ORDIN nr. 669 din 1 august 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 32.285 din 24 iulie 2014 al Direcţiei politici, strategii şi proiecte în silvicultură,
în temeiul prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură emite următorul ordin:
Art. I
Regulamentul privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:
1.Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
(1) Dispozitivele speciale de marcat au regimul mărcilor şi sigiliilor, iar însemnele lor se amprentează şi se depun de către deţinător, în termen de 10 zile de la primirea/ridicarea de la unitatea specializată abilitată să le confecţioneze, în depozitul birourilor notarilor publici în vederea păstrării până la casarea dispozitivului.
(2) Unităţile specializate abilitate pentru confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat au obligaţia de a transmite, în vederea înregistrării, amprenta dispozitivului special de marcat Registrului naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat, denumit în continuare RNEADSM, gestionat de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România prin Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale, denumit în continuare CNARNN - INFONOT.
(3) Modelul RNEADSM este prevăzut în anexa nr. 8.
(4) Unităţile specializate au obligaţia înregistrării în RNEADSM a dispozitivelor speciale de marcat, anterior transmiterii acestora către deţinător.
(5) Procedura de transmitere şi înregistrare a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat şi de consultare a RNEADSM se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, la propunerea CNARNN - INFONOT.
(6) Înregistrarea dispozitivelor speciale de marcat în RNEADSM, precum şi consultarea registrului de către autorităţile publice şi unităţile specializate abilitate pentru confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat sunt gratuite.
(7) Dispozitivele speciale de marcat pot fi utilizate numai după înregistrarea lor în condiţiile alin. (1) şi (2).
(8) Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentului regulament, conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură va solicita, în temeiul art. 162 alin. 2 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România înfiinţarea la nivelul CNARNN - INFONOT a RNEADSM."
2.La articolul 4, alineatele (1) şi (3) şi litera e) a alineatului (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 4
(1) Modelele privind forma, dimensiunile şi însemnele dispozitivelor speciale de marcat sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.
...........................................................
(3) Dispozitivul special de marcat are două capete; unul poartă însemnele dispozitivului, iar celălalt are muchie tăietoare.
...........................................................
e) dispozitivul special de marcat cu amprenta dreptunghiulară, de forma unui dreptunghi cu laturile de 42 mm şi 22 mm, care se foloseşte de emitenţii documentelor de însoţire a materialelor lemnoase şi de operatori economici autorizaţi pentru producerea de materiale forestiere de reproducere, în condiţiile prevăzute de art. 16 alin. (2) lit. b). Indicativul înscris pe amprentă constă în indicativul judeţului în care utilizatorul îşi are sediul social, urmat de codul numeric atribuit de structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură."
3.La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5
(1) Confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat se realizează de unităţi specializate, ca unicate, în baza autorizaţiei de confecţionare emise de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial, cu excepţia dispozitivelor speciale de marcat cu amprentă triunghiulară, destinate utilizării de către personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, la care autorizaţia de confecţionare este emisă de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură; autorizaţia de confecţionare a dispozitivelor speciale de marcat are valabilitate 90 de zile de la data emiterii, emitentul având obligaţia de postare pe site-ul instituţiei."
4.La articolul 5, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (4)-(8), care vor avea următorul cuprins:
"(4) Autorizaţia de confecţionare a dispozitivelor speciale de marcat se emite în baza:
a) unei cereri formulate de către conducătorul persoanelor prevăzute la art. 16 alin. (2) sau de către un împuternicit al acestuia, în baza unei împuterniciri notariale, care solicită confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat cu amprentă dreptunghiulară sau de către şeful ocolului silvic pentru dispozitive speciale de marcat cu amprentă rotundă, pătrată sau pentagonală;
b) autorizaţiei de funcţionare a ocolului silvic sau actului juridic de înfiinţare a operatorului economic, pentru operatorii economici care solicită confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. e);
c) scrisorii conducătorului structurii cu atribuţii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru dispozitivele speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. d);
d) notei de justificare a numărului dispozitivelor speciale de marcat.
(5) Unităţile specializate prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a confecţiona dispozitive speciale de marcat numai dacă obţin certificatul de abilitare, emis de către comisia care funcţionează în cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
(6) Modelul certificatului de abilitare este prevăzut în anexa nr. 9.
(7) Comisia prevăzută la alin. (5) este formată din:
a) directorul general/directorul general adjunct care coordonează activitatea de silvicultură din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură - preşedinte;
b) directorul care coordonează activitatea de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură - membru;
c) directorul care coordonează activitatea de politici, strategii şi reglementări din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură - membru.
(8) În vederea obţinerii certificatului de abilitare, unităţile specializate au obligaţia de a depune la comisia prevăzută la alin. (7) o documentaţie, care trebuie să cuprindă următoarele:
a) cerere;
b) declaraţie autentificată notarial a reprezentantului legal al persoanei juridice sau împuternicitului acesteia, din care să rezulte că documentele depuse în vederea obţinerii certificatului de abilitare sunt conforme cu originalul;
c) copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
d) copie de pe statutul sau actul constitutiv, din care să rezulte că persoana juridică are ca obiect de activitate în domeniul mecanicii fine;
e) documente din care să rezulte că persoana juridică deţine utilaje şi personal calificat pentru confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat;
f) angajament privind confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat în regim unicat;
g) angajament privind păstrarea confidenţialităţii asupra dispozitivelor confecţionate şi a deţinătorilor acestora;
h) angajament privind confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat numai pentru entităţile economice care prezintă autorizaţie de confecţionare emisă în condiţiile alin. (1);
i) angajament privind comunicarea on-line a amprentei dispozitivelor speciale de marcat în vederea înregistrării în RNEADSM; nerespectarea angajamentului determină suspendarea certificatului de abilitare pentru o perioadă de până la 6 luni sau până la data conformării."
5.Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7
(1) Evidenţa şi gestionarea dispozitivelor de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) se fac de către conducătorii titularilor autorizaţiilor de confecţionare, care poartă întreaga răspundere pentru păstrarea lor în deplină siguranţă, până la predarea/primirea la/de la cei desemnaţi să le folosească.
(2) Dispozitivele speciale de marcat prevăzute la 4 alin. (4) lit. a)-c) se păstrează în fişete metalice dotate cu casete individuale pentru fiecare utilizator; accesul la dispozitivele speciale de marcat se poate realiza concomitent de către utilizator, care deţine accesul la caseta individuală şi de către şeful ocolului silvic/conducătorul unităţilor Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, conducătorul altor administratori ai fondului forestier proprietate publică a statului recunoscuţi de lege sau conducătorul structurii silvice de rang superior, care deţine accesul la fişetul metalic."
6.La articolul 8, litera A se modifică şi va avea următorul cuprins:
"A. La structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură"
7.La articolul 10, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Este interzisă emiterea de delegaţii de marcare pentru dispozitivele speciale de marcare prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a)-c) în suprafeţe de fond forestier naţional sau vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, pentru care ocolul silvic nu are încheiate contracte de administrare/asigurarea serviciilor silvice sau prestaţie silvică, după caz.
...........................................................
(5) Dispozitivele speciale de marcat care vor fi utilizate de personalul silvic din cadrul unităţilor Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva se vor transfera de la ocoalele silvice din subordine şi se vor repartiza, personalizat, personalului silvic îndreptăţit, desemnat de către conducătorii acestora."
8.La articolul 10, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), care vor avea următorul cuprins:
"(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), dispozitivele speciale de marcat cu amprentă rotundă se pot folosi la punerea în valoare a arborilor afectaţi de factori biotici şi abiotici, iar cele cu amprentă pentagonală şi triunghiulară se pot folosi pentru controale de fond sau parţiale realizate pentru alte suprafeţe de fond forestier decât cele de la alin. (2), pe baza unei note întocmite de direcţia care coordonează activitatea de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi aprobate de către conducătorul autorităţii.
(22) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pentagonală se pot folosi şi la marcarea cioatelor arborilor tăiaţi ilegal pe suprafeţe de pădure pentru care nu sunt asigurate administrarea sau serviciile silvice, în baza avizului conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură."
9.Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 11
(1) Conducătorul utilizatorului este obligat să împuternicească o singură persoană pentru folosirea unui dispozitiv special de marcat cu acelaşi indicativ al amprentei, pe toată perioada cât aceasta este încadrată la utilizatorul respectiv, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
(2) În cazul în care, din diferite motive, persoana împuternicită potrivit alin. (1) nu mai este îndreptăţită să folosească dispozitivul special de marcat, acesta nu mai poate fi atribuit spre folosire altei persoane o perioadă de 12 luni, cu excepţia dispozitivelor speciale de marcat cu amprenta dreptunghiulară, care pot fi utilizate cu continuitate, în condiţiile legii, indiferent de utilizator."
10.La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 12
(1) Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă circulară se folosesc pentru marcarea arborilor destinaţi recoltării din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenurile situate în afara acestuia. Amprenta dispozitivului special de marcat se aplică pe cioplaje, la baza trunchiului, cât mai aproape de nivelul solului, sau pe o rădăcină evidentă, pe terenurile în pantă în partea din aval, iar imprimarea mărcii se face folosind vopsea. Pentru arborii marcaţi destinaţi recoltării se întocmeşte un act de punere în valoare, care se generează şi se autorizează în SUMAL, cu respectarea celorlalte reglementări specifice."
11.La articolul 12, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)-(14), care vor avea următorul cuprins:
"(11) Pentru arborii prejudiciaţi în procesul de exploatare a masei lemnoase se întocmeşte un act de punere în valoare, care se generează şi se autorizează în SUMAL şi se aprobă de către şeful ocolului silvic, în baza verificării prevăzute la alin. (14).
(12) Imprimarea mărcii pentru arborii prejudiciaţi în procesul de exploatare a masei lemnoase se face folosind vopsea de o altă culoare decât cea aprobată anual în condiţiile prezentului regulament, stabilită pentru fiecare act de punere în valoare prin decizia şefului ocolului silvic; decizia şefului ocolului silvic se îndosariază la dosarul partizii.
(13) Şeful ocolului silvic este obligat să notifice structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la constituirea actelor de punere în valoare pentru arborii prejudiciaţi în procesul de exploatare a masei lemnoase, în ziua următoare depunerii la ocolul silvic a documentelor primare întocmite cu ocazia marcării arborilor, iar în cazul ocoalelor silvice de stat se notifică şi unitatea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva competentă teritorial.
(14) În termen de 10 zile calendaristice de la notificare este obligatorie verificarea actelor de punere în valoare pentru arborii prejudiciaţi în procesul de exploatare a masei lemnoase de către:
a) structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru actele de punere în valoare întocmite pentru fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi pentru cel pentru care aceasta are încheiate contracte de administrare sau de servicii silvice;
b) unităţile Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru fondul forestier proprietate publică a statului administrat de aceasta, precum şi pentru cel pentru care are încheiate contracte de administrare sau de servicii silvice."
12.La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 13
(1) Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pătrată se folosesc pentru delimitarea suprafeţei parchetelor destinate exploatării, în condiţiile prevăzute de normele tehnice privind evaluarea masei lemnoase. Dispozitivul special de marcat se aplică pe arborii de limită care nu se recoltează, pe un cioplaj făcut pe trunchi la înălţimea de 1,30 m de la sol, orientat spre suprafaţa parchetului, iar imprimarea mărcii se face folosind vopsea."
13.La articolul 14, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 14
(1) Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pentagonală se folosesc pentru marcarea cioatelor arborilor tăiaţi ilegal. Dispozitivul special de marcat se aplică pe un cioplaj făcut la baza şi pe secţiunea tăieturii cioatei, iar imprimarea mărcii se face folosind vopsea; pe terenurile în pantă dispozitivul special de marcat se aplică în partea din aval a arborelui.
...........................................................
(3) În situaţii speciale, precum tăieri de părţi din arbori sau cioate tăiate la nivelul solului, dispozitivul special de marcat se aplică la nivelul tăieturii ori pe suprafaţa acesteia, după caz.
(4) Au dreptul să folosească dispozitivele speciale de marcat prevăzute la alin. (1) numai conducătorul ocolului silvic autorizat şi personalul silvic împuternicit de către conducătorul ocolului silvic autorizat, care îndeplineşte funcţia de şef de district/brigadier silvic, tehnician silvic, subinginer sau inginer silvic, precum şi personalul silvic împuternicit de către conducătorul unităţilor Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, conducătorul altor administratori ai fondului forestier proprietate publică a statului recunoscuţi de lege sau al structurilor silvice de rang superior, în condiţiile prevăzute de reglementările privind paza pădurilor."
14.La articolul 15, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 15
(1) Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă triunghiulară se folosesc pentru marcarea cioatelor arborilor tăiaţi ilegal. Dispozitivul special de marcat se aplică pe un cioplaj făcut la baza şi pe secţiunea tăieturii cioatei, iar imprimarea mărcii se face folosind vopsea; pe terenurile în pantă dispozitivul special de marcat se aplică în partea din aval a arborelui.
...........................................................
(3) În cazuri speciale - tăieri de părţi din arbori, cioate tăiate la nivelul solului - dispozitivul special de marcat se aplică la nivelul tăieturii sau pe suprafaţa acesteia, după caz."
15.La articolul 16, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 16
(1) Dispozitivele speciale de marcat cu amprenta dreptunghiulară se folosesc pentru marcarea lemnului rotund care se transportă cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 20 cm, precum şi a pomilor de Crăciun proveniţi de pe teritoriul naţional, la locul de recoltare.
(2) Au dreptul să folosească dispozitivele speciale de marcat prevăzute la alin. (1) numai:
a) persoanele împuternicite care au calitatea de emitenţi ai documentelor de însoţire a materialelor lemnoase, inclusiv a pomilor de Crăciun recoltaţi din fondul forestier naţional şi de pe terenuri din afara acestuia, potrivit legislaţiei privind circulaţia materialelor lemnoase;
b) operatorii economici autorizaţi pentru producerea de materiale forestiere de reproducere, în cazul pomilor de Crăciun produşi în pepinierele instalate pe terenuri cu altă destinaţie decât cea forestieră."
16.La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va avea următorul cuprins:
"(3) Dispozitivul special de marcat cu amprenta dreptunghiulară se aplică pe secţiunea de tăiere la capătul subţire al pieselor de lemn rotund, precum şi pe secţiunea de tăiere a pomilor de Crăciun, care se transportă de la locul de recoltare."
17.La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 17
(1) Predarea spre folosire a dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 12-14 se face de către şeful ocolului silvic, pe baza delegaţiei de marcare, document înseriat, care se întocmeşte în două exemplare pe hârtie autocopiativă, dintre care exemplarul original rămâne la utilizatorul dispozitivului special de marcat şi se înscrie în registrul de evidenţă a folosirii dispozitivelor speciale de marcat şi în registrul de corespondenţă al ocolului silvic, iar copia rămâne la cotor. Raportul de folosire a dispozitivului special de marcat se înregistrează la depunere în registrul de corespondenţă al ocolului silvic."
18.La articolul 17, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), care vor avea următorul cuprins:
"(3) Delegaţiile de marcare pentru folosirea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 12-14 se emit pentru durate de timp strict determinate, în funcţie de volumul lucrărilor silvice de executat şi de condiţiile de lucru, fără a depăşi:
a) 30 de zile calendaristice pentru dispozitivele speciale de marcat cu marcă circulară şi pentagonală;
b) 5 zile lucrătoare pentru dispozitivele speciale de marcat cu marcă pătrată.
(4) Personalul silvic delegat pentru folosirea dispozitivelor speciale de marcat răspunde de păstrarea în siguranţă a acestora pe toată durata folosirii.
(5) Stabilirea culorii vopselei pentru dispozitivele speciale de marcat prevăzute la art. 12-14 se face anual de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi se comunică utilizatorilor acestora până la data de 30 noiembrie a anului anterior utilizării lor."
19.După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul (171), care va avea următorul cuprins:
"Art. 171
(1) Predarea spre folosire a dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 15 se face de către conducătorul structurii cu atribuţii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau conducătorul structurii teritoriale de specialitate a acesteia, după caz, pe baza delegaţiei de marcare, document înseriat, care se întocmeşte în două exemplare pe hârtie autocopiativă, dintre care exemplarul original rămâne la utilizatorul dispozitivului special de marcat şi se înscrie în registrul de evidenţă a folosirii dispozitivelor speciale de marcat şi în registrul de corespondenţă, iar copia rămâne la cotor. Raportul de folosire a dispozitivului special de marcat se înregistrează la depunere în registrul de corespondenţă al utilizatorului.
(2) Modelul delegaţiei de marcare este prevăzut în anexa nr. 5.
(3) Personalul silvic delegat pentru folosirea dispozitivelor speciale de marcat răspunde de păstrarea în siguranţă a acestora pe toată durata folosirii.
(4) Stabilirea culorii vopselei pentru dispozitivele speciale de marcat prevăzute la art. 15 se face anual de către conducătorul structurii cu atribuţii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi se comunică utilizatorilor dispozitivelor speciale de marcat până la data de 30 noiembrie a anului anterior utilizării acestora."
20.La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 18
(1) Utilizatorul dispozitivului special de marcat are obligaţia să depună la deţinătorul acestuia delegaţia de marcare completată corespunzător, până cel mai târziu în ultima zi înscrisă în delegaţie, împreună cu raportul de folosire a dispozitivului special de marcat."
21.La articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), care va avea următorul cuprins:
"(6) La restituire, deţinătorul are obligaţia să verifice dacă raportul de activitate privind folosirea dispozitivului special de marcat întocmit de utilizator este corelat cu delegaţia de marcare."
22.La articolul 23, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 23
(1) Conducătorul utilizatorului are obligaţia permanentă de verificare a stării tehnice a dispozitivelor speciale de marcat şi consemnării acesteia într-un proces-verbal, ar, în funcţie de starea tehnică, poate decide:
a) utilizarea în continuare a dispozitivului special de marcat;
b) utilizarea în continuare a dispozitivului special de marcat numai după reamprentarea acestuia în condiţiile art. 2 alin. (1);
c) casarea dispozitivului special de marcat.
...........................................................
(3) Casarea dispozitivelor speciale de marcat se face prin distrugerea însemnelor în prezenţa unei comisii constituite prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură care a emis autorizaţia de confecţionare a dispozitivelor respective; aceeaşi procedură de casare se aplică şi în cazul dispozitivelor a căror autorizaţie de confecţionare a fost emisă în condiţiile legii, de alte structuri decât structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură."
23.La articolul 23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), care va avea următorul cuprins:
"(4) În termen de 10 zile calendaristice de la data casării dispozitivului special de marcat, conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură care a dispus casarea este obligat să comunice RNEADSM faptul că dispozitivul special de marcat a fost casat."
24.După anexa nr. 7 se introduc două noi anexe, anexele nr. 8 şi 9, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
25.Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 25
- Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul regulament."
Art. II
(1)Certificatele de abilitare emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin rămân în vigoare 180 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.
(2)În termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial este obligat să comunice RNEADSM situaţia tuturor dispozitivelor speciale de marcat care au fost casate până la data intrării în vigoare a acestuia, situaţie care va cuprinde şi datele birourilor notariale în a căror depozite acestea au fost depuse; situaţia se va întocmi, în format electronic, pe baza informaţiilor furnizate de către ocoalele silvice şi operatorii economici. Dispoziţiile prezentului alineat se aplică în mod corespunzător şi autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru dispozitivele speciale de marcat care au fost casate.
(3)După efectuarea menţiunilor corespunzătoare, RNEADSM va lua măsurile corespunzătoare în vederea închiderii depozitului notarial.
(4)În termen de 60 de zile calendaristice la data intrării în vigoare a prezentului ordin, conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial este obligat să comunice RNEADSM situaţia tuturor dispozitivelor speciale de marcat aflate în uz la data intrării în vigoare a acestuia, situaţie care va cuprinde şi datele birourilor notariale în a căror depozite acestea au fost depuse. Situaţia se va întocmi, în format electronic, pe baza informaţiilor furnizate de către ocoalele silvice şi operatorii economici. Dispoziţiile prezentului alineat se aplică în mod corespunzător şi autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru dispozitivele speciale de marcat aflate în uzul acesteia.
Art. III
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, art. 13 lit. o) şi q) din Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 20 iunie 2011, se abrogă.
Art. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării.
-****-

p. Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Pasztor Sandor,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: Registrul naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat
(- Anexa nr. 8 la regulament)

Nr. crt.

Judeţul

Deţinător

* Date de identificare

Însemnele amprentei

Nr. şi data autorizaţiei de confecţionare

Unitatea specializată abilitată care a confecţionat

Denumirea biroului notarial la care s-a înregistrat şi data înregistrării

**Observaţii

rotundă

pătrată

pentagonală

triunghiulară

dreptunghiulară

             
             
             
             
* Pentru ocoale silvice se înscrie numărul autorizaţiei de funcţionare.
Pentru operatori economici autorizaţi pentru producerea de materiale forestiere de reproducere se înscrie numărul autorizaţiei sau CUI.
Pentru operatori economici se înscrie CUI.
** În situaţia casării se înscrie numărul procesului-verbal de casare.
Pentru operatori economici se înscrie CUI.
ANEXA nr. 2: CERTIFICAT DE ABILITARE Nr. ......./............. (anul)
(- Anexa nr. 9 la regulament)
MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ
În urma desfăşurării procedurii potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia prevăzută la art. 5 alin. (5) din regulament, emite prezentul
CERTIFICAT DE ABILITARE
pentru confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat
Persoana juridică ............................, ..............., (denumirea şi forma juridică),
cu sediul în ........................ (localitatea, judeţul, strada, numărul etc.)
şi înregistrată la Oficiul registrului comerţului la nr. ..................,
se abilitează să confecţioneze dispozitive speciale de marcat arbori sau loturi de arbori cu*:
* Se completează în funcţie de tipul amprentei.
|_| - amprentă circulară;
|_| - amprentă pătrată;
|_| - amprentă pentagonală;
|_| - amprentă triunghiulară:
|_| - amprenta dreptunghiulară.
Prezentul certificat de abilitare este valabil 5 ani de la data emiterii.
Preşedintele Comisiei,
..........................
L.S./S.S.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 617 din data de 21 august 2014