIII

   

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

612

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0

       

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX

   

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

585

X

   

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

18

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

18

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.384

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.384

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

239

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 
 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000

54

981

 

8

 

Plăţi restante

55

34

 

9

 

Creanţe restante

56

300

___
*)Rd.50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 394 din data de 24 mai 2016