ORDIN nr. 178 din 13 noiembrie 2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 77/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea bolilor animalelor
Văzând Referatul de aprobare nr. 3.702 din 29 septembrie 2014, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 77/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea bolilor animalelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 30 august 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
Prezentul ordin transpune Directiva 1982/894/CE a Consiliului din 21 decembrie 1982 privind notificarea maladiilor la animale în cadrul Comunităţii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L nr. 378 din 31 decembrie 1982, astfel cum a fost modificată prin Decizia de punere în aplicare 2012/737/CE a Comisiei din 27 noiembrie 2012 de modificare a anexelor I şi II la Directiva 82/894/CEE a Consiliului privind notificarea maladiilor la animale în cadrul Comunităţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 329 din 29 noiembrie 2012."
2.În norma sanitară veterinară, la articolul 2, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) focar primar - un focar ce nu este epizootie legat de un focar anterior constatat în aceeaşi regiune a României, aşa cum este definită la art. 2 din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecţie veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine şi porcine, sau primul focar într-o regiune diferită a României."
3.În norma sanitară veterinară, la articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) În cazul pestei porcine clasice sunt considerate suficiente informaţiile furnizate în conformitate cu Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 67/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile pentru controlul pestei porcine clasice, cu modificările ulterioare, ce transpune Directiva 2001/89/CE a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind măsurile comunitare pentru controlul pestei porcine clasice."
4.În norma sanitară veterinară, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative şi prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare."
5.Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
6.În anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară punctul III se modifică şi va avea următorul cuprins:
"III. În cazul bolilor animalelor terestre menţionate în lista A.2 din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară:
Confirmarea oricărui focar, oricărei infecţii sau a prezenţei unui agent patogen într-un efectiv, astfel cum se prevede în anexele nr. 1 şi 4 la Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau într-o exploataţie, astfel cum se prevede în anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor ce reglementează comerţul intracomunitar cu ovine şi caprine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 290/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune Directiva 91/68/CEE a Consiliului din 28 ianuarie 1991 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare de ovine şi caprine sau retragerea statutului oficial indemn oricărui astfel de efectiv sau oricărei astfel de exploataţii, datorită analizelor de laborator sau anchetei epidemiologice, astfel cum se prevede în anexele nr. 1 şi 4 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau în anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 290/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe teritoriul României sau o regiune a acestuia oficial indemnă de aceste boli, în conformitate cu legislaţia menţionată anterior şi nelegat, din punct de vedere epidemiologie, de un focar constatat anterior, trebuie să fie notificate ca un focar primar, astfel cum se defineşte la art. 2 lit. d) din norma sanitară veterinară, şi sunt notificate Comisiei Europene şi statelor membre în termen de o săptămână.
Orice altă confirmare a unui focar, a unei infecţii sau a prezenţei unui agent patogen ori retragerea statutului oficial indemn oricărui astfel de efectiv sau oricărei astfel de exploataţii, datorită analizelor de laborator sau anchetei epidemiologice, astfel cum se prevede în anexele nr. 1 şi 4 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau în anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 290/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe teritoriul României sau o regiune a acestuia oficial indemnă de aceste boli, în conformitate cu legislaţia menţionată anterior, se notifică drept focare secundare, în conformitate cu art. 4 alin. (1) din norma sanitară veterinară.
Focarele secundare se notifică în fiecare lună Comisiei Europene şi statelor membre.
În cazul tuberculozei bovine, al brucelozei bovine şi al brucelozei ovine şi caprine, numele speciei patogene trebuie inclus, de asemenea, în notificare, în cazul în care este cunoscut."
7.În anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară, după punctul III se introduce un nou punct, punctul IV, cu următorul cuprins:
"IV. În cazul bolilor animalelor de acvacultură menţionate la lit. B din anexa nr. 1:
Confirmarea oricărui focar al unei boli exotice şi a focarelor de boli neexotice în România, zone sau compartimente anterior indemne de boală, aşa cum sunt definite în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 170/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte cerinţele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură şi produsele acestora, precum şi pentru prevenirea şi controlul anumitor boli ale animalelor acvatice, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune Directiva 2006/88/CEE a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind cerinţele de sănătate animală pentru animale şi produse de acvacultură şi privind prevenirea şi controlul anumitor boli la animalele de acvacultură, sunt notificate ca focare primare.
Alte focare decât cele sus-menţionate sunt notificate ca focare secundare, în conformitate cu art. 4 alin. (1) din norma sanitară veterinară.
Focarele secundare se notifică în fiecare lună Comisiei Europene şi statelor membre. Numele şi descrierea zonei sau compartimentului sunt incluse, de asemenea, în notificare."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

ANEXĂ: BOLILE CARE FAC OBIECTUL NOTIFICĂRII
(- Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară)
CAPITOLUL 1: A. Boli ale animalelor terestre
(1)Lista A.1:
1.Pesta cabalină africană
2.Pesta porcină africană
3.Antrax
4.Gripa aviară (HPAI la păsările de curte, păsările captive şi la păsările sălbatice şi LPAI la păsările de curte şi la păsările captive)
5.Boala limbii albastre
6.Encefalopatia spongiformă bovină
7.Pesta porcină clasică
8.Pleuropneumonia contagioasă bovină
9.Durina
10.Encefalomielita ecvină de următoarele tipuri:
a)Encefalomielita ecvină de est
b)Encefalita japoneză
c)Encefalomielita ecvină venezueleană
d)Febra West Nile
e)Encefalomielita ecvină de vest
11.Anemia infecţioasă ecvină
12.Febra aftoasă
13.Morva
14.Dermatoza nodulară contagioasă
15.Boala Newcastle
16.Pesta micilor rumegătoare
17.Infecţia cu virusul rabic
18.Febra Văii de Rift
19.Pesta bovină
20.Variola ovină şi caprină
21.Infestaţie cu gândacul mic de stup (Aethina tumida)
22.Boala veziculoasă a porcului
23.Infestaţie cu Tropilaelaps la albine
24.Stomatita veziculoasă
(2)Lista A.2:
1.Bruceloza bovină
2.Tuberculoza bovină
3.Leucoza bovină enzootică
4.Bruceloza caprină şi ovină (cu excepţia Brucella ovis)
CAPITOLUL 2: B. Boli ale animalelor de acvacultură
1.Necroză hematopoietică epizootică
2.Necroza hematopoietică infecţioasă
3.Anemia infecţioasă a somonului
4.Infecţia cu Perkinsus marinu
5.Infecţia cu Mikrocytos mackini
6.Infecţia cu Marteilîa refringens
7.Infecţia cu Bonamia ostreae
8.Infecţia cu Bonamia exitiosa
9.Boala cu virusul herpes Koi
10.Sindromul Taura
11.Septicemia hemoragică virală
12.Boala petelor albe
13.Boala capului galben
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 862 din data de 27 noiembrie 2014