ORDIN nr. 52 din 23 ianuarie 2014 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Servicii Energetice Moldova" - S.A., filială a S.C. D.F.E.E. "Electrica" - S.A.
Având în vedere angajamentele asumate de Guvernul României cu organismele financiare internaţionale, respectiv Fondul Monetar Internaţional, Uniunea Europeană şi Banca Mondială,
în conformitate cu prevederile pct. 41 din Memorandumul de politici economice şi financiare, anexă la Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române în data de 12 septembrie 2013, în baza căreia a fost încheiat cu FMI Acordul stand-by de tip preventiv, pentru S.C. D.F.E.E. "Electrica" - S.A. se prevăd următoarele măsuri: "Lansarea unei oferte publice iniţiale pentru un pachet majoritar din acţiunile Statului, în urma majorării de capital planificate, până la finele lunii mai 2014 (criteriu de referinţă structural). Se lucrează în prezent la stabilirea a ce trebuie făcut cu cinci dintre cele şase societăţi regionale de întreţinere ale Electrica. Cel puţin trei dintre ele, dar posibil toate cinci, ar trebui să fie separate de Electrica în vederea unei posibile lichidări ......"
În baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor de la Societatea Comercială "Servicii Energetice Moldova" - S.A. Bacău - filiala Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, nr. 4 din 19 decembrie 2013, privind aprobarea dizolvării şi lichidării voluntare a Societăţii Comerciale "Servicii Energetice Moldova" - S.A. Bacău - filiala Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti,
în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, cu modificările ulterioare,
ministrul delegat pentru energie emite următorul ordin:
Art. 1
Procedura de administrare specială şi supraveghere financiară la Societatea Comercială "Servicii Energetice Moldova" - S.A. Bacău - filiala Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău cu nr. J04/1240/2011 şi C.U.I. 29386768, instituită prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.484/2012, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.484/2012 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Servicii Energetice Moldova" - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "ELECTRICA" - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 22 noiembrie 2012, şi Ordinul ministrului delegat pentru energie nr. 1.643/2013*) de numire a administratorului special.
*) Ordinul nr. 1.643/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 69 din data de 28 ianuarie 2014