DECIZIE nr. 29 din 11 martie 2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 184A din 18 decembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 4 pronunţată la data de 22 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, şi VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 40/2012
Având în vedere dispoziţiile art. 1312 alin. (9) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,
directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:
Articol unic
Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Decizia civilă nr. 184A din 18 decembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 4 pronunţată la data de 22 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, şi VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 40/2012, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
-****-

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Irina Lucan-Arjoca

ANEXĂ:
PARTEA 1:
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI
- SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
ÎNCHEIERE
Şedinţa publică de la 12 decembrie 2012
Dosar nr. 3.279/2/2012
Curtea constituită din:

Preşedinte

- Crina Bianca Trămîndan

Judecător

- Maria Dalina Oancea

Grefier

- Camelia Sandu

Pe rol se află soluţionarea apelurilor formulate de apelantele Societatea Română de Televiziune, COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), S.C. ANTENA TV GROUP - S.A., S.C. SBS BROADCASTING MEDIA - S.R.L., S.C. PRO TV - S.A., cu sediul ales la Cabinet av. Liana Petrovici, Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual - Dacin Sara - cu sediul ales la S.C.A. "Feraru şi Asociaţii", în contradictoriu cu intimatele VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, Asociaţia "Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice - PERGAM", împotriva Hotărârii Arbitrale numărul 4 din 22 martie 2012 pronunţată de către Completul de arbitraj desemnat de Oficiul Român pentru Drepturi de Autor.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns apelanţii Societatea Română de Televiziune prin avocat Duţu Ştefania cu Împuternicire avocaţială nr. 846708/2012, aflată la fila 73 din dosar, COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor prin avocat Ionescu Mircea Felix Melineşti cu Împuternicire avocaţială nr. 013446/2012, aflată la fila 78 din dosar, S.C. ANTENA TV GROUP - S.A., prin Mihai Mustăciosu cu Împuternicire avocaţială nr. 798515/2012, aflată la fila 75 din dosar, S.C. PRO TV - S.A., prin avocat Pintilie Adrian Corneiu cu Împuternicire avocaţială nr. 408760/2012, aflată la fila 77 din dosar, lipsind reprezentanţii apelantelor Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), S.C. SBS BROADCASTING MEDIA - S.R.L. şi Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual - DACIN SARA şi intimaţii VISARTA - Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale şi Asociaţia "Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice - PERGAM".
Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că pentru acest termen de judecată procedura de citare cu părţile a fost legal îndeplinită.
Cauza a fost strigată la amânare fără discuţii la solicitarea reprezentantului apelantei COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor care a învederat instanţei că a fost emisă o decizie privind retragerea temporară a avizului de funcţionare a activităţii societăţii pe care o reprezintă, decizie pe care a depus-o în copie la dosar, solicitând amânarea cauzei din aceste considerente. A mai arătat că decizia a fost comunicată pe site-ul ORDA.
Avocatul Pintilie Adrian Corneliu pentru apelanta S.C. PRO TV - S.A. s-a opus la amânarea cauzei şi a arătat că, în opinia sa, consideră că se impune lăsarea cauzei la ordine.
Curtea, deliberând, a dispus strigarea cauzei la ordinea listei de şedinţă.
Avocatul Ionescu Mircea Felix Melineşti pentru apelanta COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor a solicitat strigarea cauzei la ora 11,00, reprezentantul apelantei S.C. PRO TV - S.A. arătând că este de acord cu această oră.
Curtea, deliberând, a dispus strigarea cauzei la ora 11,00 dacă se întruneşte prezenţa şi a reprezentanţilor celorlalte părţi, în măsura în care aceasta ar avea loc înainte de ordinea din listă.
Cauza a fost strigată la ordinea listei, anterior orei 11,00 când reprezentanţii menţionaţi anterior ai părţilor au solicitat strigarea cauzei mai târziu, la ora 11,00.
La strigarea cauzei la ora 11,00, reprezentantul apelantei COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor arată faptul că a contestat la instanţa de contencios administrativ decizia privind retragerea temporară a avizului de funcţionare a activităţii societăţii pe care o reprezintă şi, având în vedere această situaţie, precum şi pentru a nu amplifica nişte diferende cu ORDA, a solicitat termen pentru reglementarea acestei situaţii. Solicită acordarea unui termen până în luna ianuarie 2013, termenul condicii, întrucât acest diferend de opinie cu ORDA poate fi reglementat, decizia fiind dată atipic, având în vedere şi dispoziţiile prevăzute de art. 1551/1 C. pr. Civ. şi fiind o decizie care produce efecte, organismul având anumite atribuţii limitate în prezent.
Avocatul Duţu Ştefania pentru apelanta Societatea Română de Televiziune precizează instanţei că nu se opune la solicitarea de amânare a cauzei formulată de reprezentantul apelantei COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor având în vedere situaţiile detaliate încuviinţate la termenul trecut pentru acesta, care nu au putut fi finalizate în analiza SRTV unde au loc evaluări de personal. Solicită amânarea cauzei şi pentru finalizarea verificărilor.
Avocatul Pintilie Adrian Corneliu pentru apelanta S.C. PRO TV - S.A. precizează instanţei că se opune la cererile de amânare a cauzei, deoarece orice amânare a acestei cauze este de natură de a vătăma interesele celor din cauză. În încheierea pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti s-a dispus suspendarea executării deciziei ORDA. Depune la dosar extras de pe portalul Curţii de Apel Bucureşti cu privire la cererea de suspendare ce formează obiectul Dosarului nr. 8.660/2/2012.
Apărătorul apelantei COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor precizează instanţei că, deşi instanţa s-a pronunţat cu privire la suspendarea deciziei, ORDA nu o ia în considerare până ce aceasta nu se publică, însă, în opinia sa, decizia este suspendată; este de acord cu amânarea judecăţii pentru SRTV.
Avocatul Pintilie Adrian Corneliu pentru apelanta S.C. PRO TV - S.A. arată faptul că suspendarea se judecă între apelanta COPYRO şi ORDA şi nu are legătură cu părţile din această cauză.
Avocatul Mihai Mustăciosu, pentru apelanta S.C. ANTENA TV GROUP - S.A., precizează instanţei că se opune ambelor cereri de amânare şi consideră că apelanta COPYRO poate sta în judecată chiar dacă prin decizie ORDA i-a fost retras temporar avizul de funcţionare. Înscrisurile au fost depuse la termenul anterior şi consideră că puteau fi analizate de SRTV până la acest termen de judecată.
Reprezentantul apelantei COPYRO arată că acceptă punctul de vedere al apelantei Societatea Română de Televiziune, întrucât COPYRO a solicitat o remuneraţie actualizată cu coeficientul de inflaţie, în conformitate cu art. 131/4 din Legea nr. 8/1996. Mai precizează instanţei că a comunicat pe data de 7 decembrie 2012 actele pe e-mailul Societăţii Române de Televiziune, însă au avut loc într-adevăr evaluări de personal cum susţine apărătoarea SRTV, producându-se restructurări masive.
Curtea, după deliberare, respinge ambele cereri de amânare, cu privire la cererea SRTV, având în vedere că înscrisurile au fost încuviinţate la termenul anterior de judecată, iar până la acest termen de judecată SRTV a avut timp rezonabil să ia cunoştinţă de acestea, Legea nr. 202/2010 modificând Codul de procedură civilă tocmai pentru accelerarea proceselor în justiţie, stabilindu-se chiar termene scurte pentru astfel de situaţii, iar SRTV nu a solicitat la termenul anterior un termen mai mare pentru studierea lor şi, cu privire la cererea COPYRO, având în vedere atât extrasul din programul Ecris depus de apărătorul Pro TV privind suspendarea deciziei ORDA invocată de apărătorul COPYRO, cât şi faptul că apelanta COPYRO este reprezentată de apărătorul prezent în faţa instanţei, nu este incident niciun motiv legal de amânare a judecăţii.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în susţinerea şi combaterea motivelor de apel.
Avocatul Duţu Ştefania pentru apelanta Societatea Română de Televiziune, având cuvântul pe apelul formulat, solicită admiterea acestuia, modificarea hotărârii arbitrale în sensul celor arătate detaliat în cererea de apel. Dispoziţiile acestei hotărâri dispun în mod nelegal plata către titularii de drepturi a unei remuneraţii ce se raportează la totalitatea veniturilor realizate de aceşti radiodifuzori. Consideră că această soluţie este contrară dispoziţiilor art. 131/1 alin. 1 lit. D şi alin. 2 din Legea nr. 8/1996 care prevăd că remuneraţia se calculează procentual sau forfetar prin negociere, textul propus al punctului 6 al metodologiei să fie cel indicat în pagina 4 a apelului formulat. Mai precizează instanţei că a mai formulat şi un alt motiv de apel cu privire la nivelul de remuneraţie datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi a operelor de artă vizuală. Această majorare s-a făcut în urma cererii formulate de VISARTA, majorându-se procentul de la 1,5 la 4% din baza de calcul, fără a exista vreo motivare pe temeiul de drept sau practică europeană în această materie. Consideră că remuneraţia este una dintre cele mai scăzute şi nu este prevăzută de materie sau de către practica judiciară. Consideră că o astfel de motivare de remuneraţii procentuale nu corespunde realităţii şi a indicat exemplele în motivele de apel. Solicită admiterea apelului cu privire la nivelul remuneraţiei ce urmează a fi stabilită în funcţie de ponderea utilizării repertoriului gestionat colectiv. Cu privire la interesul juridic al apelului precizează instanţei că în urma unui demers făcut de către apelanta pe care o reprezintă cu privire la modalitatea în care a fost corectat textul dispozitivului, consideră că nu se pot înlătura motivele de apel, Comisia de arbitraj modificând art. 5, nu art. 6 care a rămas cu acelaşi procent de 1,5 şi 2,5 raportat la aceeaşi bază de calcul. Consideră că se vor aplica procentele de la art. 5.
Avocatul Mihai Mustăciosu pentru apelanta S.C. ANTENA TV GROUP - S.A., având cuvântul, solicită admiterea apelului său şi a celui formulat de apelanta Societatea Română de Televiziune, ca apel la care au aderat, hotărârea arbitrală fiind vădit nelegală, VISARTA fiind cea care avea cele mai mici procente reglementate în materie. Cu privire la modificarea art. 6, precizează instanţei că la art. 3 trebuia operată modificarea, şi nu la 6. Cu privire la cheltuielile arbitrale consideră că această sancţiune nu se impunea.
Avocatul Pintilie Adrian Corneliu, pentru apelanta S.C. PRO TV - S.A., solicită admiterea apelului formulat de către societatea pe care o reprezintă care vizează 3 aspecte, respectiv: remuneraţia datorată de organismele de televiziune către organismele de gestiune colectivă nu este proporţională cu ponderea de utilizare a operelor, în mod eronat arbitrii au decis mărirea procentului cuvenit autorilor de opere vizuale de la 1,5 la 2,5%, întrucât, în opinia sa, arbitrii nu au niciun temei legal să mărească această remuneraţie. Totodată, completul arbitral a decăzut părţile din drepturile ce le reveneau pentru neplata cotei de onorariu, dar a şi obligat părţile să plătească cota de onorariu, cele două sancţiuni excluzându-se reciproc. Precizează instanţei că va depune la dosar note scrise şi va detalia concluziile. Solicită admiterea apelului, aşa cum a fost formulat, şi modificarea hotărârii completului arbitral în sensul elaborării unei metodologii legale şi echitabile.
Avocatul Ionescu Mircea Felix Melineşti pentru apelanta COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, având cuvântul pe apelul formulat de societatea pe care o reprezintă, precizează instanţei că solicită admiterea acestuia în sensul admiterii metodologiei propuse conform Legii nr. 8/1996. Pentru un număr de 1.800 de autori s-a propus o metodologie prin care s-a solicitat stabilirea unor remuneraţii fixe şi forfetare cu care au învestit completul de arbitraj care a preluat vechea reglementare. Însă, din 2004 până în 2011, ei şi-au dezvoltat aria, iar titularii de drepturi au primit remuneraţii de 1 leu/min. Legea stabileşte ca remuneraţiile să fie forfetare şi echitabile şi consideră că titularul de drepturi era îndreptăţit să îi solicite remuneraţia. Pe acest aspect Curtea de arbitraj s-a pronunţat pe ce nu s-a cerut, menţinându-se remuneraţia pe vechea reglementare. A formulat acest apel şi a solicitat stabilirea unei remuneraţii fixe actualizate cu indicele de inflaţie. Solicită stabilirea unei remuneraţii forfetare ce va fi actualizată anual, conform legii.
Avocatul Duţu Ştefania pentru apelanta Societatea Română de Televiziune, având cuvântul pe apelurile formulate de celelalte apelante, solicită respingerea apelului formulat de apelanta COPYRO pentru motivele arătate detaliat, solicitarea acestei apelante nejustificând modificarea pct. 1-4 şi 6-9 din dispozitivul hotărârii arbitrale, textele având un înţeles asemănător cu cele pretinse în apelul declarat. Consideră apelul COPYRO ca fiind şicanatoriu şi formal. Consideră că singurul motiv de apel exprimat explicit este cel referitor la sistemul de calcul, însă sistemul de calcul propus de COPYRO este inaplicabil, mărindu-se astfel în mod nejustificat remuneraţiile. Procentul de 4% urmează să fie aplicat aşa cum a fost el prevăzut în hotărârea arbitrală. Solicită respingerea apelului formulat de DACIN SARA şi precizează instanţei că s-a ajuns la o înţelegere. Pe apelul formulat de celelalte apelante reprezentate sau ai căror reprezentanţi lipsesc de la acest termen de judecată, solicită admiterea apelului cu privire la radiodifuzare, dar nu şi a cheltuielilor de judecată ale acestora.
Avocatul Mihai Mustăciosu pentru apelanta S.C. ANTENA TV GROUP - S.A., având cuvântul pe celelalte apeluri decât al său, solicită respingerea apelului formulat de apelanta COPYRO şi lasă la aprecierea instanţei cu privire la celelalte apeluri.
Avocatul Pintilie Adrian Corneliu pentru apelanta S.C. PRO TV - S.A., având cuvântul pe apelurile celorlalte părţi decât cea pe care o reprezintă, invocă în privinţa DACIN SARA excepţia lipsei de interes a aderării la apel formulată de apelanta DACIN SARA ca urmare a protocolului încheiat şi publicat, solicitând respingerea apelului DACIN SARA ca lipsit de interes. Solicită respingerea apelului formulat de COPYRO ca nefondat. Pe celelalte apeluri, solicită admiterea lor aşa cum au fost formulate. Pe apelul formulat de apelanta COPYRO consideră că metodologia propusă nu este una conformă cu dispoziţiile legale. Conform art. 131/1 din Legea nr. 8/1996 se ţine seama de veniturile autorului, iar, în caz de lipsă a venitului, de cheltuială, practica europeană fiind cea propusă prin hotărârea de arbitraj. Conform principiului disponibilităţii, în arbitraj este elaborată o metodologie astfel încât este nefondată şi eronată afirmaţia COPYRO că s-a dat mai mult decât s-a cerut. În ceea ce priveşte remuneraţia minimă, consideră că aceasta este inechitabilă, întrucât s-ar încălca acest principiu.
Avocatul Ionescu Mircea Felix Melineşti pentru apelanta COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor precizează instanţei că trebuie făcută o menţiune, colegii săi au folosit argumentaţia că remuneraţia forfetară este ilegală, însă, în conformitate cu dispoziţiile art. 131/1 alin. 2, aceasta este legală. Cu privire la apelul formulat de apelanta Societatea Română de Televiziune consideră că acesta nu este echitabil conform art. 131 alin. 1, 2 şi 3. Mai arată că nu a solicitat remuneraţii nici mai mari, nici mai mici. Dacă, în anul 2004, erau doar două posturi de televiziune, respectiv TVR 1 şi TVR 2, astăzi avem un număr de 6 posturi, deşi Televiziunea Română numai un program utilizează, şi solicită ca remuneraţia să fie achitată doar postului de program utilizat, de aceea este şi propunerea lor de remuneraţie forfetară. Această posibilitate de calcul consideră că nu poate fi reţinută. Cu privire la cheltuielile arbitrale consideră că acestea trebuie achitate, solicitând respingerea apelurilor formulate cu privire la acestea. Cu privire la excepţia invocată de apelanta S.C. PRO TV - S.A. prin avocat Pintilie Adrian Corneliu la apelul formulat de DACIN SARA precizează că reprezentanţii acesteia şi-au negociat o metodologie separată, dar COPYRO nu a susţinut această metodologie şi că lasă la aprecierea instanţei excepţia.
Avocatul Duţu Ştefania pentru apelanta Societatea Română de Televiziune, având cuvântul pe excepţia lipsei de interes, invocată de apelanta S.C. PRO TV - S.A. prin avocat Pintilie Adrian Corneliu la apelul formulat de DACIN SARA, precizează instanţei că există o metodologie separată şi solicită admiterea excepţiei. Mai precizează instanţei că remuneraţia forfetară înseamnă 10 lei/an, iar ceea ce i se propune consideră că nu reprezintă remuneraţie forfetară.
Avocatul Mihai Mustăciosu pentru apelanta S.C. ANTENA TV GROUP - S.A., având cuvântul pe excepţie, precizează că lasă la aprecierea instanţei excepţia invocată de apelanta S.C. PRO TV - S.A. prin avocat Pintilie Adrian Corneliu la apelul formulat de DACIN SARA.
Avocatul Pintilie Adrian Corneliu pentru apelanta S.C. PRO TV - S.A., în replică faţă de completările COPYRO, consideră că remuneraţia forfetară trebuie să ţină cont de venituri, pentru posturile comerciale remuneraţia procentuală fiind singura posibilă.
Avocatul Ionescu Mircea Felix Melineşti pentru apelanta COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, în replică, consideră că această remuneraţie este în interesul titularilor, iar o remuneraţie fixă nu poate dăuna sau încarcă pe utilizator.

CURTEA,

având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a se depune la dosar concluzii scrise,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

În numele legii

DISPUNE:

Amână pronunţarea în cauză la data de 18 decembrie 2012.
Pronunţată în şedinţa publică de la data de 12 decembrie 2012.

PREŞEDINTE,

CRINA BIANCA TRĂMÎNDAN

Judecător,

Maria Dalina Oancea

Grefier,

Camelia Sandu

PARTEA 2:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 164 din data de 27 martie 2013