ORDIN nr. 372 din 9 mai 2016 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere", vol. II "Proceduri de comunicaţii", ediţia 2/2016
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,
în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 12 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere", vol. II, "Proceduri de comunicaţii", ediţia 2/2016, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
*)- Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1.:
Art. 2
Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", ca agent aeronautic certificat pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană, precum şi oricare alţi agenţi aeronautici certificaţi/autorizaţi să furnizeze servicii de navigaţie aeriană pentru traficul aerian general vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
(1)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 750/2011 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - volumul II "Proceduri de comunicaţii", ediţia 1/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 şi 727 bis din 14 octombrie 2011, se abrogă.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Alexandru Răzvan Cuc,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 418 din data de 2 iunie 2016