ORDIN nr. 719 din 14 aprilie 2016 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 2016-2017
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 153.193/IM din 17 martie 2016 al Direcţiei generale păduri, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) şi art. 36 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă cotele de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus), pentru perioada de vânătoare 1 mai 2016 -15 februarie 2017, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
*) - Anexa se publică in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.:
Art. 2
(1)Începând cu data de 1 mai 2016, pentru specia căprior, se vor realiza doar cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin pe fiecare fond cinegetic de către gestionarii acestora cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, urmărindu-se conservarea biodiversităţii faunei cinegetice şi păstrarea echilibrului ecologic.
(2)În situaţiile în care în cursul perioadei de vânătoare 2016-2017 gestionarii fondurilor cinegetice se modifică, cotele de recoltă nerealizate revin noilor gestionari de la momentul preluării dreptului de gestionare a faunei cinegetice.
Art. 3
Pe fondurile cinegetice care se suprapun ariilor naturale protejate, cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pe suprafeţele din fondurile cinegetice unde practicarea vânătorii este admisă potrivit legii.
Art. 4
(1)În cazul modificării condiţiilor ecologice din cuprinsul fiecărui fond cinegetic şi a mişcărilor naturale de efective, la solicitarea gestionarilor fondurilor cinegetice, structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare analizează şi aprobă, pe baza documentelor de constatare, reaşezarea între fondurile cinegetice ale aceluiaşi gestionar, a cotelor de recoltă aprobate prin prezentul ordin.
(2)Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare vor înainta organismului de specialitate din cadrul acesteia, lunar, situaţia actualizată a aprobărilor de reaşezare a cotelor de recoltă, emise în baza prevederilor alin. (1).
Art. 5
(1)Exemplarele de căprior care produc pagube culturilor silvice se recoltează în orice perioadă a anului, la solicitarea scrisă a gestionarului, prin metoda la pândă, cu personalul de specialitate, după cum urmează:
a)în baza aprobării conducerii structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, în raza căreia se află fondul cinegetic, în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin nu a fost realizată;
b)în baza aprobării conducerii autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor sale teritoriale de specialitate, în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin a fost realizată.
(2)Aprobările prevăzute la alin. (1) se acordă după ce personalul de specialitate al structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare a verificat la faţa locului situaţia pagubelor produse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 6
În scopul ameliorării şi creşterii calităţii genetice a populaţiilor de căprior se interzice recoltarea, în perioada de vânătoare 2016-2017, a exemplarelor "de viitor", aşa cum sunt definite de art. 33 alin. (1) din Regulamentul privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 353/2008, cu modificările ulterioare.
Art. 7
(1)Controlul modului în care sunt respectate prevederile prezentului ordin se realizează de către personalul de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare şi al structurilor teritoriale ale acesteia.
(2)Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare vor verifica trimestrial şi ori de câte ori este necesar, ca urmare a unor sesizări, modul de îndeplinire de către gestionarii fondurilor cinegetice a prevederilor prezentului ordin.
(3)Situaţia centralizată cu privire la nerespectarea prevederilor prezentului ordin, constatate în urma verificărilor prevăzute la alin. (2) şi cu privire la măsurile luate, va fi transmisă la autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare în primele 5 zile lucrătoare din trimestrul următor, pentru verificările din trimestrul anterior.
Art. 8
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea gestionarilor fondurilor cinegetice potrivit legii şi a clauzelor contractelor de gestionare în vigoare.
Art. 9
Nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) şi (3) atrage răspunderea disciplinară şi/sau administrativă, după caz, a celor vinovaţi.
Art. 10
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Erika Stanciu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 295 din data de 19 aprilie 2016