Având în vedere prevederile art. 43-44 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) din Constituţia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, precum şi ale art. 44 alin. (3) din Legea nr. 567/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:
Art. I
1.La articolul 38, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Sunt declaraţi admişi, în limita posturilor scoase la concurs, candidaţii care au obţinut cel puţin media 7, fără ca la vreuna dintre probe să fi obţinut o notă mai mică de 5 şi care nu au fost sancţionaţi disciplinar până la data publicării rezultatelor."
2.La articolul 38, după alineatul (3) se introduc două noi alienate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
"(4) Candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2), dar care nu au fost admişi ca urmare a lipsei posturilor vacante, pot fi promovaţi în posturile care se vacantează la instanţa sau parchetul care a organizat concursul, în termen de 6 luni de la publicarea rezultatelor concursului, dacă nu au fost sancţionaţi disciplinar până la această dată.
(5) Cererea de valorificare, adresată conducătorului instanţei care a organizat concursul, va fi însoţită de un raport întocmit de compartimentul de specialitate al instanţei sau parchetului unde candidatul îşi desfăşoară activitatea; în raport se va preciza dacă respectivul candidat a fost sancţionat disciplinar după data întocmirii primului raport şi până la data valorificării rezultatului."
Art. II
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Alina Nicoleta Ghica

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 891 din data de 27 decembrie 2012