HOTĂRÂRE nr. 22 din 29 februarie 2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei pentru 2016 - Circumstanţe excepţionale, acţiuni pe măsură COM (2015) 610 final
În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/125 din 23 februarie 2016,
Senatul, în sesiunea din 29 februarie 2016, adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se constată următoarele:
I.Se notează:
A)situaţia actuală a Uniunii Europene care se confruntă cu o mulţime de provocări: criza refugiaţilor, terorismul, instabilitatea din regiunile învecinate, necesitatea de a stimula creşterea şi stabilitatea în Uniunea Europeană, nivelul ridicat al şomajului, mai ales în rândul tinerilor din multe state membre;
B)focalizarea Comisiei Europene pe următoarele priorităţi:
1.un nou impuls pentru locuri de muncă, creştere şi investiţii;
2.o piaţă unică digitală conectată;
3.o Uniune a energiei solidă şi cu o politică privind schimbările climatice orientată spre viitor;
4.o piaţă internă mai profundă şi mai echitabilă, cu o bază industrială consolidată;
5.o Uniune economică şi monetară mai aprofundată şi mai echitabilă;
6.un acord de liber schimb cu SUA rezonabil şi echilibrat;
7.un spaţiu de justiţie şi de drepturi fundamentale bazat pe încredere reciprocă;
8.către o nouă politică privind migraţia;
9.un actor mai puternic pe plan mondial;
10.o Uniune a schimbărilor democratice.
II.Se consideră necesare şi importante:
A)suprapunerea priorităţilor Comisiei pentru afaceri europene a Senatului peste cele 10 mari capitole prioritare ale politicilor Uniunii Europene pentru 2016;
B)focalizarea cu precădere pe următoarele domenii:
1.politica privind migraţia - regândirea în întregime a:
(i)modului în care se gestionează frontierele UE externe comune; şi
(ii)cadrului european în materie de azil;
2.acordul de liber schimb cu SUA - o politică comercială activă va asigura o conexiune cu noile centre emergente ale creşterii globale şi apartenenţa în cadrul lanţurilor de valori digitale şi globale. Acest lucru va oferi oportunităţi pentru întreprinderile din cadrul U.E. şi va crea locuri de muncă de înaltă calitate, fără a compromite standardele sau valorile europene;
3.piaţa unică digitală conectată - o economie digitală prosperă poate extinde pieţele şi poate crea noi surse de locuri de muncă;
4.Uniunea economică şi monetară - se doresc modernizarea şi eliminarea lacunelor din legislaţia existentă în domeniul politicilor sociale şi identificarea criteriilor sociale, în special în ceea ce priveşte conceptul de flexicuritate.
III.Se recomandă:
A)păstrarea între priorităţile Comisiei Europene a tematicii de continuare a extinderii UE.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 februarie 2016, în conformitate cu prevederile art. 771 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 189 din data de 14 martie 2016