REGULAMENT din 17 mai 2013 de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Direcţia Schengen reprezintă structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, fără personalitate juridică, cu competenţă teritorială generală privind coordonarea activităţilor unităţilor din aparatul central, a instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea sau coordonarea MAI, pentru gestionarea politicilor Uniunii Europene în domeniile corespunzătoare acquis-ului Schengen şi a fondurilor europene, precum şi punerea în aplicare a legislaţiei care reglementează gestionarea acestor domenii de activitate.
(2)Direcţia Schengen coordonează şi monitorizează, la nivelul MAI, îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare aplicării integrale a prevederilor Acordului Schengen privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune şi ale Convenţiei de aplicare a acestuia, precum şi a celorlalte prevederi specifice acquis-ului Schengen, definit prin actele legislative europene.
Art. 2
(1)Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Direcţia Schengen are competenţă teritorială generală. Direcţia Schengen coordonează, îndrumă şi controlează, pe linie de specialitate, activitatea structurilor de profil, a instituţiilor şi autorităţilor centrale şi teritoriale, aflate în subordonarea sau coordonarea MAI.
(2)Direcţia Schengen avizează oportunitatea înfiinţării, reorganizării sau desfiinţării structurilor aflate în subordinea sau coordonarea MAI.
(3)Pentru coordonarea măsurilor specifice necesare pentru ocuparea posturilor vacante din structurile de profil ale instituţiilor sau ale structurilor aflate în subordinea ori coordonarea MAI, Direcţia Schengen desfăşoară următoarele activităţi:
a)participă la procedura de recrutare, selecţie şi organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
b)avizează bibliografia şi tematica de concurs;
c)desemnează reprezentanţi în cadrul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor şi monitorizează procedurile de concurs.
Art. 3
(1)Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea obiectivelor stabilite în domeniul de competenţă, Direcţia Schengen colaborează, potrivit prevederilor legale în vigoare, cu instituţii şi organisme interne şi internaţionale. În acest scop, Direcţia Schengen este abilitată să menţină legătura cu Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, cu misiunile diplomatice ale României din străinătate, cu misiunile diplomatice străine acreditate în ţara noastră, cu alte ministere şi instituţii din administraţia publică centrală şi locală, cu comisiile de specialitate ale Parlamentului României, cu Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi cu Administraţia Prezidenţială.
(2)Direcţia Schengen este structura de contact din cadrul MAI pentru instituţiile similare din alte state şi pentru instituţiile şi organismele Uniunii Europene, în domeniul de competenţă.
CAPITOLUL II: Organizarea Direcţiei Schengen
Art. 4
(1)Direcţia Schengen are în structura sa organizatorică următoarele componente:
a)Conducerea Direcţiei Schengen;
b)Serviciul Schengen;
c)Serviciul evaluare necesitate finanţare şi fonduri europene;
d)Biroul granturi externe;
e)Structura de securitate/Subregistru NATO/UE;
f)Compartimentul secretariat şi informaţii clasificate.
(2)Organigrama Direcţiei Schengen este prezentată în anexa nr. 1.
Art. 5
Planificarea, precum şi evaluarea activităţilor desfăşurate de Direcţia Schengen se organizează după cum urmează:
a)la nivelul direcţiei, planificarea şi evaluarea activităţilor se realizează anual;
b)la nivelul serviciilor, biroului şi compartimentelor din cadrul Direcţiei Schengen, planificarea şi evaluarea activităţilor se realizează semestrial.
CAPITOLUL III: Atribuţiile Direcţiei Schengen
Art. 6
Direcţia Schengen asigură coordonarea unitară a procesului de elaborare şi implementare a politicilor UE şi obligaţiilor României în următoarele domenii de competenţă: procesul de aderare a României la spaţiul Schengen şi participarea la mecanismul de evaluare Schengen, managementul frontierei, vize, gestionarea presiunii migratorii şi combaterea imigraţiei ilegale, readmisie, cooperare poliţienească transfrontalieră, sisteme informatice Schengen şi protecţia datelor cu caracter personal, fonduri externe nerambursabile.
Art. 7
Direcţia Schengen are următoarele atribuţii:
a)coordonează armonizarea cadrului instituţional şi a capacităţii administrative de gestionare şi implementare a cerinţelor şi recomandărilor UE în domeniul Schengen;
b)monitorizează şi evaluează stadiul îndeplinirii angajamentelor asumate de către autorităţile române şi progresele înregistrate în domeniul Schengen;
c)coordonează procesul de elaborare şi implementare a politicilor, strategiilor şi programelor din domeniul de competenţă;
d)contribuie la elaborarea/monitorizează la nivelul direcţiei programele şi planurile asumate la nivelul Guvernului, precum şi alte planuri sectoriale cu sarcini pe domeniul de competenţă al MAI;
e)execută activităţi de control, sprijin şi îndrumare la nivelul structurilor cu atribuţii în domeniul Schengen, constituite la nivelul instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, pe linia aplicării unitare şi eficiente a actelor normative în materie rezultate din transpunerea acquis-ului Schengen;
f)planifică, organizează, coordonează şi participă la misiunile de evaluare Schengen, în cooperare cu Secretariatul General al Consiliului UE şi statele membre UE, în cadrul procesului periodic de evaluare Schengen;
g)planifică, organizează şi coordonează, la nivel naţional, misiunile de evaluare naţională Schengen desfăşurate, inclusiv în baza hotărârilor Comisiei Naţionale de Autoevaluare Schengen, şi elaborează rapoarte, analize şi sinteze în urma acestora, pentru informarea Comisiei naţionale şi a conducerii MAI;
h)asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin MAI în calitate de autoritate responsabilă pentru Programul general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.506/2007 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a gestiona fondurile acordate României prin Programul general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii";
i)asigură îndeplinirea atribuţiilor de autoritate de implementare pentru proiectele cu finanţare Phare şi Facilitatea de tranziţie pentru structurile MAI din domeniul ordinii şi siguranţei publice;
j)asigură îndeplinirea atribuţiilor de operator de program pentru Mecanismul financiar norvegian pentru domeniul "Cooperarea în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere";
k)îndeplineşte atribuţii specifice în calitate de autoritate competentă pentru Facilitatea Schengen, prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen, cu modificările şi completările ulterioare;
l)este organism intermediar la nivelul MAI, pentru Facilitatea Schengen, conform art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 895/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
m)asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin MAI în calitate de autoritate responsabilă pentru viitoarele instrumente financiare din cadrul financiar 2014-2020, pentru domeniul ordinii şi siguranţei publice;
n)este punct de contact pentru orice alte organisme şi instituţii care pot avea calitatea de surse de finanţare externă în domeniul ordinii şi siguranţei publice;
o)este membru în comitetul de monitorizare pentru Programul de cooperare elveţiano-român.
CAPITOLUL IV: Conducerea Direcţiei Schengen
Art. 8
(1)Conducerea Direcţiei Schengen este reprezentată din: director, funcţionar public cu statut special/funcţionar public şi director adjunct, funcţionar public cu statut special.
(2)Directorul conduce întreaga activitate a Direcţiei Schengen.
(3)Directorul adjunct conduce activitatea serviciilor stabilite prin dispoziţie a directorului Direcţiei Schengen.
(4)Gestionarea fluxului informaţional se realizează potrivit Dispoziţiei zilnice nr. 1 a directorului, emisă conform atribuţiilor stabilite prin prezentul regulament, prin care se stabilesc modul de preluare, circuitul şi responsabilitatea în procesarea informaţiilor primite sau generate la nivelul Direcţiei Schengen.
(5)Diagrama de relaţii a Direcţiei Schengen este prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 9
Atribuţiile directorului sunt stipulate în fişa postului, prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.
Art. 10
(1)În îndeplinirea atribuţiilor de conducere, directorul Direcţiei Schengen:
a)reprezintă Direcţia Schengen în relaţiile cu conducerea ministerului, cu conducerile structurilor cu competenţe în domeniu din celelalte ministere şi instituţii publice;
b)participă la lucrările Consiliului de administraţie al eu-LISA, în calitate de membru cu drepturi depline, exercitând dreptul de vot în numele României;
c)numeşte personalul pe funcţiile prevăzute în statul de organizare al Direcţiei Schengen, conform normelor de competenţă stabilite în condiţiile legii.
(2)În condiţiile legii, directorul Direcţiei Schengen poate delega personalului din subordine atribuţia prevăzută la alin. (1) lit. b).
Art. 11
Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile stipulate în fişa postului, prevăzută în anexa nr. 5.
Art. 12
Atribuţiile generale şi specifice ale personalului din cadrul serviciilor, biroului şi compartimentelor aflate în structura Direcţiei Schengen sunt cele prevăzute în prezentul regulament, precum şi în fişele posturilor respective, care se aprobă conform statutului propriu al fiecărei categorii de personal.
Art. 13
Conducerea Direcţiei Schengen şi, după caz, şefii de servicii, de birou şi de compartimente analizează în cadrul şedinţelor de conducere stadiul şi modul de îndeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor, a obiectivelor şi activităţilor prevăzute în planurile de muncă, stabilind măsurile necesare pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei activităţii direcţiei.
CAPITOLUL V: Atribuţiile serviciilor, biroului şi compartimentelor Direcţiei Schengen
SECŢIUNEA 1: Atribuţiile Serviciului Schengen
Art. 14
Serviciul Schengen, denumit în continuare Serviciul 1, este organizat şi funcţionează în cadrul Direcţiei Schengen ca structură de specialitate şi îndeplineşte atribuţiile MAI privind fundamentarea poziţiilor, negocierea, reprezentarea în structurile de decizie ale Uniunii Europene, denumită în continuare UE, precum şi implementarea politicilor UE în domeniile de competenţă.
Art. 15
(1)În exercitarea rolului său, Serviciul 1 asigură coordonarea unitară a procesului de elaborare şi implementare a politicilor UE şi a îndeplinirii obligaţiilor României în următoarele domenii de competenţă: managementul frontierei, vize, gestionarea presiunii migratorii şi combaterea migraţiei ilegale, readmisie, cooperare poliţienească transfrontalieră, sisteme informatice Schengen şi protecţia datelor cu caracter personal.
(2)În exercitarea rolului său, Serviciul 1 asigură coordonarea şi gestionarea activităţilor desfăşurate de instituţiile şi autorităţile cu responsabilităţi în domeniu, în vederea aderării României la spaţiul Schengen şi participării la mecanismul de evaluare Schengen.
(3)În exercitarea rolului său, Serviciul 1 asigură coordonarea, la nivel strategic, a intereselor României în relaţia cu agenţiile UE relevante, respectiv Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, denumită în continuare FRONTEX, şi Agenţia europeană pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, denumită în continuare eu-LISA.
(4)În exercitarea rolului său, Serviciul 1 asigură cooperarea cu instituţiile europene prin intermediul instrumentelor orizontale instituite de Comisia Europeană, respectiv Sistemul de informare al pieţei interne, denumit în continuare IMI, Reţeaua de soluţionare a problemelor, denumită în continuare SOLVIT, precum şi Sistemul referitor la cooperarea în domeniul aplicării legislaţiei UE, denumită în continuare EU Pilot.
Art. 16
(1)În vederea asigurării respectării prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, a angajamentelor asumate de către România în cadrul negocierilor de aderare la UE şi a prevederilor strategiilor şi programelor naţionale care pun în aplicare politicile UE în domeniile de competenţă, Serviciul 1 îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)analizează programele şi alte documente strategice ale preşedinţiilor Consiliului UE în domeniul afacerilor interne, monitorizează evoluţiile din cadrul diferitelor dosare aflate pe agenda Uniunii, în domeniile de competenţă;
b)realizează, în domeniile de competenţă, sinteze şi analize cu privire la evoluţiile survenite în problematica politicilor Uniunii şi primeşte, gestionează şi distribuie către structurile MAI informaţiile transmise de către instituţiile europene;
c)coordonează/efectuează activitatea de elaborare a analizelor de impact, la nivelul MAI, pentru proiectele de acte normative, strategiile şi politicile Uniunii Europene în domeniile de competenţă;
d)elaborează/participă la elaborarea, analizează şi avizează strategiile şi programele elaborate de structurile din cadrul MAI, urmărind asigurarea compatibilităţii şi coerenţei acestora cu obiectivele, politicile şi acţiunile Uniunii Europene, în domeniile de competenţă;
e)asigură, în domeniile de competenţă, iniţierea şi menţinerea relaţiilor unităţilor din aparatul central, precum şi ale instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI cu instituţiile UE, precum şi cu statele membre UE;
f)evaluează compatibilitatea actelor normative elaborate la nivelul MAI şi supuse analizei în procesul de consultare intra/interinstituţională cu actele legislative ale UE în domeniile de competenţă, formulează puncte de vedere şi propuneri în vederea transpunerii şi aplicării acestora;
g)la solicitarea structurii centrale de specialitate în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale din MAI, contribuie la fundamentarea şi realizarea documentaţiei necesare pentru elaborarea acordurilor bilaterale sau multilaterale în domeniul de competenţă;
h)participă la elaborarea poziţiilor MAI ce urmează să fie integrate în poziţiile Guvernului României în legătură cu etapele precontencioase şi contencioase ale acţiunilor declanşate conform prevederilor dreptului european, ca urmare a nerespectării de către România a actelor legislative ale UE, potrivit domeniilor de competenţă;
i)realizează procesul de notificare electronică către MAE a legislaţiei elaborate de către MAI, care transpune actele legislative ale UE, potrivit domeniilor de competenţă;
j)derulează activităţile necesare notificării Comisiei Europene cu privire la informaţiile ce reies din actele Uniunii cu aplicabilitate directă din domeniul de competenţă, pe baza contribuţiilor structurilor MAI şi instituţiilor naţionale responsabile.
(2)Pentru asigurarea coordonării unitare a problematicii afacerilor europene şi a procesului de fundamentare a poziţiilor MAI în problematica dosarelor europene pentru domeniile de competenţă, cu informarea, după caz, a structurii centrale de specialitate în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale din MAI, Serviciul 1 îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)coordonează participarea reprezentanţilor MAI/participă la următoarele grupuri de lucru/comitete ale Consiliului UE şi ale Comisiei Europene, în domeniile de competenţă: Grupul de lucru pentru chestiuni Schengen (Evaluare, Acquis, SIS/SIRENE, SISTECH), Grupul de lucru SISVIS/SIS II NPM, Grupul de lucru frontiere, Grupul de lucru pentru integrare, migraţie şi expulzare (pe componenta de combatere a migraţiei ilegale), Comitetul strategic pentru imigraţie, frontiere şi azil (SCIFA) - în format COMIX; Comitetul Articolului 6 - format uniform de vize, Grupul de lucru pentru schimbul de informaţii şi protecţia datelor (DAPIX), comitetele şi grupurile de experţi organizate la nivelul Comisiei Europene şi ale eu-LISA;
b)definitivează mandatele reprezentanţilor MAI care participă la grupurile de lucru/comitetele desfăşurate la nivelul Consiliului/Comisiei Europene, prevăzute la lit. a), şi informează coordonatorul naţional în domeniul afacerilor europene cu privire la elementele de mandat şi minutele aferente;
c)cooperează cu structura centrală de specialitate în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale pentru definitivarea poziţiilor MAI aferente participării reprezentanţilor României la reuniunile Consiliului European, Consiliului UE şi ale COREPER II, precum şi la alte reuniuni internaţionale relevante pentru politicile UE, în domeniul de competenţă;
d)asigură întocmirea şi actualizarea periodică a unor fişe documentare, analize, sinteze, mape documentare şi puncte de vedere privind dosarele europene aflate în lucru, în domeniile de competenţă;
e)în domeniile de competenţă, monitorizează şi urmăreşte modul de îndeplinire a sarcinilor propuse de reprezentanţii structurilor MAI prin documentele de participare la grupurile de lucru, reuniunile şi seminarele interne şi internaţionale.
(3)În domeniul precizat la art. 15 alin. (2), Serviciul 1 îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)evaluează stadiul îndeplinirii măsurilor asumate de către autorităţile române şi progresele înregistrate în vederea aderării la spaţiul Schengen, precum şi pentru îndeplinirea standardelor UE în domeniu;
b)planifică, organizează şi coordonează organizarea misiunilor de evaluare Schengen, în cooperare cu Secretariatul General al Consiliului UE şi statele membre UE, în cadrul procesului de evaluare Schengen al României şi în strânsă legătură cu structurile MAI şi instituţiile naţionale responsabile;
c)planifică, organizează, derulează şi coordonează misiunile de preevaluare Schengen şi elaborează rapoarte, analize şi sinteze în urma acestora;
d)monitorizează implementarea măsurilor şi recomandărilor subsecvente misiunilor de preevaluare Schengen, în vederea asigurării conformităţii depline cu practicile Schengen;
e)monitorizează îndeplinirea de către structurile MAI şi instituţiile naţionale responsabile a recomandărilor Comitetelor de evaluare Schengen (EvalCom), reieşite din rapoartele misiunilor de evaluare Schengen ale României, prin intermediul planurilor de acţiune aferente (Compendium), analizează, centralizează şi prezintă conducerii MAI rezultatele obţinute;
f)informează periodic statele membre, Secretariatul General al Consiliului şi Comisia Europeană cu privire la progresele înregistrate în implementarea recomandărilor aferente evaluărilor Schengen, derulate în domeniile de evaluare stabilite prin mecanismul de evaluare Schengen potrivit programării anuale şi multianuale;
g)asigură Secretariatul Comisiei naţionale de autoevaluare Schengen şi elaborează studii, analize şi sinteze pentru informarea acesteia cu privire la stadiul îndeplinirii angajamentelor asumate în domeniul de activitate;
h)actualizează şi întreţine conţinutul site-urilor de intranet şi internet specifice domeniului Schengen, sub coordonarea direcţiei centrale de specialitate a MAI;
i)constituie punct unic de contact pentru coordonarea activităţilor legate de gestionarea participării reprezentanţilor MAI la programele de formare ca evaluator Schengen organizate la nivelul agenţiilor europene şi participă cu experţi la activităţile respective;
j)participă la Consiliul de experţi Schengen, în scopul identificării soluţiilor adecvate de gestionare a participării la programele prevăzute la lit. i) şi a celor mai bune practici în materia implementării acquis-ului Schengen;
k)participă, în calitate de experţi, la misiunile de evaluare periodice organizate de Secretariatul General al Consiliului la nivelul statelor membre Schengen pentru evaluarea conformităţii cu standardele Schengen;
l)reprezintă MAI în cadrul comisiilor de evaluare a condiţiilor ce trebuie îndeplinite de aeroporturile civile în vederea certificării ca aeroporturi internaţionale sau deschise traficului internaţional, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional.
(4)În domeniul precizat la art. 15 alin. (4), Serviciul 1 îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)coordonează activitatea structurilor MAI în vederea asigurării soluţionării problemelor semnalate prin SOLVIT, EU Pilot şi IMI;
b)asigură, împreună cu structura centrală de specialitate în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale, reprezentarea MAI în ceea ce priveşte gestionarea problematicii specifice sistemelor europene SOLVIT, EU Pilot şi IMI;
c)sesizează, reţine şi semnalează conducerii MAI acţiuni şi/sau decizii ale structurilor MAI şi instituţiilor din subordinea acestuia care pot determina sau favoriza încălcări ale legislaţiei UE sau nerespectarea angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al UE.
SECŢIUNEA 2: Atribuţiile Serviciului evaluare necesitate finanţare şi fonduri europene
Art. 17
Serviciul evaluare necesitate finanţare şi fonduri europene, denumit în continuare Serviciul 2, este organizat şi funcţionează în cadrul Direcţiei Schengen ca structură de specialitate şi, în calitate de unitate de coordonare a programelor, îndeplineşte atribuţiile MAI referitoare la identificarea necesităţilor de finanţare, accesarea, coordonarea şi monitorizarea implementării programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile pentru structurile MAI în domeniul ordine şi siguranţă publică.
Art. 18
(1)În exercitarea rolului său, Serviciul 2 îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)monitorizează permanent lansarea cererilor de ofertă de către Comisia Europeană, denumită în continuare CE/alţi finanţatori externi pentru programe în domeniul ordinii şi siguranţei publice şi informează structurile din subordinea/coordonarea MAI cu privire la oportunităţile de finanţare; participă efectiv la crearea de noi instrumente financiare în grupurile de lucru din CE;
b)asigură consultarea permanentă, inclusiv prin organizarea de vizite la faţa locului, a structurilor MAI şi constituie baze de date referitoare la necesităţile structurilor din cadrul MAI din domeniul ordinii şi siguranţei publice care pot fi acoperite prin programe cu finanţare din fonduri externe;
c)acordă asistenţă tehnică/pregătire pentru pregătirea proiectelor structurilor beneficiare din domeniul ordinii şi siguranţei publice;
d)elaborează, împreună cu instituţiile şi structurile din subordinea/coordonarea MAI, fişele de proiect propuse spre finanţare din fondurile externe nerambursabile;
e)urmăreşte semnarea memorandumurilor de finanţare şi a acordurilor de grant pentru proiectele propuse spre finanţare;
f)identifică potenţiali parteneri externi şi propune conducerii MAI încheierea de acorduri de parteneriat în vederea implementării proiectelor transnaţionale;
g)monitorizează elaborarea specificaţiilor tehnice, a termenilor de referinţă şi pregătirea documentaţiei de licitaţie, pentru proiectele finanţate din asistenţa tehnică a fondurilor externe nerambursabile;
h)participă la activitatea de evaluare şi avizare a ofertelor primite în cadrul licitaţiei pentru aceste proiecte;
i)monitorizează modul de elaborare a rapoartelor de evaluare, a expresiilor de interes şi a ofertelor primite în cadrul licitaţiilor;
j)monitorizează modul de implementare a proiectelor/programelor de către beneficiari, structuri ale MAI, pe toată durata desfăşurării acestora şi verifică îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către părţi;
k)efectuează periodic vizite la faţa locului la beneficiari în vederea asigurării respectării obligaţiilor contractuale, precum şi a regulilor de vizibilitate şi eligibilitate a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;
l)elaborează rapoarte privind stadiul derulării proiectelor după încheierea fiecărei etape;
m)monitorizează aplicarea procedurilor şi standardelor interne şi internaţionale în activitatea de implementare a proiectelor, în conformitate cu reglementările în domeniu;
n)constituie şi actualizează permanent baza de date cu privire la implementarea programelor cu finanţare externă nerambursabilă, pe baza informaţiilor solicitate din partea structurilor beneficiare;
o)contribuie la crearea cadrului legal şi construieşte sistemul de management şi control pentru fiecare instrument financiar destinat ordinii şi siguranţei publice, în conformitate cu deciziile financiare ale CE;
p)elaborează cadrul informaţional adecvat fundamentării deciziilor MAI în domeniul asigurării resurselor de finanţare a proiectelor prioritare, în funcţie de eligibilitatea acestora pentru finanţare, ale căror beneficiari sunt structuri MAI din domeniul ordinii şi siguranţei publice;
q)redactează, împreună cu beneficiarii finali ai proiectelor, manualele/seturile de proceduri de lucru sau actualizează procedurile existente şi redactează şi urmăreşte aprobarea formularelor standard;
r)menţine legătura cu organismele naţionale şi internaţionale care finanţează sau derulează programe cu finanţare externă nerambursabilă al căror beneficiar direct este MAI sau structurile sale subordonate;
s)elaborează, analizează şi emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative ce vizează accesarea/gestionarea eficientă a fondurilor externe nerambursabile cu incidenţă asupra domeniului ordine şi siguranţă publică.
(2)Serviciul 2 desfăşoară activităţile necesare gestionării fondului european postaderare Facilitatea Schengen, acordat României conform Tratatului de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, ratificat de România prin Legea nr. 157/2005, îndeplinind atribuţiile specifice în calitate de autoritate competentă pentru Facilitatea Schengen, prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 895/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Serviciul 2 este organism intermediar la nivelul MAI pentru Facilitatea Schengen, fiind responsabil pentru administrarea şi coordonarea curentă a proiectelor având ca beneficiar structuri ale MAI pentru care îndeplineşte atribuţiile specifice prevăzute la art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 895/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)Serviciul 2 asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin MAI în calitate de autoritate responsabilă pentru Fondul european de returnare, Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, Fondul european pentru refugiaţi şi Fondul pentru frontierele externe din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", prevăzute de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 276/3.010/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 277/3.009/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Fondul european pentru refugiaţi, Fondul european de returnare şi Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii".
(5)Serviciul 2, în calitate de autoritate de implementare pentru programele PHARE şi Facilitatea de tranziţie, desfăşoară activităţi specifice necesare raportării finale şi închiderii oficiale a programelor anuale.
(6)Serviciul 2 îndeplineşte atribuţiile MAI referitoare la identificarea, accesarea, coordonarea şi monitorizarea implementării programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile pentru structurile MAI în domeniul afacerilor interne pentru cadrul financiar 2014-2020, îndeplinind următoarele atribuţii:
a)elaborează documentaţia necesară desfăşurării dialogului politic cu CE;
b)elaborează, în colaborare cu instituţiile şi structurile din subordinea/coordonarea MAI, Programul naţional aferent viitorului cadru financiar 2014-2020;
c)coordonează implementarea obiectivelor şi acţiunilor aferente programului naţional;
d)este punct de contact în domeniul viitoarelor instrumente financiare din cadrul financiar 2014-2020, precum şi pentru orice alte organisme şi instituţii care pot avea calitatea de surse de finanţare externă.
(7)Serviciul 2 elaborează, analizează şi propune spre avizare, după caz, conducerii Direcţiei Schengen proiectele de acte normative care, prin obiectul de reglementare, au incidenţă în domeniul de activitate propriu.
SECŢIUNEA 3: Atribuţiile Biroului granturi externe
Art. 19
Biroul granturi externe, denumit în continuare Biroul, este organizat şi funcţionează în cadrul Direcţiei Schengen ca structură de specialitate şi îndeplineşte atribuţiile MAI referitoare la gestionarea programelor/proiectelor finanţate din Mecanismul financiar norvegian, Fondul de cooperare elveţiano-român şi cele referitoare la identificarea şi gestionarea altor instrumente financiare, pentru structurile MAI.
Art. 20
(1)În exercitarea rolului său, Biroul îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)monitorizează lansarea noilor surse de finanţare externă;
b)informează direcţiile MAI şi structurile subordonate cu privire la noile oportunităţi de finanţare conform domeniilor de competenţă;
c)asigură asistenţă structurilor MAI în vederea pregătirii fişelor de proiect, negocierii acestora cu finanţatorul şi încheierii acordurilor de finanţare şi a parteneriatelor;
d)participă la întâlnirile de lucru cu organismele internaţionale care iniţiază programe cu finanţare externă de care pot beneficia structurile din cadrul MAI şi instituţiile subordonate/din coordonarea acestuia;
e)elaborează, analizează şi emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative ce vizează accesarea/gestionarea eficientă a fondurilor externe nerambursabile cu incidenţă asupra domeniului ordine şi siguranţă publică;
f)asigură îndeplinirea atribuţiilor de operator de program pentru Mecanismul financiar norvegian pentru domeniul "Cooperarea în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere", în condiţiile legii;
g)coordonează şi monitorizează la nivelul structurilor MAI programarea şi implementarea proiectelor finanţate prin intermediul Programului de cooperare româno-elveţian în conformitate cu cadrul legislativ aplicabil.
(2)Pe linia coordonării implementării cerinţelor Schengen şi a monitorizării derulării programului Sistemul integrat pentru securitatea frontierei (SISF), Biroul îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)implementează şi actualizează permanent datele relevante din Planul de acţiuni, denumit în continuare P.A., şi din Planul unic multianual de investiţii, denumit în continuare P.U.M.I., în aplicaţia FrontMap, centralizând şi verificând raportările instituţiilor reprezentante în cadrul Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat (G.I.R.M.I.F.S.), care au în responsabilitate acţiuni şi investiţii pentru implementarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României;
b)monitorizează şi actualizează stadiul implementării cerinţelor Schengen, conform Catalogului Schengen şi Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României, la nivelul întregii frontiere externe, în aplicaţia FrontMap;
c)asigură mentenanţa aplicaţiei informatice FrontMap şi dezvoltarea acesteia pentru monitorizarea activităţilor specifice asigurării managementului integrat al frontierei în perioada postaderare, conform cerinţelor Schengen;
d)organizează şedinţele periodice ale G.I.R.M.I.F.S., pregăteşte documentaţia şi asigură logistica necesară;
e)asigură comunicarea interministerială, organizează grupuri de lucru sau şedinţe în plen pe problematica solicitată de către oricare dintre membrii G.I.R.M.I.F.S. şi armonizează punctele de vedere ale instituţiilor cu atribuţii în domeniul securizării frontierei;
f)monitorizează stadiul implementării proiectului SISF şi asigură informarea periodică sau la nevoie a conducerii direcţiei în ceea ce priveşte progresul activităţii, precum şi în toate aspectele relevante;
g)organizează reuniuni la nivel decizional, strategic sau de experţi în ceea ce priveşte dezvoltarea programului şi/sau a proiectului SISF, cu integratorul de sistem, reprezentanţi ai MAI şi/sau ai altor instituţii sau structuri cu atribuţii în domeniul managementului integrat al frontierei.
(3)În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. (1) lit. f), Biroul:
a)contribuie, alături de celelalte autorităţi implicate în gestionarea acestui mecanism financiar, la crearea cadrului legal şi elaborează sistemul de management şi control pentru acest instrument financiar destinat ordinii şi siguranţei publice, în conformitate cu deciziile financiare ale CE;
b)redactează, împreună cu beneficiarii finali ai proiectelor, manualele/seturile de proceduri de lucru şi monitorizează modul de implementare de către beneficiari, structuri ale MAI, pe toată durata desfăşurării acestora şi verifică îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către beneficiari;
c)efectuează periodic vizite la faţa locului la beneficiari în vederea asigurării respectării obligaţiilor contractuale, precum şi a regulilor de vizibilitate şi eligibilitate a proiectelor finanţate din Mecanismul financiar norvegian;
d)elaborează rapoarte privind stadiul derulării proiectelor după încheierea fiecărei etape, pe care le transmite finanţatorului şi punctului unic de contact - Ministerul Fondurilor Europene;
e)participă la reuniunile de lucru desfăşurate cu structurile beneficiare, finanţator şi punctul unic de contact, precum şi la alte întâlniri de lucru pe domeniul "Cooperarea în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere";
f)menţine legătura cu Biroul mecanismului financiar (FMO), precum şi cu partenerii norvegieni de proiect (poliţia norvegiană) şi alte organisme internaţionale implicate în derularea proiectelor (Consiliul Europei, OSCE).
(4)În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. (1) lit. g), Biroul:
a)monitorizează modul de implementare de către beneficiari, structuri ale MAI, pe toată durata de desfăşurare a proiectelor derulate în cadrul acestui program de cooperare şi verifică îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către beneficiari;
b)efectuează periodic vizite la faţa locului la beneficiari în vederea asigurării respectării obligaţiilor contractuale, precum şi a regulilor de vizibilitate şi eligibilitate a proiectelor finanţate din Programul de cooperare româno-elveţian;
c)elaborează rapoarte privind stadiul derulării proiectelor după încheierea fiecărei etape;
d)monitorizează aplicarea procedurilor şi standardelor interne şi internaţionale în activitatea de implementare a proiectelor, în conformitate cu reglementările în domeniu;
e)constituie şi actualizează permanent baza de date cu privire la implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului de cooperare, pe baza informaţiilor solicitate din partea structurilor beneficiare;
f)participă, în calitate de membru cu drept de vot, la Comitetul director aferent Fondului tematic securitate, desfăşurat sub coordonarea Biroului de cooperare din cadrul Ambasadei Elveţiei la Bucureşti;
g)participă, în calitate de membru, la Comitetul de monitorizare coordonat de punctul naţional de contact din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
SECŢIUNEA 4: Atribuţiile Structurii de securitate/Subregistru NATO/UE
Art. 21
(1)Structura de securitate/Subregistru NATO/UE, denumită în continuare SS/SR, este structura specializată care deserveşte Direcţia Schengen în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate şi al gestionării informaţiilor clasificate NATO/UE.
(2)SS/SR este organizată şi funcţionează în directa subordine a directorului direcţiei şi în coordonarea şefului structurii de securitate.
(3)Personalul SS/SR îndeplineşte atribuţiile structurii de securitate la nivelul Direcţiei Schengen, pe cele ale componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii, precum şi pe cele ale Subregistrului NATO/UE.
(4)SS/SR asigură din punct de vedere tehnic şi operaţional exploatarea punctului de acces al MAI în Sistemul informatic şi de comunicaţii (SIC) EXTRANET. RO şi a terminalului Direcţiei Schengen în SIC INTRANET. UE.
Art. 22
(1)SS/SR coordonează, la nivelul Direcţiei Schengen, activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate naţionale, NATO, UE şi OSCE, în toate componentele acesteia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv securitatea pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi gestionarea informaţiilor clasificate NATO/UE.
(2)Din dispoziţia şefului direcţiei, personalul SS/SR poate executa activităţile circumscrise compartimentului CSIC.
Art. 23
(1)În exercitarea rolului său, pe linia protecţiei informaţiilor clasificate naţionale, SS/SR îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)elaborează şi supune aprobării conducerii Direcţiei Schengen normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b)întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Departamentului de informaţii şi protecţie internă, denumit în continuare DIPI, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;
c)coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
d)asigură relaţionarea cu DIPI;
e)monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
f)consiliază conducerea Direcţiei Schengen în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
g)informează conducerea Direcţiei Schengen despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
h)acordă sprijin reprezentanţilor DIPI pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
i)organizează activităţi de pregătire specifică a personalului Direcţiei Schengen care are acces la informaţii clasificate;
j)asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate, iniţiază procesul de solicitare a eliberării certificatelor de securitate, din dispoziţia şefului Direcţiei Schengen;
k)întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;
l)prezintă conducătorului Direcţiei Schengen propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul DIPI;
m)efectuează, cu aprobarea conducerii Direcţiei Schengen, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate.
(2)În exercitarea rolului său, pe linia protecţiei informaţiilor clasificate NATO/UE, SS/SR îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)coordonează direct activitatea Subregistrului NATO/UE al Direcţiei Schengen;
b)elaborează normele interne de aplicare a reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate NATO/UE subsecvente reglementărilor naţionale în domeniu, adaptate la specificul Direcţiei Schengen;
c)monitorizează implementarea normelor interne de securitate a informaţiilor clasificate NATO/UE, precum şi modul de respectare a acestora în cadrul Direcţiei Schengen;
d)elaborează planul de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate NATO/UE la nivelul Direcţiei Schengen;
e)consiliază conducerea Direcţiei Schengen pentru toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate NATO/UE;
f)informează conducerea Direcţiei Schengen cu privire la vulnerabilităţile, riscurile şi eventualele încălcări ale reglementărilor de securitate şi propune măsurile ce se impun pentru soluţionarea acestora;
g)asigură implementarea normelor interne privind securitatea personalului;
h)ţine evidenţa actualizată a personalului din cadrul Direcţiei Schengen care are acces la informaţii clasificate NATO/UE şi propune măsurile necesare pentru revalidarea sau retragerea certificatelor de securitate;
i)analizează periodic şi actualizează normele interne de implementare a reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate NATO/UE;
j)inspectează activitatea Subregistrului NATO/UE din Direcţia Schengen privind modalităţile de gestionare a informaţiilor clasificate NATO/UE;
k)coordonează şi urmăreşte punerea în aplicare a normelor interne privind securitatea documentelor clasificate NATO/UE;
l)pregăteşte şi execută programele de inspecţie a măsurilor de securitate fizică în cadrul Subregistrului NATO/UE din Direcţia Schengen şi îl informează pe şeful direcţiei cu privire la vulnerabilităţile constatate;
m)realizează verificări inopinate ale sistemelor de protecţie fizică din Direcţia Schengen;
n)stabileşte măsurile de securitate fizică pentru controlul accesului în zonele de securitate specifice Direcţiei Schengen, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate la informaţiile clasificate NATO/UE;
o)verifică condiţiile de securitate ale spaţiilor, birourilor, încăperilor, containerelor în care sunt manipulate sau păstrate informaţii clasificate NATO/UE din Direcţia Schengen;
p)adoptă măsurile necesare pentru a asigura un nivel de protecţie fizică corespunzător în toate încăperile din Direcţia Schengen în care se manipulează documente clasificate NATO/UE;
q)coordonează planificarea, implementarea şi controlul modului de aplicare a propriilor programe de pregătire a personalului Direcţiei Schengen;
r)ţine evidenţa personalului din Direcţia Schengen care a participat la forme de pregătire organizate de NATO sau UE ori la forme de pregătire organizate la nivel naţional.
(3)În exercitarea rolului său, pe linia Componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii, SS/SR îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)implementează şi asigură măsurile de securitate, conform normelor în vigoare;
b)relaţionează cu Sectorul INFOSEC din DIPI în situaţiile în care: planifică dezvoltarea sau achiziţia unor sisteme informatice şi de comunicaţii (SIC) care stochează, procesează ori transmit informaţii clasificate, propune schimbări ale configuraţiei de sistem, propune conectarea cu alte SIC, propune schimbări ale modului de operare protejată a SIC, propune modificarea sau înlocuirea software-ului pentru optimizarea securităţii SIC, iniţiază, după caz, proceduri de modificare a clasei ori nivelului de secretizare al SIC deja acreditate, planifică sau propune desfăşurarea oricărei altei activităţi în scopul îmbunătăţirii securităţii SIC acreditate;
c)solicită acreditarea/reacreditarea SIC de la Sectorul INFOSEC din cadrul DIPI;
d)solicită asistenţă de specialitate din partea Sectorului INFOSEC din cadrul DIPI pentru stabilirea cerinţelor de securitate şi procedurilor de aplicare necesare şi respectarea acestora de către furnizorii de echipamente, pe durata întregului proces de dezvoltare, instalare şi testare SIC;
e)răspunde de alegerea, implementarea, justificarea şi controlul facilităţilor de securitate, de natură tehnică, care reprezintă parte componentă a SIC;
f)asigură exploatarea în condiţii de securitate a SIC;
g)realizează legătura dintre contractant şi Sectorul INFOSEC din cadrul DIPI;
h)participă la selecţionarea, organizarea şi realizarea pregătirii personalului cu atribuţii în domeniul INFOSEC;
i)organizează şi desfăşoară convocări de instruire cu personalul Direcţiei Schengen şi utilizatorii SIC;
j)verifică periodic sau în timp real implementarea măsurilor de protecţie în SIC din cadrul Direcţiei Schengen, pentru a se asigura că securitatea acestuia este în concordanţă cu cerinţele de securitate aprobate de Sectorul INFOSEC din cadrul DIPI;
k)ţine evidenţa echipamentelor SIC, proprietate privată, autorizate să funcţioneze în incinta Direcţiei Schengen, conform normelor legale în vigoare;
l)cercetează incidentele de securitate şi raportează rezultatele, ierarhic, Sectorului INFOSEC din cadrul DIPI, concomitent cu aplicarea unor măsuri de reducere a consecinţelor;
m)asigură administrarea punctului de acces al Direcţiei Schengen în SIC EXTRANET.RO al MAE, personalul SS/SR îndeplinind şi funcţiile de administrator de securitate, respectiv de înlocuitor de administrator de securitate în zona terminalului EXTRANET.RO;
n)asigură administrarea punctului de acces al Direcţiei Schengen în SIC INTRANET.UE al MAI, personalul SS/SR îndeplinind şi funcţiile de administrator de securitate al acestuia.
(4)În exercitarea rolului său, pe linia Subregistrului NATO/UE, SS/SR îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)primeşte, înregistrează şi prezintă directorului Direcţiei Schengen corespondenţa NATO, UE, OSCE clasificată şi neclasificată adresată unităţii, pe care o repartizează spre rezolvare, potrivit ordinelor rezolutive înscrise pe fiecare lucrare, conform normelor legale în vigoare;
b)asigură consultarea informaţiilor clasificate NATO, UE, OSCE de către personalul autorizat în baza rezoluţiei directorului Direcţiei Schengen, cu respectarea normelor legale în vigoare;
c)controlează fluxul informaţiilor NATO CONFIDENTIAL sau superior/UE sensibile la nivelul Direcţiei Schengen;
d)asigură executarea operaţiunilor de păstrare, clasare, arhivare şi inventariere a informaţiilor clasificate NATO, UE, OSCE;
e)notifică imediat Componentei sistemului naţional de registre (CSNR) ierarhic superioare cu privire la datele de identificare ale informaţiilor NATO CONFIDENTIAL sau superior şi UE clasificate sensibile primite de la CSNR, altele decât Registrul intern al MAI;
f)transmite informaţii NATO/UE clasificate către alte CSNR din MAI, cu respectarea principiului "necesităţii de a cunoaşte" şi cu avizul Registrului intern al MAI;
g)transmite Registrului intern al MAI documentele clasificate NATO/UE, în vederea expedierii lor;
h)asigură respectarea în cadrul compartimentului a procedurilor specifice de protecţie a informaţiilor NATO/UE/OSCE clasificate;
i)centralizează şi transmite Registrului intern al MAI rezultatele inventarierii anuale a documentelor NATO/UE din gestiunea proprie;
j)centralizează rezultatele inspecţiilor de securitate şi le transmite Registrului intern al MAI;
k)acordă asistenţă de specialitate în derularea activităţilor de pregătire şi instruire a personalului care are acces la informaţii NATO/UE clasificate şi UE neclasificate care nu se dau publicităţii;
l)asigură exploatarea tehnică şi operaţională, în condiţii de securitate, a terminalelor EXTRANET.RO şi INTRANET.UE;
m)sprijină conducerea Direcţiei Schengen şi structura de securitate în toate activităţile ce ţin de protecţia informaţiilor clasificate şi neclasificate NATO/UE, OSCE primite la nivelul Direcţiei Schengen;
n)informează conducerea Direcţiei Schengen şi structura de securitate despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi neclasificate NATO/UE/OSCE constatate în procesul de gestionare a acestora;
o)gestionează informaţiile UE neclasificate primite prin sistemele EXTRANET.RO, INTRANET.UE şi asigură fluxul informaţional către structurile Direcţiei Schengen, cu respectarea normelor legale în vigoare;
p)asigură transmiterea informaţiilor UE neclasificate către alte structuri ale MAI;
q)urmăreşte aplicarea procedurilor specifice de protecţie a informaţiilor UE neclasificate, care nu se dau publicităţii, la nivelul Direcţiei Schengen.
SECŢIUNEA 5: Atribuţiile Compartimentului secretariat şi informaţii clasificate
Art. 24
(1)Compartimentul secretariat şi informaţii clasificate, denumit în continuare CSIC, este organizat şi funcţionează ca structură specializată şi îndeplineşte atribuţiile privind protecţia şi gestionarea informaţiilor clasificate naţionale, secretariatul şi corespondenţa ordinară.
(2)CSIC este organizat şi funcţionează în directa subordine a directorului direcţiei.
Art. 25
CSIC îndeplineşte următoarele atribuţii:
1.a) primeşte, înregistrează şi prezintă directorului Direcţiei Schengen corespondenţa clasificată/neclasificată naţională adresată unităţii, pe care o repartizează spre rezolvare potrivit ordinelor rezolutive înscrise pe fiecare lucrare, conform normelor legale în vigoare;
2.b) asigură consultarea informaţiilor clasificate naţionale de către personalul autorizat în baza rezoluţiei directorului Direcţiei Schengen, cu respectarea normelor legale în vigoare;
3.c) expediază la destinaţie corespondenţa clasificată/neclasificată naţională elaborată de personalul direcţiei, după semnarea sau avizarea acesteia de către persoanele abilitate în acest sens, cu respectarea normelor legale de curierat pentru această categorie de informaţii;
4.d) primeşte şi ţine evidenţa colecţiilor de legi, decrete, hotărâri şi ordonanţe guvernamentale şi a altor acte normative de interes general clasificate/neclasificate naţionale;
5.e) primeşte şi ţine evidenţa ordinelor şi instrucţiunilor, a regulamentelor, instrucţiunilor şi a literaturii de specialitate clasificate/neclasificate naţionale;
6.f) asigură executarea operaţiunilor de păstrare, clasare, arhivare şi inventariere a informaţiilor clasificate naţionale ale Direcţiei Schengen;
7.g) asigură multiplicarea informaţiilor clasificate naţionale pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale ale Direcţiei Schengen, potrivit normelor legale în vigoare;
8.h) răspunde de aplicarea procedurilor specifice de protecţie a informaţilor clasificate naţionale;
9.i) sprijină conducerea Direcţiei Schengen şi structura de securitate în toate activităţile ce ţin de protecţia informaţiilor clasificate naţionale;
10.j) informează conducerea Direcţiei Schengen şi structura de securitate despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate naţionale, constatate în procesul de gestionare a acestora;
11.k) în baza aprobării conducerii Direcţiei Schengen, sprijină structura de securitate la executarea controalelor privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate naţionale;
12.l) din dispoziţia şefului direcţiei, personalul CSIC poate executa activităţile circumscrise compartimentului SS/SR;
13.m) asigură toate activităţile legate de primirea şi transmiterea corespondenţei Direcţiei Schengen prin staţia fax proprie şi prin staţia de e-mail;
14.n) asigură executarea operaţiunilor de inventariere şi scădere a dosarelor de arhivă constituite, conform normelor legale în vigoare, de către compartiment şi conducerea direcţiei şi predarea acestora la serviciul specializat din cadrul Direcţiei secretariat general şi protocol din cadrul MAI;
15.o) asigură procurarea şi distribuirea ştampilelor şi sigiliilor, ţine evidenţa acestora şi răspunde de manipularea şi folosirea acestora;
16.p) ţine evidenţa petiţiilor, asigură realizarea măsurilor organizatorice necesare desfăşurării în condiţii corespunzătoare a şedinţelor de lucru, audienţelor, primirilor la conducerea Direcţiei Schengen, asigură difuzarea ordinelor, sarcinilor şi hotărârilor adoptate cu aceste ocazii sau primite de la conducerea MAI către personalul Direcţiei Schengen şi urmăreşte soluţionarea acestora în termenele legale;
17.q) asigură executarea operaţiunilor aferente preluării şi distribuirii drepturilor băneşti şi materiale cuvenite personalului Direcţiei Schengen, atât în mod individual, cât şi colectiv;
18.r) asigură primirea şi distribuirea către structurile Direcţiei Schengen a bunurilor materiale de resortul patrimoniu imobiliar, geniu, echipament audiovizual şi participă la executarea inventarierii, conform prevederilor legale;
19.s) asigură primirea şi distribuirea către structurile Direcţiei Schengen a bunurilor materiale de resortul comunicaţii şi informatică;
20.t) asigură, distribuie şi urmăreşte încadrarea în normele legale de consum a materialelor consumabile;
21.u) execută activităţi specifice pregătirii şi desfăşurării şedinţelor de tragere;
22.v) organizează şi asigură desfăşurarea activităţilor privind utilizarea regulamentară a autovehiculelor la nivelul Direcţiei Schengen;
23.w) asigură serviciul de curierat prin poşta specială şi alte servicii de curierat;
24.x) asigură, prin personal atestat, serviciul de conducător auto;
25.y) asigură redactarea dispoziţiei zilnice, pe baza propunerilor primite de la structurile din componenţa Direcţiei Schengen şi aprobate de conducătorul acesteia, şi ţine evidenţa prezenţei zilnice şi a răspândirilor personalului Direcţiei Schengen, a învoirilor, permisiilor, concediilor medicale şi de odihnă acordate acestuia, precum şi a orelor suplimentare prestate de acesta;
26.z) întocmeşte planificarea serviciilor de zi în cadrul Direcţiei Schengen, documentaţia aferentă şi asigură instruirea personalului care execută aceste servicii;
27.aa) asigură activităţile desfăşurate, la nivelul Direcţiei Schengen, pe linie de personal/resurse umane, în urma solicitărilor Direcţiei generale management resurse umane, Direcţiei generale management operaţional, Direcţiei generale financiare şi Direcţiei medicale din cadrul MAI.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 26
Întregul personal al Direcţiei Schengen are obligaţia de a cunoaşte şi de a aplica, în părţile ce îl privesc, prevederile prezentului regulament.
Art. 27
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.
-****-
ANEXA nr. 1: ORGANIGRAMA Direcţiei Schengen
ANEXA nr. 2: DIAGRAMA DE RELAŢII a Direcţiei Schengen
ANEXA nr. 3: FIŞA POSTULUI

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECŢIA SCHENGEN

Nr. ...... din ..............

Ex. nr. ............

FIŞA POSTULUI
CAPITOLUL I: Identificarea postului
1.Compartimentul: conducerea Direcţiei Schengen
2.Denumirea postului: director al Direcţiei Schengen
3.Poziţia postului în statul de organizare: 1
4.Relaţii cu alte posturi:
4.1.Relaţii ierarhice:
- este subordonat nemijlocit secretarului de stat coordonator şi direct ministrului afacerilor interne;
- are în subordine întregul personal al Direcţiei Schengen.
4.2.Relaţii funcţionale:
- conduce întreaga activitate a direcţiei;
- directorul adjunct i se subordonează nemijlocit;
- emite dispoziţii pentru întreg personalul din subordine şi poate formula solicitări, îndrumări sau precizări pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) cu atribuţii în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen din direcţiile generale şi direcţiile (similare) aparatului central şi din instituţiile sau unităţile aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică.
4.3.Relaţii de control:
- controlează activitatea structurilor Direcţiei Schengen şi întregului personal al acesteia şi, pe linie de specialitate, a structurilor cu atribuţii în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen din cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central al MAI, din instituţiile sau unităţile aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică.
4.4.Relaţii de colaborare:
- colaborează cu conducerile direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central şi ale celorlalte instituţii sau unităţi aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică;
- colaborează cu organismele de profil din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice locale, cu instituţii de profil ale altor state, cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene, cu organizaţii internaţionale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al Direcţiei Schengen, în conformitate cu procedurile legale şi cu ordinele şi dispoziţiile ministrului afacerilor interne.
4.5.Relaţii de reprezentare:
- reprezintă Direcţia Schengen în faţa conducerii MAI, în raporturile cu celelalte unităţi ale MAI, cu instituţii şi organisme din ţară şi străinătate;
- directorul angajează, în condiţiile legii, Direcţia Schengen în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, scop în care poate da împuterniciri de reprezentare personalului din subordine.
5.Definirea sumară a atribuţiilor postului:
- asigură fundamentarea, elaborarea şi coordonarea aplicării politicilor şi procedurilor în domeniul managementului activităţilor din domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen din MAI;
- asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii Direcţiei Schengen;
- efectuează acţiuni de control, sprijin şi îndrumare în domeniul de competenţă.
CAPITOLUL II: Cerinţele postului
1.Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie
2.Gradul profesional necesar ocupantului postului: comisar-şef de poliţie
3.Pregătire:
3.1.pregătire de bază: studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, sau ciclul I - studii universitare de licenţă;
3.2.pregătire de specialitate: studii: masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor sau în domeniul management;
3.3.alte cunoştinţe: cultură generală, managementul relaţiilor internaţionale, drept internaţional, managementul proiectelor;
3.4.autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanţă deosebită şi informaţiile clasificate NATO de nivel TOP SECRET şi UE de nivel EU TOP SECRET;
3.5.limbi străine:
- limba engleză: citit, scris, vorbit - bine;
- cel puţin o altă limbă de circulaţie internaţională: citit, scris, vorbit - bine.
4.Experienţă:
4.1.vechime în muncă/din care în MAI: cel puţin 7 ani în MAI;
4.2.vechime în specialitate cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
4.3.vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani în funcţii de conducere în unităţi ale MAI;
4.4.perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.
5.Aptitudini şi abilităţi necesare:
- manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control);
- oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor;
- capacitate de lucru sub presiunea timpului;
- spirit de observaţie;
- capacitate de lucru în echipă;
- putere de mobilizare.
6.Atitudini necesare/comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare
7.Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere
8.Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţional
CAPITOLUL III: Condiţii specifice de muncă
1.Locul de muncă: sediul Direcţiei Schengen
2.Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul MAI
3.Deplasări curente: vizite de lucru la instituţii din ţară (inclusiv controale în unităţi ale MAI din capitală sau din teritoriu), ale Uniunii Europene, la instituţii sau organizaţii din străinătate şi în teatrele externe de operaţiuni în care sunt desfăşurate efective ale MAI
4.Condiţii deosebite de muncă:
- activitate cu dinamică deosebită, volum mare de operaţii mentale şi complexitate foarte ridicată, presupunând nivel de atenţie ridicat şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de o importanţă majoră pentru securitatea naţională, activitatea instituţiei şi personalul acesteia;
- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari datorate, în principal, nivelului maxim solicitat al calităţii lucrărilor, erorilor în lucrările elaborate sau avizate, presiunii termenelor strânse, necesităţii coordonării unui număr relativ mare de participanţi, din state diferite, la acţiuni complexe în ţară ori străinătate;
- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr mare de lucrări executate sau avizate;
- ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea MAI, de Guvern, Parlament, Administraţia Prezidenţială sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere şi sărbători legale;
- expunere la radiaţii electromagnetice şi stres.
5.Riscuri implicate de post:
- afecţiuni cardiovasculare, neurologice şi digestive din cauza nivelului ridicat de stres;
- afecţiuni ale coloanei vertebrale, cauzate de regimul static de lucru;
- afecţiuni ale vederii din cauza solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);
- surmenaj şi oboseală psihică;
- antrenarea în cazul unor decizii sau avize nefundamentate a răspunderii juridice.
6.Compensări:
- indemnizaţie de conducere;
- sporuri prevăzute de legislaţia în vigoare;
- condiţii speciale de muncă.
CAPITOLUL IV: Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
(1)Sarcini şi îndatoriri:
1.organizează, conduce şi răspunde de întreaga activitate a Direcţiei Schengen pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin acesteia, conform prevederilor legale;
2.coordonează elaborarea strategiilor, politicilor şi procedurilor în domeniile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiei, urmărind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naţionale;
3.coordonează relaţiile MAI şi ale structurilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene, organizaţii regionale şi internaţionale şi cu instituţii similare din alte state;
4.iniţiază activităţi menite să conducă la dezvoltarea relaţiilor cu instituţii sau autorităţi similare din alte state, asigurând susţinerea şi promovarea intereselor MAI în relaţia cu acestea;
5.exercită şi, după caz, dispune activităţi de control la nivelul structurilor cu atribuţii în domeniile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen, din subordinea sau coordonarea MAI;
6.participă la coordonarea procesului de fundamentare a poziţiilor naţionale şi negocierea reprezentării în structurile de decizie ale Uniunii Europene, precum şi implementarea politicilor Uniunii Europene în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen;
7.participă la negocieri, avizează acordurile, convenţiile şi alte înţelegeri internaţionale propuse spre încheiere structurilor aflate în subordinea sau coordonarea MAI cu atribuţii în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen, cu structuri similare din alte state sau cu entităţi aflate sub jurisdicţia altor state;
8.participă la coordonarea activităţilor de identificare a necesităţilor de finanţare, accesare, conducerea şi monitorizarea implementării programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;
9.prezintă informări în şedinţele conducerii şi Colegiului MAI cu principalele rezultate înregistrate în domeniul de competenţă şi face propuneri de eficientizare în acest sens;
10.convoacă, ori de câte ori se impune, pe domeniile de competenţă, şefii structurilor din cadrul MAI, în vederea analizării activităţii desfăşurate de acestea, stabilirii de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii sau pentru executarea unor dispoziţii ale conducerii MAI;
11.coordonează activitatea de pregătire de specialitate a personalului din subordine şi verifică modul de însuşire a cunoştinţelor transmise;
12.dispune măsuri, conform competenţelor, pentru încadrarea posturilor din statul de organizare a Direcţiei Schengen, aflate în competenţă de numire;
13.organizează şi desfăşoară audienţe, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor potrivit competenţelor;
14.analizează, ori de câte ori este nevoie, cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă şi disciplinare, stabileşte măsuri pentru eficientizarea întregii activităţi a Direcţiei Schengen;
15.îndeplineşte atribuţiile conducătorului unităţii prevăzute de art. 86 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, de pct. 298 şi 299 din Normele privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de prevederile în materie, stipulate în Normele-cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate, aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 160/2006, precum şi în normele legale stabilite la nivelul MAI, asigurând în acest sens păstrarea şi controlul difuzării informaţiilor clasificate conform procedurilor în vigoare;
16.asigură aplicarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul Direcţiei Schengen;
17.dispune măsuri pentru punerea în practică a Planului de alarmare şi evacuare, precum şi pentru actualizarea documentelor specifice de muncă.
(2)Responsabilităţi:
a)de planificare: coordonează actualizarea/revizuirea/raportarea sarcinilor cuprinse în documentele strategice din aria de competenţă a Direcţiei Schengen;
b)de raportare: prezintă secretarului de stat coordonator şi în şedinţele Colegiului MAI rapoarte şi informări pe probleme de specialitate;
c)de luare a deciziilor: la nivelul de competenţă proprie/permanent;
d)accesul la informaţii, păstrarea şi confidenţialitatea acestora: autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanţă deosebită şi la informaţiile clasificate NATO de nivel TOP SECRET şi UE de nivel EU TOP SECRET.
CAPITOLUL V: Standarde de performanţă asociate postului
1.Indicatori cantitativi:
- număr de lucrări primite, repartizate, urmărite şi verificate în cadrul Direcţiei Schengen;
- număr de acţiuni desfăşurate în coordonare nemijlocită, în cadrul Direcţiei Schengen sau în colaborare cu parteneri instituţionali şi organizaţionali din ţară şi străinătate.
2.Indicatori calitativi: calitatea lucrărilor proprii şi a celor executate de colaboratori, urmărind corectitudinea, coerenţa şi complexitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale
3.Costuri: nivelul de încadrare în bugetele alocate activităţilor Direcţiei Schengen, cu respectarea realizării obiectivelor planificate, eventual cu identificarea unor surse alternative de finanţare în condiţii legale
4.Timp: încadrarea în termenele stabilite de lege, acte normative specifice sau prin ordin rezolutiv, pentru fiecare dintre acţiunile planificate, organizate şi desfăşurate
5.Utilizarea resurselor: asigurarea şi utilizarea judicioasă a resurselor umane şi materiale afectate direcţiei, precum şi a celor repartizate pentru realizarea acţiunilor coordonate nemijlocit, care se execută de alte unităţi ale MAI
6.Mod de realizare:
- îşi desfăşoară activitatea atât în mod independent, cât şi în colaborare cu alte unităţi din MAI, sub coordonarea ministrului afacerilor interne şi a secretarului de stat coordonator;
- pentru realizarea sarcinilor complexe, asigură sprijin şi îndrumare personalului din subordine, precum şi celui din alte structuri ale MAI;
- coordonează şi controlează activitatea desfăşurată de celelalte structuri MAI cu atribuţii în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen;
- colaborează cu structurile similare ale altor instituţii guvernamentale pe linia relaţiilor internaţionale ale MAI.
Ministrul afacerilor interne,
........................
Secretar de stat,
........................
Titularul postului
Numele şi prenumele
Semnătura ....................
Data ...............
ANEXA nr. 4: FIŞA POSTULUI

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Aprob.

Direcţia Schengen

Ministrul afacerilor interne,

........................

FIŞA POSTULUI
CAPITOLUL I: Informaţii generale privind postul
SUBCAPITOLUL 1:
1.Denumirea postului: director
2.Nivelul postului: de conducere
3.Scopul principal al postului: conducerea activităţilor Direcţiei Schengen, desfăşurate în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiei
SUBCAPITOLUL 2:
SECŢIUNEA 1: Condiţii specifice pentru ocuparea postului
1.Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent
2.Perfecţionări (specializări): conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor sau în domeniul management
3.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare Windows, Internet nivel bine
4.Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere):
- limba engleză/franceză: citit, scris şi vorbit - nivel avansat;
- o a doua limbă de circulaţie internaţională: citit, scris şi vorbit - nivel mediu.
5.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control);
- operativitate în luarea deciziilor;
- capacitate de comunicare la nivel individual şi instituţional;
- abilităţi de negociere;
- capacitate de lucru sub presiunea timpului;
- spirit de observaţie;
- capacitate de lucru în echipă;
- integritate, cinste, devotament şi loialitate faţă de instituţie;
- disciplină, punctualitate, conştiinciozitate, curaj şi capacitatea de a-şi asuma răspunderi;
- tact, discreţie, perseverenţă, prestanţă, politeţe;
- ţinută şi comportament echilibrat;
- spirit de iniţiativă.
6.Cerinţe specifice:
- autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanţă deosebită şi la informaţiile clasificate NATO de nivel TOP SECRET şi UE de nivel EU TOP SECRET;
- activitate cu dinamică deosebită, volum mare de operaţii mentale şi complexitate foarte ridicată, presupunând nivel de atenţie ridicat şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de o importanţă majoră pentru securitatea naţională, activitatea instituţiei şi personalul acesteia;
- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari datorate, în principal, nivelului maxim solicitat al calităţii lucrărilor, presiunii termenelor strânse, necesitaţii coordonării unui număr relativ mare de participanţi, din state diferite, la acţiuni complexe în ţară sau în străinătate;
- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr mare de lucrări executate sau avizate;
- ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), de Guvern, Parlament, Administraţia Prezidenţială sau de reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere şi de sărbători legale;
- expunere la radiaţii electromagnetice şi stres, disponibilitate pentru lucru în program prelungit şi în condiţii de stres;
- deplasări la sediul instituţiilor din ţară (inclusiv controale în unităţi ale MAI din Bucureşti sau din teritoriu), ale Uniunii Europene, al instituţiilor sau organizaţiilor din străinătate şi în teatrele externe de operaţiuni în care sunt desfăşurate efective ale MAI.
7.Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale):
- contribuie la elaborarea planurilor strategice ale Direcţiei Schengen în concordanţă cu planurile strategice ale ministerului;
- stabileşte un echilibru corect între imperativele operaţionale ale structurii pe care o conduce şi planurile strategice ale Direcţiei Schengen;
- asigură comunicarea eficientă a misiunii, a planurilor strategice, a obiectivelor Direcţiei Schengen şi ale structurii pe care o conduce;
- stabileşte calendarul de activităţi, obiectivele-cheie, responsabilităţile şi perioadele de raportare pentru structura pe care o conduce;
- ia decizii rapide, la momentul oportun, bazate pe argumente adecvate şi în concordanţă cu legea;
- evaluează corect activitatea subalternilor săi şi ţine cont de efectele deciziilor sale asupra structurii pe care o conduce;
- îşi asumă responsabilitatea pentru deciziile sale;
- îşi coordonează corect activitatea cu omologii, cu subordonaţii şi cu superiorii săi;
- controlează activitatea structurii din subordine la nivel strategic şi al îndeplinirii obiectivelor. Nu se implică personal în probleme delegate unui nivel inferior de responsabilitate, dar monitorizează rezultatele în funcţie de termenele şi obiectivele specifice ale planurilor strategice şi calendarului de activităţi. Nu acceptă calitatea slabă a activităţii subalternilor fără a interveni;
- se asigură că tot personalul din subordine este corect instruit pentru responsabilităţile ce îi revin;
- înţelege şi aplică politicile de resurse umane ale ministerului;
- înţelege şi respectă standardele de etică ale ministerului şi ale administraţiei publice.
SECŢIUNEA 2:
(A)Atribuţii specifice postului:
1.organizează, conduce şi răspunde de întreaga activitate a Direcţiei Schengen pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin acesteia, conform prevederilor legale;
2.coordonează elaborarea strategiilor, politicilor şi procedurilor în domeniile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiei, urmărind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naţionale;
3.coordonează relaţiile MAI şi ale structurilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene, organizaţii regionale şi internaţionale şi cu instituţii similare din alte state;
4.iniţiază activităţi menite să conducă la dezvoltarea relaţiilor cu instituţii sau autorităţi similare din alte state, asigurând susţinerea şi promovarea intereselor MAI în relaţia cu acestea;
5.exercită şi, după caz, dispune activităţi de control la nivelul structurilor cu atribuţii în domeniile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiei, din subordinea sau coordonarea MAI;
6.participă la coordonarea procesului de fundamentare a poziţiilor naţionale şi negocierea reprezentării în structurile de decizie ale Uniunii Europene, precum şi implementarea politicilor Uniunii Europene în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen;
7.participă la negocieri, avizează acordurile, convenţiile şi alte înţelegeri internaţionale propuse spre încheiere structurilor aflate în subordinea sau coordonarea MAI cu atribuţii în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen, cu structuri similare din alte state sau cu entităţi aflate sub jurisdicţia altor state;
8.participă la coordonarea activităţilor de identificare a necesităţilor de finanţare, accesare, conducerea şi monitorizarea implementării programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;
9.prezintă informări în şedinţele conducerii şi Colegiului MAI cu principalele rezultate înregistrate în domeniul de competenţă şi face propuneri de eficientizare în acest sens;
10.convoacă, ori de câte ori se impune, pe domeniile de competenţă, şefii structurilor din cadrul MAI, în vederea analizării activităţii desfăşurate de acestea, stabilirii de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii sau pentru executarea unor dispoziţii ale conducerii MAI;
11.coordonează activitatea de pregătire de specialitate a personalului din subordine şi verifică modul de însuşire a cunoştinţelor transmise;
12.dispune măsuri, conform competenţelor, pentru încadrarea posturilor din statul de organizare a Direcţiei Schengen, aflate în competenţă de numire;
13.organizează şi desfăşoară audienţe, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor potrivit competenţelor;
14.analizează, ori de câte ori este nevoie, cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă şi disciplinare, stabileşte măsuri pentru eficientizarea întregii activităţi a Direcţiei Schengen;
15.îndeplineşte atribuţiile conducătorului unităţii prevăzute de art. 86 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, de pct. 298 şi 299 din Normele privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de prevederile în materie, stipulate în Normele-cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate, aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 160/2006, precum şi în normele legale stabilite la nivelul MAI, asigurând în acest sens păstrarea şi controlul difuzării informaţiilor clasificate conform procedurilor în vigoare;
16.asigură aplicarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul Direcţiei Schengen;
17.dispune măsuri pentru punerea în practică a Planului de alarmare şi evacuare, precum şi pentru actualizarea documentelor specifice de muncă.
(B)Responsabilităţi:
a)de planificare: coordonează actualizarea/revizuirea/raportarea sarcinilor cuprinse în documentele strategice din aria de competenţă a Direcţiei Schengen;
b)de raportare: prezintă secretarului de stat coordonator şi în şedinţele Colegiului MAI rapoarte şi informări pe probleme de specialitate;
c)de luare a deciziilor: la nivelul de competenţă proprie/permanent;
d)accesul la informaţii, păstrarea şi confidenţialitatea acestora: autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanţă deosebită şi la informaţiile clasificate NATO de nivel TOP SECRET şi UE de nivel EU TOP SECRET.
SECŢIUNEA 3: Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului
1.Denumire: director
2.Clasa: 88
3.Gradul profesional: grad II
4.Vechimea (în specialitate necesară): 3 ani
CAPITOLUL II: Sfera relaţională a titularului postului
1.Sfera relaţională internă:
a)Relaţii ierarhice:
- este subordonat nemijlocit secretarului de stat coordonator;
- are în subordine nemijlocită şefii structurilor pe care le coordonează.
b)Relaţii funcţionale:
- conduce întreaga activitate a Direcţiei Schengen;
- directorul adjunct i se subordonează nemijlocit;
- emite dispoziţii pentru întreg personalul din subordine şi poate formula solicitări, îndrumări sau precizări pentru structurile MAI cu atribuţii în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen din direcţiile generale şi direcţiile (similare) aparatului central şi din instituţiile sau unităţile aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică;
- colaborează cu conducerile direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central şi ale celorlalte instituţii sau unităţi aflate în subordinea ori coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă;
- colaborează cu organismele de profil din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale de specialitate, din ţară şi din străinătate, cu instituţii de profil ale altor state, cu organisme şi organizaţii internaţionale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniile de competenţă ale direcţiei, în conformitate cu prevederile legale şi cu ordinele ministrului afacerilor interne.
c)Relaţii de control:
- controlează activitatea structurilor Direcţiei Schengen pe care le coordonează nemijlocit;
- controlează şi coordonează, pe linie de specialitate, activitatea structurilor cu atribuţii în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen, din cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central al MAI, din instituţiile sau unităţile aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică.
d)Relaţii de reprezentare: reprezintă Direcţia Schengen în faţa conducerii MAI, în raporturile cu celelalte unităţi ale MAI, cu instituţii şi organisme din ţară şi străinătate, în baza delegaţiei de reprezentare.
2.Sfera relaţională externă:
a)cu autorităţi şi instituţii publice similare din alte state cu care MAI are relaţii de colaborare, în limita competenţelor stabilite de conducerea MAI;
b)cu organizaţii internaţionale: similar lit. a);
c)cu persoane juridice private: la solicitarea expresă şi în limita competenţelor stabilite de conducerea MAI.
3.Limitele de competenţă: conform prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4.Delegarea de atribuţii: funcţionarilor publici cu statut special şi personalului contractual din structurile pe care le coordonează, în scopul realizării la timp şi eficient a obiectivelor propuse.
Întocmit de:
Numele şi prenumele ................
Funcţia publică de conducere: director
Semnătura ...............
Data întocmirii ..................
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:
Numele şi prenumele .......................
Semnătura ..............
Data ...............
Avizat de:
Numele şi prenumele ......................
Funcţia ...................
Semnătura ..............
Data ...............
ANEXA nr. 5: FIŞA POSTULUI

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcţia Schengen

Nr. ...... din ..............

Ex. nr. ............

FIŞA POSTULUI
CAPITOLUL I: Identificarea postului
1.Compartimentul: Conducerea Direcţiei Schengen
2.Denumirea postului: director adjunct
3.Poziţia postului în statul de organizare: 2
4.Relaţii cu alte posturi:
4.1.Relaţii ierarhice:
- este subordonat nemijlocit directorului Direcţiei Schengen;
- are în subordine nemijlocită şefii structurilor pe care le coordonează;
- prin dispoziţia directorului i se pot delega, potrivit prevederilor legale, competenţe şi responsabilităţi privind conducerea Direcţiei Schengen;
- este şeful Structurii de Securitate/Subregistru NATO/UE a Direcţiei Schengen.
4.2.Relaţii funcţionale:
- conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează.
4.3.Relaţii de control:
- controlează activitatea structurilor Direcţiei Schengen, cărora le coordonează nemijlocit activitatea;
- controlează şi coordonează, pe linie de specialitate, activitatea structurilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI) cu atribuţii în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen.
4.4.Relaţii de colaborare:
- colaborează cu conducerile direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din Aparatul Central şi ale celorlalte instituţii sau unităţi aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă;
- colaborează cu organismele de profil din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice locale, din ţară şi străinătate, cu instituţii de profil ale altor state, cu organisme şi organizaţii internaţionale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniile de competenţă ale direcţiei, în conformitate cu prevederile legale şi cu ordinele ministrului afacerilor interne.
4.5.Relaţii de reprezentare:
- reprezintă Direcţia Schengen în faţa conducerii MAI, în raporturile cu celelalte unităţi ale MAI, cu instituţii şi organisme din ţară şi străinătate, în baza delegaţiei de reprezentare.
5.Definirea sumară a atribuţiilor postului
- furnizează sprijinul necesar directorului direcţiei în exercitarea atribuţiilor specifice, în condiţiile legii;
- asigură fundamentarea, elaborarea şi coordonarea aplicării politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit;
- asigură organizarea, coordonarea, conducerea şi controlul activităţilor desfăşurate de structurile pe care le coordonează nemijlocit;
- efectuează acţiuni de control, sprijin şi îndrumare în domeniul de competenţă;
- îndeplineşte atribuţiile specifice şefului Structurii de Securitate/Subregistru NATO/UE a Direcţiei Schengen.
CAPITOLUL II: Cerinţele postului
1.Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie
2.Gradul profesional necesar ocupantului postului: subcomisar de poliţie
3.Pregătire:
3.1.pregătire de bază: studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, sau ciclul I - studii universitare de licenţă;
3.2.pregătire de specialitate: studii: masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor sau în domeniul management;
3.3.alte cunoştinţe: cultură generală, managementul relaţiilor internaţionale, managementul proiectelor, planificare strategică;
3.4.autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanţă deosebită şi la informaţiile clasificate NATO de nivel TOP SECRET şi UE de nivel EU TOP SECRET;
3.5.limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională: citit, scris, vorbit - bine.
4.Experienţă:
4.1.vechime în muncă/din care în MAI: cel puţin 7 ani în MAI;
4.2.vechime în specialitate: cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
4.3.vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani în funcţii de conducere în unităţi ale MAI;
4.4.perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.
5.Aptitudini şi abilităţi necesare:
- manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control);
- operativitate în luarea deciziilor;
- capacitate de comunicare la nivel individual şi instituţional;
- abilităţi de negociere;
- capacitate de lucru sub presiunea timpului;
- spirit de observaţie;
- capacitate de lucru în echipă.
6.Atitudini necesare/comportament:
- integritate, cinste, devotament şi loialitate faţă de instituţie;
- disciplină, punctualitate, conştiinciozitate, curaj şi capacitatea de a-şi asuma răspunderi;
- tact, discreţie, perseverenţă, prestanţă, politeţe;
- ţinută şi comportament echilibrat;
- spirit de iniţiativă.
7.Parametri privind starea sănătăţii somatice:
- apt pentru funcţii de conducere
8.Trăsături psihice şi de personalitate:
- inteligenţă, flexibilitate în gândire, echilibru emoţional şi stabilitate comportamentală
CAPITOLUL III: Condiţii specifice de muncă
1.Locul de muncă: sediul Direcţiei Schengen
2.Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul MAI
3.Deplasări curente: activităţi desfăşurate la sediul instituţiilor din ţară (inclusiv controale în unităţi ale MAI din capitală sau din teritoriu), ale Uniunii Europene, al instituţiilor sau organizaţiilor din străinătate şi în teatrele externe de operaţiuni în care sunt desfăşurate efective ale MAI
4.Condiţii deosebite de muncă:
- activitate cu dinamică deosebită, volum mare de operaţii mentale şi complexitate foarte ridicată, presupunând nivel de atenţie ridicat şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de o importanţă majoră pentru securitatea naţională, activitatea instituţiei şi personalul acesteia;
- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari datorate, în principal, nivelului maxim solicitat al calităţii lucrărilor, presiunii termenelor strânse, necesităţii coordonării unui număr relativ mare de participanţi, din state diferite, la acţiuni complexe în ţară sau în străinătate;
- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr mare de lucrări executate sau avizate;
- ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea MAI, de Guvern, Parlament, Administraţia Prezidenţială sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere şi sărbători legale;
- expunere la radiaţii electromagnetice şi stres.
5.Riscuri implicate de post:
- afecţiuni cardiovasculare, neurologice şi digestive din cauza nivelului ridicat de stres;
- afecţiuni ale vederii din cauza solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);
- afecţiuni ale coloanei vertebrale, cauzate de regimul static de lucru;
- surmenaj şi oboseală psihică.
6.Compensări:
- indemnizaţie de conducere;
- sporuri prevăzute de legislaţia în vigoare;
- condiţii speciale de muncă.
CAPITOLUL IV: Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
(1)Sarcini şi îndatoriri:
1.furnizează sprijin nemijlocit directorului în exercitarea atribuţiilor legale;
2.îndeplineşte atribuţiile directorului în perioada în care este desemnat la conducerea direcţiei;
3.organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, conform prevederilor legale;
4.avizează lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează şi le supune aprobării directorului general;
5.acţionează pentru îndeplinirea sarcinilor care i-au fost repartizate direct de conducerea MAI sau de director, potrivit competenţelor directe sau delegate;
6.reprezintă MAI, conform mandatelor încredinţate;
7.aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri;
8.identifică nevoile de pregătire profesională şi dispune măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activităţile de perfecţionare a pregătirii profesionale;
9.participă la coordonarea elaborării strategiilor, politicilor şi procedurilor în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen, urmărind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naţionale;
10.participă la coordonarea procesului de fundamentare a poziţiilor naţionale şi negocierea reprezentării în structurile de decizie ale Uniunii Europene, precum şi la implementarea politicilor Uniunii în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen;
11.participă la coordonarea activităţilor de identificare a necesităţilor de finanţare, accesare, conducerea şi monitorizarea implementării programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;
12.asigură coordonarea relaţiilor MAI şi ale structurilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene, organizaţiile regionale şi internaţionale şi cu instituţii similare din alte state;
13.în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen, exercită sau dispune activităţi de control la nivelul structurilor din subordinea sau coordonarea MAI;
14.organizează şi desfăşoară audienţe, potrivit competenţelor;
15.ori de câte ori este nevoie, analizează cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă şi disciplinare şi stabileşte măsuri pentru eficientizarea activităţii acestor structuri;
16.îndeplineşte atribuţiile şefului structurii de securitate:
- coordonează elaborarea normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
- coordonează întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării DIPI, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;
- coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
- asigură relaţionarea cu Departamentul de informaţii şi protecţie internă (DIPI);
- monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
- consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
- informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
- coordonează acordarea sprijinului reprezentanţilor autorizaţi ai DIPI, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
- coordonează organizarea activităţilor de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
- coordonează păstrarea şi organizarea evidenţei certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
- coordonează actualizarea permanentă a evidenţei certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
- coordonează întocmirea şi actualizarea listelor informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;
- prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul DIPI;
- efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
- exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;
- este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare în domeniul INFOSEC;
- pune la dispoziţia şefului componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (CSTIC) lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul direcţiei;
- monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate;
- răspunde de aplicarea procedurilor şi normelor de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate în cadrul direcţiei, pentru toate domeniile de securitate reglementate: organizarea securităţii, securitatea fizică, securitatea personalului, securitatea documentelor, securitatea industrială şi INFOSEC;
17.îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către director sau conducerea MAI, potrivit competenţelor legale ale Direcţiei Schengen.
(2)Responsabilităţi:
a)de planificare: coordonează activitatea de elaborare a planurilor de măsuri şi activităţi legate de domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 65/2013;
b)de raportare: prezintă directorului rapoarte şi informări pe probleme de specialitate;
c)de luare a deciziilor: la nivelul de competenţă proprie/permanent;
d)accesul la informaţii, păstrarea şi confidenţialitatea acestora: autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanţă deosebită şi la informaţiile clasificate NATO de nivel TOP SECRET şi UE de nivel EU TOP SECRET.
CAPITOLUL V: Standarde de performanţă asociate postului
1.Indicatori cantitativi:
- numărul lucrărilor primite, repartizate, urmărite, realizate şi verificate în cadrul Direcţiei Schengen;
- numărul acţiunilor desfăşurate în coordonare nemijlocită, în cadrul Direcţiei Schengen sau în colaborare cu parteneri instituţionali şi organizaţionali din ţară şi străinătate.
2.Indicatori calitativi: calitatea lucrărilor proprii şi a celor executate de colaboratori, urmărind corectitudinea, coerenţa şi complexitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale
3.Costuri: nivelul de încadrare în bugetele alocate activităţilor, conform planificării şi în condiţiile atingerii obiectivelor stabilite
4.Timp: încadrarea în termenele stabilite de lege, acte normative specifice sau prin ordin rezolutiv, pentru fiecare dintre acţiunile planificate, organizate şi desfăşurate
5.Utilizarea resurselor: asigurarea şi utilizarea judicioasă a resurselor umane şi materiale afectate direcţiei, precum şi a celor repartizate pentru realizarea acţiunilor coordonate nemijlocit, care se execută de alte unităţi ale MAI
6.Mod de realizare:
- îşi desfăşoară activitatea atât în mod independent, cât şi în colaborare cu alte unităţi din MAI, în coordonarea directorului direcţiei;
- deleagă atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine;
- pentru realizarea sarcinilor complexe, asigură sprijin şi îndrumare personalului din subordine, precum şi celui din alte structuri ale MAI, în domeniul de competenţă;
- colaborează cu structurile similare ale altor instituţii guvernamentale pe linia relaţiilor internaţionale ale MAI.
Secretar de stat
Subsecretar de stat,
......................
Directorul Direcţiei Schengen,
......................
Avizat
Secretar de stat
Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă,
......................
Titularul postului
Numele şi prenumele .......................
Semnătura ..............
Data ...............
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 298 din data de 24 mai 2013