DECIZIE nr. 298 din 28 aprilie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

Daniel Marius Morar

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Simona-Maya Teodoroiu

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Cristina Teodora Pop

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, excepţie ridicată de Viorel Sguroiu în Dosarul nr. 4.142/232/2013 al Judecătoriei Găeşti şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.040D/2014.
2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.
3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.041D/2014, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, excepţie ridicată de Nicolae Radu în Dosarul nr. 1.415/232/2014 al Judecătoriei Găeşti.
4. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.
5. Curtea, având în vedere identitatea de obiect a excepţiei de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, din oficiu, pune în discuţie conexarea Dosarului nr. 1.041D/2014 la Dosarul nr. 1.040D/2014. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării dosarelor. Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 1.041D/2014 la Dosarul nr. 1.040D/2014, care este primul înregistrat.
6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca devenită inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:
7. Prin încheierile din 16 octombrie 2014, pronunţate în Dosarele nr. 4.142/232/2013 şi nr. 1.415/232/2014, Judecătoria Găeşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, excepţie ridicată de Viorel Sguroiu şi Nicolae Radu în cauze având ca obiect soluţionarea unor cereri formulate de autorii excepţiei privind pronunţarea unor hotărâri care să ţină loc de act de vânzare a unor terenuri agricole situate în extravilan.
8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că dispoziţiile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 încalcă principiul neretroactivităţii legii, prevăzut la art. 15 alin. (2) din Constituţie, întrucât din interpretarea lor per a contrario se deduce că prevederile Legii nr. 17/2014 se aplică antecontractelor încheiate şi care nu au fost autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a acestei legi, respectiv antecontractelor încheiate între părţi potrivit noului Cod civil, care nu dispunea forma autentică a antecontractului de vânzare-cumpărare, având în vedere prevederile art. 1.279, art. 1.669 şi art. 1.179 din acest cod. Se subliniază faptul că principiul neretroactivităţii civile este esenţial pentru protecţia drepturilor cetăţenilor, iar legiuitorul nu poate pretinde acestora respectarea prevederilor unei legi viitoare, care nu este în vigoare la data încheierii antecontractului.
9. Judecătoria Găeşti opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, textul de lege criticat necontravenind normei constituţionale de la art. 15 alin. (2). Instanţa apreciază că aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2014 la încheierea unui contract de vânzare-cumpărare sau la pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act de vânzare - cumpărare, în cazul în care există antecontract care îmbracă forma înscrisului sub semnătură privată, încheiat înainte de intrarea îh vigoare a acestei legi, reprezintă aplicarea unei legi în vigoare la data încheierii actului juridic pe care acesta îl reglementează, potrivit principiului activităţii legii, şi nicidecum nu înseamnă aplicarea retroactivă a legii.
10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
11. Guvernul arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se susţine că textul criticat nu afectează valabilitatea contractelor încheiate anterior intrării sale în vigoare, noua lege vizând doar transferul dreptului de proprietate, nu şi dreptul de creanţă născut în temeiul antecontractului încheiat anterior intrării sale în vigoare. Se arată că părţile din acele antecontracte trebuie să respecte procedura prevăzută de noua lege, în vederea transferului dreptului de proprietate. Se susţine, prin urmare, că excepţiile de la art. 20 din Legea nr. 17/2014 se aplică tuturor vânzărilor de terenuri agricole din extravilan, care se încheie după intrarea în vigoare a acestei legi, textul criticat neîncălcând dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Constituţie.
12. Avocatul Poporului apreciază că prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 sunt constituţionale. În acest sens, se arată că textul criticat nu contravine dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie şi că instituirea prin reglementarea legală criticată a unor excepţii de la aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2014, referitoare la vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, nu vizează efectele juridice stinse ale unor raporturi juridice născute sub imperiul legii vechi, pentru a fi posibilă constatarea încălcării principiului neretroactivităţii legii.
13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, care au următorul cuprins: "Prevederile prezentei legi nu se aplică antecontractelor şi pactelor de opţiune care au fost autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a acesteia."
16. Se susţine că textul criticat încalcă prevederile constituţionale ale art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii.
17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prin Decizia nr. 755 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2015, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 sunt neconstituţionale.
18. Conform dispoziţiilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, "nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale". Întrucât încheierile de sesizare a Curţii Constituţionale cu prezenta excepţie de neconstituţionalitate au fost pronunţate pe data de 16 octombrie 2014, iar constatarea neconstituţionalităţii textului mai sus arătat a intervenit, prin pronunţarea Deciziei nr. 755 din 16 decembrie 2014, după data încheierilor anterior referite, urmează ca excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 să fie respinsă ca devenită inadmisibilă (a se vedea Decizia nr. 531 din 12 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 12 februarie 2014, şi Decizia nr. 759 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 17 februarie 2015).
19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca devenită inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, excepţie ridicată de Viorel Sguroiu şi Nicolae Radu în dosarele nr. 4.142/232/2013 şi nr. 1.415/232/2014 ale Judecătoriei Găeşti.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Judecătoriei Găeşti şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 28 aprilie 2015.
-****-

PREŞEDINTE,

DANIEL MARIUS MORAR

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 435 din data de 18 iunie 2015