ORDIN nr. 117 din 19 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2013
Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. g), ale art. 76 alin. (1) şi (3) şi ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. I
Metodologia de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 12 septembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
(1) Metodologia se aplică pentru stabilirea tarifului practicat de operator pentru activităţile desfăşurate pe pieţele centralizate de energie electrică şi de certificate verzi, administrate de acesta."
2.La articolul 5 alineatul (1), definiţia "Cheie USB - Universal Seria Bus" se elimină.
3.La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În prezenta metodologie se folosesc următoarele abrevieri:
ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei
CV - certificat verde
PE - piaţa de echilibrare
PRE - parte responsabilă cu echilibrarea
RI - rata inflaţiei
UT - unitate tranzacţionată."
4.Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 8
Operatorul este obligat să organizeze:
a) evidenţa contabilă de gestiune, separată pentru fiecare piaţă centralizată;
b) evidenţa contabilă de gestiune, separată pentru activităţile nereglementate."
5.La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.
6.La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 13
(1) Venitul reglementat al operatorului, obţinut prin aplicarea tarifului reglementat pentru serviciile prestate participanţilor la pieţele centralizate V[OPER], se calculează cu formula:
V[OPER] = Vînscr + Vadmin + Vtranz + Cortt-2 - Va [lei] (1),
unde:
- Vînscr = Cînscr x (1 + p) este venitul pentru activitatea de înscriere a participanţilor la pieţele centralizate pentru perioada tarifară t, calculat pe baza costurilor justificate Cînscr şi a profitului corespunzător ratei reglementate a profitului brut p.
- Vadmin = Csdmin x (1 + p) este venitul pentru activitatea de administrare a pieţelor centralizate, pentru perioada tarifară t, calculat pe baza costurilor justificate Cadrnin şi a profitului corespunzător ratei reglementate a profitului brut p.
- Vtranz este venitul pentru activitatea de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate pentru perioada tarifară t, alcătuit din venitul pentru activitatea de tranzacţionare pe pieţele centralizate în care operatorul este contraparte Vtranz contraparte şi venitul pentru activitatea de tranzacţionare pe pieţele centralizate pe care operatorul pieţei de energie electrică nu este contraparte Vtranz bilateral. Venitul pentru activitatea de tranzacţionare este calculat pe baza costurilor justificate Ctranz contraparte şi Ctranz bilateral, precum şi a profitului corespunzător ratei reglementate a profitului brut p, astfel:
Vtranz = Vtranz contraparte + Vtranz bilateral
Vtranz contraparte = Ctranz contraparte x (1 + p)
Vtranz bilateral = Ctranz bilateral x (1 + p)
- Cortt-2 reprezintă corecţia venitului reglementat prognozat pentru perioada tarifară t, datorată erorii de prognoză a costurilor cu activităţile operatorului pentru perioada tarifară t-2 faţă de valorile realizate în perioada tarifară t-2.
- Va, reprezintă veniturile obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea activităţilor operatorului aferente perioadei tarifare t (venituri din alte prestaţii, alte venituri de exploatare, venituri financiare etc.)."
7.La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 14
(1) În vederea stabilirii venitului reglementat pentru perioada tarifară t, operatorul completează şi transmite la ANRE, până la data de 15 octombrie a fiecărei perioade tarifare t-1, datele necesare calculului tarifului reglementat, în conformitate cu macheta din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie."
8.La articolul 15, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate unde operatorul nu este contraparte Ttranz bilateral [lei/UT], aplicată fiecărui participant, pentru tranzacţiile de vânzare/ cumpărare realizate într-o lună calendaristică, după încheierea lunii respective."
9.La articolul 17, alineatul (5) se abrogă.
10.La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul este contraparte se plăteşte de fiecare participant, pentru unităţile tranzacţionate, indiferent de preţul de tranzacţionare, după fiecare tranzacţie realizată pe pieţele centralizate."
11.La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul nu este contraparte se plăteşte de fiecare participant, pentru unităţile tranzacţionate într-o lună calendaristică, în luna următoare celei de tranzacţionare, respectiv în lunile următoare celei de tranzacţionare pentru tranzacţiile încheiate pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de certificate verzi."
12.Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 21
Tariful reglementat practicat de operator pentru fiecare perioadă tarifară t se propune de către operator până la data de 15 octombrie a perioadei tarifare t-1 şi se aprobă de către ANRE până la data de 15 decembrie a perioadei tarifare t-1, potrivit prezentei metodologii."
13.La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Operatorul nu poate solicita revizuirea tarifului reglementat la un interval mai mic de 6 luni de la data aprobării acestuia de către ANRE."
14.Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 25
(1) Pentru producătorii de energie electrică
valoarea componentei de administrare a tarifului reglementat practicat de operator se aprobă de către ANRE, pe baza propunerii operatorului, în funcţie de categoria în care se încadrează puterea instalată Pi a centralelor electrice pe care le deţin, după cum urmează:
a) pentru Pi > 1 MW;
b) pentru 1 MW >= Pi > 100 KW;
c) pentru Pi <= 100 kW.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (2), producătorii de energie electrică, care deţin centrale electrice cu puteri instalate mai mici sau egale cu 5 MW, plătesc anual contravaloarea unei singure componente de administrare, indiferent de numărul de pieţe centralizate la care producătorii din această categorie sunt înregistraţi.
(3) În cazul retragerii/suspendării/revocării de la pieţele centralizate a producătorilor de energie electrică prevăzuţi la alin. (2), contravaloarea componentei de administrare nu se returnează.
(4) Producătorii de energie electrică au obligaţia să comunice în scris operatorului orice modificare a puterii instalate a centralelor pe care le deţin, în termen de 5 zile de la apariţia modificării, operatorul fiind îndreptăţit în acest caz să perceapă pentru perioada rămasă până la sfârşitul anului componenta de administrare a tarifului reglementat corespunzătoare noii puteri instalate, conform clasificării de la alin. (1).
(5) Producătorilor de energie electrică care deţin centrale electrice cu puteri instalate mai mici sau egale cu 5 MW şi care sunt şi titulari ai licenţei de furnizare energie electrică nu li se aplică prevederile alin. (2).
(6) Producătorii de energie electrică care au obligaţia de achiziţie de certificate verzi, cărora le sunt aplicabile exclusiv prevederile art. 8 alin. (1) lit. b) şi/sau lit. c) din Legea nr. 220/2008 privind stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, plătesc componenta de administrare a pieţelor centralizate aferentă producătorilor cu Pi <= 100 kW."
15.Anexa nr. 1 la metodologie se abrogă.
Art. II
Operatorul pieţei de energie electrică şi operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 862 din data de 27 noiembrie 2014