Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale buget şi contabilitate nr. VVV 2.821 din 10 august 2016,
având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I
Metodologia de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de investiţii unităţilor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 512/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 19 mai 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Punctul 1.26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1.26. Pentru unităţile publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, indiferent de modul de organizare şi de finanţare, cheltuielile de investiţii a căror finanţare se asigură din veniturile proprii realizate de acestea, pentru valori de până la 5 milioane lei, se aprobă de către ordonatorul de credite în baza listelor de investiţii, care, aprobate de ordonatorul principal de credite, se constituie în acord prealabil al ordonatorului principal de credite. Modelul listei de investiţii este prevăzut în anexa nr. 6."
2.Punctul 2.15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2.15. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie."
3.După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

ANEXĂ:
(- Anexa nr. 6 la metodologie)
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Unitatea publică .....................
Nr. ........ din ..........
SE APROBĂ,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
AVIZAT,
(Structura financiar-contabilă a Ministerului Sănătăţii)
LISTA DE INVESTIŢII
a (unitatea publică ......................)
pe anul ......................, cu finanţare din venituri proprii
- mii lei -

Poz.

Nominalizarea pe obiective de investiţii şi alte cheltuieli de investiţii

Valoare totală (se completează pentru poz. A şi B)

U.M. (se completează pentru poz. C. după caz)

Cantitate (se completează pentru poz. C. după caz)

Valoare

0

1

2

3

4

5

A

Obiective de investiţii în continuare

    

B

Obiective de investiţii noi

    

C

Alte cheltuieli de investiţii, din care:

    

a)

Achiziţii de imobile

    

b)

Dotări independente

    

c)

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii pentru obiective de investiţii

    

d)

Cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind consolidările

    

e)

Alte cheltuieli de investiţii

    

f)

Cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii

    
 

TOTAL

    

Director executiv/ Manager

Director executiv adjunct economic/
Director financiar-contabil

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 641 din data de 22 august 2016