ORDIN nr. 3049 din 11 ianuarie 2016 privind înregistrarea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI ca autorităţi competente în verificarea autenticităţii actelor de studii emise de către unităţile de învăţământ preuniversitar acreditate din România
În baza art. 148 alin. (2) din Constituţia României, republicată,
având în vedere:
- Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei ("Regulamentul IMI");
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 983/2015 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare a cardului profesional european şi aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
- prevederile art. 3, art. 124 alin. (1) lit. a), art. 138 alin. (4) şi art. 216 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 931/2010 privind desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pieţei interne - IMI şi pentru aprobarea normelor şi procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI;
- dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România,
în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,
în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
(1)Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi inspectoratele şcolare judeţene, denumite în continuare autorităţi competente, transmit, în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Coordonatorului IMI de arie legislativă pentru domeniul "recunoaşterea calificărilor profesionale" - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor datele de identificare şi contact ale utilizatorilor desemnaţi să utilizeze Sistemul de informare al pieţei interne - IMI.
(2)Numărul utilizatorilor desemnaţi de către fiecare inspectorat şcolar din România să utilizeze Sistemul de informare al pieţei interne - IMI este cuprins între minimum 2 şi maximum 5 persoane.
(3)Una dintre persoanele desemnate de către fiecare inspectorat şcolar din România să utilizeze Sistemul de informare al pieţei interne - IMI este secretarul şef al autorităţii competente.
Art. 2
Utilizatorii IMI înregistraţi răspund cererilor de informaţii primite, în mod electronic, prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne - IMI, în cel mult 4 zile lucrătoare de la data primirii acestora.
Art. 3
Instruirea utilizatorilor IMI înregistraţi se desfăşoară permanent de către Coordonatorul IMI de arie legislativă pentru domeniul "recunoaşterea calificărilor profesionale" - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.
Art. 4
(1)Nerespectarea termenelor prevăzute la art. 2 şi 3, precum şi a altor obligaţii care decurg din implementarea IMI atrage răspunderea statului român în baza pct. 212) din Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire L Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008.
(2)În situaţia menţionată la alin. (1), Guvernul României solicită inspectoratelor şcolare din România care nu au respectat termenele prevăzute la art. 2 şi/sau alte obligaţii care decurg din implementarea IMI să suporte eventualele penalităţi stabilite de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.
Art. 5
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, inspectoratele şcolare judeţene, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi Direcţia generală învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 44 din data de 20 ianuarie 2016