ORDIN nr. 707 din 18 august 2016 pentru publicarea acceptării Codului internaţional privind siguranţa navelor care utilizează gaze sau alţi combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.391(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015
Având în vedere prevederile regulii 57 din capitolul II-1 al Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974), aşa cum a fost amendată, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979,
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se publică Codul internaţional privind siguranţa navelor care utilizează gaze sau alţi combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.391(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.
-****-

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

_____
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome"Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 708 din data de 13 septembrie 2016