ORDIN nr. 863 din 21 iulie 2016 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară nr. 111.361 din 14 iulie 2016,
având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016,
în baza prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, cu completările ulterioare,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I
- Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din data de 13 noiembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Punctul 4.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"4.4. Pentru campaniile viticole 2015/2018, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, planurile individuale se depun în sesiune deschisă la D.A.J. şi a municipiului Bucureşti, iar cererile de finanţare se depun în termen de 30 de zile calendaristice de la data aprobării planurilor individuale la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A."
2.La punctul 7.2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) să depună la centrele judeţene A.P.I.A. următoarele documente:
- cerere/formularul-tip privind sprijinul pentru restructurare/reconversie;
- document de identitate financiară;
- copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare la registrul comerţului;
- copie conformă cu originalul a statutului, pentru persoanele juridice, şi eventuale acte adiţionale;
- copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice;
- după caz, împuternicire însoţită de copie a actului de identitate."
3.După punctul 7.11 se introduce un nou punct, punctul 7.111, cu următorul cuprins:
"7.111. Pentru planurile individuale aprobate şi depuse la A.P.I.A., la care s-a constituit garanţia de bună execuţie, dar nu s-a notificat începerea activităţilor din cadrul măsurilor eligibile care fac obiectul planului individual, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, A.P.I.A. eliberează, la cererea solicitantului, suma constituită ca garanţie de bună execuţie."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 561 din data de 25 iulie 2016