ORDIN nr. 26 din 27 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 martie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:
"CAPITOLUL II: Organizarea, conducerea, coordonarea, executarea şi evaluarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice în mod integrat. Intervenţia la evenimente"
2.Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
Organizarea în mod integrat a activităţilor curente pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale se realizează de către Poliţia Română, conform Planului unic de ordine şi siguranţă publică."
3.Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6
Dispozitivul de menţinere a ordinii şi siguranţei publice se organizează de şeful poliţiei municipale/ orăşeneşti/ secţiei de poliţie cu forţe proprii, iar în funcţie de particularităţile elementelor situaţiei operative se solicită forţe suplimentare de la Jandarmeria Română şi/sau Poliţia de Frontieră Română, care se utilizează cu respectarea competenţelor teritoriale ale acestora."
4.Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 8
(1) În vederea menţinerii ordinii şi siguranţei publice se stabilesc zone de siguranţă publică, ce cuprind mai multe itinerare de patrulare.
(2) Zona de siguranţă publică poate include:
a) teritoriul de competenţă al unei poliţii municipale/ orăşeneşti/secţii de poliţie sau părţi din acesta;
b) teritoriul de competenţă al unei poliţii municipale/ orăşeneşti/secţii sau părţi din acesta şi teritoriul de competenţă al unor posturi de poliţie comunală;
c) teritoriul de competenţă al unor posturi de poliţie comunală.
(3) Zonele de siguranţă publică se stabilesc, prin dispoziţie, de către şeful poliţiei municipale/orăşeneşti/secţiei de poliţie, ţinând cont de:
a) configuraţia teritoriului;
b) populaţia şi structura acesteia;
c) obiectivele economice şi social-culturale;
d) zonele cu risc criminogen;
e) starea infracţională şi contravenţională;
f) resursele umane şi logistice aflate la dispoziţie, destinate pentru a fi utilizate în activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice."
5.Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 9
(1) Efectivele angrenate în activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, repartizate într-o zonă de siguranţă publică, desfăşoară activităţi de patrulare pe itinerare stabilite în funcţie de evoluţia criminalităţii.
(2) Menţinerea ordinii şi siguranţei publice de către poliţia transporturi se realizează prin patrularea în trenurile de călători, precum şi prin activităţi de patrulare pe itinerare stabilite în zona de competenţă. Competenţele şefilor unităţilor de poliţie, prevăzute de prezentul ordin, se exercită în mod corespunzător de către şefii unităţilor de poliţie transporturi.
(3) Pe traseele turistice din afara localităţilor, menţinerea ordinii şi siguranţei publice se realizează prin patrule de jandarmi, conform Planului unic de ordine şi siguranţă publică."
6.Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 10
(1) Activitatea de patrulare este organizată pe baza concluziilor rezultate din analizele tactice, fiind adaptată la particularităţile fiecărei zone de siguranţă publică.
(2) Numărul schimburilor şi intervalul orar al acestora se stabilesc în funcţie de evoluţia situaţiei operative de către directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti/şefii inspectoratelor de poliţie judeţene, cu informarea şefilor celorlalte structuri participante la activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice.
(3) Şefii structurilor Ministerului Afacerilor Interne implicate asigură prezenţa efectivelor proprii la sediul unităţii de poliţie sau locaţia unde se realizează instruirea efectivelor şi organizarea dispozitivului de menţinere a ordinii şi siguranţei publice."
7.După articolul 10 se introduc două noi articole, articolele 101 şi 102, cu următorul cuprins:
"Art. 101
(1) Constituirea patrulelor se realizează de către poliţistul anume desemnat de şeful poliţiei municipale/ orăşeneşti/secţiei de poliţie.
(2) Patrula se constituie din cel puţin 2 poliţişti desemnaţi din rândul celor care îşi desfăşoară activitatea în structuri ale Poliţiei Române cu atribuţii principale de menţinere a ordinii şi siguranţei publice.
(3) În componenţa patrulei constituite potrivit alin. (2) pot fi incluşi suplimentar:
a) poliţişti din cadrul altor structuri de poliţie decât cele cu atribuţii principale de menţinere a ordinii şi siguranţei publice;
b) studenţi sau elevi ai instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne pentru formarea ofiţerilor/agenţilor de poliţie, poliţie de frontieră, respectiv a ofiţerilor/subofiţerilor de jandarmi.
(4) În situaţii justificate, patrula poate fi formată dintr-un poliţist care îşi desfăşoară activitatea în structuri cu atribuţii principale de menţinere a ordinii şi siguranţei publice şi o persoană din cadrul structurilor prevăzute la alin. (3).
(5) În cazul în care pentru activitatea de patrulare sunt disponibile efective ale Jandarmeriei Române şi/sau ale Poliţiei de Frontieră Române, acestea se utilizează de către poliţistul prevăzut la alin. (1) pentru constituirea de patrule mixte formate din cel puţin un poliţist şi un jandarm sau un poliţist şi un poliţist de frontieră.
(6) În raport cu efectivele avute la dispoziţie sau cu situaţia operativă, poliţistul prevăzut la alin. (1) poate constitui patrule formate din cel puţin 2 jandarmi sau 2 poliţişti de frontieră, care vor acţiona sub conducerea şi controlul structurilor competente ale Poliţiei Române.
(7) Constituirea patrulelor se consemnează într-un registru privind dispozitivul de ordine şi siguranţă publică şi patrulare.
Art. 102
Efectivele Ministerului Afacerilor Interne repartizate în dispozitivul de menţinere a ordinii şi siguranţei publice desfăşoară activităţi de patrulare pe itinerare stabilite înainte de intrarea în serviciu, având următoarele atribuţii principale:
a) acţionează în zona de patrulare pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
b) intervin la evenimentele semnalate;
c) participă la prinderea şi identificarea persoanelor suspecte de comiterea unor infracţiuni;
d) execută activităţile stabilite prin planurile de acţiune;
e) relaţionează cu cetăţenii în vederea asigurării unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică;
f) acţionează pentru depistarea persoanelor şi bunurilor urmărite în temeiul legii;
g) participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
h) întocmesc acte de constatare a infracţiunilor în condiţiile art. 51, respectiv art. 293 alin. (3) din Codul de procedură penală;
i) execută primele activităţi prevăzute de reglementările în vigoare, premergătoare cercetării la faţa locului."
8.Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 11
(1) În cazul adunărilor publice amânate sau anulate, şeful unităţii de jandarmi comunică şefului unităţii de poliţie competente teritorial efectivele disponibile pentru dispozitivul de menţinere a ordinii şi siguranţei publice.
(2) La solicitarea şefului unităţii de poliţie, efectivele prevăzute la alin. (1) se constituie în patrule în condiţiile art. 101 şi vor acţiona sub conducerea şi controlul structurii de poliţie, în zonele stabilite de şeful acesteia.
(3) În cazul unor situaţii urgente, neprevăzute, care implică adoptarea măsurilor de restabilire a ordinii şi siguranţei publice, atunci când efectivele de jandarmi sunt insuficiente, şeful unităţii de jandarmi competente teritorial poate dispune retragerea efectivelor proprii aflate în dispozitivele de patrulare pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice, cu informarea prealabilă a şefului unităţii de poliţie similare."
9.Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 12
(1) Prin dispoziţia directorului general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti/şefului inspectoratului de poliţie judeţean se pot constitui zone speciale de siguranţă publică.
(2) În zona specială de siguranţă publică:
a) se instituie dispozitive suplimentare de ordine şi siguranţă publică ce vor intensifica activităţile de menţinere a ordinii publice prevăzute la art. 102;
b) se alocă, după caz, resurse suplimentare din cadrul structurilor de investigaţii criminale, investigarea criminalităţii economico-financiare, combaterea criminalităţii organizate, arme, muniţii şi substanţe periculoase şi altor structuri de poliţie judiciară, structurilor de poliţie rutieră, poliţie transporturi, intervenţie rapidă etc. pentru intensificarea activităţilor specifice de constatare a infracţiunilor ori altor fapte antisociale şi identificarea persoanelor suspecte de comiterea acestora;
c) se derulează campanii de prevenire a criminalităţii prin structurile specializate ale Poliţiei Române;
d) se utilizează metode şi mijloace poliţieneşti prevăzute de Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările ulterioare, necesare pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice şi respectarea ordinii şi liniştii publice;
e) se solicită, după caz, structurilor administraţiei publice locale adoptarea măsurilor din competenţa acestora în scopul diminuării/eliminării cauzelor care au determinat instituirea zonei speciale de siguranţă publică.
(3) Constituirea zonei speciale de siguranţă publică are loc la iniţiativa directorului general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti/şefului inspectoratului de poliţie judeţean sau a şefilor unităţilor de poliţie subordonate, atunci când pe un spaţiu delimitat se concentrează un fenomen criminogen, precum şi în situaţia în care există date cu privire la posibilitatea tulburării ordinii şi siguranţei publice.
(4) Dispoziţia privind constituirea zonelor speciale de siguranţă publică cuprinde date referitoare la:
a) cauzele care au generat necesitatea instituirii zonei speciale de siguranţă publică;
b) condiţiile favorizatoare;
c) scopul şi obiectivele vizate;
d) delimitarea în spaţiu;
e) perioada instituirii, care nu va depăşi 30 de zile;
f) forţele participante şi activităţile ce urmează a fi desfăşurate;
g) modalitatea de evaluare a eficienţei activităţilor desfăşurate.
(5) Dispoziţia privind constituirea zonelor speciale de siguranţă publică se comunică în scris şefilor structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne implicate.
(6) Menţinerea zonei speciale de siguranţă publică se poate prelungi, succesiv, pentru perioade de maximum 30 de zile, în condiţiile alin. (1).
(7) Măsura de constituire a zonei speciale de siguranţă publică încetează prin dispoziţie emisă în condiţiile alin. (1), atunci când au fost înlăturate sau diminuate semnificativ cauzele ce au determinat constituirea acesteia."
10.Articolul 13 se abrogă.
11.Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 15
(1) Instruirea premergătoare intrării în serviciu a efectivelor din dispozitivul de menţinere a ordinii şi siguranţei publice are ca scop informarea acestora cu privire la evoluţia situaţiei operative, aspectele identificate din analiza tactică, informaţiile deţinute şi zonele de patrulare.
(2) Activitatea de instruire/pregătire se realizează în cadrul programului efectiv de lucru.
(3) Programul de lucru al efectivelor din dispozitivele de ordine şi siguranţă publică se organizează potrivit legii.
(4) Instruirea efectivelor angrenate în activităţi de menţinere a ordinii şi siguranţei publice se efectuează la sediul structurii de poliţie sau în altă locaţie, în funcţie de condiţiile existente pe plan local, de către poliţişti desemnaţi de şefii structurilor de poliţie, cu participarea reprezentanţilor jandarmeriei şi poliţiei de frontieră.
(5) În timpul activităţii de instruire, poliţiştii desemnaţi verifică şi starea fizică generală a efectivelor, ţinuta, mijloacele individuale de intervenţie din dotare, documentele necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu şi stabilesc măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate."
12.Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 16
(1) Intervenţia la evenimentele semnalate se realizează pe principiul «cea mai apropiată patrulă de locul evenimentului intervine», astfel:
a) din oficiu;
b) la solicitarea cetăţenilor;
c) la solicitarea dispeceratului sau ofiţerului de serviciu din cadrul Poliţiei Române.
(2) Structurile Jandarmeriei Române sau ale Poliţiei de Frontieră Române sesizate cu privire la existenţa unei situaţii ce impune intervenţia unei patrule din cadrul dispozitivului de ordine publică au obligaţia de a comunica despre aceasta dispeceratului sau ofiţerului de serviciu din cadrul structurii teritoriale a Poliţiei Române, care va adopta măsurile necesare în vederea realizării intervenţiei.
(3) Pentru fiecare eveniment la care s-a intervenit se întocmeşte, în mod obligatoriu, «Fişa de intervenţie la eveniment».
(4) Modelul «Fişei de intervenţie la eveniment» se stabileşte prin dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române şi se utilizează de toate structurile participante la menţinerea ordinii publice.
(5) Înainte de a interveni la un eveniment atunci când se sesizează din oficiu sau este sesizat de cetăţeni ori în cel mai scurt timp posibil, şeful patrulei comunică despre aceasta dispecerului sau ofiţerului de serviciu din cadrul structurii teritoriale a Poliţiei Române.
(6) La finalizarea fiecărei intervenţii la un eveniment, şeful patrulei informează dispecerul sau ofiţerul de serviciu al poliţiei cu privire la măsurile luate ori modul de soluţionare a cazului."
13.Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 17
(1) La ieşirea din serviciu, membrii patrulelor de siguranţă publică întocmesc un «Raport cu activităţile desfăşurate», care, împreună cu «Fişa de intervenţie la eveniment», se predă structurii de poliţie în vederea implementării în Sistemul Naţional de Raportare a Incidentelor. O copie a acestor documente se predă de către membrii patrulelor şi celorlalte structuri din care aceştia fac parte.
(2) Datele consemnate stau la baza întocmirii analizelor tactice.
(3) Modelul «Raportului cu activităţile desfăşurate» se stabileşte prin dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române şi se utilizează de toate structurile participante la menţinerea ordinii publice."
14.Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 18
(1) Verificarea modului în care îşi desfăşoară activitatea efectivele din dispozitivul de menţinere a ordinii şi siguranţei publice se efectuează de către şeful structurii de poliţie sau de către poliţişti anume desemnaţi de acesta.
(2) Verificarea poate fi desfăşurată şi în comun de către personalul prevăzut la alin. (1) şi reprezentanţi ai celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne participante."
15.Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 19
Şefii poliţiilor municipale/orăşeneşti/secţiilor de poliţie analizează săptămânal eficienţa activităţii desfăşurate de către efectivele din dispozitivul de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, concluziile fiind înaintate ierarhic pentru a fi avute în vedere în cadrul activităţilor prevăzute la art. 22 alin. (4)."
16.Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 21
Şefii poliţiilor municipale/orăşeneşti/secţiilor de poliţie coordonează şi controlează toate activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice desfăşurate în zona lor de competenţă."
17.Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 22
(1) Pentru realizarea activităţii integrate de menţinere a ordinii şi siguranţei publice se constituie Grupul de coordonare şi trasare a sarcinilor, denumit în continuare G.C.T.S.
(2) G.C.T.S. are rol de organizare şi decizie şi este compus din:
a) şeful inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti;
b) şeful inspectoratului de jandarmi judeţean sau al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti şi, după caz, şeful grupării mobile de jandarmi;
c) şeful serviciului teritorial al poliţiei de frontieră;
d) şeful serviciului de ordine publică din cadrul inspectoratului de poliţie judeţean sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti;
e) şeful secţiei regionale/serviciului poliţiei transporturi din cadrul Poliţiei Române, competentă teritorial;
f) şeful structurii de analiză a informaţiilor din cadrul Poliţiei Române, competentă teritorial.
(3) În măsura în care se impune, în cadrul G.C.T.S. pot fi convocaţi şi şefii altor structuri sau subunităţi din cadrul Poliţiei Române, Jandarmeriei Române sau Poliţiei de Frontieră Române.
(4) Activitatea G.C.T.S. se desfăşoară prin organizarea de şedinţe tactice, la sediul unităţii de poliţie, care vizează evaluarea situaţiei operative, disfuncţionalităţile apărute în operaţiunile anterioare, schimbul de date şi informaţii de interes operativ, precum şi iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de acţiuni/activităţi comune.
(5) G.C.T.S. stabileşte şi modalitatea concretă de cooperare şi comunicare la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti între structurile Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi Poliţiei de Frontieră Române.
(6) Şedinţa tactică se convoacă săptămânal sau ori de câte ori se impune şi este condusă nemijlocit de către şeful inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti."
18.Articolul 23 se abrogă.
19.Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 24
(1) Atunci când situaţia operativă o impune, în activitatea de menţinere a ordinii şi siguranţei publice pot fi angrenate, în condiţiile legii, structuri de poliţie locală.
(2) Integrarea efectivelor poliţiei locale în dispozitivul de menţinere a ordinii şi siguranţei publice se face având în vedere prevederile Planului unic de ordine şi siguranţă publică şi ale Planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale, în baza unor protocoale de cooperare încheiate între inspectoratele de poliţie judeţene/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi autoritatea administraţiei publice locale.
(3) Protocoalele prevăzute la alin. (2) vor cuprinde detalii privind modul concret de realizare a activităţii de patrulare şi de utilizare a resurselor logistice.
(4) Evaluarea eficienţei activităţilor desfăşurate de Poliţia Română în comun cu poliţia locală se realizează cel puţin trimestrial de către şefii poliţiilor municipale/orăşeneşti/secţiilor de poliţie, concluziile fiind înaintate şefului inspectoratului de poliţie judeţean/Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti."
20.Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 25
Cu ocazia acţiunilor organizate în zone cu potenţial criminogen ridicat, instruirea efectivelor angrenate se efectuează de către poliţiştii desemnaţi de şefii structurilor de poliţie, în baza produselor analitice puse la dispoziţie de structurile de analiză a informaţiilor competente teritorial."
21.Articolele 26 şi 27 se abrogă.
22.Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 28
Responsabilitatea asigurării necesarului de efective, mijloace logistice şi a modului de pregătire a acestora revine conducerilor fiecărei structuri implicate."
23.Articolele 29-31 se abrogă.
Art. II
Măsurile de instituire a zonelor speciale de siguranţă publică dispuse anterior intrării în vigoare a prezentului ordin încetează în cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 223 din data de 1 aprilie 2015