LEGE nr. 224 din 24 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I
Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 8 februarie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 3, după litera v) se introduc douăsprezece noi litere, literele w), x), y), z), aa), ab), ac), ad), ae), af), ag) şi ah), cu următorul cuprins:
"1. w) gestionarea în sistem regional a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare - furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv administrarea şi exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare aferente serviciului în interesul comun al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, prin intermediul unui operator regional;
2. x) operator/operator regional al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare - operatorul regional definit conform art. 2 lit. g) şi h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, care are dreptul exclusiv de a furniza/presta serviciul în aria de operare stabilită prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;
3. y) master plan judeţean/zonal pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare - document de politici publice care stabileşte strategia de furnizare/prestare şi dezvoltare a serviciului, planul de investiţii pe termen scurt, mediu şi lung privind înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare dintr-un judeţ/dintr-o zonă.
Master planul judeţean/zonal este aprobat de consiliul judeţean/consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.
Master planul judeţean/zonal se corelează cu strategiile locale ale serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
4. z) strategie locală a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare - document de politici publice adoptat la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale prin care se stabilesc obiectivele şi modul de furnizare/prestare şi dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, detaliat prin programe de investiţii multianuale de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de apă şi de canalizare existente, precum şi obiectivele înfiinţării de noi sisteme la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, corelat cu prevederile master planului judeţean/zonal pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare elaborat cu respectarea prevederilor planului urbanistic general;
5. aa) strategia asociaţiei de dezvoltare intercomunitară privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare - document de politici publice elaborat şi aprobat de asociaţia de dezvoltare intercomunitară în numele unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, pentru dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din aria de operare curentă sau posibilă a operatorului regional căruia asociaţia de dezvoltare intercomunitară i-a delegat gestiunea serviciului în baza contractului de delegare a gestiunii.
Strategia asociaţiei de dezvoltare intercomunitară este elaborată în conformitate cu maşter planul judeţean/zonal şi conţine planul de investiţii şi lista investiţiilor prioritare;
6. ab) arie de operare - arie geografică ce cuprinde unitatea/unităţile administrativ-teritoriale membră/membre a/ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în care operatorul/operatorul regional primeşte dreptul de a furniza/presta serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
7. ac) aglomerare umană - zonă în care populaţia şi/sau activităţile economice sunt suficient de concentrate pentru a face posibile colectarea apelor uzate şi dirijarea lor spre o staţie de epurare sau spre un punct final de evacuare, calculată în locuitori echivalenţi, care poate cuprinde mai multe unităţi administrativ-teritoriale sau doar o parte a acestora, în corelare cu prevederile din master planul judeţean/zonal pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
8. ad) preţ - contravaloarea apei potabile furnizate utilizatorilor, raportată la unitatea de măsură;
9. ae) tarif - contravaloarea serviciului de canalizare prestat utilizatorilor raportată la unitatea de măsură;
10. af) preţ/tarif unic - preţul/tariful stabilit la nivelul unei arii de operare, calculat pe baza regulilor din Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă şi de canalizare finanţate prin fonduri publice acordate de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile, care să acopere costurile de operare ulterior finalizării investiţiei şi o parte din costurile de amortizare a cheltuielilor de capital, ţinând cont de nivelul acceptat al ratei de suportabilitate, calculată în condiţiile legii;
11. ag) strategia de tarifare - strategia aplicată pentru finanţarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare care are la bază preţul/tariful unic şi care asigură acoperirea costurilor de operare şi a costurilor de investiţii;
12. ah) operator economic - furnizor/prestator de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, care exploatează un sistem privat."
2.La articolul 7 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:
"c1) solidaritatea utilizatorilor reflectată în strategia tarifară;"
3.La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 11
(1) Consiliile locale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, după caz, îşi stabilesc propriile strategii ale serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, corelate cu master planurile judeţene/zonale, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, programele de dezvoltare economico-socială a unităţii administrativ-teritoriale, precum şi cu angajamentele asumate de România în domeniul protecţiei mediului."
4.La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Consiliul local/consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti îşi stabilesc maşter planuri judeţene/zonale pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, corelate cu planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, programele de dezvoltare economico-socială a unităţii administrativ-teritoriale, precum şi cu angajamentele asumate de România în domeniul protecţiei mediului."
5.La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) În vederea asigurării continuităţii serviciului şi funcţionării sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin normele şi prescripţiile tehnice, autorităţile administraţiei publice locale, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au responsabilitatea planificării şi urmăririi execuţiei lucrărilor de investiţii, în corelare cu propriile strategii ale serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi planurile de urbanism general. În acest scop vor întocmi programe de investiţii multianuale de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de apă şi de canalizare existente, precum şi de înfiinţare de noi sisteme la nivelul unităţii administrativ-teritoriale bazate pe planificarea multianuală a investiţiilor şi ţinându-se seama de etapele procesului bugetar, în conformitate cu reglementările legale, corelate cu planurile de investiţii din maşter planurile judeţene/zonale."
6.La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare elaborează şi aprobă propriile strategii doar pentru aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, chiar atunci când judeţul este membru al asociaţiei, fără a afecta serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare al acelor unităţi administrativ-teritoriale din judeţ care nu sunt membre ale asociaţiei, însă luând în considerare maşter planul judeţean/zonal privind acest serviciu, pentru a asigura coerenţa dezvoltării serviciului şi a investiţiilor în infrastructura aferentă serviciului."
7.La articolul 12 alineatul (1), literele a), d) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) aprobarea strategiilor locale ale serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a programelor multianuale de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii;
...............
d) asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale în vederea gestionării în sistem regional a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv înfiinţării şi exploatării în comun a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi pentru realizarea investiţiilor în infrastructura aferentă acestora, inclusiv prin accesarea fondurilor publice alocate programelor de investiţii aflate în derulare;
...............
i) aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor în vigoare, elaborată de A.N.R.S.C., în cazul în care finanţarea proiectelor de investiţii în infrastructura de apă se realizează prin fonduri publice acordate de la bugetul local şi/sau din alte surse decât cele de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile;"
8.La articolul 12 alineatul (1), după litera k) se introduc două noi litere, literele l) şi m), cu următorul cuprins:
"l) elaborarea şi aprobarea strategiei de tarifare pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în cazul în care finanţarea proiectelor de investiţii în infrastructura de apă se asigură, integral sau în parte, prin fonduri publice acordate de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile;
m) stabilirea de măsuri de protecţie socială pentru plata serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru persoanele din locuinţele/gospodăriile populaţiei la care este depăşită rata de suportabilitate, în condiţiile legii."
9.La articolul 15 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) încadrarea profitului operatorului în limitele minime şi maxime negociate şi modul de utilizare a Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (Fondul UD) în condiţiile legii;"
10.La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Gestiunea directă se realizează numai prin intermediul unor operatori de drept public aşa cum sunt definiţi la art. 28 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare."
11.La articolul 26, alineatul (4) se abrogă.
12.La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Dreptul de trecere pentru utilităţi asupra terenurilor afectate de lucrările de execuţie, reabilitare, întreţinere şi exploatare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare se exercită pe toată durata existenţei acestor sisteme, indiferent de titularii dreptului de proprietate, astfel:
a) cu titlu gratuit, în cazul terenurilor aparţinând proprietăţii publice sau private a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale;
b) cu justă despăgubire, în cazul terenurilor aparţinând unor persoane fizice sau juridice de drept privat afectate de execuţia noilor lucrări de investiţii."
13.La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) În cazul în care în timpul lucrărilor de intervenţie pentru retehnologizări, reparaţii, revizii, înlăturare avarii se produc pagube, operatorii au obligaţia să plătească aceste despăgubiri în condiţiile legii. Cuantumul despăgubirilor se stabileşte prin acordul părţilor sau, în cazul în care părţile nu se înţeleg, prin hotărâre judecătorească."
14.La articolul 27, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Operatorii regionali/Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în mai multe localităţi înfiinţează sedii secundare în localităţile unde deservesc mai mult de 30.000 de locuitori."
15.La articolul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Sunt considerate utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi persoanele fizice sau juridice din imobile tip condominiu care au executat, pe cheltuiala lor, branşamente proprii de apă potabilă, în amonte de contorul de branşament al condominiului. Noţiunea de amonte corespunde sensului de curgere a apei în instalaţii, dinspre operator spre utilizator."
16.La articolul 28, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:
"(4) Branşamentele proprii de apă se execută de către utilizatorii individuali în condiţiile legii şi ale avizului de branşare emis de operator. Realizarea de branşamente proprii de apă în imobilele de tip condominiu fără avizul operatorului atrage răspunderea contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât şi pentru executantul lucrării.
(5) Evacuarea apelor uzate de la utilizatorii individuali din imobilele de tip condominiu care şi-au realizat branşamente proprii de apă se face la instalaţiile interioare comune de canalizare. Niciun proprietar nu are dreptul să restricţioneze exercitarea folosinţei de către ceilalţi coproprietari a instalaţiilor comune de canalizare.
(6) În condominiile în care instalaţia interioară de distribuţie a apei calde este realizată în sistem vertical, consumul de apă rece pentru apa caldă de consum înregistrat de contorul de energie termică de la branşament se facturează către asociaţie şi se repartizează de către administrator pe fiecare proprietate, conform reglementărilor legale în vigoare.
(7) Branşamentul propriu până la contor, inclusiv contorul, se predă cu titlu gratuit autorităţii administraţiei publice locale. Recepţia şi preluarea branşamentului ca mijloc fix se realizează de către autoritatea administraţiei publice locale conform legislaţiei în vigoare. Contorul de branşament propriu se amplasează în punctul de delimitare a instalaţiilor din punctul de vedere al proprietăţii, care reprezintă şi locul în care se realizează efectiv furnizarea serviciului de către utilizatorul individual. Darea în funcţiune a branşamentului propriu de apă se face după încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului în nume propriu, în conformitate cu prevederile din contractul-cadru aprobat de A.N.R.S.C."
17.La articolul 31, după alineatul (1) se introduc opt noi alineate, alineatele (11)-(18), cu următorul cuprins:
"(11) În vederea trecerii la încheierea contractelor individuale, contractul de furnizare/prestare a serviciului încheiat cu utilizatorul colectiv se poate rezilia, la cererea acestuia, numai cu acordul scris al tuturor proprietarilor, exprimat prin hotărârea adunării generale a asociaţiei luată cu unanimitate de voturi, şi după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator.
(12) În condominiile cu sistem de distribuţie verticală a apei reci/calde este admisă încheierea de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) în toate locurile de consum al apei reci şi al apei calde din proprietatea individuală se montează, pe cheltuiala utilizatorului, numai contoare de apă cu citire la distanţă care sunt utilizate ca aparate de măsură a consumului individual şi se verifică metrologic la scadenţă;
b) în toate proprietăţile individuale din condominiu se montează, cu avizul operatorului, acelaşi tip de contor;
c) certificatele metrologice emise de producător/laboratorul autorizat metrologic pentru contoarele de apă cu citire la distanţă montate în toate proprietăţile individuale se predau operatorului.
(13) În condominiile cu sistem de distribuţie orizontală a apei reci este admisă încheierea de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) contorul de apă aferent proprietăţii individuale este utilizat ca aparat de măsură a consumului individual şi se verifică metrologic la scadenţă, pe cheltuiala utilizatorului;
b) în condominiile în care apa caldă este distribuită în sistem vertical, pe lângă condiţiile de la lit. a), utilizatorii trebuie să mai asigure, pe cheltuiala lor, montarea de contoare de apă cu citire la distanţă în toate locurile de consum al apei calde din proprietatea individuală; în toate proprietăţile individuale din condominiu se montează, cu avizul operatorului, acelaşi tip de contor care este utilizat ca aparat de măsură a consumului individual de apă caldă şi se verifică metrologic la scadenţă;
c) certificatele metrologice emise de producător/laboratorul autorizat metrologic pentru contoarele de apă aferente proprietăţilor individuale şi, după caz, pentru contoarele de apă caldă cu citire la distanţă montate în proprietăţile individuale se predau operatorului.
(14) Indiferent de sistemul de distribuţie a apei în condominiu, contractarea individuală a furnizării/prestării serviciului cu utilizatorii din condominiu se face în punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalaţia interioară a condominiului, respectiv contorul montat la branşamentul condominiului, pentru alimentarea cu apă, şi căminul de racord, pentru preluarea la canalizare.
(15) Contractele individuale de furnizare/prestare a serviciului cu utilizatorii din condominiu se încheie cu operatorul, iar contractul încheiat cu asociaţia de proprietari/locatari încetează de drept numai după achitarea la zi de către utilizatorul colectiv a tuturor debitelor datorate operatorului.
(16) Principalele obligaţii ale operatorului în raport cu utilizatorii din condominiu în cazul încheierii de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului sunt:
a) să asigure la branşamentul condominiului parametrii de calitate a apei potabile;
b) să repartizeze pe fiecare unitate imobiliară consumul de apă înregistrat de contorul montat la branşamentul condominiului; diferenţa dintre consumul înregistrat de contorul de branşament şi suma consumurilor individuale se repartizează egal pe unitate imobiliară şi se facturează individual;
c) să emită lunar factură fiecărui utilizator; factura va cuprinde şi o rubrică cu termenele de scadenţă ale tuturor contoarelor pentru care utilizatorul trebuie să asigure, pe cheltuiala sa, verificarea periodică metrologică;
d) să factureze în sistem pauşal utilizatorii care nu asigură montarea contoarelor de apă în toate locurile de consum aferente proprietăţii individuale sau care nu verifică metrologic contoarele la termenul de scadenţă ori nu înlocuiesc toate contoarele respinse metrologic;
e) să nu sisteze furnizarea/prestarea serviciului la nivel de condominiu în caz de neplată a facturilor individuale.
(17) Principalele obligaţii ale utilizatorilor din condominiu în cazul încheierii de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului sunt:
a) să suporte proporţional cu cota-parte indiviză cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor comune de alimentare cu apă şi de canalizare din condominiu;
b) să plătească până la termenul de scadenţă facturile individuale emise de operator;
c) să suporte cheltuielile de montare, verificare periodică metrologică şi înlocuire a contoarelor de apă aferente proprietăţii individuale;
d) să înlocuiască contoarele de apă cu citire la distanţă numai cu contoare de acelaşi tip şi să comunice operatorului, în termen de cel mult 48 de ore, seria şi indexul contorului nou împreună cu seria şi indexul contorului înlocuit;
e) să permită accesul operatorului pe proprietatea lor, în cazul suspiciunii de fraudă, pentru verificarea integrităţii contoarelor şi a funcţionării instalaţiilor interioare de apă, în termen de cel mult 48 de ore de la solicitare, sub sancţiunea facturării în sistem pauşal în 5 zile de la notificarea scrisă; utilizatorul individual nu este exceptat şi de la aplicarea altor sancţiuni prevăzute de lege în cazul în care se constată violarea sigiliilor aplicate contoarelor sau robinetelor sau orice alte acţiuni care pot denatura corectitudinea consumului înregistrat de contor.
(18) Contractul individual de furnizare/prestare a serviciului care se încheie cu utilizatorii din imobilele de tip condominiu se elaborează de către operator, prin corelarea obligaţiilor prevăzute la alin. (16) şi (17) pe structura contractului-cadru aprobat de A.N.R.S.C. Contractul va cuprinde şi clauze referitoare la modalitatea de determinare şi plată a cantităţilor de ape uzate şi meteorice, după caz."
18.La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Operatorii pot solicita încheierea de convenţii individuale în baza metodologiei de repartizare şi facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branşamentul condominiului, elaborate şi aprobate de autoritatea administraţiei publice locale, iar utilizatorii pot solicita, în nume propriu, încheierea de contracte de furnizare/prestare cu operatorii."
19.La articolul 31, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
"(51) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înfiinţate, dacă aceştia nu deţin staţii de epurare avansată care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural."
20.La articolul 31, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:
"(71) Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare constituie titlu executoriu."
21.La articolul 31, după alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
"(11) În cazul condominiilor existente, trecerea de la distribuţia verticală la distribuţia orizontală a apei în condominiu se face cu acordul scris al tuturor deţinătorilor cu orice titlu al spaţiilor din cadrul condominiului şi pe cheltuiala acestora, exprimat prin hotărârea adunării generale a asociaţiei luată cu unanimitate de voturi, în baza unei documentaţii tehnico-economice întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a autorizaţiei de construire eliberate de autoritatea administraţiei publice locale.
(12) Trecerea la distribuţia orizontală a apei în condominiu se face integral, pentru toate spaţiile cu destinaţie de locuinţă şi/sau altă destinaţie, fiind interzisă repartizarea consumului în ambele sisteme de distribuţie."
22.La articolul 32, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) Reluarea furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către utilizator se face după achitarea sumelor facturate de operator conform prevederilor din contractul-cadru aprobat de A.N.R.S.C."
23.La articolul 32, alineatul (4) se abrogă,
24.La articolul 32, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
"(5) Asociaţia de proprietari/locatari, în calitate de cedent, poate cesiona către operatori, în calitate de cesionari, în vederea recuperării, debitele utilizatorilor din imobilele de tip condominiu cu o vechime mai mare de 60 de zile, în cazul în care valoarea debitelor reprezintă cel mult 15% din valoarea lunară a facturii aferente fiecărui branşament. Recuperarea acestor debite urmează a fi efectuată de către operatori, inclusiv prin acţionarea utilizatorilor, în calitate de debitori cedaţi, în instanţele judecătoreşti/de executare.
(6) Operatorii/Operatorii regionali nu au dreptul să sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în imobilele de tip condominiu dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (5)."
25.La articolul 35, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:
"(11) În cazul în care proiectele de investiţii în sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare se dezvoltă prin fonduri publice asigurate, integral sau în parte, de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile, finanţarea serviciului se face prin aplicarea de către operator a preţului/tarifului unic şi a strategiei tarifare, care se fundamentează în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin hotărâre a Guvernului.
(12) Strategia tarifară se elaborează de către unitatea administrativ-teritorială/asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru o perioadă de minimum 5 ani, se actualizează ori de câte ori este necesar şi se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărâre a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale membre a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. Strategia tarifară constituie condiţie de finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura de apă realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile.
(13) Stabilirea nivelului preţului/tarifului unic se aprobă, cu avizul A.N.R.S.C., prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului încredinţat, prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. După stabilire, ajustările ulterioare ale preţului/tarifului unic se aprobă de către A.N.R.S.C. în conformitate cu strategia de tarifare şi cu formulele prevăzute în contractul de delegare a gestiunii şi/sau în contractele de cofinanţare, anexe la contractul de delegare."
26.La articolul 35, alineatul (2), partea introductivă a alineatului (5) şi alineatul (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Preţurile şi tarifele pentru plata serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se stabilesc, se ajustează şi se modifică pe baza fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli întocmite conform normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C. şi aprobate prin ordin al preşedintelui acesteia.
.............
(5) Stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare care se furnizează/prestează prin intermediul unei infrastructuri publice care se dezvoltă/extinde din alte surse de finanţare decât cele menţionate la alin. (11) se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului încredinţat, prin hotărâri ale adunărilor generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în baza avizului de specialitate eliberat de A.N.R.S.C. şi cu condiţia respectării următoarelor cerinţe:
...............
(6) Preţurile/Tarifele operatorilor/operatorilor economici care produc şi/sau transportă apă într-un sistem de alimentare şi o livrează în alt sistem de alimentare se vor determina în baza elementelor de cheltuieli aferente acestor activităţi, cu defalcarea preţurilor/tarifelor de producere şi transport."
27.La articolul 35, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:
"(61) Tarifele operatorilor/operatorilor economici care preiau apele uzate de la operatorii/operatorii economici care prestează servicii de canalizare în alte arii de operare se vor determina în baza elementelor de cheltuieli aferente activităţilor de transport şi epurare ape uzate."
28.La articolul 35, alineatele (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(7) Dispoziţiile alin. (6) şi (61) se aplică şi operatorilor ale căror preţuri/tarife se determină în baza unor reguli sau formule stabilite în contractul de delegare sau prin hotărâre a Guvernului. După stabilirea preţurilor/tarifelor, ajustările ulterioare se vor efectua conform regulilor sau formulelor prevăzute în contractele de delegare sau în hotărârile Guvernului.
(8) Preţurile/Tarifele prevăzute la alin. (6), (61) şi (7) se aprobă de autoritatea de reglementare competentă."
29.La articolul 36, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În cazul gestiunii delegate, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor se poate face şi pe baza unor reguli ori formule de calcul convenite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului între autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, între asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare şi operator şi avizate de A.N.R.S.C. În acest caz, A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli sau formule pentru eliberarea avizului de specialitate sau pentru aprobarea ajustării propuse de operator, după caz, conform competenţelor prevăzute la art. 35 alin. (13)."
30.La articolul 39 alineatul (4), după litera f) se introduce o noua literă, litera g), cu următorul cuprins:
"g) refuzul operatorului de a încheia, în condiţiile prezentei legi, contracte de furnizare/prestare a serviciului cu utilizatorii individuali din imobilele de tip condominiu."
31.La articolul 39, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
"(41) Constituie contravenţie nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 31 alin. (51) şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei."
32.La articolul 39, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) Consiliile locale, consiliile judeţene şi, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor stabili, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte fapte decât cele prevăzute la alin. (3), (4) şi (41) care constituie contravenţii în domeniul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare."
33.La articolul 40, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 39 alin. (41) se fac de către personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu."
Art. II
În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile administraţiei publice locale vor proceda,în conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (2) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, la reorganizarea compartimentelor funcţionale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate a primarului sau, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean, în servicii publice de interes local cu personalitate juridică organizate în subordinea consiliilor locale ori consiliilor judeţene, după caz.
Art. III
(1)Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, prevăzută la art. 35 alin. (11) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa Ministerului Fondurilor Europene.
(2)În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice vor elabora norme metodologice privind acordarea ajutoarelor sociale prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.
Art. IV
Obiectivele de investiţii, aflate în curs de execuţie la data intrării în vigoare a prezentei legi, în domeniul alimentării cu apă şi de canalizare, finanţate din fonduri de la bugetul de stat, se finalizează în baza prevederilor legale în vigoare la data începerii acestora.
Art. V
Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 570 din data de 30 iulie 2015