ORDIN nr. 798 din 25 aprilie 2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0145 Pădurea de la Alparea şi al ariei naturale protejate de interes naţional 2.175. Pădurea cu narcise din Oşorhei
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108.944/AC din 7 martie 2016 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor nr. 8.439/SCFM din 11 septembrie 2013, Decizia nr. 343 din 18 octombrie 2013, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Avizul nr. 6.083 din 23 septembrie 2013 al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Bihor, Avizul Ministerului Culturii nr. 6.016 din 14 octombrie 2015, respectiv 6.053 din 15 octombrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 36.714 din 11 aprilie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 211.754/211.767 din 4 noiembrie 2015 şi adresele Direcţiei generale păduri nr. 156.211/IM din 26 noiembrie 2015 şi nr. 27.625/ES din 22 februarie 2016,
în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Planul de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0145 Pădurea de la Alparea şi al ariei naturale protejate de interes naţional 2.175. Pădurea cu narcise din Oşorhei, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

______
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 455 din data de 17 iunie 2016