DECIZIE din 5 noiembrie 2015 cu privire la Cererea nr. 24.820/14 introdusă de Mohamad Fadi Abdul Kader El Hamoui împotriva României şi alte 3 cereri (a se vedea lista anexată)
CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI SECŢIA A TREIA
SECŢIA A TREIA
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a treia), în cadrul şedinţei desfăşurate la data de 15 octombrie 2015 în formaţiune de comitet compus din: Valeriu Griţco, preşedinte, Branko Lubarda, Martins Mits, judecători, şi Karen Reid, grefierul Secţiei,
având în vedere cererile de mai sus, introduse la diverse date, conform celor indicate în tabelul anexat,
având în vedere declaraţiile înaintate de Guvern, prin care se solicită Curţii scoaterea cererilor de pe rol,
în urma deliberărilor, hotărăşte cele ce urmează:
FAPTE ŞI PROCEDURĂ
Lista reclamanţilor este stabilită în tabelul anexat.
Plângerile reclamanţilor, în baza art. 6 alin. 1 din Convenţie privind durata excesivă a procedurilor penale, au fost comunicate Guvernului României ("Guvernul").
ÎN DREPT
Având în vedere obiectul similar al cererilor, Curtea consideră că este potrivită analizarea acestora în comun într-o singură decizie.
În urma eşuării negocierilor de soluţionare pe cale amiabilă a cererilor, Guvernul a adus la cunoştinţa Curţii faptul că a propus transmiterea de declaraţii unilaterale în vederea soluţionării aspectelor ridicate prin aceste plângeri. Acesta a solicitat de asemenea Curţii să scoată de pe rol cererile în conformitate cu art. 37 din Convenţie.
Guvernul a recunoscut durata excesivă a procedurilor judiciare. Acesta s-a oferit să plătească reclamanţilor sumele detaliate în tabelul anexat şi a invitat Curtea să scoată de pe rol cererile, în conformitate cu art. 37 alin. 1 (c) din Convenţie. Sumele ar urma să fie convertite în moneda statului parte, la rata aplicabilă la data plăţii, şi ar urma să fie plătite în termen de trei luni de la data comunicării deciziei Curţii. În cazul neplăţii acestor sume în termenul de trei luni specificat mai sus, Guvernul s-a obligat să plătească dobândă simplă la acestea, începând cu expirarea perioadei şi până la efectuarea plăţii, la o rată egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade şi majorată cu trei puncte procentuale. Plata ar constitui rezolvarea definitivă a cauzelor.
Curtea nu a primit răspuns de la reclamanţi, prin care aceştia să accepte condiţiile declaraţiei unilaterale.
Curtea constată că art. 37 alin. 1 (c) îi permite să scoată de pe rol o cauză dacă:
"din orice alt motiv stabilit de Curte, nu se mai justifică continuarea analizării cererilor."
Astfel, aceasta poate scoate de pe rol cererile conform art. 37 alin. 1 (c) în baza unei declaraţii unilaterale a Guvernului, chiar dacă reclamanţii doresc continuarea analizării cererilor [a se vedea principiile derivate din jurisprudenţa Curţii şi în special Hotărârea Tahsin Acar împotriva Turciei (GC) nr. 26.307/95, paragrafele 75-77, ECHR 2003-VI].
Curtea a stabilit în mai multe cauze, inclusiv în cele împotriva României, practica privitoare la plângerile legate de încălcarea dreptului unei persoane la un proces echitabil într-un interval de timp rezonabil [a se vedea de exemplu Frydlender împotriva Franţei (GC) nr. 30.979/96, paragraful 43, ECHR 2000-VII şi Vlad şi alţii împotriva României, nr. 40.756/06, 41.508/07 şi 50.806/07, paragrafele 131-133 şi 161, 26 noiembrie 2013].
Luând act de recunoaşterile cuprinse în declaraţiile Guvernului, precum şi de valoarea compensaţiei propuse - care este în conformitate cu sumele acordate în cazuri similare -, Curtea consideră că nu se mai justifică continuarea analizării cererilor [art. 37 alin. 1 (c)].
În lumina consideraţiilor de mai sus, Curtea este satisfăcută cu privire la faptul că respectarea drepturilor omului, aşa cum este definită în Convenţie şi în protocoalele aferente acesteia, nu impune continuarea analizării cererilor (art. 37 alin. 1 in fine).
În final, Curtea subliniază că, în cazul în care Guvernul nu îşi va onora angajamentele din declaraţiile unilaterale, cererile pot fi repuse pe rol în conformitate cu art. 37 alin. 2 din Convenţie [Josipovic împotriva Serbiei (dec.) nr. 18.369/07, 4 martie 2008].
Având în vedere cele de mai sus, este oportun să scoată cauzele de pe rol.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

În unanimitate,

CURTEA:

- decide să conexeze cererile;
- ia act de termenii declaraţiilor Guvernului privind art. 6 alin. 1 şi de aranjamentele privind asigurarea executării angajamentelor asumate prin acestea;
- decide scoaterea cauzelor de pe rol, în conformitate cu art. 37 alin. 1 (c) din Convenţie.
Întocmită în limba engleză şi comunicată în scris la data de 5 noiembrie 2015.
-****-

PREŞEDINTE

VALERIU GRIŢCO

Grefier,

Karen Reid

ANEXĂ: Hotărârea El Hamoui împotriva României şi alte cereri
LISTA reclamanţilor care au formulat plângeri privind art. 6 alin. 1 din Convenţie (durata excesivă a procedurilor judiciare)

Nr. crt.

Nr. cererii

Data introducerii

Numele reclamantului Data naşterii

Data primirii declaraţiei Guvernului

Data primirii comentariilor reclamantului, dacă există

Suma acordată pentru daune materiale şi morale şi pentru costuri şi cheltuieli1 per reclamant

(în euro)

1.

24.820/14

20/03/2014

Mohamad Fadi Abdul Kader El Hamoui

28/02/1966

05/05/2015

-

810

2.

48.059/14

30/06/2014

Victor Babiuc

03/04/1938

30/07/2015

-

1.890

3.

52.105/14

17/07/2014

Ioan Lascău

11/06/1956

11/08/2015

07/09/2015

1.620

4.

64.168/14

18/09/2014

Cătălin Olaru

11/09/1978

10/08/2015

10/09/2015

1.620

1Plus orice taxe care ar putea fi percepute reclamanţilor.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 82 din data de 4 februarie 2016