ORDIN nr. 246 din 15 noiembrie 2012 pentru modificarea anexei "Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar" la Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011
Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 69.511 din 15 octombrie 2012,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiar,
în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa "Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar" la Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din data de 2 iunie 2011, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

ANEXA I:
(- Anexa la Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor)
PROCEDURA DE IDENTIFICARE a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar
Art. 1
Pentru identificarea stupilor pe teritoriul României, forma asociativă legal constituită trebuie să solicite, în scris, la Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", denumită în continuare ANARZ, prin oficiile judeţene pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, denumite în continuare oarz, codul formei asociative şi numerele de ordine pentru stupi.
Art. 2
(1)Forma asociativă legal constituită completează cererea de solicitare a codului formei asociative conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care se depune la OARZ judeţean, pe a cărui rază teritorială îşi are sediul, însoţită de copii de pe actele de constituire a formei asociative legal constituite.
(2)Codul formei asociative se acordă în ordinea înregistrării cererii acesteia la ANARZ.
Art. 3
(1)Apicultorul solicită formei asociative din care face parte, pe baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, numerele de ordine pentru identificarea stupilor existenţi în stupina sa, conform adeverinţei care atestă înscrierea în Registrul agricol a familiilor de albine deţinute.
(2)Forma asociativă legal constituită completează cererea de solicitare a numerelor de ordine pentru identificarea stupilor membrilor săi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care se depune la OARZ judeţean pe a cărui rază teritorială îşi are sediul, însoţită de centralizatorul membrilor formei asociative, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.
Art. 4
(1)OARZ judeţene transmit solicitările la ANARZ, care soluţionează cererile în termen de maximum 5 zile lucrătoare pentru cererea de solicitare a codului formei asociative şi de maximum 10 de zile lucrătoare pentru numerele de ordine pentru identificarea stupilor, de la înregistrarea acestora.
(2)ANARZ eliberează, o singură dată, formei asociative Certificatul de atestare care cuprinde codul acesteia conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 şi îi repartizează, ori de câte ori solicită, numerele de ordine care îi revin pentru identificarea stupilor în baza cererii formulate de aceasta.
(3)ANARZ alocă fiecărei forme asociative numere de ordine pentru identificarea stupilor membrilor acestora, de la 000.001 la 999.999.
(4)Numerele de ordine pentru identificarea stupilor alocate formelor asociative până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile şi alocarea următoarelor numere de ordine se face în continuarea acestora.
Art. 5
(1)După primirea certificatului de atestare, forma asociativă legal constituită repartizează numerele de ordine aferente solicitărilor apicultorilor în vederea confecţionării plăcuţelor de identificare a stupilor.
(2)Plăcuţele de identificare a stupilor se confecţionează, conform cerinţelor tehnice, de către forma asociativă sau de către apicultori, în maximum 30 de zile de la data repartizării numerelor de ordine aferente stupilor.
(3)Forma asociativă legal constituită consemnează într-un registru de înregistrare fiecare membru al acesteia şi numerele de ordine aferente stupilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.
(4)Registrul prevăzut la alin. (3) se arhivează conform legislaţiei în vigoare şi este pus la dispoziţia reprezentanţilor instituţiilor de control abilitate.
(5)Numărul de ordine al stupului aparţine materialului biologic existent în acesta.
Art. 6
Apicultorul este obligat să completeze în carnetul stupinei, la pagina Fişa familiei de albine, numărul de ordine al stupului acordat de forma asociativă.
Art. 7
(1)În cazul vânzării sau dispariţiei materialului biologic, apicultorul anunţă în termen de maximum 5 zile lucrătoare reprezentantul formei asociative, pentru a modifica în Registrul de înregistrare numărul de ordine al materialului biologic care nu mai există în stupina acestuia.
(2)Apicultorul care cumpără material biologic este obligat să anunţe în termen de maximum 5 zile lucrătoare reprezentantul formei asociative pentru a primi numere de identificare.
(3)În cazul deteriorării stupului, apicultorul procedează conform tehnologiei apicole, transferând materialul biologic în alt stup şi păstrează acelaşi număr de identifica re.
(4)În cazul pierderii/deteriorării plăcuţei de identificare a stupului, apicultorul îşi confecţionează sau solicită reprezentantului formei asociative confecţionarea unei noi plăcuţe de identificare care să conţină aceleaşi date ca plăcuţa iniţială.
(5)În cazul în care apicultorul nu mai este membru al formei asociative care i-a repartizat numerele de ordine pentru identificarea stupilor săi, acesta este obligat ca, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înscrierea sa în noua formă asociativă, să solicite reprezentantului acesteia, pe baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, repartizarea numerelor de ordine pentru identificarea stupilor în vederea confecţionării noilor plăcuţe de identificare.
Art. 8
(1)Numerele de ordine eliminate din stupina unui apicultor nu se mai atribuie niciodată de către forma asociativă.
(2)Forma asociativă transmite trimestrial la ANARZ modificările consemnate în registrul prevăzut la art. 5 alin. (3), respectiv până la 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie şi 1 octombrie a fiecărui an.
Art. 9
Codurile judeţene utilizate în structura codului de identificare a stupilor sunt prevăzute în anexa nr. 7.
Art. 10
Exemplul codului de identificare al unui stup este prevăzut în anexa nr. 8.
Art. 11
- Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta procedură de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar.
ANEXA nr. I1:
CERERE de solicitare a codului formei asociative şi de acordare a numerelor de ordine ale stupilor

1. Denumirea formei asociative legal constituite

 

2. Numele şi prenumele reprezentantului legal

 

3. CNP al reprezentantului legal

 

4. CUI al formei asociative legal constituite

 

5. Adresa sediului formei asociative legal constituite

 
 

6. Codul poştal

 

7. Judeţul/Sectorul

 

8. Telefon

 

9. Fax

 

10. E-mail

 

11. Adresa pentru corespondenţă (completaţi numai dacă aceasta diferă faţă de cea de la pct. 5-7)

 
 

Solicit eliberarea:

- codului formei asociative

12. Numărul apicultorilor înscrişi în forma asociativă este de:

 

13. Numărul familiilor de albine deţinute de membrii asociaţi (apicultori) este de:

 

Data:

Semnătura:

ANEXA nr. I2:
Nr. .........../zz.ll.an
CERERE privind apicultorul care solicită numere de ordine pentru identificarea stupilor deţinuţi

Numele şi prenumele

 

CNP

 

Adresa

 
  

Judeţul/Sectorul

 

Membru al formei asociative

 

Solicit acordarea numerelor de ordine pentru identificarea stupilor existenţi în stupina proprie pentru un număr de ........... stupi, conform adeverinţei care atestă înscrierea în Registrul agricol a ........... familii de albine aferente acestora.

Menţionez că din stupina proprie am vândut/au dispărut ........... familii de albine care aveau numerele de ordine ...................... .

Data

.....................

Semnătura

.....................

ANEXA nr. I3:
CERERE de solicitare a numerelor de ordine pentru identificarea stupilor

1. Denumirea formei asociative legal constituite

 

2. Numele şi prenumele reprezentantului legal

 

3. CNP al reprezentantului legal

 

4. CUI al formei asociative legal constituite

 

5. Adresa sediului formei asociative legal constituite

 
 

6. Codul poştal

 

7. Judeţul/Sectorul

 

8. Telefon

 

9. Fax

 

10. E-mail

 

11. Adresa pentru corespondenţă (completaţi numai dacă aceasta diferă faţă de cea de la pct. 5-7)

 
 

Solicit ........... numere de ordine pentru identificarea stupilor deţinuţi de membrii asociaţi (apicultori)

Menţionez că:

12. Numărul apicultorilor înscrişi în forma asociativă este de:

 

13. Numărul familiilor de albine deţinute de membrii asociaţi (apicultori) este de:

 

Data:

Semnătura:

ANEXA nr. I4:
CENTRALIZATORUL membrilor formei asociative pentru care se solicită numere de ordine pentru identificarea stupilor
Forma asociativă ...........
Codul formei asociative ...........

Nr. crt.

Numele şi prenumele apicultorului

CNP

Numărul cererii depuse la forma asociativă

Adresa stupinei

Numărul de stupi deţinuţi

Nr. de ordine stupi

Stupi/Numerele de ordine scoase din stupină*

TOTAL stupi/Numerele existente

1.

        

2.

        

3.

        

4.

        

5.

        

...

        
*Dacă apicultorul este la prima solicitare nu se completează coloana.
ANEXA nr. I5:
- model -

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiar, cu modificările şi completările ulterioare

ATESTĂ

FORMA ASOCIATIVĂ

........................................................................

care are CODUL .............................

Data .............................

DIRECTOR GENERAL,

ANEXA nr. I6:
Forma asociativă ...........
Codul formei asociative ...........
REGISTRU DE ÎNREGISTRARE a membrilor formei asociative şi numerele de ordine acordate pentru identificarea stupilor

Nr. crt.

Numele şi prenumele apicultorului

CNP

Adresa stupinei

Numărul cererii

Numărul de stupi deţinuţi

Numărul de înregistrare/autorizare sanitară veterinară

Numărul de ordine stupi

Observaţii*

1.

        

2.

        

3.

        

4.

        

5.

        

...

        
*Se vor menţiona schimbările care au loc în urma situaţiilor de vânzare/cumpărare/înstrăinare/deteriorare a stupilor/familiilor de albine.
ANEXA nr. I7:
CODURILE JUDEŢENE utilizate în structura codului de identificare a stupilor

Nr. crt.

Judeţul

Codul judeţului

0

1

2

1.

ALBA

01

2.

ARAD

02

3.

ARGEŞ

03

4.

BACĂU

04

5.

BIHOR

05

6.

BISTRIŢA-NĂSĂUD

06

7.

BOTOŞANI

07

8.

BRĂILA

08

9.

BRAŞOV

09

10.

BUZĂU

10

11.

CARAŞ-SEVERIN

11

12.

CĂLĂRAŞI

12

13.

CLUJ

13

14.

CONSTANŢA

14

15.

COVASNA

15

16.

DÂMBOVIŢA

16

17.

DOLJ

17

18.

GALAŢI

18

19.

GIURGIU

19

20.

GORJ

20

21.

HARGHITA

21

22.

HUNEDOARA

22

23.

IALOMIŢA

23

24.

IAŞI

24

25.

ILFOV

25

26.

MARAMUREŞ

26

27.

MEHEDINŢI

27

28.

MUREŞ

28

29.

NEAMŢ

29

30.

OLT

30

31.

PRAHOVA

31

32.

SATU MARE

32

33.

SĂLAJ

33

34.

SIBIU

34

35.

SUCEAVA

35

36.

TELEORMAN

36

37.

TIMIŞ

37

38.

TULCEA

38

39.

VASLUI

39

40.

VÂLCEA

40

41.

VRANCEA

41

42.

BUCUREŞTI

42

ANEXA nr. I8:
Exemplu: Codul de identificare al unui stup se va citi conform tabelului de mai jos:

Tipul mijlocului de identificare

Codul de identificare a stupului

Interpretarea caracterelor înscrise pe plăcuţa de identificare şi a codului de identificare

Plăcuţa de identificare

01-001-000001

01 - codul judeţului

001-999 - codul formei asociative

000001-999999 - numărul de ordine al stupului

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 782 din data de 21 noiembrie 2012