DECIZIE nr. 192 din 18 aprilie 2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru evaluarea stării industriei de securitate
În temeiul art. 18 alin. (1) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înfiinţează Comitetul interministerial pentru evaluarea stării industriei de securitate, denumit în continuare Comitetul.
(2)Comitetul este condus de către consilierul de stat pe probleme de securitate naţională al prim-ministrului Guvernului României, care are calitatea de preşedinte.
(3)Autorităţile administraţiei publice centrale şi instituţiile publice care fac parte din Comitet sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie şi sunt reprezentate la nivel de secretar de stat sau de înlocuitorii acestora, desemnaţi în acest sens. Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale, respectiv Ministerului Economiei au calitatea de vicepreşedinţi.
(4)La şedinţele Comitetului pot participa în calitate de invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale, experţi din diferite sectoare de activitate şi reprezentanţi ai partenerilor sociali din domeniu.
Art. 2
Comitetul are ca obiectiv elaborarea şi prezentarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a unui raport referitor la:
a)starea industriei de securitate şi implicaţiile acesteia asupra capacităţii operaţionale a instituţiilor din domeniul securităţii naţionale;
b)măsurile necesare pentru restabilirea rolului strategic al industriei de securitate în cadrul economiei naţionale.
Art. 3
(1)Comitetul se reuneşte în şedinţe ordinare săptămânale sau, ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare.
(2)Convocarea în şedinţe extraordinare se face de către preşedintele Comitetului, la solicitarea oricărei autorităţi a administraţiei publice centrale sau instituţii publice care fac parte din Comitet.
(3)Secretariatul Comitetului este asigurat de către Cancelaria Primului-Ministru.
(4)Agenda fiecărei şedinţe a Comitetului se întocmeşte de către secretariatul acestuia pe baza propunerilor formulate şi înaintate în acest sens de către membrii săi şi se aprobă de către preşedintelui Comitetului.
Art. 4
În subordinea Comitetului funcţionează un grup de experţi, desemnaţi de fiecare autoritate a administraţiei publice centrale şi instituţie publică componentă a Comitetului. Membrii grupului de experţi trebuie să aibă certificate de securitate eliberate de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat.
Art. 5
În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Comitetul este abilitat să solicite informaţiile necesare de la conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi ai instituţiilor publice, ai operatorilor economici cu capital integral sau parţial de stat şi ai altor persoane juridice de drept public ori privat din domenii ce au legătură directă sau indirectă cu industria de securitate, care au obligaţia de a pune la dispoziţia Comitetului datele şi informaţiile solicitate.
Art. 6
În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, Comitetul aprobă propriul regulament de organizare şi funcţionare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

ANEXĂ: COMPONENŢA Comitetului interministerial pentru evaluarea stării industriei de securitate
1.Consilierul de stat pe probleme de securitate naţională al prim-ministrului Guvernului României - preşedinte
2.Reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale - vicepreşedinte
3.Reprezentant al Ministerului Economiei - vicepreşedinte
4.Reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice - membru
5.Reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne - membru
6.Reprezentant al Serviciului Român de Informaţii - membru
7.Reprezentant al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale - membru
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 226 din data de 19 aprilie 2013