DECLARAŢIE nr. 1 din 18 aprilie 2016 a Parlamentului României privind obiectivele dezvoltării durabile
În luna septembrie 2015, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un program ambiţios care, asimilând experienţa şi rezultatele obţinute în implementarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (2000-2015), stabileşte noul cadru de acţiune pentru eliminarea sărăciei şi a inegalităţilor la scară globală, prin promovarea unei dezvoltări incluzive şi echitabile, având ca fundament drepturile omului.
Cele 17 obiective ale dezvoltării durabile, parte integrantă a Agendei, vor constitui, în următorii 15 ani, reperele esenţiale ale cooperării internaţionale şi acţiunii statelor lumii pentru stimularea creşterii economice incluzive, realizarea de progrese în toate sferele vieţii sociale, prevenirea şi combaterea schimbărilor climatice şi protecţia mediului.
Parlamentul României susţine importanţa celor trei dimensiuni - economică, socială şi de mediu - ale dezvoltării durabile, precum şi necesitatea abordării lor integrate, în strânsă corelare cu îmbunătăţirea cadrului şi capacităţilor instituţionale, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Afirmăm, în acelaşi timp, că pacea şi securitatea, democraţia şi statul de drept, eliminarea oricărei forme de discriminare, consolidarea statutului femeilor, implicarea tinerilor şi, nu în ultimul rând, buna guvernare sunt absolut esenţiale pentru o evoluţie ireversibilă pe calea dezvoltării durabile.
Mai mult, transformarea în realitate a noului concept al dezvoltării durabile este intrinsec legată de promovarea cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor care conduc la edificarea societăţii bazate pe cunoaştere şi inovare şi, implicit, la îmbunătăţirea calităţii vieţii. Astfel, educaţia, în sensul său cel mai larg, devine factorul indispensabil şi o veritabilă forţă motrice în îndeplinirea tuturor obiectivelor dezvoltării durabile.
Prin natura sa eminamente reprezentativă şi atribuţiile sale constituţionale de legiferare, control şi alocare a resurselor bugetare, Parlamentul României are un rol hotărâtor în asumarea, la nivel naţional, a obiectivelor dezvoltării durabile, în transpunerea lor în priorităţi strategice, obiective şi ţinte specifice şi în crearea condiţiilor necesare pentru implementarea lor.
Asumându-ne pe deplin această responsabilitate, vom continua să adaptăm structurile şi modul nostru de lucru pentru a asigura o abordare coerentă şi unitară a obiectivelor dezvoltării durabile în întreaga activitate parlamentară şi pentru a facilita continuitatea demersului parlamentar de la o legislatură la alta.
Susţinem, în acelaşi scop, integrarea obiectivelor dezvoltării durabile pentru România într-un document programatic care să asigure coagularea, pe termen lung, a voinţei şi efortului tuturor forţelor politice, independent de doctrină şi de viitoarele majorităţi parlamentare.
Încredinţaţi fiind că dezvoltarea durabilă nu reprezintă un scop în sine, ci singura cale spre realizarea drepturilor omului, a dezvoltării umane şi a prosperităţii pentru toţi, vom asigura implicarea activă a Parlamentului, încă din primele etape, în elaborarea noului cadru strategic naţional pentru dezvoltarea durabilă a României, precum şi adoptarea lui, prin lege, de către Parlament.
Stabilirea axelor prioritare şi a domeniilor majore de intervenţie, cu luarea în considerare a strategiilor naţionale relevante şi planurilor de acţiune aferente deja adoptate, ca şi definirea şi transpunerea în practică, la orizontul anului 2030, a componentelor viitorului cadru strategic reprezintă sarcini de maximă anvergură şi complexitate, care considerăm că impun o coordonare intersectorială, la cel mai înalt nivel, de către un organism plasat sub directa autoritate a prim-ministrului Guvernului României.
Parlamentul va acorda prioritate revizuirii şi actualizării legislaţiei naţionale, astfel încât aceasta să poate susţine, de o manieră eficientă şi integrată, toate obiectivele de dezvoltare durabilă ale României. În cadrul activităţilor de control parlamentar vom solicita Guvernului informări periodice privind stadiul implementării politicilor naţionale în domeniu şi ne vom asigura că rapoartele naţionale de etapă, elaborate de Guvern cu ocazia evaluărilor globale realizate de Forumul Politic la nivel înalt al Naţiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă, sunt prezentate în prealabil Parlamentului, spre analiză şi dezbatere.
Finanţarea dezvoltării durabile va trebui să constituie un reper important în alocarea resurselor bugetare. În acelaşi scop vom avea în vedere măsuri de stimulare fiscală pentru încurajarea modelelor de producţie şi de consum sustenabile, creşterea investiţiilor în sectoarele economice-cheie, îmbunătăţirea mediului economic, promovarea parteneriatelor public-privat.
Modernizarea şi eficientizarea Sistemului statistic naţional, dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi produselor statistice reprezintă cerinţe esenţiale pentru fundamentarea, monitorizarea şi evaluarea corectă a politicilor naţionale de dezvoltare durabilă. Parlamentul va susţine măsurile de ordin legislativ şi financiar necesare transpunerii în practică a Strategiei de dezvoltare a Sistemului statistic naţional şi a statisticii oficiale a României (2015-2020), creând astfel condiţii pentru ca baza de date privind dezvoltarea durabilă în România să ofere repere solide în evaluarea parcursului către realizarea obiectivelor naţionale de dezvoltare şi adoptarea, după caz, a unor măsuri corective.
Având convingerea că succesul României pe calea dezvoltării durabile este dat de măsura în care obiectivele pe care ni le propunem răspund în mod real aşteptărilor şi nevoilor populaţiei şi deciziile adoptate pentru îndeplinirea lor se concretizează în creşterea calităţii vieţii şi a bunăstării individuale şi colective, vom acorda prioritate implicării cetăţenilor în activităţile şi procesele parlamentare din sfera dezvoltării durabile, facilitându-le accesul la informaţie, consultare şi participare.
Totodată, vom stimula dezbaterea publică privind dezvoltarea durabilă a României şi vom crea premise pentru o mai bună concertare a acţiunii parlamentare în domeniu cu cea a instituţiilor naţionale, a autorităţilor locale, a organizaţiilor societăţii civile, a mediului academic, a sectorului privat, a altor actori importanţi, la nivel local, naţional şi internaţional.
Politica naţională de cooperare pentru dezvoltare reprezintă principalul instrument prin care România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi donator de asistenţă oficială pentru dezvoltare, îşi îndeplineşte angajamentele privind dezvoltarea durabilă asumate în plan extern. Parlamentul României susţine actualizarea cadrului juridic şi instituţional, a strategiilor şi programelor naţionale relevante, precum şi identificarea unor mecanisme financiare inovatoare, astfel încât ţara noastră să îşi îndeplinească obligaţiile internaţionale operativ şi eficient, în deplină concordanţă cu noile obiective ale dezvoltării durabile.
Apreciind contribuţia semnificativă a Uniunii Interparlamentare la afirmarea, consolidarea şi recunoaşterea internaţională a rolului esenţial al parlamentelor în realizarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, Parlamentul României îşi reiterează ataşamentul faţă de obiectivele acestei prestigioase organizaţii la care a aderat acum 125 de ani şi se angajează să îşi mobilizeze în continuare expertiza şi resursele, acţionând ca punct focal regional al UIP în sprijinul bunei guvernări şi al dezvoltării durabile în Europa Centrală şi de Est.
În acelaşi spirit, având convingerea că diplomaţia parlamentară oferă un spaţiu generos şi multiple oportunităţi de maximizare a contribuţiei parlamentelor la implementarea obiectivelor dezvoltării durabile, ne vom asigura că acestea ocupă un loc central pe agenda activităţilor de cooperare interparlamentară în plan bilateral, regional şi multilateral la care participă Parlamentul României.
-****-
Această declaraţie a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 18 aprilie 2016.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

AUGUSTIN CONSTANTIN MITU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 308 din data de 21 aprilie 2016