HOTĂRÂRE nr. 576 din 10 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Metodologia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 73/2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 12 februarie 2015.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

ANEXA nr. 1: METODOLOGIE DE CONCURS pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare
Art. 1
Ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, denumite în continuare INCD, se face prin concurs, în condiţiile legii şi cu respectarea prezentei metodologii.
Art. 2
(1)La concurs poate participa orice persoană fizică care are capacitate deplină de exerciţiu şi care îndeplineşte condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de director general la INCD prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
(2)Pentru înscrierea la concurs, candidaţii depun un dosar de concurs care conţine documentele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.
Art. 3
(1)Concursul se organizează de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, denumită în continuare ANCSI.
(2)ANCSI elaborează şi actualizează lista INCD pentru care urmează să se scoată la concurs funcţia de director general.
(3)ANCSI solicită Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, denumit în continuare CCCDI, propuneri de specialişti pentru constituirea comisiei de concurs şi a listei cu membri supleanţi pentru ocuparea posturilor de director general la INCD aflate pe lista precizată la alin. (2).
(4)ANCSI stabileşte, prin act administrativ al conducătorului acesteia, următoarele:
a)programul şi locul de desfăşurare a concursului;
b)componenţa nominală pentru comisia de concurs, comisia de soluţionare a contestaţiilor şi secretariatul tehnic.
(5)Concursul constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare a candidaţilor, evaluarea competenţelor profesionale şi a ofertei manageriale, precum şi susţinerea interviului de către candidaţii selectaţi.
Art. 4
(1)Comisia de concurs este alcătuită din 5 membri, care îndeplinesc condiţiile de imparţialitate, independenţă şi nu se află în conflict de interese cu niciunul dintre candidaţi, după cum urmează:
a)un reprezentant al ANCSI, care este şi preşedintele comisiei de concurs;
b)preşedintele consiliului ştiinţific al INCD sau, în această ordine, după caz, vicepreşedintele sau orice alt membru al acestuia desemnat de majoritatea membrilor Consiliului ştiinţific prin vot secret;
c)trei specialişti în domeniul de activitate al INCD din ţară şi/sau străinătate, cu experienţă managerială dovedită, recunoscuţi la nivel naţional şi internaţional, propuşi de Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare.
(2)Membrii prevăzuţi la alin. (1) lit. c) sunt cercetători ştiinţifici sau cadre didactice din învăţământul superior, din ţară şi/sau din străinătate, care au gradul profesional CS I, respectiv titlul de profesor universitar ori grade sau titluri profesionale echivalente obţinute în străinătate.
(3)Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită din 3 membri, reprezentanţi ai ANCSI, dintre care unul are pregătire juridică.
(4)Secretariatul tehnic este alcătuit din 3 persoane desemnate din cadrul ANCSI, dintre care:
a)două persoane sunt din cadrul direcţiei de specialitate cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea concursului, dintre care o persoană asigură coordonarea activităţilor;
b)o persoană cu pregătire juridică.
(5)În vederea asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea concursului se stabileşte lista cu membri supleanţi care pot înlocui, la propunerea preşedintelui comisiei de concurs, pe acei membri ai comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor care nu pot participa la lucrările comisiei din motivele prevăzute la art. 6.
(6)Lista membrilor supleanţi respectă structura şi condiţiile impuse comisiei de concurs, respectiv structura şi condiţiile impuse comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Art. 5
(1)Pe parcursul etapelor de desfăşurare a concursului participă în calitate de observatori:
a)un reprezentant al Patronatului Român din Cercetare şi Proiectare;
b)un reprezentant al organizaţiei sindicale reprezentative sau, după caz, un reprezentant al angajaţilor din cadrul INCD.
(2)Conducerea organizaţiilor menţionate la alin. (1) este informată asupra organizării concursului şi, ca urmare, din proprie iniţiativă, transmite ANCSI o scrisoare de interes prin care exprimă intenţia de a avea un observator pe parcursul desfăşurării concursului, persoana nominalizată, care îndeplineşte condiţiile de imparţialitate, independenţă şi nu se află în conflict de interese cu niciunul dintre candidaţi, calitatea acesteia în cadrul organizaţiei, precum şi datele de contact ale acesteia.
(3)Persoanele desemnate ca observatori sunt cercetători ştiinţifici sau cadre didactice din învăţământul superior cu gradul profesional CS II sau CS I, respectiv titlul de conferenţiar universitar sau profesor universitar, au dreptul de a asista la desfăşurarea concursului şi au rolul de a realiza un raport cu privire la aplicarea de către Comisia de evaluare a procedurilor şi criteriilor de evaluare, a respectării de către aceasta a principiilor referitoare la transparenţă, corectitudine, imparţialitate, confidenţialitate şi tratament egal în evaluarea fiecăruia dintre candidaţi.
(4)Persoanele desemnate ca observatori semnează o declaraţie de independenţă, imparţialitate şi confidenţialitate şi prin care iau la cunoştinţă asupra obligaţiilor de a se abţine de la orice acţiune sau intervenţie, în timpul desfăşurării concursului, care ar putea perturba activitatea membrilor comisiei de concurs, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, ai secretariatului tehnic, sau care ar putea cauza un prejudiciu ANCSI sau oricăruia dintre candidaţi.
(5)Nesemnarea declaraţiei prevăzute la alin. (4) sau încălcarea obligaţiilor asumate constatată de preşedintele comisiei de concurs consemnată în scris şi comunicată ANCSI atrage de la sine pierderea calităţii de observator şi prin grija secretariatului tehnic se vor interzice participarea şi prezenţa persoanei respective la locul desfăşurării concursului.
(6)Raportul întocmit de persoanele desemnate ca observatori, pe baza cerinţelor prevăzute la alin. (3), conţinând constatările, concluziile şi recomandările acestora, se depune la conducerea organizaţiei care i-a desemnat şi la conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea interviurilor.
Art. 6
(1)Numirea membrilor comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor se realizează cu respectarea prevederilor privind independenţa, imparţialitatea, confidenţialitatea, pentru evitarea conflictului de interese sau a situaţiilor de incompatibilitate.
(2)Fiecare membru al comisiei de concurs şi al comisiei de soluţionare va da o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1).
(3)Nu poate fi desemnată membru în comisia de concurs ori în comisia de soluţionare a contestaţiilor o persoană care se află în cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege şi/sau care are calitatea de coautor la articole, cărţi, brevete de invenţii sau altele asemenea împreună cu cel puţin unul dintre candidaţi.
(4)Situaţiile de incompatibilitate, precum şi cazurile de conflict de interese se sesizează de persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi, de conducătorul instituţiei ori de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării şi desfăşurării concursului.
(5)Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să informeze, în scris, cu celeritate, secretariatul tehnic despre orice conflict de interese sau situaţii de incompatibilitate care a intervenit sau ar putea interveni.
(6)În cazul constatării existenţei unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese, persoana aflată în respectiva situaţie se înlocuieşte cu o altă persoană din lista membrilor supleanţi.
(7)În cazul în care situaţia de incompatibilitate sau conflictul de interese se constată ulterior desfăşurării evaluării profesionale a candidaţilor, rezultatul fazei/fazelor desfăşurate se recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurării validităţii evaluării a cel puţin patru membri ai comisiei de concurs.
(8)În situaţia în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puţin patru membri ai comisiei de concurs, procedura de desfăşurare a concursului se reia.
(9)Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(10)Comisia de evaluare şi fiecare dintre membrii săi vor acţiona în îndeplinirea rolului şi responsabilităţilor care le revin în această calitate cu respectarea principiilor de transparenţă, corectitudine, imparţialitate, confidenţialitate şi tratament egal în evaluarea fiecăruia dintre candidaţi.
Art. 7
Comisia de concurs, comisia de soluţionare a contestaţiilor şi secretariatul tehnic îşi desfăşoară activitatea cu respectarea Regulamentului de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director general la INCD, prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 8
(1)Evaluarea şi selecţia candidaţilor se efectuează de comisia de concurs, pe baza următoarelor criterii:
a)C1 - activitatea profesională: experienţă în funcţii de conducere, vechime în domeniul de activitate al INCD, specializări, doctorat în specialitatea INCD, rezultate materializate în publicaţii, brevete, invenţii, produse şi tehnologii inovative, cu relevanţă naţională sau internaţională, prestigiul şi referinţele profesionale, distincţii, participare la coordonarea programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare;
b)C2 - calitatea ofertei manageriale: viziunea asupra activităţii de cercetare specifice, în corelare cu strategia CDI şi procesul de reformă; strategia de dezvoltare şi eficientizare a activităţii INCD; extinderea colaborărilor externe, participarea la programe naţionale şi internaţionale; dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de CDI; dezvoltarea reţelei informatice; dezvoltarea potenţialului material şi uman; valorificarea capitalului intelectual:
c)C3 - aptitudini legate de procesul decizional: cunoaşterea legislaţiei privind sistemul cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice, cunoaşterea legislaţiei muncii, cunoştinţe în domeniul financiar;
d)C4 - aptitudini de comunicare/reprezentare, capacitate de analiză şi sinteză, cunoştinţe în domeniul managerial, al relaţiilor publice şi economice, interne şi internaţionale.
(2)Oferta managerială se întocmeşte conform cerinţelor prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta metodologie.
Art. 9
(1)ANCSI şi INCD au obligaţia de a asigura publicitatea concursului.
(2)Anunţul privind concursul pentru ocuparea funcţiei de director general se publică, prin grija INCD şi a ANCSI, cu cel puţin 45 de zile înainte de data de închidere a perioadei prevăzute pentru depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor.
(3)Concursul este făcut public printr-un anunţ care cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
a)denumirea postului pentru care se organizează concursul;
b)adresa şi domeniul de activitate al INCD;
c)condiţiile de participare la concurs;
d)documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs;
e)modalitatea de depunere a dosarului de concurs şi adresa de internet a platformei de depunere on-line a acestuia;
f)data şi ora-limită la care se depun on-line dosarele de concurs, precum şi calendarul de desfăşurare a acestuia;
g)adresele paginilor web unde sunt disponibile informaţiile şi documentele asociate concursului, inclusiv bibliografia;
h)datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs.
(4)Anunţul se publică cumulativ, în mediile de informare publică, prin:
a)afişare la sediul INCD;
b)afişare pe site-ul INCD şi al ANCSI;
c)publicare într-un ziar de circulaţie naţională;
d)afişare pe portalul web www.euraxess.ro.
(5)Opţional, anunţul se poate publica pe principalele site-uri web cu anunţuri referitoare la locuri de muncă din domeniul cercetării-dezvoltării, naţionale şi internaţionale, în publicaţii de specialitate sau prin alte modalităţi.
(6)Anunţurile publicate pe site-uri sau paginile web şi prin afişare se menţin pe aceste site-uri şi la locul de afişare până la finalizarea concursului.
Art. 10
(1)INCD are obligaţia de a transmite secretariatului tehnic următoarele documente:
a)regulamentul de organizare şi funcţionare a INCD;
b)contractul colectiv de muncă în vigoare, încheiat conform legii;
c)ultimele două rapoarte anuale de activitate ale INCD;
d)ultimele două bilanţuri contabile anuale, cu anexele aferente, depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, întocmite conform legii, precum şi indicatorii de referinţă din ultimul an încheiat;
e)lista de contracte de cercetare-dezvoltare aflate în derulare;
f)un raport financiar care să includă: ultima balanţă de verificare; situaţia patrimoniului; situaţia economico-financiară pentru anul în curs; cheltuielile şi veniturile estimate pentru următorii 4 ani, rezultate din contracte şi obligaţii în curs;
g)lista cu principalele acte normative aplicabile INCD;
h)actele normative specifice care stabilesc standardele minimale naţionale pentru acordarea titlurilor (gradelor profesionale) de cercetător ştiinţific gradul I şi, respectiv, de cercetător ştiinţific gradul II;
i)domeniul/domeniile de cercetare-dezvoltare ale INCD;
j)modelul contractului-cadru de management ce se va semna cu ANCSI, care include şi fişa postului;
k)bibliografia, care poate cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare şi documente expres indicate, cu relevanţă pentru funcţia de director general, stabilită de conducătorul ANCSI.
(2)La data publicării anunţului, documentele precizate la alin. (1) sunt încărcate şi pe pagina web a INCD la secţiunea dedicată concursului.
Art. 11
(1)Numirea în funcţia de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare se face prin ordin al conducătorului organului administraţiei publice coordonator, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, conform rezultatelor concursului organizat potrivit prezentei metodologii.
(2)Emiterea ordinului de numire se realizează după completarea dosarului de concurs cu documentele prevăzute în anexa nr. 5 la prezenta metodologie.
(3)Directorul general, numit în condiţiile alin. (1), încheie, în termen de maximum 30 de zile de la emiterea ordinului de numire, un contract de management cu conducătorul autorităţii publice în coordonarea căreia funcţionează INCD pe o durată de 4 ani, dar nu mai mult de data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.
(4)Directorul general, în termen de maximum 30 de zile după emiterea ordinului de numire, prezintă în şedinţă publică cu personalul de cercetare oferta managerială.
(5)În cazul în care nu se ajunge la consens cu privire la clauzele contractului de management, între părţile contractante prevăzute la alin. (3), ordinul de numire în funcţie se revocă.
(6)În condiţiile alin. (5) se va emite ordin de numire pentru următorul candidat declarat admis în ordinea punctajului obţinut la concurs, iar contractul de management se va încheia cu acesta.
(7)În situaţia îndeplinirii de către directorul general în exerciţiu a obligaţiilor asumate prin contractul de management, la expirarea termenului prevăzut, părţile pot conveni prelungirea contractului, o singură dată, pe o perioadă de maximum 4 ani, dar nu mai mult de data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.
(8)Pentru funcţiile de director general unde se impune deţinerea avizului Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS), în termen de 30 de zile de la data numirii în funcţie, directorul general are obligaţia de a solicita acest aviz, neobţinerea acestuia conducând la eliberarea din funcţie.
Art. 12
(1)Modelul contractului-cadru de management al directorului general se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(2)În cuprinsul modelului contractului-cadru de management sunt prevăzute:
a)părţile contractante;
b)obiectul contractului;
c)durata contractului;
d)drepturile şi obligaţiile directorului general;
e)drepturile şi obligaţiile autorităţii în coordonarea căreia se află INCD;
f)indicatorii de referinţă, obiectivele şi criteriile de performanţă;
g)clauze speciale: garanţii, loialitate, confidenţialitate;
h)răspunderea părţilor;
i)modificarea contractului;
j)încetarea contractului;
k)litigii;
l)dispoziţii finale şi, după caz, alte clauze.
(3)Contractul de management încheiat pe baza modelului contractului-cadru poate cuprinde şi alte clauze, obiective şi criterii de performanţă specifice fiecărui INCD, stabilite prin ordin al conducătorului autorităţii publice în coordonarea căreia se află acesta.
(4)Pe parcursul executării contractului, părţile pot, de comun acord, să modifice criteriile de performanţă convenite la încheierea contractului de management, în scopul de a le adapta evoluţiei situaţiei conjuncturale.
(5)Evaluarea anuală a modului de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor directorului general, stabilite prin contractul de management, se face pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
Art. 13
(1)Concursul se reia în cazul în care:
a)nu sunt depuse dosare de concurs în termenul stabilit;
b)nu este admis niciun candidat după examinarea condiţiilor de participare;
c)nu este admis niciun candidat după evaluarea performanţelor profesionale în urma analizării dosarului profesional, a ofertei manageriale şi susţinerii interviului.
(2)În cazul reluării concursului, ANCSI este obligată să efectueze toate demersurile necesare pentru organizarea şi desfăşurarea unui nou concurs în termen de 6 luni de la finalizarea concursului.
Art. 14
(1)În condiţiile art. 13, conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, fundamentat, decide dacă:
a)directorul general în funcţie îşi exercită în continuare atribuţiile;
b)numeşte temporar un alt director general pentru exercitarea atribuţiilor.
(2)Exercitarea temporară a atribuţiilor de director general se realizează pentru o perioadă de cel mult 6 luni, timp în care ANCSI va relua concursul.
Art. 15
(1)Membrii comisiei de concurs sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată potrivit atribuţiilor din prezenta hotărâre de către INCD, din fondurile proprii, cu o sumă reprezentând 10% din salariul de bază al directorului general al INCD la care se adaugă, după caz, cheltuielile de transport şi cazare cu respectarea reglementărilor în vigoare.
(2)În vederea aplicării prevederilor alin. (1), INCD comunică ANCSI care sunt documentele necesare realizării plăţilor, iar secretariatul tehnic se asigură că membrii comisiei de concurs le transmit INCD.
Art. 16
(1)Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea altor organe ale administraţiei publice centrale se face cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(2)Organul administraţiei publice centrale coordonator al INCD îndeplineşte, în mod corespunzător, atribuţiile ANCSI în procesul de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director general la INCD.
(3)Din comisia de concurs face parte obligatoriu şi un reprezentant al ANCSI.
(4)Numirea în funcţia de director general se face prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale în coordonarea căruia se află INCD, pe baza rezultatului concursului organizat potrivit prezentei metodologii, cu avizul ANCSI.
Art. 17
În aplicarea prezentei metodologii, ANCSI poate emite instrucţiuni.
Art. 18
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
ANEXA nr. 11: CONDIŢII DE PARTICIPARE la concursul pentru ocuparea funcţiei de director general la INCD
(- ANEXA nr. 1 la metodologie)
Art. 1
Persoana care participă la concursul pentru ocuparea funcţiei de director general la INCD trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
1.Condiţii generale:
a)are pregătire profesională corespunzătoare şi experienţă relevantă în domeniul specific de activitate al INCD sau într-un domeniu înrudit;
b)cunoaşte limba română, are capacitate deplină de exerciţiu şi disponibilitatea să se angajeze pentru îndeplinirea atribuţiilor cu timp de muncă cu durată integrală, cel puţin pentru un mandat de 4 ani.
2.Condiţii specifice:
a)este specialist în cel puţin unul dintre domeniile de activitate ale INCD, atestat cel puţin ca cercetător ştiinţific gradul II sau deţine un grad de cercetător ştiinţific experimentat1 echivalent2 care îndeplineşte cel puţin standardele minimale naţionale pentru CSII, în domeniul de activitate al INCD, în vigoare la data publicării anunţului pentru concurs;
_____
1În conformitate cu Recomandarea 2005/251/CE emisă în baza Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 165.
2În baza confirmării Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) privind îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea gradelor profesionale de CS I, respectiv CS II.
b)are referinţe profesionale relevante pentru experienţa în domeniul de activitate al INCD sau într-un domeniu înrudit, dovedită prin scrisori de recomandare furnizate de cel puţin 3 persoane, specialişti cu reputaţie pe plan naţional şi/sau internaţional;
c)are experienţă managerială dovedită de minimum 5 ani în activitatea de conducere a unei unităţi de cercetare-dezvoltare sau a unei structuri organizatorice (de exemplu, consiliu de administraţie, consiliu ştiinţific, laborator, secţie, departament).
3.Condiţii de probitate morală:
a)să nu aibă antecedente penale;
b)să nu fi fost sancţionată pentru încălcarea dispoziţiilor legale în materie fiscală;
c)să nu fi fost sancţionat pentru abateri de la normele de etică şi bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare.
4.Condiţii de compatibilitate:
- să nu deţină părţi sociale sau acţiuni atât candidatul, cât şi soţul, rudele şi afinii acestuia până la gradul al doilea inclusiv, la o societate cu acelaşi profil sau cu care INCD este în legături comerciale directe.
Art. 2
În condiţiile în care pentru ocuparea funcţiei de director general al unui INCD sunt necesare avize favorabile ulterior emiterii actului administrativ de numire, cum ar fi avizul ORNISS sau altele echivalente, neobţinerea avizului favorabil conduce la eliberarea din funcţia de director general al INCD.
ANEXA nr. 12: COMPONENŢA dosarului de concurs
(- ANEXA nr. 2 la metodologie)
Art. 1
(1)Dosarul de concurs trebuie să conţină următoarele documente:
a)cererea de înscriere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1 care face parte integrantă din prezenta anexă, şi opisul dosarului;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea şi indică data naşterii, potrivit legii, după caz;
c)curriculum vitae tip Europass;
d)copii după diploma de licenţă sau echivalentă ori atestatul de recunoaştere, precum şi după diploma de doctor în ştiinţe sau atestatul de recunoaştere, dacă este cazul; pot fi incluse şi copii simple după alte diplome sau titluri profesionale sau academice, din ţară ori din străinătate, inclusiv după diplome de master şi/sau diplome/certificate de absolvire/participare de/la cursuri în domeniul managementului;
e)fişa de autoevaluare, din partea candidatului, în care acesta prezintă îndeplinirea standardelor minimale naţionale în vigoare la data publicării anunţului de organizare a concursului;
f)liste de lucrări a candidatului, structurată în raport cu cerinţele preliminare şi cu criteriile de evaluare, şi anume, după caz, în ordine: teza/tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant; alte lucrări;
g)cel puţin 3 scrisori de recomandare relevante pentru experienţa în domeniul de activitate al INCD sau într-un domeniu înrudit, furnizate independent de cel puţin 3 persoane, specialişti cu reputaţie şi recunoaştere pe plan naţional şi/sau internaţional;
h)declaraţia pe propria răspundere, semnată şi datată olograf de către candidat, sub sancţiunea consecinţelor declaraţiilor în fals în conformitate cu legislaţia română în vigoare;
i)oferta managerială, conform structurii-cadru din anexa nr. 4 la metodologie;
j)alte documente care rezultă din condiţiile specifice stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare prevăzute în anunţul de organizare a concursului.
(2)Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) lit. h) trebuie să conţină elemente referitoare la:
1.îndeplinirea standardelor minimale naţionale pentru gradul ştiinţific CS II, respectiv CS I în vigoare la data anunţului organizării concursului şi asumarea faptului că datele din fişa de autoevaluare şi lista de lucrări se referă la propriile activităţi şi realizări;
2.respectarea normelor de etică şi bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare;
3.experienţa managerială dovedită de minimum 5 ani;
4.capacitatea deplină de exerciţiu şi disponibilitatea de a se angaja pentru îndeplinirea atribuţiilor cu timp de muncă cu durată integrală, cel puţin pentru un mandat de 4 ani;
5.faptul că nu deţine părţi sociale sau acţiuni, atât candidatul, cât şi soţul, rudele şi afinii acestuia până la gradul al doilea inclusiv, la o societate cu acelaşi profil sau cu care INCD este în legături comerciale directe;
6.faptul că nu are antecedente penale;
7.faptul că nu a fost sancţionat pentru încălcarea dispoziţiilor legale în materie fiscală.
(3)Documentele specificate la alin. (1) se transmit în format electronic.
Art. 2
(1)Candidaţii care sunt declaraţi câştigători ai concursului trebuie să prezinte documentele care certifică îndeplinirea condiţiilor de participare în termenul stabilit de ANCSI în vederea emiterii ordinului de numire ca director general.
(2)Candidaţii care nu depun/transmit documentele care certifică îndeplinirea condiţiilor de participare în termenul stabilit sau dacă acestea sunt neconforme sunt declaraţi respinşi.
Art. 3
Informaţiile furnizate prin documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, respectiv pentru emiterea ordinului de numire în funcţia de director general sunt confidenţiale şi vor fi folosite numai de către ANCSI în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu alte prevederi aplicabile, în vigoare la date semnării cererii de înscriere la concurs.
ANEXA nr. 12^2^1: Cerere de înscriere
(- ANEXA nr. 2.1 la componenţa dosarului de concurs)
Subsemnatul,.............................., având CNP ......................., cu domiciliul în ......................, vă rog să aprobaţi înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ....................
Menţionez că, la data depunerii, dosarul de înscriere are ..... file şi conţine următoarele documente:

Nr. crt.

Tipul documentului

DA

NU

Declaraţie pe propria răspundere

1

    

2

    

...

    

n

    
Am luat cunoştinţă de faptul că este responsabilitatea mea să depun dosarul sau, după caz, completările la dosar până la data specificată prin anunţul de concurs şi/sau cea comunicată de către secretariatul tehnic. În situaţia în care sunt admis la interviu, îmi exprim consimţământul ca întrebările şi răspunsurile să fie înregistrate audio/video.
Confirm că datele de contact/corespondenţă sunt următoarele:

Nr. telefon ............../nr. fax .............../adresa e-mail ................

Data ..../..../.....
Semnătura ......................

Spaţiu rezervat secretarului tehnic

Cu privire la prezentul dosar de înscriere la concurs a dlui/dnei ........................,
conţinând un număr de ............ file, înregistrat cu nr. ..... din .../..../...., se certifică următoarele:
|_| dosarul este complet la data depunerii;
|_| dosarul este incomplet la data depunerii.
Documentele lipsă sunt:
.................................................................................................................
|_| Candidatul a fost informat cu privire la posibilitatea completării dosarului până la termenul-limită de depunere a dosarului de înscriere specificat în anunţul de concurs, personal, la depunerea dosarului.
|_| Candidatul a fost informat cu privire la posibilitatea completării dosarului până la termenul-limită de depunere a documentelor specificate în declaraţia pe propria răspundere, prin e-mail, fax sau scrisoare recomandată. ................1
Data .../.../...
Semnătura ...............
____
1Se trec datele de identificare ale adresei de corespondenţă.
ANEXA nr. 13: REGULAMENT de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director general la INCD
(- ANEXA nr. 3 la metodologie)
Art. 1
Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la INCD, comisia pentru soluţionarea contestaţiilor şi secretariatul tehnic îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
Art. 2
(1)Lucrările comisiei de concurs se desfăşoară obligatoriu în prezenţa tuturor membrilor, în limba română, şi sunt conduse de preşedintele desemnat.
(2)Membrii comisiei de concurs au obligaţia de a participa la toate întâlnirile comisiei stabilite prin programul de desfăşurare a concursului.
(3)În cazul în care un membru al comisiei de concurs este în conflict de interese sau nu poate participa la lucrările comisiei de concurs, acesta va fi înlocuit cu o persoană din lista membrilor supleanţi.
Art. 3
Comisia de concurs are, în principal, următoarele atribuţii:
a)analizează dosarele candidaţilor şi evaluează competenţele profesionale şi manageriale ale acestora;
b)stabileşte planul şi tematica interviului pentru toţi candidaţii şi realizează interviul cu fiecare candidat în parte;
c)acordă note pentru fiecare candidat, conform criteriilor de evaluare şi selecţie;
d)stabileşte ierarhia candidaţilor în funcţie de rezultatele obţinute de aceştia în urma evaluării;
e)întocmeşte documentele specifice pentru etapa de evaluare a competenţelor profesionale şi manageriale ale candidaţilor;
f)întocmeşte şi îşi asumă prin semnătură raportul privind rezultatele concursului pe care îl supune aprobării conducerii ANCSI;
g)alte atribuţii specifice domeniului necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a concursului,
Art. 4
Secretariatul tehnic are, în principal, următoarele atribuţii:
a)asigură suportul tehnic pentru desfăşurarea activităţilor comisiei de concurs şi pentru comisia de soluţionare a contestaţiilor;
b)propune înlocuirea membrului/membrilor comisiei de concurs sau al/ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor în situaţia în care constată existenţa unui conflict de interese pentru unul sau mai mulţi membri ai acestora, ţinând cont de reprezentativitatea celui înlocuit;
c)verifică dacă INCD respecta condiţiile şi termenele pentru publicarea anunţului de concurs, a condiţiilor de participare şi documentelor asociate concursului;
d)primeşte şi gestionează dosarul de concurs şi asigură comunicarea cu fiecare candidat;
e)asigură, prin compartimentul IT, un cont de acces pentru fiecare candidat în vederea depunerii dosarului de concurs în sistem on-line şi acordă asistenţă la încărcarea documentelor care constituie dosarul de concurs;
f)asigură, prin compartimentul IT, un cont de acces pentru membrii comisiei de concurs şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor la dosarul candidaţilor înscrişi la concurs;
g)verifică existenţa documentelor din dosarul de concurs;
h)verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs pentru fiecare candidat;
i)notifică, după caz, candidatului şi membrilor comisiei de concurs rezultatul verificării integralităţii dosarului de concurs;
j)asigură informarea membrilor comisiei cu privire la data de la care au acces la dosarele de concurs şi locul unde acestea pot fi analizate;
k)întocmeşte şi semnează alături de membrii comisiei de concurs documentaţia privind activitatea acesteia;
l)asigură comunicarea cu INCD, comisia de concurs, comisia de soluţionare a contestaţiilor şi Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
m)asigură gestionarea documentelor în timpul concursului şi după finalizarea acestuia;
n)asigură comunicarea rezultatelor concursului, pentru fiecare candidat la adresa de e-mail indicată de acesta în fişa de înscriere şi afişează pe pagina ANCSI numele şi CV-ul candidatului desemnat câştigător al concursului;
o)ţine evidenţa documentelor realizate de membrii comisiei de concurs, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, inclusiv a declaraţiilor privind conflictul de interese.
Art. 5
Comisia de soluţionare a contestaţiilor are, în principal, următoare atribuţii:
a)primeşte de la secretariatul tehnic contestaţia, dosarul de concurs şi toate documentele întocmite de către comisia de concurs;
b)analizează exclusiv respectarea procedurilor de concurs, conform prevederilor legale şi ale prezentei metodologii, neavând atribuţii legate de evaluarea candidaţilor.
c)întocmeşte şi îşi asumă prin semnătură raportul1 privind derularea procedurilor de concurs.
___
1Conţine prezentarea documentelor verificate, concluziile şi recomandările propuse aprobării.
Art. 6
(1)ANCSI, prin compartimentul de specialitate, elaborează şi publică pe pagina de internet proprie situaţia mandatelor pentru funcţiile de director general al INCD pentru care urmează să se organizeze concurs.
(2)Situaţia mandatelor prevăzută la alin. (1) are caracter informativ, se publică în ultimul trimestru al anului anterior organizării concursurilor şi se actualizează, după caz.
(3)ANCSI, în vederea asigurării depunerii on-line a dosarului de concurs realizează şi dezvoltă o aplicaţie software, obligatoriu în limba română, dar şi în limba engleză.
Art. 7
(1)Dosarul de concurs, conţinând cererea de înscriere şi documentele prevăzute în anexa nr. 2 la metodologie, se transmit secretariatului tehnic prin depunere on-line, în format electronic, la secţiunea dedicată concursului de pe pagina de internet a ANCSI, în baza unui cont de acces.
(2)Termenul-limită pentru depunerea dosarului de concurs este precizat în anunţul concursului, dar nu mai puţin de 10 zile calendaristice înainte de data susţinerii concursului.
(3)Secretariatul tehnic acordă un număr de înregistrare pe care îl comunică fiecărui candidat în parte.
(4)Depunerea şi înregistrarea dosarului de concurs după termenul-limită stabilit prin anunţ atrage ne participarea candidatului la etapele concursului.
(5)Candidatul este informat, în caz de neîncadrarea în termenul de depunere a dosarului de concurs, asupra faptului că nu este admis pentru etapele următoare ale concursului.
(6)Fiecare candidat are întreaga responsabilitate cu privire la adresa de corespondenţă, informaţiile şi documentele transmise în vederea înscrierii la concurs.
(7)Candidatul declarat câştigător are obligaţia de a transmite, la secretariatul tehnic, în formă tipărită, documentele necesare pentru emiterea ordinului de numire în funcţia de director general la INCD, prevăzute în anexa nr. 5 la metodologie.
(8)Documentele se depun direct la adresa şi în termenul prevăzute în anunţul concursului sau prin poştă, servicii de curierat cu confirmare de primire, astfel încât acestea să fie înregistrate la secretariatul comisiei de concurs în termenul prevăzut în anunţ.
Art. 8
(1)Cel târziu în ziua următoare ultimei zile de depunere a dosarelor de concurs, secretariatul tehnic comunică membrilor comisiei de concurs şi membrilor supleanţi lista candidaţilor şi CV-ul acestora, precum şi datele de acces la dosarele de concura, după caz.
(2)Desfăşurarea concursului presupune parcurgerea următoarelor etape:
a)etapa I - analiza şi verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, de către secretariatul tehnic, care presupune verificarea existenţei documentelor şi îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, inclusiv pe baza declaraţiei pe propria răspundere;
b)etapa a II-a - analiza şi evaluarea competenţelor candidaţilor, de către comisia de concurs, care constă în:
- faza I - analiza şi evaluarea dosarelor, inclusiv a ofertei manageriale, ale acelor candidaţi care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs;
- faza a II-a - susţinerea interviului de către candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs;
c)etapa a III-a - validarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs de către secretariatul tehnic, în baza documentelor transmise în formă tipărită şi pregătirea documentelor pentru emiterea ordinului de numire şi semnării contractului de management.
Art. 9
(1)În etapa I, fiecare membru al secretariatului tehnic verifică existenţa documentelor şi îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, conform cerinţelor din anexa nr. 2 la metodologie, şi completează fişa de verificare a condiţiilor de participare la concurs, prezentată ca model-cadru în anexa nr. 3.1. la prezentul regulament.
(2)În urma verificării documentelor aflate la dosarul candidaţilor şi a îndeplinirii condiţiilor de participare, membrii secretariatului tehnic elaborează un raport care cuprinde:
a)situaţia de fapt a documentelor care constituie dosarul de concurs;
b)documentele care nu sunt la dosarul de concurs, dar care urmează să fie transmise şi pentru care se acceptă declaraţia pe propria răspundere, prevăzute la art. 2 din anexa nr. 2 la metodologie;
c)termenul până la care candidaţii trebuie să aducă documentele care fac obiectul declaraţiei pe propria răspundere;
d)concluzii şi recomandări pentru comisia de concurs şi pentru compartimentul de specialitate din cadrul ANCSI.
(3)Fişele de verificare a condiţiilor de participare la concurs sunt anexe la raportul secretariatului tehnic.
(4)Raportul secretariatului tehnic se avizează de conducătorul compartimentului de specialitate care are în atribuţii organizarea concursului.
(5)După avizarea raportului, secretariatul tehnic comunică fiecărui candidat dacă este admis sau respins pentru etapa a II-a concursului.
(6)Membrii secretariatului tehnic răspund de îndeplinirea atribuţiilor care le revin.
Art. 10
(1)În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs, secretariatul tehnic are obligaţia de a verifica şi selecta dosarele candidaţilor pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.
(2)Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se comunică în scris fiecărui candidat de către secretariatul tehnic, cu menţiunea "admis" sau "respins", însoţită de motivul respingerii dosarului, în termenul prevăzut la alin. (1).
(3)Până în ultima zi prevăzută pentru selecţia dosarelor în baza verificării condiţiilor de participare, membrii secretariatului tehnic pot solicita candidaţilor informaţii sau alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Art. 11
(1)Secretariatul tehnic convoacă membrii Comisiei de concurs, conform calendarului, la sediul ANCSI, unde reprezentantul direcţiei de specialitate al acesteia le prezintă metodologia şi instrucţiunile specifice procesului de evaluare.
(2)Secretariatul tehnic pune la dispoziţia Comisiei de concurs:
a)lista candidaţilor admişi pentru etapa a II-a a concursului şi dosarul de concurs al acestora, însoţit de raportul secretariatului tehnic;
b)actele normative care guvernează sistemul de CDI şi activitatea INCD;
c)declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate;
d)declaraţiile de incompatibilitate şi conflict de interese.
Art. 12
(1)Fiecare membru al comisiei de concura verifică existenţa unor situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese prin raportare la candidaţii admişi pentru etapa a II-a a concursului şi completează declaraţia pe propria răspundere privind asigurarea imparţialităţii şi evitarea conflictului de interese sau a incompatibilităţii.
(2)Fiecare membru al comisiei de concurs acordă o notă cuprinsă între 1-10 pentru fiecare criteriu.
(3)Notele acordate pentru fiecare criteriu se ponderează astfel cum este prevăzut în anexa nr. 3.2. la prezentul regulament.
(4)Fiecare membru al comisiei de concurs completează fişa de evaluare individuală prevăzută în anexa nr. 3.4. la prezentul regulament pentru faza I a etapei a II-a şi, respectiv, pentru faza a II-a a etapei a II-a.
(5)Nota finală a candidatului rezultă din media aritmetică a mediilor ponderate corespunzătoare fiecărui membru al comisiei,
(6)Notele acordate pe criterii de evaluare, precum şi media ponderată a acestora se consemnează în fişa individuală de evaluare a candidatului şi se anexează la procesul-verbal al şedinţei comisiei de concurs.
(7)Media ponderată a notelor acordate rezultă din însumarea notelor înmulţite cu ponderile corespunzătoare fiecărui criteriu.
(8)Nota finală obţinută este media aritmetică a mediilor ponderate.
Art. 13
(1)Etapa a II-a, faza I - analiza şi evaluarea dosarelor de concurs presupune ca fiecare membru al comisiei de concurs să analizeze dosarele candidaţilor declaraţi admişi după prima etapă şi evaluează conţinutul acestora în funcţie criteriile de evaluare şi selecţie precizate în anexa nr. 3.2. la prezentul regulament şi acordă note pentru fiecare criteriu specific fazei I.
(2)În faza I se acordă note doar pentru criteriile 1 şi 2.
Art. 14
(1)Etapa a II-a, faza a II-a - interviul se realizează prin adresarea unor întrebări ce presupun evaluarea motivării, a competenţelor în contextul activităţii realizate de candidat anterior şi prezentate în curriculum vitae şi a componentelor majore ale ofertei manageriale.
(2)În faza a II-a se acordă note pentru criteriile 1, 2, 3 şi 4.
(3)Ordinea în care candidaţii sunt invitaţi la interviu, durata interviului şi lista întrebărilor de bază se stabilesc de comisia de concurs prin planul de interviu, conform modelului din anexa nr. 3.3. la prezentul regulament.
(4)Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului cu referire la experienţa profesională, precum şi la oferta managerială pentru notarea criteriilor de evaluare.
(5)Întrebările se formulează, pe baza bibliografiei, astfel încât candidatul să fie evaluat pe baza abilităţilor şi cunoştinţelor impuse de funcţie.
(6)Nu se adresează întrebări referitoare la opiniile politice, activitate sindicală, religie, etnie, sex, stare materială, origine socială sau naţionalitate.
(7)Întrebările şi răspunsurile se consemnează întocmai pentru fiecare candidat în parte, într-o fişă care se anexează la raportul comisiei de concurs. Această fişă se întocmeşte de un membru al secretarului tehnic şi se semnează obligatoriu de membrii comisiei şi de către candidat.
(8)Candidaţii se evaluează individual de către fiecare membru al comisiei de concurs.
(9)Fiecare membru al comisiei are obligaţia de a completa fişa individuală de evaluare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.4. la prezentul regulament.
(10)Interviul se înregistrează audio sau video. Înregistrarea interviului se păstrează, în condiţiile legii, timp de 6 luni de la data afişării rezultatelor finale ale concursului.
Art. 15
(1)La finalizarea concursului, secretariatul tehnic întocmeşte raportul comisiei de concurs la care se anexează documentele elaborate şi semnate de membrii comisiei de concurs.
(2)Raportul comisiei de concurs se semnează obligatoriu de către preşedintele comisiei de concurs şi membrii secretariatului tehnic.
(3)Rezultatele obţinute de candidaţi se grupează în centralizatorul prevăzut în anexa nr. 3.5. la prezentul regulament.
(4)Lista candidaţilor în ordinea descrescătoare a notei finale obţinute de fiecare candidat şi notele finale ale acestora se semnează de către preşedintele comisiei de concurs şi de secretariatul tehnic.
(5)Se consideră admişi candidaţii care după etapa a II-a au un punctaj de cel puţin 8.
(6)Secretariatul tehnic comunică, în scris, fiecărui candidat nota finală şi pe criterii obţinută de acesta şi rezultatul concursului.
Art. 16
(1)În condiţiile în care, în urma procesului de evaluare, sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut aceeaşi notă, se consideră câştigător candidatul care a obţinut la criteriul 1 de evaluare nota cea mai mare.
(2)În situaţia în care există candidaţi care au obţinut aceeaşi notă la criteriul 1, se consideră câştigător candidatul care a obţinut nota cea mai mare la criteriul 2 de evaluare.
Art. 17
(1)După comunicarea rezultatelor obţinute, candidaţii nemulţumiţi pot depune o contestaţie în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept astfel:
a)după etapa I;
b)după etapa a II-a.
(2)Contestaţiile se depun la secretariatul tehnic în termen de cel mult 3 zile de la data comunicării rezultatelor corespunzătoare fiecărei etape.
(3)Contestaţiile se analizează de comisia de soluţionare a contestaţilor.
(4)Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează exclusiv respectarea procedurilor de concurs, conform prevederilor legale şi ale prezentei metodologii, neavând atribuţii legate de evaluarea candidaţilor.
(5)În cazul existenţei contestaţiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va prezenta spre aprobare conducătorului ANCSI modul de soluţionare a acestora, în care poate propune, după caz, reluarea de către comisia de concurs a procesului de evaluare pentru contestaţiile admise şi va răspunde în scris contestatarilor.
Art. 18
(1)Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia şi modifică rezultatul, în situaţia în care:
a)candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul etapei I a concursului - verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare;
b)constată că notele nu au fost acordate şi/sau punctajele nu au fost calculate/ponderate potrivit baremului pentru etapa a II-a a concursului;
c)întrebările formulate nu au respectat planul de interviu.
(2)Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii:
a)candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs;
b)notele au fost acordate potrivit baremului şi punctajul a fost calculat corect;
c)întrebările formulate au respectat planul de interviu.
(3)Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul ANCSI, al INCD, precum şi pe paginile de internet ale acestora, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
(4)Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul contestaţiilor se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
Art. 19
(1)ANCSI pune la dispoziţia candidatului solicitant documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care sunt informaţii de interes public, cu respectarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal, potrivit legii.
(2)Se exceptează de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care conţin date cu caracter personal ale candidaţilor, potrivit legii.
Art. 20
(1)În etapa a III-a, după soluţionarea contestaţiilor, secretariatul tehnic solicită candidatului desemnat câştigător al concursului depunerea la sediul ANCSI sau transmiterea prin servicii de curierat a documentelor care compun dosarul de concurs conform cerinţelor din anexa nr. 5 la metodologie.
(2)Fiecare membru al secretariatului tehnic verifică documentele care sunt conţinute în dosarul de concurs şi validează îndeplinirea condiţiilor de participare şi completează fişa de validare a condiţiilor de participare la concurs, prezentată ca model-cadru în anexa nr. 3.6 la prezentul regulament.
(3)În urma verificării documentelor aflate la dosarul candidatului desemnat câştigător al concursului şi a îndeplinirii condiţiilor de participare, membrii secretariatului tehnic elaborează un raport care cuprinde:
a)situaţia de fapt a documentelor care constituie dosarul de concurs;
b)recomandarea de a se emite ordinul de numire şi de începerea a procedurii de negociere a termenilor contractului de management sau, după caz, de continuare a procedurii cu următorul clasat sau de reluare a concursului.
(4)Fişele de validare a condiţiilor de participare la concurs sunt anexe la raportul secretariatului tehnic.
Art. 21
(1)Raportul comisiei de concurs şi, după caz, al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se supune aprobării conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(2)Modelul-cadru al raportului comisiei de concurs este prevăzut în anexa nr. 3.7. la prezentul regulament.
(3)Raportul comisiei de concurs este însoţit de raportul secretariatului tehnic şi, după caz, de raportul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
(4)În termen de maximum 45 de zile lucrătoare după aprobarea raportului comisiei de concurs, organul administraţiei publice centrale va emite ordinul de numire în funcţia de director general al INCD.
Art. 22
Anexele 3.1-3.7 fac parte integrantă din prezentul regulament.
ANEXA nr. 13^3^1: FIŞĂ DE VERIFICARE a condiţiilor de participare la concurs
(- ANEXA nr. 3.1 la regulament)
Etapa I
- model-cadru -

Nr. crt.

Tipul documentului conform anexei nr. 1 la metodologie

DA

NU

Declaraţie pe propria răspundere

Observaţii

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

6

     

7

     

8

     

9

     

10

     

....

     

n

     

CONCLUZII

ETAPA I

DATA

 

NUMELE ŞI PRENUMELE

Semnătura .........

ANEXA nr. 13^3^2: CRITERII DE EVALUARE ŞI SELECŢIE
(- ANEXA nr. 3.2 la regulament)

Nr.

Criteriu selecţie

Pondere

(%)

1

C1 - activitatea profesională: experienţă în funcţii de conducere, vechime în domeniul de activitate al INCD, specializări, doctorat în specialitatea INCD, rezultate materializate în publicaţii, brevete, invenţii, produse şi tehnologii inovative, cu relevanţă internaţională; prestigiul şi referinţele profesionale, distincţii, participare la coordonarea programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare

30

2

C2 - calitatea ofertei manageriale:

a) viziunea asupra activităţii de cercetare specifice, în corelare cu strategia CDI şi procesul de reformă;

b) strategia de dezvoltare şi eficientizare a activităţii INCD;

c) extinderea colaborărilor externe, participarea la programe internaţionale;

d) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de CDI;

e) dezvoltarea reţelei informatice;

f) dezvoltarea potenţialului material şi uman;

g) valorificarea capitalului intelectual

40

3

C3 - aptitudini legate de procesul decizional: cunoaşterea legislaţiei privind sistemul cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice, cunoaşterea legislaţiei muncii, cunoştinţe în domeniul financiar

10

4

C4 - aptitudini de comunicare/reprezentare, capacitate de analiză şi sinteză, cunoştinţe în domeniul managementului, al relaţiilor publice şi economice, interne şi internaţionale'

20

Notele candidaţilor se acordă conform următorului algoritm de calcul:
1.Pentru fiecare criteriu se acordă note întregi de la 1 la 10 direct proporţionale cu performanţele evaluate ale candidaţilor.
2.Pentru criteriile 1 şi, respectiv, 2, notele se acordă astfel:
a)note de la 1-6, în faza I;
b)note de la 1-4, în faza a II-a.
3.Media ponderată a notelor acordate rezultă din însumarea notelor înmulţite cu ponderile corespunzătoare fiecărui criteriu.
4.Nota finală obţinută în urma concursului rezultă din media aritmetică a mediilor ponderate.
ANEXA nr. 13^3^3: PLANUL INTERVIULUI
(- ANEXA nr. 3.3 la regulament)
- model-cadru -
Locul desfăşurării: -
Data desfăşurării: -
Durata planificată (maximum 90 de minute pentru fiecare candidat): -

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului (în ordinea invitării la interviu)

Ora planificată

Etapele interviului

Structura întrebărilor

1

  

Partea I a interviului - în care i se oferă candidatului informaţii generale despre planul interviului

 

Partea a II-a interviului - în care se obţin informaţii despre experienţa candidatului care să demonstreze nivelul competenţelor sale aplicate într-un context concret, spiritul creativ aplicat la elaborarea/implementarea unui proiect managerial, abilitatea de a acţiona în situaţii de risc, abilitatea de a obţine noi cunoştinţe şi abilităţi - identificarea metodelor, instrumentelor şi etapele realizării proiectului managerial şi modalitatea organizării la nivelul INCD

 

n

    
În cadrul interviului sunt probate aspecte precum: factorii intelectuali, motivaţionali, de personalitate, experienţă, cunoaştere etc. Subiectele generale incluse în planul de interviu pot cuprinde: realizările academice şi experienţa profesională a candidatului; calităţile personale, aptitudinile de relaţionare interpersonală; adecvarea la cultura organizaţională; obiectivele candidaţilor asociate dezvoltării INCD etc.
La stabilirea planului de interviu se au în vedere elemente referitoare la:
- experienţa şi capacitatea managerială;
- abilităţile de comunicare;
- capacitatea de analiză şi sinteză;
- motivaţia candidatului;
- comportamentul în situaţiile de criză;
- capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora;
- exercitarea controlului decizional.
Structura întrebărilor este comună pentru toţi candidaţii astfel încât să asigure o predicţie adecvată asupra performanţei viitoare a candidatului asociat şi cu experienţa anterioară a acestora.
Pe parcursul interviului, membrii comisiei de concurs:
a)explorează cunoştinţele, deprinderile, abilităţile şi gradul de asumare a responsabilităţii a candidatului;
b)observă abilităţile de comunicare, vocabularul, echilibrul, adaptabilitatea candidatului (aceste atribute sunt urmărite în măsura în care sunt esenţiale în satisfacerea cerinţelor funcţiei);
c)urmăresc conformitatea dintre valorile candidatului şi cultura organizaţiei de cercetare-dezvoltare.
ANEXA nr. 13^3^4: FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE EVALUARE
(- ANEXA nr. 3.4 la regulament)
FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE EVALUARE
- model-cadru -
Candidat

Nr. crt.

Criteriu selecţie

Pondere
%

Notă
Faza I

Notă
Faza a II-a

Punctaj

Observaţii

0

1

2

3

4

5
5 = 2 x (3 + 4)

6

1

C1

30

1-6

1-4

  

2

C2

40

1-6

1-4

  

3

C3

10

-

1-10

  

4

C4

20

-

1-10

  

NOTA

 

reprezintă media ponderată a notelor acordate de evaluator

Evaluator (faza I de evaluare):
........................
(Numele şi prenumele, semnătura)
Data:
Evaluator (faza a II-a de evaluare):
............................
(Numele şi prenumele, semnătura)
Data:
ANEXA nr. 13^3^5: FIŞĂ CENTRALIZATOR privind clasificarea candidaţilor
(- ANEXA nr. 3.5 la regulament)
FIŞĂ CENTRALIZATOR privind clasificarea candidaţilor
- model-cadru -

Numele şi prenumele candidatului la concurs

Nota obţinută

Locul

Informaţii suplimentare în caz de egalitate de puncte sau privind îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs

Lista candidaţilor admişi

1.

   

2.

   

3.

   

....

   

n

   

Lista candidaţilor respinşi

1.

   

2.

   

...

   

n

   
Semnături/data:
Preşedintele comisiei de concurs ........./..............
Secretariat tehnic
................/.................
................/.................
................/.................
ANEXA nr. 13^3^6: FIŞĂ DE VALIDARE a condiţiilor de participare la concurs
(- ANEXA nr. 3.6 la regulament)
FIŞĂ DE VALIDARE a condiţiilor de participare la concurs
Etapa a III-a
- model-cadru -

Nr. crt.

Tipul documentului conform anexei nr. 5 la metodologie

DA

NU

Observaţii

1

    

2

    

3

    

4

    

5

    

6

    

7

    

8

    

9

    

10

    

...

    

n

    

CONCLUZII

ETAPA a III-a

DATA

 

NUMELE ŞI PRENUMELE

Semnătura ..............

ANEXA nr. 13^3^7: RAPORTUL COMISIEI DE CONCURS
(- ANEXA nr. 3.7 la regulament)
- model-cadru -

Funcţia pentru care se organizează concursul:

- ..................

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

Data selecţiei dosarelor ................

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor1

Motivul respingerii/admiterii2 dosarului

1. ................

  

2. ................

  

3. ................

  

4. ...............

  

n

  

Observaţii formulate de către membrii secretariatului tehnic:

  

Informaţii privind analiza dosarelor

Data desfăşurării analizei dosarelor:

 

Aspecte intervenite pe durata desfăşurării analizei dosarelor:

 

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul obţinut

Observaţii

1. ............

  

2. ............

  

n ..............

  

Informaţii privind interviul

Data şi ora desfăşurării interviului:

 

Aspecte intervenite pe durata desfăşurării interviului:

 

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul obţinut

Observaţii

1. ............

  

2. ...........

  

n ...............

  

Rezultatul final al concursului

  

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul

1. ...............

  

2 ..................

  

n .....................

  

Comisia de concurs,

Preşedinte:

Semnătura

Observaţii

1. ...............

  

Secretariat tehnic:

Semnătura

Observaţii

1. ................

  

2. ................

 

3. ..................

 
____
1Se precizează dacă este "admis" sau "respins".
2Se precizează dacă admiterea este în baza existenţei declaraţiei pe propria răspundere a candidatului sau a faptului că dosarul de concurs este complet.
ANEXA nr. 14: OFERTA MANAGERIALĂ
(- ANEXA nr. 4 la metodologie)
- structură-cadru -
A)Contextul general (maximum o pagină)
1.Spaţiul naţional al cercetării
2.Spaţiul european al cercetării
3.Caracteristici ale mediului socio-economic la nivel naţional
4.Cadrul legislativ aplicabil INCD
B)Analiza SWOT (maximum o pagină)
C)Concepţie managerială (maximum 4 pagini)
1.Orientări strategice
1.1.Activitatea de cercetare-dezvoltare1
______
1Teme/Proiecte C-D realizate din planurile/programele naţionale de cercetare-dezvoltare, contracte directe cu terţi, colaborări internaţionale.
-- a) cercetare ştiinţifică
-- b) dezvoltare tehnologică
1.2.Activităţi de inovare şi transfer tehnologic2
______
2Proprietate intelectuală, infrastructura de transfer tehnologic, spin-off-uri start-up-uri, microproducţie/servicii, alte modalităţi de valorificare a rezultatelor.
1.3.Promovare şi vizibilitate3
______
3Brevete, articole ISI, târguri şi expoziţii, manifestări ştiinţifice etc.
1.4.Resurse umane4
______
4Structura de personal, venituri medii, sistem evaluare a personalului.
1.5.Sistem informaţional şi de comunicare
1.6.Infrastructura de cercetare-dezvoltare
1.7.Sistemul de management al calităţii
2.Obiective
2.1.Creşterea producţiei ştiinţifice (definire, termene, indicatori)
2.2.Îmbunătăţirea rezultatelor financiare5 (definire, termene, indicatori)
____
5Corelat cu punctul F.
2.3.Definirea priorităţilor de dezvoltare
2.4.Creşterea ponderii fondurilor extrabugetare în veniturile INCD
2.5.Definirea identităţii ştiinţifice şi tehnologice la nivel naţional şi internaţional, creşterea vizibilităţii
2.6.Recrutarea şi perfecţionarea resurselor umane
2.7.Creşterea capacităţii de cercetare-dezvoltare şi a gradului de utilizare a infrastructurii de CD
2.8.Accentuarea transferului tehnologic şi valorificarea rezultatelor cercetării
D)Planificare operaţională/Analiza costurilor/Surse de finanţare/Priorităţi (maximum o pagină)
E)Program de măsuri administrative (maximum o pagină)
F)Performanţa managerială6 asumată (maximum două pagini, conform tabelului 1)
____
6Prezentarea cuantificată a rezultatelor estimate se obţine conform tabelului.
NOTĂ:
Se admit ofertele manageriale de maximum 10 pagini, redactate cu Arial 12.
_____
Tabel 1, performanţă managerială asumată

Nr. crt.

Denumirea criteriului

Definirea criteriului

Nr. indicatorului

Indicator de performanţă

Valoarea planificată a indicatorilor de rezultat

I7

Realizat

Estimare pentru perioada contractului de management

An8 0

An 1

An 2

An 3

An 4

0

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

1.

Managementul economico - financiar

Planificarea eficientă a veniturilor

I1

venituri din activitatea de bază9

      

I2

venituri din activităţi conexe activităţii de CD10

      

I3

venituri financiare

      

I4

alte venituri

      

I5

total venituri [I1+I2+I3+I4]

      

Planificarea eficientă a cheltuielilor

I6

cheltuieli de bunuri şi servicii

      

I7

cheltuieli cu personalul

      

I8

cheltuieli financiare

      

I9

alte cheltuieli

      

I10

total cheltuieli [I6+I7+I8+I9]

      

Administrarea eficientă a resurselor financiare

I11

rezultatul brut al exerciţiului

      

I12

profit net

      

I13

pierderi contabile

      

I14

rentabilitatea

      

I15

rata rentabilităţii financiare

      

I16

corelarea între venituri şi cheltuieli

      

I17

productivitatea muncii

      

I18

plăţi restante

      

I19

creanţe

      

Administrarea eficientă şi dezvoltarea infrastructurii de CD

I20

valoarea atacărilor financiare pentru investiţii din surse proprii şi credite bancare

      

I21

valoarea alocărilor financiare pentru investiţii de la bugetul de stat

      

2.

Managementul resursei umane

Gestionarea resursei umane şi motivarea acesteia pentru performanţă

I22

câştigul mediu lunar pentru personalul de CD

      

I23

numărul mediu de personal de CD pe total INCD

      

Gestionarea oportunităţilor de dezvoltare a carierei personalului de CD

I24

ponderea CS I şi CS II în total personal CD

      

I25

ponderea IDT I şi IDT II în total personal CD

      

I26

ponderea personalului implicat în procese de formare doctorală şi de masterat în total personal de CD

      

I27

ponderea cercetătorilor tineri în total cercetători

      

3.

Managementul activităţii de CDI

Gestionarea sistemului relaţional

I28

ponderea operatorilor economici în total parteneri

      

I29

ponderea contractelor economice în total contracte

      

Gestionarea proprietăţii intelectuale

I30

ponderea articolelor publicate în reviste ISI sau indexate în baze de date internaţionale în total articole

      

I31

ponderea produselor, tehnologiilor, serviciilor şi studiilor prospective şi tehnologice în total rezultate de CD obţinute

      

I32

nr. de cereri de brevet/brevete în total rezultate CD obţinute

      

I33

ponderea invenţiilor aplicate în total invenţii

      

I34

ponderea rezultatelor care sunt la baza creării de start-up şi spin-off în total rezultate

      
___
7Variaţia cumulată a valorilor asociate indicatorilor de rezultat pentru întreaga perioadă a mandatului, raportată la valoarea anului de referinţă.
8Realizări la nivelul anului de referinţă (anterior anului în care se organizează concursul).
9Cercetare-dezvoltare din fonduri publice (surse naţionale sau europene).
10Cercetare-dezvoltare din surse private, exploatarea drepturilor de proprietate; microproducţie; servicii; altele asemenea.
NOTĂ:
- indicatorii reprezentând valori financiare se exprimă în lei;
- pentru indicatorii I1-I5, I11, I19-I34, performanţa managerială asumată reprezintă valori minime asumate;
- pentru indicatorii I6-I10, performanţa managerială asumată reprezintă valori maxime asumate;
- pentru indicatorii I13-I18, performanţa managerială asumată se exprimă sub forma unui interval stabilit între o valoare minimă asumată şi o valoare maximă asumată.
ANEXA nr. 15: Documente necesare pentru emiterea ordinului de numire în funcţia de director general la INCD
(- ANEXA nr. 5 la metodologie)
Art. 1
(1)Documente necesare în vederea emiterii ordinului de numire, în completare la dosarul de concurs, sunt:
1.cererea de înscriere, conform modelului prevăzut în anexa 2.1 la componenţa dosarului de concurs şi opisul dosarului din anexa nr. 2 la metodologie;
2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea şi indică data naşterii, potrivit legii, după caz;
3.curriculum vitae tip Europass, semnat de candidat;
4.copii legalizate după diploma de licenţă sau echivalentă ori atestatul de recunoaştere, precum şi după diploma de doctor în ştiinţe sau atestatul de recunoaştere, dacă este cazul; pot fi incluse şi copii simple după alte diplome sau titluri profesionale sau academice, din ţară sau din străinătate;
5.adeverinţă, în original, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului şi/sau o copie legalizată a carnetului de muncă, şi/sau copie după ordinul de acordare a gradului profesional/titlului de cercetător ştiinţific gradul I sau de cercetător ştiinţific gradul II, emis în baza Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi atestat/proces-verbal de validare1 emis de CNATDCU privind îndeplinirea standardelor minimale naţionale pentru gradul profesional CSII, respectiv CSI, în cazul candidaţilor cercetători "experimentaţi" din alte state;
____
1Numai în cazul candidaţilor care au dobândit un titlu profesional de cercetător experimentat.
6.fişa de autoevaluare, din partea candidatului (semnată de candidat), în care acesta prezintă îndeplinirea standardelor minimale naţionale în vigoare la data publicării anunţului de organizarea a concursului;
7.lista de lucrări a candidatului (semnată de candidat), structurată în raport cu cerinţele preliminare şi cu criteriile de evaluare, şi anume, după caz, în ordine: teza/tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant; alte lucrări;
8.cel puţin 3 scrisori de recomandare (în original) relevante pentru experienţa în domeniul de activitate al INCD sau într-un domeniu înrudit, furnizate independent de cel puţin 3 persoane, specialişti cu reputaţie şi recunoaşterea pe plan naţional şi/sau internaţional;
9.adeverinţa, în original sau copie legalizată, prin care se confirmă experienţă de minimum 5 ani în activitatea de conducere a unei unităţi de cercetare-dezvoltare, a unei subunităţi a acesteia sau a unui compartiment de cercetare-dezvoltare (laborator, departament etc.) sau certificat/diplomă de participare/absolvirea de programe de studii, cursuri sau stagii de pregătire care au ca obiect managementul cercetării-dezvoltării, din ţară sau din străinătate;
10.oferta managerială;
11.adeverinţa medicală, în original, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
12.certificat de cazier judiciar, în original;
13.certificat de cazier fiscal, în original;
14.declaraţia pe propria răspundere, semnată şi datată olograf de către candidat;
15.alte documente care rezultă din condiţiile specifice stabilite în conformitate cu prevederile în vigoare la data anunţului concursului,
(2)Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) pct. 14 trebuie să conţină elemente referitoare la:
a)capacitatea deplină de exerciţiu şi disponibilitatea de a se angaja pentru îndeplinirea atribuţiilor cu timp de muncă cu durată integrală, cel puţin pentru un mandat de 4 ani;
b)faptul că nu deţine părţi sociale sau acţiuni, atât candidatul, cât şi soţul, rudele şi afinii acestuia până la gradul al doilea inclusiv, la o societate cu acelaşi profil sau cu care INCD este în legături comerciale directe;
c)respectarea normelor de etică şi bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare,
Art. 2
(1)Documentele prevăzute la art. 1 pct. 5-7 în cazul candidaţilor care au cetăţenia altor state şi deţin un grad de cercetător ştiinţific experimentat se transmit CNATDCU în vederea verificării şi validării îndeplinirii standardelor minimale naţionale pentru gradul ştiinţific de CSII, respectiv de CSI şi emiterii atestatului/procesului-verbal.
(2)Atestatul/Procesul-verbal emis are valoare strict pentru validarea condiţiilor specifice de participare la concurs, prevăzut la art. 1 pct. 2 lit. a) din anexa nr. 1 la metodologie.
Art. 3
Documentele precizate la art. 1 emise de alte state se depun şi în traducere legalizată.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 655 din data de 26 august 2016