HOTĂRÂRE nr. 24 din 23 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 26 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Ministerul Transporturilor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului, înfiinţat prin reorganizarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, având sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.
(2)Ministerul Transporturilor stabileşte politica în domeniul transporturilor la nivel naţional, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi de armonizare a activităţilor de transport în cadrul politicii generale a Guvernului şi îndeplineşte rolul de autoritate de stat în domeniul transporturilor şi al infrastructurii de transport, cu excepţia infrastructurii de transport rutier dată în competenţa altei autorităţi, potrivit legii.
(3)Ministerul Transporturilor este autoritatea publică centrală responsabilă cu implementarea politicilor de transport adoptate la nivelul Uniunii Europene.
(4)Ministerul Transporturilor este unitate de achiziţii centralizate, în sensul art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul achiziţiei produselor, serviciilor sau lucrărilor aferente domeniului de activitate propriu.
(5)În calitate de unitate de achiziţii centralizată pentru proiectele de infrastructură de transport, îndeplineşte rolul de autoritate contractantă care achiziţionează în nume propriu produse şi/sau servicii, care sunt ori pot fi destinate unei/unor alte autorităţi contractante, precum şi care atribuie contracte de achiziţie publică sau acorduri-cadru în numele şi pentru o altă autoritate contractantă aflată în subordinea/coordonarea/sub autoritatea sa.
Art. 2
Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, îndeplineşte, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuţii principale:
1.elaborează şi supune spre aprobare cadrul legislativ privind domeniul transporturilor, administrarea şi utilizarea infrastructurii de transport şi punerea acestei infrastructuri la dispoziţia utilizatorilor, potrivit legii, în limita domeniului său de activitate;
2.elaborează politica economică în domeniul transporturilor;
3.elaborează şi implementează strategii, politici şi programe de dezvoltare în domeniul infrastructurii de transport, în limita domeniului său de activitate, precum şi al activităţilor de transport, în concordanţă cu strategiile naţionale şi internaţionale;
4.elaborează şi propune spre aprobare Strategia naţională de siguranţă rutieră şi planul de acţiuni pentru punerea în aplicare a acesteia, potrivit art. 6 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
5.asigură managementul siguranţei infrastructurii rutiere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată;
6.elaborează şi implementează strategii, politici şi programe privind reţeaua de drumuri publice din România: drumuri naţionale, drumuri judeţene, drumuri comunale şi străzi;
7.elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale şi a transportului combinat, care fac parte integrantă din sistemul naţional de transport, potrivit art. 4 şi 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8.coordonează, monitorizează şi sprijină îndeplinirea obligaţiilor care decurg din prevederile Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005, din celelalte angajamente rezultate din procesul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, precum şi din strategiile şi programele naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene, în domeniul său de competenţă;
9.notifică Comisiei Europene şi/sau statelor membre măsurile de transpunere a directivelor Uniunii Europene, potrivit domeniului său de responsabilitate, în conformitate cu reglementările comunitare;
10.elaborează şi fundamentează propunerile privind poziţiile României pe problematica afacerilor europene în domeniul său de competenţă, potrivit legii;
11.fundamentează şi elaborează necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniul său de activitate;
12.gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite externe şi din fondurile Uniunii Europene, în domeniul său de activitate;
13.exercită drepturile şi obligaţiile statului ca acţionar la companiile naţionale, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sa, până la finalizarea procesului de privatizare;
14.elaborează şi pune în aplicare strategiile de privatizare în domeniul său de activitate şi asigură gestionarea întregului proces de privatizare şi postprivatizare pentru unităţile de sub autoritatea sa şi/sau la care este acţionar;
15.aprobă sau supune aprobării, după caz, tarifele percepute, în condiţiile legii, de instituţiile publice din subordine pentru eliberarea de autorizaţii şi licenţe, precum şi tarifele pentru eliberarea atestatelor şi certificatelor profesionale şi pentru efectuarea activităţilor din domeniul managementului siguranţei infrastructurii rutiere, potrivit legii;
16.asigură organizarea şi dezvoltarea cercetării în domeniul transporturilor şi asigură valorificarea acesteia, ca informaţii de interes public, prin reglementări tehnice şi alte activităţi specifice de reglementare, potrivit legii;
17.organizează şi finanţează activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice şi a fondurilor documentare specializate din domeniul transporturilor, participând la sistemul informaţional naţional şi internaţional;
18.promovează sistemul instituţional pentru dezvoltarea pieţei libere a transporturilor, asigură condiţiile unui mediu concurenţial în cadrul fiecărui mod de transport, precum şi între modurile de transport;
19.elaborează şi promovează cadrul legal în vederea stimulării investiţiilor în domeniul său de activitate;
20.iniţiază şi negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente şi ia măsuri de aplicare a acestora, în domeniul său de activitate;
21.reprezintă, în condiţiile legii, interesele României în cadrul organismelor internaţionale, pe baza convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor stabilite, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu autorităţi şi organizaţii similare din alte state şi cu organisme internaţionale de interes din domeniul său de activitate;
22.reprezintă, în condiţiile legii, interesele României în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene în vigoare, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu entităţi din statele membre ale Uniunii Europene, în domeniul său de competenţă;
23.susţine promovarea intereselor operatorilor economici autohtoni de profil pe pieţele internaţionale;
24.avizează şi urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor de construcţii şi infrastructuri, inclusiv din punct de vedere al protecţiei mediului, în limita domeniului său de activitate;
25.asigură administrarea, dezvoltarea şi gestionarea infrastructurilor de transport aparţinând domeniului public şi ale echipamentelor de interes naţional din sistemul naţional de transport, în limita domeniului său de activitate;
26.asigură tuturor utilizatorilor acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public, în limita domeniului său de activitate;
27.asigură beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul şi mijlocul de transport;
28.sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public;
29.stimulează libera iniţiativă şi asigură autonomia transportatorilor;
30.concesionează, în numele statului, bunurile proprietate publică ori privată a statului din domeniul transporturilor, în limita domeniului său de activitate;
31.avizează şi supune spre aprobare Guvernului metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare şi alte tarife care sunt în competenţa de aprobare a Guvernului, potrivit legii;
32.stabileşte volumul de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători le pot executa în cadrul pachetului minim social pentru care aceştia primesc compensaţii de la bugetul de stat, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
33.clasifică infrastructurile de transport în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale, în limita domeniului său de activitate;
34.stabileşte prin norme un mod unitar de prezentare a sistemului informaţional privind transportul public de persoane, în sfera de administrare a infrastructurii de transport de interes public, în limita domeniului său de activitate;
35.elaborează şi supune spre aprobare Guvernului schema reţelei naţionale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasării persoanelor şi a mărfurilor între toate localităţile ţării, precum şi conectarea infrastructurilor naţionale de transport la principalele infrastructuri internaţionale de transport, în limita domeniului său de activitate;
36.încheie, în numele statului, contracte de activitate cu compania naţională care administrează infrastructura feroviară şi contracte de servicii publice cu societăţile naţionale şi/sau cu societăţile comerciale care efectuează transport feroviar public de călători, potrivit art. 37-39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
37.îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în realizarea activităţii de asigurări de sănătate pentru personalul propriu, pentru personalul instituţiilor publice din subordine, al companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome de sub autoritatea sa, precum şi al societăţilor comerciale care desfăşoară activităţi în domeniul transporturilor aeriene, navale, rutiere, feroviare, cu metroul, pentru membrii de familie ai acestora, precum şi pentru pensionarii care au lucrat în transporturi şi pentru membrii lor de familie, care folosesc reţeaua sanitară proprie, potrivit Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activităţii de asistenţă medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 773/2001, şi în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul sănătăţii;
38.emite certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat de sub autoritatea ori din subordinea sa, potrivit legii;
39.emite avize de specialitate pentru obiectivele de investiţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, din fonduri ale Uniunii Europene şi din credite garantate de stat, precum şi pentru lucrările de interes naţional care sunt finanţate din alte surse legal constituite, din domeniul său de activitate;
40.analizează studiile de fezabilitate pentru lucrările din domeniul său de activitate aflate în competenţa de aprobare a Guvernului şi le prezintă Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, susţinând necesitatea, oportunitatea şi eficienţa economică a acestora; participă la promovarea pentru aprobare a lucrărilor avizate, conform legii;
41.desemnează organisme tehnice specializate pentru: elaborarea şi punerea în aplicare a normelor tehnice şi a reglementărilor specifice, asigurarea pregătirii profesionale şi perfecţionării personalului din transporturi, efectuarea certificării şi înmatriculării mijloacelor de transport şi asigurarea inspecţiei şi controlului acestora, efectuarea certificării operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, efectuarea certificării personalului cu atribuţii în domeniul siguranţei transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
42.îndeplineşte funcţia de autoritate de implementare a proiectelor de infrastructură din domeniul transporturilor, în limita domeniului său de activitate;
43.coordonează programele de asistenţă tehnică acordate de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale;
44.asigură managementul tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţă, care i-au fost repartizate, corespunzător domeniului său de activitate, şi îndeplinirea funcţiilor de sprijin specifice, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005;
45.organizează, coordonează şi controlează îndeplinirea sarcinilor stabilite prin Planul de mobilizare şi Planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărare, potrivit Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările ulterioare;
46.asigură îndeplinirea atribuţiilor în domeniul protecţiei infrastructurilor critice, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011;
47.îndeplineşte atribuţii rezultate din calitatea de membru al Sistemului naţional de prevenire şi combatere a terorismului, potrivit Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare;
48.asigură managementul protecţiei civile în domeniul său de competenţă;
49.gestionează asistenţa financiară din fonduri externe nerambursabile, acordată României pentru domeniul transporturilor, în limita domeniului său de activitate;
50.desfăşoară activităţi specifice asigurării implementării obiectivelor, priorităţilor şi liniilor directoare ale acţiunilor preconizate în domeniul reţelelor de transport transeuropene;
51.asigură implementarea acţiunilor specifice necesare interoperabilităţii reţelelor de transport comunitar, în special în domeniul armonizării standardelor tehnice;
52.asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat şi a resurselor din credite interne şi externe, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
53.planifică, pregăteşte, atribuie, negociază, implementează şi urmăreşte derularea contractelor de parteneriat public-privat şi a celor de concesiune de servicii şi lucrări publice din domeniul său de activitate, în condiţiile legii;
54.analizează şi monitorizează fluctuaţiile de personal din cadrul unităţilor aflate în subordinea, în coordonarea şi sub autoritatea sa, dacă legea nu prevede altfel;
55.analizează şi monitorizează situaţiile financiar-contabile şi angajările de fonduri indiferent de sursele de finanţare pentru unităţile aflate în subordinea, în coordonarea şi sub autoritatea sa, dacă legea nu prevede altfel.
Art. 3
(1)În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Transporturilor colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme guvernamentale şi neguvernamentale.
(2)Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Ministerul Transporturilor poate solicita şi obţine, în urma încheierii unui protocol, informaţii privind date înregistrate în registrul comerţului computerizat, corespunzător domeniului său de activitate şi în conformitate cu reglementările în vigoare.
Art. 4
(1)În calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transporturilor şi infrastructurii, Ministerul Transporturilor îndeplineşte, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuţii principale, pe care le exercită direct ori prin organisme tehnice specializate, instituţii publice subordonate, unităţi care funcţionează sub autoritatea sau în coordonarea sa ori societăţi comerciale autorizate:
1.aprobă, potrivit legii, instrucţiuni şi regulamente obligatorii pentru activităţile de transport feroviare, rutiere, navale şi aeriene;
2.coordonează şi participă la investigarea incidentelor şi accidentelor produse în activităţile de transport şi emite reglementări specifice privind raportarea şi investigarea tehnică a acestora, în condiţiile legii;
3.elaborează, în condiţiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale;
4.exercită inspecţia şi controlul privind respectarea reglementărilor interne şi internaţionale în activităţile specifice transporturilor;
5.acordă, pe bază de reciprocitate, în condiţiile acordurilor rutiere bilaterale încheiate între România şi state terţe Uniunii Europene, precum şi în condiţiile Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, dreptul de utilizare cu plată sau gratuit a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii străini, potrivit legii;
6.emite norme obligatorii de licenţiere şi autorizare a operatorilor economici care efectuează sau urmează să efectueze activităţi de transport ori activităţi specifice siguranţei traficului şi stabileşte condiţiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licenţelor, autorizaţiilor, certificatelor sau brevetelor acordate în condiţiile legii;
7.stabileşte organizarea regională a transporturilor rutiere, feroviare, navale şi aeriene;
8.aprobă utilizarea spaţiului aerian, cu acordul organelor abilitate, în condiţiile legii şi în conformitate cu dispoziţiile Codului aerian civil, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9.exercită activitatea de registru, de inspecţie de stat şi de control în transporturi şi infrastructură de transport de interes naţional;
10.asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat din fonduri ale Uniunii Europene şi a resurselor din credite interne şi externe, al stadiului executării fizice a lucrărilor de infrastructură din domeniul său de activitate şi al calităţii acestora;
11.emite norme obligatorii de atestare, certificare, licenţiere şi brevetare a personalului care lucrează în transporturi sau care concură la siguranţa traficului şi stabileşte condiţiile de suspendare, de retragere sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licenţelor ori brevetelor acordate;
12.emite norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum şi în transportul multimodal şi combinat şi supraveghează respectarea acestora;
13.autorizează funcţionarea porturilor, aeroporturilor civile, gărilor şi a autogărilor;
14.emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase;
15.certifică starea tehnică a mijloacelor de transport, în conformitate cu reglementările naţionale şi convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte;
16.asigură certificarea şi omologarea de tip sau individuală a mijloacelor de transport;
17.gestionează, potrivit legii, frecvenţele de comunicaţi alocate, în domeniul său de competenţă;
18.asigură, prin reţeaua proprie, controlul medico-sanitar specific siguranţei circulaţiei şi navigaţiei şi emite norme în acest sens, potrivit art. 12 lit. w) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; asigură activitatea de medicină preventivă, avizare şi autorizare sanitară şi inspecţia sanitară de stat, conform pct. 16 din anexa nr. 1 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare;
19.propune Guvernului închiderea unor linii de cale ferată nerentabile sau menţinerea în exploatare a liniei respective şi regimul exploatării acesteia, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
20.emite reglementări specifice privind certificarea agenţilor aeronautici civili şi asigură eliberarea, prelungirea valabilităţii, validarea, echivalarea, modificarea, limitarea, suspendarea şi revocarea documentelor de certificare a agenţilor aeronautici civili;
21.emite reglementări specifice privind siguranţa şi securitatea activităţilor aeronautice civile şi supraveghează respectarea acestora;
22.emite reglementări specifice obligatorii pentru efectuarea transporturilor aeriene de mărfuri periculoase;
23.asigură organizarea spaţiului aerian naţional, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apărării Naţionale;
24.coordonează sistemul de securitate în domeniul aviaţiei civile, aprobă sistemele de facilităţi aeronautice la nivelul aeroporturilor civile, exercită atribuţiile de autoritate competentă responsabilă de monitorizarea conformităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, elaborează şi propune spre aprobare Guvernului bugetul de venituri şi cheltuieli al structurii cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile din cadrul Ministerului Transporturilor, administrat în regim extrabugetar, constituit în condiţiile art. 11 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012;
25.emite reglementări specifice privind certificarea tehnicii aeronautice şi asigură certificarea acesteia;
26.emite reglementări specifice privind certificarea personalului aeronautic civil şi asigură eliberarea, prelungirea valabilităţii, validarea, echivalarea, modificarea, limitarea, suspendarea şi revocarea documentelor de certificare pentru această categorie de personal;
27.asigură organizarea şi funcţionarea serviciilor civile de navigaţie aeriană în spaţiul aerian al României şi autorizează efectuarea zborurilor în spaţiul aerian naţional, în limita competenţelor legale;
28.avizează efectuarea de lucrări în zonele supuse servituţilor de aeronautică civilă;
29.asigură certificarea aerodromurilor civile;
30.emite reglementări specifice privind raportarea şi investigarea evenimentelor de aviaţie civilă, precum şi a actelor de intervenţie ilicită asupra aeronavelor civile;
31.aprobă tarifele percepute de către organismele tehnice specializate, instituţiile publice sau operatorii economici, ca urmare a prestării activităţilor pentru care le-au fost delegate competenţe în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
32.restricţionează operarea aeronavelor civile pe aeroporturile din România sau în spaţiul aerian naţional, după caz, în scopul protecţiei mediului;
33.stabileşte aeroporturile din România care, în urma derulării activităţilor specifice, au impact semnificativ asupra mediului, în vederea implementării de programe de protecţie a mediului, cu avizul ministerului de resort;
34.aprobă, la solicitarea administratorului aeroportului, măsuri speciale pentru operarea aeronavelor civile a căror funcţionare are impact semnificativ asupra mediului;
35.acordă permisiunea de intrare şi de plecare a navelor româneşti şi străine în/din porturile civile româneşti;
36.efectuează supravegherea navigaţiei şi managementul traficului în apele naţionale navigabile al navelor, indiferent de pavilionul acestora; controlează navele sub pavilion român în apele internaţionale;
37.stabileşte, nominal şi pe porţiuni, apele naţionale navigabile ale României; pentru apele de frontieră va ţine seama şi de acordurile bilaterale privind regimul frontierei de stat;
38.stabileşte regulile de navigaţie în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti, în conformitate cu reglementările naţionale şi cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte; organizează şi coordonează sistemele de management al traficului de nave în apele naţionale navigabile;
39.acordă dreptul de arborare a pavilionului român, suspendă sau retrage acest drept şi emite actele de naţionalitate navelor care au obţinut dreptul de arborare a pavilionului român;
40.emite reglementări cu privire la durata şi conţinutul cursurilor de pregătire, modul de obţinere a brevetelor şi certificatelor de capacitate, precum şi a certificatelor de conducător de ambarcaţiune de agrement, a documentelor de conformitate, precum şi cu privire la anularea sau suspendarea acestora, monitorizează activitatea formelor de pregătire aprobate în vederea obţinerii şi menţinerii brevetelor şi certificatelor de capacitate ale personalului navigant român;
41.coordonează activităţile de căutare şi salvare a vieţii omeneşti pe mare;
42.stabileşte porturile, căile navigabile interioare, zonele sau porţiunile din aceste zone, precum şi categoriile de nave pentru care serviciul de pilotaj este obligatoriu;
43.stabileşte modul de recrutare, formare profesională şi perfecţionare, de acordare, suspendare şi retragere a brevetului piloţilor, precum şi efectuarea serviciului de pilotaj;
44.stabileşte, potrivit reglementărilor în vigoare, cu acordul organelor abilitate în condiţiile legii, locurile de acostare şi de ancorare în afara limitelor porturilor, aflate în apele de frontieră sau în marea teritorială;
45.asigură emiterea certificatelor de clasificare a navei şi a echipamentelor acesteia, care atestă buna stare de navigabilitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în acord cu reglementările Uniunii Europene, precum şi cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte;
46.stabileşte normele tehnice privind construcţia şi exploatarea navelor;
47.stabileşte condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere, metodologia de omologare pentru circulaţie a acestora, precum şi metodologia de inspecţie tehnică periodică;
48.certifică prin omologare, agreare şi prin inspecţie tehnică periodică, după caz, încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei;
49.autorizează staţiile de inspecţie tehnică, supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atestă personalul care efectuează inspecţia tehnică periodică;
50.autorizează operatorii economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz;
51.stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare şi certificare a produselor şi a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, în vederea introducerii acestora pe piaţă;
52.elaborează norme obligatorii privind clasificarea autovehiculelor destinate transportului de persoane pe categorii de confort;
53.desemnează/acreditează instituţii publice subordonate, organisme tehnice specializate şi societăţi comerciale autorizate care să elaboreze şi să pună în aplicare normele tehnice şi reglementările specifice transportului rutier şi să asigure inspecţia şi controlul tehnic de specialitate;
54.autorizează şcolile de conducători auto şi centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, precum şi instructorii auto, în condiţiile art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;
55.elaborează norme obligatorii privind pregătirea, examinarea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, respectiv a persoanelor desemnate să conducă permanent şi efectiv activităţi de transport rutier, a consilierilor de siguranţă, a conducătorilor auto, a profesorilor de legislaţie rutieră, a instructorilor de conducere auto, precum şi a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a acestora, în condiţiile art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;
56.emite norme privind examinarea medicală şi psihologică la angajare şi examinarea periodică a personalului cu atribuţii în siguranţa circulaţiei rutiere, precum şi norme pentru agrearea altor unităţi medicale şi psihologice în vederea efectuării acestor examinări;
57.emite norme privind evaluarea psihologică obligatorie ce precedă pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto şi pentru obţinerea certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule şi de tramvaie, precum şi norme vizând autorizarea laboratoarelor de psihologie ce efectuează aceste evaluări, conform reglementărilor în vigoare;
58.autorizează deplasarea pe teritoriul României a mijloacelor de transport străine şi execută controlul acestei activităţi, în condiţiile legii;
59.stabileşte, potrivit legii, norme şi normative tehnice obligatorii de proiectare, construcţie, reparare şi exploatare a mijloacelor de transport şi a infrastructurii de transport din domeniul său de activitate, astfel încât acestea să corespundă şi nevoilor de apărare; asigură supravegherea aplicării acestor norme şi autorizează operatorii economici să efectueze astfel de activităţi;
60.stabileşte, în colaborare cu celelalte organe abilitate potrivit legii, norme unitare ale activităţilor de intervenţie, de căutare şi salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum şi a vieţilor omeneşti, potrivit reglementărilor interne şi comunitare, precum şi tratatelor la care România este parte;
61.asigură buna organizare a activităţilor de supraveghere a traficului, de cercetare a evenimentelor şi a situaţiilor de pericol, pentru limitarea sau, după caz, înlăturarea acestora, solicitând, la nevoie, sprijinul altor ministere şi organe de stat; coordonează sistemul de securitate în transporturi şi activităţile de protecţie împotriva actelor de intervenţie ilicită;
62.controlează respectarea de către deţinătorii de mijloace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, conform reglementărilor interne şi internaţionale;
63.coordonează activităţile industriale, de construcţii, de cercetare şi proiectare, de sănătate, precum şi alte activităţi specifice transporturilor şi zonelor libere;
64.emite norme tehnice pentru construcţia, reparaţia, întreţinerea infrastructurii din domeniul său de activitate şi a mijloacelor de transport;
65.elaborează programe de pregătire şi de perfecţionare pentru personalul de siguranţă din transporturi şi organizează desfăşurarea acestora;
66.asigură dirijarea navelor în apele naţionale navigabile, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale;
67.editează publicaţii de specialitate şi de informare specifice domeniilor sale de activitate;
68.emite avizele şi aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate;
69.monitorizează şi verifică întocmirea cadastrului pentru domeniul public al statului aferent infrastructurii de transport, din domeniul său de activitate, în condiţiile Codului civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
70.elaborează norme şi reglementări specifice în transporturi cu privire la protecţia mediului;
71.exercită toate drepturile şi obligaţiile privind realizarea obiectivului "Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin", care reveneau Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 174/2004 pentru aprobarea componenţei reprezentanţilor părţii române şi organizarea activităţii acestora în Comisia mixtă româno-bulgară pentru realizarea obiectivului "Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin", în acord cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000, aprobată prin Legea nr. 91/2001;
72.îndeplineşte funcţia de autoritate de management în sectorul transporturi pentru proiectele finanţate din asistenţa financiară din fonduri externe nerambursabile acordată României;
73.coordonează şi îndrumă activitatea economică, de investiţii, de achiziţii şi administrativă a aparatului propriu şi a entităţilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea sa, putând emite, în condiţiile legii, norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale;
74.aprobă modele-cadru de documentaţii de atribuire şi condiţii contractuale speciale, obligatorii pentru realizarea proiectelor de infrastructură de interes naţional de către entităţile aflate în coordonarea sau sub autoritatea sa;
75.elaborează planul general de transport pentru toate formele de transport din România, în concordanţă cu politicile Guvernului şi nevoile de dezvoltare a transportului la nivel naţional;
76.emite autorizaţii pentru executarea lucrărilor de construcţii aferente domeniului său de activitate, în condiţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Ministerul Transporturilor îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.
Art. 5
(1)Ministrul transporturilor conduce întreaga activitate a aparatului propriu al Ministerului Transporturilor şi exercită întreaga autoritate asupra unităţilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului.
(2)Ministrul transporturilor este ordonator principal de credite bugetare.
(3)Ministrul transporturilor reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.
(4)În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul transporturilor emite ordine şi instrucţiuni.
(5)Ministrul transporturilor este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de stat şi un subsecretar de stat.
(6)Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat şi ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.
(7)Ministrul transporturilor poate delega, prin ordin, secretarilor de stat şi subsecretarului de stat o parte din atribuţiile sale.
(8)În cazul în care ministrul transporturilor este în imposibilitate să îşi exercite atribuţiile curente, acesta deleagă prin ordin un secretar de stat care să exercite aceste atribuţii, înştiinţând prim-ministrul, în condiţiile legii.
Art. 6
(1)Secretarul general al Ministerului Transporturilor este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile ministerului.
(2)Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)În realizarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general al Ministerului Transporturilor este ajutat de 2 secretari generali adjuncţi, care sunt înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii.
(4)Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi ai Ministerului Transporturilor îndeplinesc şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului ori delegate prin ordin al ministrului, în condiţiile legii.
Art. 7
(1)Structura organizatorică a Ministerului Transporturilor este prevăzută în anexa nr. 1. În structura organizatorică a Ministerului Transporturilor funcţionează direcţii generale, direcţii şi servicii şi se organizează, în subordinea demnitarului, cabinetul ministrului şi cabinetele secretarilor de stat.
(2)În cadrul Ministerului Transporturilor, prin ordin al ministrului, se pot organiza direcţii, servicii, birouri, compartimente, precum şi colective temporare, în condiţiile legii.
(3)Structura organizatorică detaliată, numărul posturilor de conducere, alocarea personalului în direcţii, servicii, birouri, precum şi compartimente şi colective temporare, statul de funcţii, atribuţiile şi sarcinile personalului din cadrul Ministerului Transporturilor se stabilesc prin ordin al ministrului, în condiţiile legii.
Art. 8
(1)Numărul maxim de posturi este de 485, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.
(2)Personalul Ministerului Transporturilor este compus din funcţionari publici şi din personal angajat cu contract individual de muncă.
(3)Ministrul transporturilor desemnează, prin ordin, specialişti din cadrul ministerului care să îşi desfăşoare activitatea, corespunzător domeniului lor de competenţă, pe lângă structurile specializate ale Uniunii Europene, în condiţiile legii.
Art. 9
(1)În condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare, Ministerul Transporturilor şi unităţile aflate în coordonarea sau sub autoritatea sa pot înfiinţa, organiza şi administra unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, prin ordin al ministrului.
(2)Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare UMP şi, după caz, numărul de unităţi se prevăd în documentele proiectului şi se aprobă prin ordin al ministrului privind organizarea UMP, conform reglementărilor în vigoare.
(3)Ministrul numeşte personalul şi stabileşte competenţele detaliate ale UMP.
Art. 10
Ministerul Transporturilor, prin Direcţia generală managementul fondurilor externe, îndeplineşte şi atribuţiile Autorităţii de management pentru Programul Operaţional Sectorial de Transport, finanţat prin Fondul de coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională, potrivit prevederilor Regulamentului (Ce) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999.
Art. 11
Atribuţiile direcţiilor generale, direcţiilor, serviciilor, birourilor şi ale altor compartimente din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor se stabilesc prin regulamentul intern de organizare şi funcţionare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.
Art. 12
(1)Unităţile aflate în subordinea, în coordonarea şi, respectiv, sub autoritatea Ministerului Transporturilor sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(2)Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor din subordinea şi din coordonarea Ministerului Transporturilor se aprobă prin ordin al ministrului, cu excepţia unităţilor pentru care legea prevede altfel.
(3)Statele de funcţii pentru instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, în condiţiile legii.
(4)Conducătorii unităţilor prevăzute la alin. (1) sunt numiţi şi revocaţi din funcţie prin ordin al ministrului transporturilor, dacă legislaţia nu prevede altfel.
Art. 13
Spaţiile şi utilităţile deţinute de Ministerul Transporturilor în clădirea "Palat C.F.R." sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 14
(1)Stabilirea numărului maxim de autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(2)Ministerul Transporturilor are în dotare, pentru activităţi specifice desfăşurate, 32 de autoturisme cu un consum lunar de carburant de 450 de litri pentru fiecare autoturism.
Art. 15
(1)Personalul Ministerului Transporturilor este preluat, în condiţiile legii, de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.
(2)Încadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului transporturilor, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 16
Societatea Comercială "Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" - S.A. trece de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale.
Art. 17
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 18
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXA nr. 1: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Transporturilor
Numărul maxim de posturi = 485, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului
*se organizează la nivel de direcţie
ANEXA nr. 2:
A.Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi care se finanţează de la bugetul de stat

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

Localitatea

1.

Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER

Bugetul de stat

Bucureşti

2.

Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti

Bugetul de stat

Bucureşti

NOTĂ:
Unitatea prevăzută la nr. crt. 1 poate utiliza un număr maxim de 175 de posturi, iar unitatea prevăzută la nr. crt. 2 poate utiliza un număr maxim de 80 de posturi.
B.Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi care se finanţează din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

Localitatea

1.

Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Bucureşti

2.

Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 Bucureşti

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Bucureşti

3.

Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Iaşi, judeţul Iaşi

4.

Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Cluj-Napoca, judeţul Cluj

5.

Spitalul Clinic Căi Ferate Timişoara

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Timişoara, judeţul Timiş

6.

Spitalul General Căi Ferate Ploieşti

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Ploieşti, judeţul Prahova

7.

Spitalul General Căi Ferate Galaţi

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Galaţi, judeţul Galaţi

8.

Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Constanţa, judeţul Constanţa

9.

Spitalul General Căi Ferate Braşov

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Braşov, judeţul Braşov

10.

Spitalul General Căi Ferate Paşcani

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Paşcani, judeţul Iaşi

11.

Spitalul General Căi Ferate Simeria

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Simeria, judeţul Hunedoara

12.

Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Oradea, judeţul Bihor

13.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Craiova, judeţul Dolj

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

Localitatea

14.

Spitalul General Căi Ferate Sibiu

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Sibiu, judeţul Sibiu

15.

Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

NOTĂ:
Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-15 pot utiliza pentru activităţile specifice cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea şi finanţarea unor unităţi sanitare, cu modificările şi completările ulterioare, un număr maxim de 2.975 de posturi şi pot primi transferuri de la bugetul de stat. Numărul maxim de posturi care poate fi finanţat de la bugetul de stat se stabileşte pentru fiecare unitate prin ordin al ministrului transporturilor.
C.Unităţile*) care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi care se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

Localitatea

1.

Clubul Sportiv "Rapid"

Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii

Bucureşti

2.

Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare - ARSVOM

Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii

Constanţa, judeţul Constanţa

3.

Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă

Venituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii

Bucureşti

4.

Aeroclubul României

Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii

Bucureşti

*)Numărul maxim de posturi pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 1 este de 93, pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 2 este de 145, pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 3 este de 120, iar pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 4 este de 327.
D.Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

Localitatea

1.

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

Venituri proprii

Constanţa, judeţul Constanţa

2.

Autoritatea Navală Română

Venituri proprii

Bucureşti

3.

Autoritatea Feroviară Română - AFER

Venituri proprii

Bucureşti

4.

Autoritatea Rutieră Română - ARR

Venituri proprii

Bucureşti

5.

Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile - CIAS

Venituri proprii

Bucureşti

6.

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

Venituri proprii

Bucureşti

E.Unităţile care funcţionează în coordonarea Ministerului Transporturilor

Denumirea unităţii

Localitatea

Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor

Bucureşti

F.Unităţile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Localitatea

1.

Societatea Naţională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A.

Bucureşti

2.

Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

Bucureşti

3.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R.-Marfă" - S.A.

Bucureşti

4.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.

Bucureşti

5.

Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.

Bucureşti

6.

Societatea Feroviară de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A.

Bucureşti

7.

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A.

Bucureşti

8.

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti" - S.A.

Otopeni, judeţul Ilfov

9.

Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A.

comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa

10.

Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A.

Timişoara, judeţul Timiş

11.

Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

Bucureşti

12.

Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"

Bucureşti

13.

Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A.

Otopeni, judeţul Ilfov

14.

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa

Constanţa, judeţul Constanţa

15.

Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A.

Constanţa, judeţul Constanţa

16.

Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A.

Constanţa, judeţul Constanţa

17.

Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos"

Galaţi, judeţul Galaţi

18.

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A.

Galaţi, judeţul Galaţi

19.

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.

Giurgiu, judeţul Giurgiu

20.

Regia Autonomă "Registrul Auto Român"

Bucureşti

21.

Societatea Comercială "Maritime Training Centre Television" - S.A. Constanţa

Constanţa, judeţul Constanţa

22.

Societatea Comercială "Telecomunicaţii C.F.R." - S.A.

Bucureşti

23.

Societatea Comercială "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R." - S.A.

Bucureşti

ANEXA nr. 3: SPAŢIILE deţinute de Ministerul Transporturilor în clădirea "Palat C.F.R."

Administrator

Nivelurile

Suprafaţa construită

- m2 -

Suprafaţa utilă

- m2 -

Suprafaţa comună

- m2 -

Totalul suprafeţei deţinute

- m2 -

Ministerul Transporturilor

Subsol

710,52

509,86

144,34

654,20

Parter

689,74

451,40

183,67

635,07

Mezanin

1.277,36

813,87

362,23

1.176,10

Etajul I

5.821,87

3.972,40

1.387,95

5.360,35

Etajul II

5.627,74

3.934,27

1.247,34

5.181,61

Etajul III

891,37

617,10

203,61

820,71

Total:

 

15.018,60

10.298,90

3.529,14

13.828,04

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 62 din data de 29 ianuarie 2013