DECIZIE nr. 233 din 21 mai 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii

Augustin Zegrean

- preşedinte

Aspazia Cojocaru

- judecător

Acsinte Gaspar

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Iulia Antoanella Motoc

- judecător

Ion Predescu

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Cristina Toma

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii, excepţie ridicată de Florin Boboc în Dosarul nr. 13.709/245/2011 al Curţii de Apel Iaşi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi care constituie obiectul Dosarului nr. 1.550D/2012 al Curţii Constituţionale.
La apelul nominal se constată lipsa autorului excepţiei, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că la dosar autorul criticii a depus note scrise pentru admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.
Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În esenţă, acesta arată că, în speţă, nu se pune problema de aplicare doar a unuia dintre cele două texte invocate de autorul excepţiei, art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002, respectiv art. 136 alin. 3 din Codul penal. Acestea se completează şi se aplică împreună, legea-cadru venind cu precizări în completarea dispoziţiilor Codului penal. De asemenea, consideră că, atâta vreme cât o pedeapsă nu există, nu se poate pune problema graţierii.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
Prin Încheierea din 26 noiembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 13.709/245/2011, Curtea de Apel Iaşi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii, excepţie ridicată de Florin Boboc într-o cauză ce are ca obiect "infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice".
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că instanţa de judecată nu a aplicat în mod corect legea mai favorabilă, respectiv art. 136 alin. 3 din Codul penal, potrivit căruia, în caz de graţiere, termenul de reabilitare curge de la data actului de graţiere. De asemenea, instanţa de drept comun a reţinut în mod nelegal aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. b) din Codul penal referitoare la recidiva postexecutorie.
În continuare, arată că textul de lege criticat instituie un tratament inegal pentru persoanele aflate în aceeaşi situaţie juridică. Astfel, în cazul în care o faptă a fost comisă în participaţie de mai mulţi autori, este posibil ca, din motive obiective, unul dintre autori să fie condamnat la o dată ulterioară şi deci să fie privat de drepturile de care au beneficiat ceilalţi, respectiv să fie lipsit de efectele reabilitării pentru perioada cuprinsă între intrarea în vigoare a actului de graţiere şi rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.
Consideră că interpretarea eronată a legii de către instanţele de judecată a devenit o regulă unitară, ce schimbă în esenţă voinţa legiuitorului, astfel încât se impune verificarea de către Curtea Constituţională a textului de lege criticat. Dispoziţiile de lege criticate sunt neconstituţionale în măsura în care se interpretează că efectele graţierii se aplică nu doar pedepselor aplicate, ci şi tuturor instituţiilor de drept penal (de exemplu, termenului de reabilitare, în speţa de faţă).
Curtea de Apel Iaşi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece norma legală supusă controlului de constituţionalitate dispune pentru viitor şi nu conţine nicio dispoziţie de excludere a aplicării de către instanţa de judecată a legii penale mai favorabile. De asemenea, această normă se aplică tuturor persoanelor condamnate care au săvârşit faptele anterior datei prevăzute în legea de graţiere, fără discriminări pe considerente arbitrare.
Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse de autorul excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă prevederile art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 16 octombrie 2002, cu următorul conţinut: "Atunci când legea de graţiere intră în vigoare înaintea rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, graţierea îşi produce efectele numai de la data rămânerii definitive a hotărârii."
Autorul excepţiei susţine că textul de lege criticat contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii civile, art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului.
De asemenea, apreciază că sunt încălcate şi prevederile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că reglementarea de lege criticată a mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, prin raportare la aceleaşi dispoziţii constituţionale şi internaţionale invocate şi în prezenta cauză. În acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 385 din 25 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 5 mai 2008, prin care Curtea a constatat conformitatea cu prevederile Legii fundamentale a textului de lege supus controlului. Cu acelaşi prilej, Curtea a reţinut, totodată, că modul de aplicare a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 nu reprezintă o problemă de constituţionalitate, ci una de interpretare, care nu intră în competenţa instanţei de contencios constituţional. Şi în prezenta cauză, Curtea observă că autorul excepţiei formulează critica de neconstituţionalitate, în principal, din perspectiva modalităţii de aplicare şi interpretare a legii de către instanţa de judecata, astfel încât excepţia urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.
Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii, excepţie ridicată de Florin Boboc în Dosarul nr. 13.709/245/2011 al Curţii de Apel Iaşi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Curţii de Apel Iaşi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 21 mai 2013.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Toma

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 416 din data de 10 iulie 2013