HOTĂRÂRE nr. 742 din 26 august 2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre
Art. I
- Anexele nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 28 august 2008, se modifică după cum urmează:
1.În anexa nr. 2, la articolul 19, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Şedinţele adunării generale a Asociaţiei vor fi conduse de preşedintele Asociaţiei sau, în absenţa acestuia, de persoana desemnată de acesta, împuternicită în acest scop."
2.În anexa nr. 2, la articolul 20, alineatele (3), (5), (6) şi (7) vor avea următorul cuprins:
"(3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) şi lit. j)-l) se iau în prezenţa a două treimi din numărul asociaţilor şi cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală a Asociaţiei se convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală a Asociaţiei este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenţi, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi.
............................................................................................
(5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i) se iau în prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii la oricare convocare.
(6) În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3)-(5), dacă o hotărâre a adunării generale a Asociaţiei priveşte în mod direct Serviciul sau bunurile care aparţin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil al reprezentantului acestuia.
(7) În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la şedinţa unei adunări generale a Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unităţii administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale asociate."
3.În anexa nr. 2, la articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 21
(1) Hotărârile adunării generale a Asociaţiei luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)-j) şi art. 16 alin. (3) lit. ...[Se vor indica acele litere de la art. 16 alin. (3) care prevăd atribuţii pentru a căror exercitare este necesar un mandat special prealabil, conform art. 10 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată] nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este."
4.În anexa nr. 4, articolul 13 va avea următorul cuprins:
"Art. 13
Asociaţia poate accepta noi membri, cu acordul asociaţilor şi cu încheierea unui act adiţional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menţionaţi în preambulul statutului. Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile prezentului statut şi deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act adiţional la contractul de delegare, ce va fi semnat de Asociaţie în numele şi pe seama unităţii administrativ-teritoriale respective. Pentru a vota hotărârea de acceptare a noi membri, reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităţilor administrativ - teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz."
5.În anexa nr. 4, la articolul 20, alineatele (3), (5), (6) şi (7) vor avea următorul cuprins:
"(3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) şi lit. j)-l) şi art. 16 alin. (3) lit. a), c), d) şi f) se iau în prezenţa a două treimi din numărul asociaţilor şi cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală a Asociaţiei se convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală a Asociaţiei este valabil întrunită indiferent de numărul de asociaţi prezenţi, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi.
.............
(5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i) se iau în prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii la orice convocare.
(6) În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3)-(5), dacă o hotărâre a adunării generale a Asociaţiei priveşte în mod direct Serviciul propriu sau bunurile care aparţin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil al reprezentantului acestuia. Pentru adoptarea hotărârilor în exercitarea atribuţiei prevăzute de art. 16 alin. (3) lit. a) din prezentul statut-cadru este necesar votul favorabil al reprezentantului judeţului, dacă acesta este membru al Asociaţiei.
(7) În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la şedinţa unei adunări generale a Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop, prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale asociate."
6.În anexa nr. 4, la articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 21
(1) Hotărârile adunării generale a Asociaţiei luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)-j) şi art. 16 alin. (3) lit. a), c), d) şi f) nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este."
Art. II
Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară fac parte din sectorul public potrivit Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană şi au obligaţia să raporteze anual Ministerului Finanţelor Publice date cu privire la situaţia economico-financiară a acestora, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.
Art. III
Asociaţiile constituite anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care au ca scop gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice, administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice, înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi/sau, după caz, dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii, îşi vor modifica actul constitutiv şi statutul în conformitate cu actul constitutiv-cadru şi statutul-cadru aplicabile, potrivit prezentei hotărâri, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 664 din data de 10 septembrie 2014