HOTĂRÂRE nr. 465 din 10 iulie 2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială NEPTUN-OLIMP - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială NEPTUN-OLIMP - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială NEPTUN-OLIMP - S.A. Constanţa poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Maria Grapini

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
MINISTERUL ECONOMIEI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM
Societatea Comercială NEPTUN-OLIMP - S.A.
Str. Plopilor nr. 1, Neptun, Constanţa
CUI 2423562
   

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2013

0

1

 

2

3

5

I

  

VENITURI TOTALE (rd.1=rd.2+rd.3+rd.4)

1

2.481,00

 

1

 

Venituri din exploatare

2

2.368,00

2

 

Venituri financiare

3

113,00

3

 

Venituri extraordinare

4

0,00

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd.5=rd.6+rd.17+rd.18)

5

2.235,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

2.233,00

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

1.341,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

91,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

720,00

 

C1

ch. cu salariile

10

500,00

C2

bonusuri

11

0,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0,00

 

- cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0,00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

81,00

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

139,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

81,00

2

 

Cheltuieli financiare

17

2,00

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0,00

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

246,00

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

20

0,00

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

246,00

 

1

 

Rezerve legale

22

2,00

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

70,00

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

0,00

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

0,00

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

174,00

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

2,00

8

 

Minimum 85% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

148,00

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

148,00

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 22 - rd. 29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

31

24,00

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

0,00

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

0,00

  

a)

cheltuieli materiale

34

0,00

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

0,00

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

0,00

 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

37

0,00

 

e)

alte cheltuieli

38

0,00

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

795,00

 

1

 

Alocaţii de la buget din care:

40

0,00

  

Alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

40bis

0,00

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

0,00

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

11,00

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

11,00

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:

45

500,00

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

500,00

b)

bonusuri

47

0,00

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (rd.46/rd.44)/12x1000

48

3.788,00

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (rd.45/rd.44)/12x1000

49

3.788,00

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd.1/rd.44)

50

226,00

7

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd.1/rd.44xICP)

51

232,78

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

52

0,00

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.5/rd.1)x1000

53

900,00

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

0,00

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

0,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 436 din data de 17 iulie 2013